IGiPZ PAN > Instytut > oferty pracy, IGiPZ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN

Instytut

OFERTY PRACYDYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE

ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA
W PROJEKCIE OPUS - HS
"Diagnoza współczesnej struktury społeczno-ekonomicznej i klasyfikacja funkcjonalna
małych miast w Polsce - w poszukiwaniu rozwiązań modelowych"


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko doktoranta w projekcie OPUS - HS. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • Absolwent szkoły wyższej - preferowane wykształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej lub dziedzin pokrewnych
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie programów graficznych oraz programów statystycznych
 • Wiedza z zakresu geografii, gospodarki przestrzennej, kartografii
 • Zdolność do podjęcia prac terenowych (wywiady) wymagających dobrego kontaktu z rozmówcami, umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, samodzielność, dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na aktywne uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz umożliwiająca przygotowanie publikacji naukowych w języku angielskim
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej

 

Opis zadań:

 • Praca na dużych zbiorach danych
 • Analizy statystyczne i przestrzenne
 • Praca w terenie – wywiady, gromadzenie materiałów (dokumenty i fotografie)
 • Prace graficzne i kartograficzne przy opracowaniu atlasowym
 • Przygotowanie publikacji naukowych

 

Warunki zatrudnienia:

 • Czas trwania stypendium: 40 miesięcy, od 01.12.2021 r.
 • Miesięczna wysokość stypendium: 3600 PLN
 • Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów w regulaminie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)

 

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium w IGiPZ PAN w ramach projektu NCN OPUS: "Diagnoza współczesnej struktury społeczno-ekonomicznej i klasyfikacja funkcjonalna małych miast w Polsce - w poszukiwaniu rozwiązań modelowych".
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 3. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
 4. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia.
 5. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia pracy naukowej w ramach projektu badawczego.
 6. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 7. List rekomendacyjny (jeżeli kandydat dysponuje).

 

Dokumenty należy dostarczyć na adres Instytutu (00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, sekretariat pokój 341), albo w formie elektronicznej na adres mailowy igipzpan@twarda.pan.pl. Dokumenty należy dostarczyć do dnia 30 września 2020 roku. W przypadku dokumentacji niespełniającej wymogów formalnych kandydaci wzywani będą do uzupełnienia braków do 10 października 2020. Po tym czasie wnioski niekompletne zostają odrzucone, o czym kandydaci zostają poinformowani. Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu. Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji konkursowej przygotuje protokół zawierający kandydaturę rekomendowanej osoby do prac w projekcie badawczym.

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko adiunkta przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Informujemy, że:
Przerwy w pracy zawodowej i odstępstwa od porządku chronologicznego przebiegu kariery w życiorysie nie mają wpływu na wybór kandydata.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2020 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale stosownie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki.