Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE

ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
W ZAKŁADZIE GEOGRAFII WSI I ROZWOJU LOKALNEGO

 


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta o specjalizacji: geografia wsi w Zakładzie Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (geografii społeczno-ekonomicznej),
 • znajomość oraz umiejętność pozyskiwania, przetwarzania i analizy różnorodnych baz danych statystycznych,
 • udokumentowany dorobek publikacyjny z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i metodyki badań ilościowych, w tym co najmniej 1 publikacja z listy JCR,
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych i aplikacyjnych z zakresu uwarunkowań rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • umiejętność współpracy, w tym udokumentowany udział w projektach międzynarodowych,
 • udokumentowane doświadczenie w prezentowaniu na konferencjach krajowych i międzynarodowych wyników prowadzonych badań,
 • znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie.


Ponadto od kandydata oczekuje się doświadczenia w:

 • znajomości i umiejętności praktycznego zastosowania oprogramowania GIS oraz programów graficznych i statystycznych,
 • udokumentowanego doświadczenie z zakresu redakcji kartograficznej.


ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu;
 • Curriculum Vitae;
 • Informację o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią;
 • Odpis dyplomu doktorskiego lub inny dokument stwierdzający posiadanie stopnia doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (społeczno-ekonomicznej);
 • Opinię o kandydacie od dwóch samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata.


ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 25 lipca 2018 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta”; e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych" (Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.).

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu.


 

 
                                                                                                                                                                               

 

 Księgowy/Księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym


Adres pracodawcy: 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
Telefon: 22 697 89 46
Strona internetowa: www.igipz.pan.pl
e-mail: u.zuch@twarda.pan.pl

Podstawowe  obowiązki:   

 • Prowadzenie, rozliczanie i uzgadnianie kosztów  w działalności statutowej oraz realizowanych projektów krajowych i zagranicznych.
 • Wystawianie, rozliczanie oraz księgowanie faktur sprzedażowych do rejestru Vat
 • Kontrola rejestrów bankowych pod względem prawidłowości naliczeń w koszty z jednostek terenowych.
 • Zakładanie kont analitycznych dla nowo otrzymanych grantów, umów, projektów zagranicznych.
 • Księgowanie kosztów delegacji zagranicznych, rozliczanie kosztów delegacji z zaliczkami w walucie obcej.
 • Sporządzanie deklaracji Vat-7.
 • Rozliczanie kosztów projektów krajowych i zagranicznych po zakończonych okresach ich realizacji.
 • Sporządzanie planu obowiązkowego odpisu na ZFŚS, naliczanie, księgowanie i kontrola kosztów na poczet funduszu socjalnego, korekta odpisu na koniec roku.
 • Rozliczanie i zamykanie kont księgowych do bilansu, sporządzanie RZiS,


Wykształcenie: wyższe

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w podstawowym systemie czasu pracy,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie,
 • wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych,

Wymagania konieczne:

 • znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie podstawowym (Dz.U.2016 poz. 1047),
 • znajomość  MS Office a zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego Excel, programu Optima
 • staż pracy minimum 5 lat na stanowiskach związanych z księgowością

Wymagania pożądane:

 • zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość przepisów unijnych
 • znajomość księgowości budżetowej będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty: 

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

ZGŁOSZENIA należy przesłać do dnia 25 czerwca 2018 r. na adres:
u.zuch@twarda.pan.pl

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)".

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu.