OFERTY PRACY


 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE

ogłasza

konkurs na Stypendystę w ramach stypendium naukowego dla magistranta/doktoranta w ramach projektu badawczego NCN pt. Granice Polski jako zasób – pomiędzy dziedzictwem a produktem turystycznym


Nazwa jednostki: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Nazwa stanowiska: stypendysta NCN
Typ konkursu NCN: OPUS
Grupa nauk: HS4
Liczba stanowisk: 1
Miasto: Warszawa
Termin składania ofert: do 14-ego grudnia 2018 do godziny 10.00
Forma składania ofert: osobiście lub pocztą (decyduje data doręczenia)
Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe w wysokości 3000 złotych na miesiąc przez okres 36 miesięcy (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny) od stycznia 2019.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku geografia (społeczno-ekonomiczna) lub gospodarka przestrzenna,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • znajomość programów komputerowych (pakiet Office, program graficzny, statystyczny oraz narzędzia GIS),
 • umiejętność tworzenia baz danych oraz przeprowadzania analiz przestrzennych przy użyciu Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS),
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w terenie,
 • zainteresowania problematyką granic politycznych, dziedzictwa kulturowego, turystyki, marketingu terytorialnego.
 • spełnianie minimum jednego z poniższych kryteriów w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (wymóg NCN):
 1. jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 4. jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
 • kandydat na stypendystę nie może mieć otwartego przewodu doktorskiego.

Ocena kandydatów zostanie przeprowadzona na podstawie wymogów NCN oraz dwóch dodanych elementów.

Waga oceny
– 60%; łączne kryteria oceny przedstawione przez NCN w dokumencie p.t.: „REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI”, Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. - & 3 punkt 14
– 40%; dodatkowe kryteria ustalone przez IGiPZ PAN

 1. ocena ekspercka pracy magisterskiej (skala 0-4 pkt)
 2. ocena rozmowy kwalifikacyjnej (skala 0-4 pkt)

Od decyzji komisji nie ma odwołania

Opis głównych zadań w projekcie:

 • przeprowadzenie badań terenowych, w tym wywiadów
 • prowadzenie kwerendy literatury polsko i angielskojęzycznej
 • analizy społeczno-gospodarcze, analizy przestrzenne i statystyczne przy użyciu GIS
 • analiza dokumentów (studia, strategie itp.)
 • współudział w tworzeniu i prowadzeniu strony internetowej projektu
 • aktywny udział w życiu naukowym, w tym w konferencjach,
 • przygotowanie pracy doktorskiej pod kierunkiem kierownika projektu dr hab. prof. IGiPZ PAN Marka Więckowskiego

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • maszynopis pracy magisterskiej (w wersji elektronicznej)
 • jedna opinia samodzielnego pracownika naukowego wraz z danymi kontaktowymi
 • list motywacyjny ze szczególnym uzasadnieniem chęci podjęcia pracy w instytucji naukowej, ewentualnego wykonania doktoratu oraz chęci pracy przy tym konkretnym projekcie
 • CV przedstawiające osiągnięcia i doświadczenie naukowe
 • listę publikacji naukowych
 • zaświadczenie z uczelni/jednostki potwierdzające, że kandydat jest uczestnikiem studiów magisterskich lub doktoranckich
 • dokumenty potwierdzające wyksztalcenie oraz doświadczenie badawcze, w tym udział w projektach badawczych, konferencjach naukowych, otrzymane nagrody i wyróżnienia.

Oferty należy składać do Sekretariatu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA, pok. 341 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko stypendysty NCN” (e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl)

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan: (a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, (b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, (c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby IGiPZ PAN, prawdopodobnie w dniu 17-ego grudnia 2018

 

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie


DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO
W ZAKŁADZIE GEOEKOLOGII I KLIMATOLOGII


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego o specjalizacji: klimatologia w Zakładzie Geoekologii i Klimatologii. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dyscyplinie geografii (geografii fizycznej),
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie bioklimatologii człowieka, w tym co najmniej 3 publikacje z listy JCR,
 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu terenowych badań bioklimatycznych oraz mikroklimatycznych,
 • umiejętność pozyskiwania i wykorzystania różnorodnych baz danych klimatologicznych oraz analizy danych klimatologicznych,
 • umiejętność współpracy, w tym udokumentowany udział w naukowych projektach krajowych i międzynarodowych, kierowanie projektami,
 • prezentowanie na konferencjach krajowych i międzynarodowych wyników prowadzonych badań,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.


Ponadto od kandydata oczekuje się doświadczenia w:

 • bioklimatologii człowieka (warunki pogodowe a reakcje organizmu, zachorowalność i umieralność, potencjał leczniczy klimatu)
 • zagadnieniach klimatu lokalnego, w tym klimatu miasta


ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu
 • Curriculum Vitae
 • Informację o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią
 • Odpis dyplomu habilitacyjnego lub inny dokument stwierdzający posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii (geografii fizycznej)
 • Opinię o kandydacie od dwóch samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata


ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 26 listopada 2018 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego”; e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.)."

Informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu.