Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Kategoria A+ (dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)

Kategoria A (dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku)

Aktualności

Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym

Przewodniczący Rady Naukowej IGiPZ PAN zawiadamia, że dnia 7 marca 2024 roku (godz. 14:30) w siedzibie Instytutu odbędzie się publiczne kolokwium habilitacyjne dra Ariela Ciechańskiego. Osiągnięcie naukowe będące podstawą ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego: „Konsekwencje transformacji systemu pozamiejskiego publicznego transportu zbiorowego w Polsce”.

Więcej...

Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym

Przewodniczący Rady Naukowej IGiPZ PAN zawiadamia, że dnia 6 marca 2024 roku (godz. 14:00) w siedzibie Instytutu odbędzie się publiczne kolokwium habilitacyjne dra Rafała Wiśniewskiego. Osiągnięcie naukowe będące podstawą ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego: „Dostępność do usług publicznych w kontekście przemian ludnościowych”.

Więcej...

Geomitologie w ujęciu interdyscyplinarnym

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nasz Instytut Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Geomitologie w ujęciu interdyscyplinarnym", które odbędzie się 25 czerwca 2024 r. w Toruniu. Celem Seminarium jest próba podjęcia interdyscyplinarnego dyskursu nad środowiskiem geograficznym z perspektywy geomitologicznej.

Więcej...

Konferencja "Geośrodowisko - klimat, przyroda, człowiek"

Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Geośrodowisko - klimat, przyroda, człowiek", która odbędzie się 5 kwietnia 2024 r. w Krakowie. Tematyka konferencji dotyczyć będzie problematyki z zakresu: geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geologii, gleboznawstwa, paleogeografii, monitoringu środowiska, ochrony przyrody i antropopresji.

Więcej...

Warsztaty w ramach projektu CEURES

Ostatnie lata przyniosły Europie Środkowej wiele wyzwań związanych z wojną w Ukrainie, pandemią, kwestiami bezpieczeństwa, migracją i sytuacją uchodźców na zewnętrznych granicach UE. Zapraszamy na czwarte z kolei warsztaty, organizowane w ramach projektu  CEURES (Central European Urban RESiliency), dotyczące dobrych praktyk w zakresie rezyliencji z udziałem uznanych ekspertów z krajów Wyszehradzkich (26.01.2024 r., godz. 10:00).

Więcej...

Konkurs na Stypendystę w ramach projektu badawczego NCN OPUS 23

Z przyjemnością informujemy o otwarciu konkursu na Stypendystę w ramach projektu badawczego NCN OPUS 23.

Więcej...

Kierunki badań, wyzwania i osiągnięcia współczesnej geografii

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy o ukazaniu się książki pod redakcją Profesorów geografii Jerzego Bańskiego (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) i Michaela Meadowsa (University of Cape Town). Publikacja zatytułowana "Research Directions, Challenges and Achievements of Modern Geography" jest zbiorem prac 14 komisji problemowych International Geographical Union, w których przedstawiono ich współczesną tematykę badawczą.

Więcej...