Rozwój infrastruktury transportowej a przesunięcia międzygałęziowe w przestrzeni Polski w latach 2000-2010

Termin: 2011-12-01 - 2014-11-30

Kierownik: Piotr Rosik

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Marcin Stępniak

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2011/01/D/HS4/01862

Przedmiotem projektu jest kompleksowa i dynamiczna analiza potoków ruchu (pojazdów samochodowych i pociągów) oraz przemieszczeń ludzi i towarów w transporcie drogowym oraz kolejowym w przestrzeni Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku, dekadzie intensywnego rozwoju sieci transportowych. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ łączy zagadnienia geografii transportu (modele grawitacji), socjologii transportu (studia nad mobilnością) oraz inżynierii ruchu (więźba ruchu).

Zakłada się zbudowanie dla potrzeb projektu bazy danych na bazie technik GIS. Baza danych zostanie nazwana „TRRAPS XXI database” (Transport Road and Railway Activity in the Polish Space in the XXI Century) i będzie zbiorem setek tysięcy rekordów (stumetrowych odcinków sieci transportowych) opisanych możliwie największą ilością danych dotyczących m.in. potoków ruchu pojazdów samochodowych, potoków ruchu pociągów oraz czasów przejazdu pojazdów samochodowych i pociągów. Baza danych TRRAPS XXI umożliwi przeprowadzenie w ujęciu dynamicznym analiz współzależności między czasami przejazdów a potokami ruchu, co będzie skutkować analizą przesunięć międzygałęziowych popytu między transportem drogowym a kolejowym w latach 2000-2010. Efektem powstania bazy będzie również możliwość oceny efektywności działania przewoźników kolejowych w kontekście optymalizacji czasów przejazdu w pasażerskim transporcie kolejowym. Baza danych będzie punktem wyjścia do stworzenia w drugim etapie badań modelu grawitacyjnego „TRRAPS XXI gravity model”. W projekcie zakłada się wykorzystanie istniejących baz danych: m.in. bazy danych z Krajowego Modelu Ruchu oraz Generalnego Pomiaru Ruchu (GDDKiA), danych PKP PLK oraz danych z reprezentacyjnego badania w transporcie drogowym w układzie macierzy NUTS 3 (GUS).

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Musiał-Malagó Monika: Road and railway potential accessibility of Poland in the European dimension. Parma: Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica, 2014 - 15 s. (SIET Working Papers; 1403)
  • Michniak Daniel, Rosik Piotr: Význam železničnej dopravy a dostupnosti pre rozvoj cestovného ruchu v slovensko-poľskom pohraničí. [w]: Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sitě?, Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012. Editori Martin Kvizda, Zdeněk Tomeš. Brno: Masarykova univerzita, 2012 - s. 46-59.
  • Rosik Piotr: Motywacje podróży a dostępność potencjałowa gmin w Polsce. [w]: Dostępność i mobilność w przestrzeni. Red nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 35-45.
  • Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Długość podróży w prognozowaniu zmian potencjałowej dostępności drogowej na przykładzie dwóch odcinków autostrady A2. [w]: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu. Kraków: SIiTK RP Oddział w Krakowie, 2012 - s. 173-193 (Zeszyty Naukowo-Techniczne SIiTK RP Oddział w Krakowie. Seria : Materiały konferencyjne; 1 2012)

Artykuły od 2013 roku

Monografie od 2013 roku

Wróć