IGiPZ PAN > Instytut > oferty pracy, IGiPZ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN

Instytut

OFERTY PRACY


Konkurs na stanowisko dyrektora
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie
na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2022 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem naukowym oraz rozmowę kwalifikacyjną.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku) lub dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna) oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki badawczej i rozwojowej uprawianej w IGiPZ PAN;
 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIA KANDYDATA (złożona na piśmie w 1 egz. oraz na nośniku elektronicznym) powinna zawierać:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. wykaz dorobku naukowego z listą publikacji i wskaźnikami bibliometrycznymi;
 3. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych;
 4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
 • przebieg pracy zawodowej;
 • posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 1. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 2. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 430);
 5. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie dostępne są na stronie internetowej www.igipz.pan.pl

Dokumenty należy nadsyłać pocztą w jednym egzemplarzu na adres: Wydział IV Nauk Technicznych PAN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie lub składać osobiście pod adresem: Wydział IV Nauk Technicznych PAN, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1, pokój 2318 (23 piętro), w godz. od 9.00 do 16.00 (tel.22 182-60-44).

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 11 października 2021 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 10 listopada 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora instytutu naukowego PAN.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2021 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


 
DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE
OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
DO ZAKŁADU GEOGRAFII WSI I ROZWOJU LOKALNEGO

WYMAGANIA:
 • stopień magistra w zakresie geografii (geografii społeczno-ekonomicznej);
 • znajomość metod badawczych geografii społeczno-ekonomicznej;
 • doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie współpracy międzynarodowej potwierdzone udziałem w projektach HORIZON 2020 i/lub ESPON;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki;
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, w tym co najmniej 1 publikacja w czasopiśmie recenzowanym w bazie Web of Science i/lub Scopus;
 • doświadczenie w zakresie udziału w projektach zamawianych przez instytucje publiczne;
 • udokumentowany udział (referat) w minimum 2 międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość oprogramowania GIS.


Ponadto od kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie problematyki:

 • przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych na obszarach wiejskich w Polsce;
 • przestrzennego zróżnicowania potencjału rozwojowego obszarów wiejskich w Polsce.


ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu,
 • Curriculum Vitae,
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią,
 • odpis dyplomu magisterskiego,
 • opinia o kandydacie od 2 samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata.


ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 26 października 2021 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta” i przesłać pocztą elektroniczną na adres:e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu.

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko asystenta przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.)."

Informujemy, że:
Przerwy w pracy zawodowej i odstępstwa od porządku chronologicznego przebiegu kariery w życiorysie nie mają wpływu na wybór kandydata.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2021 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 


 
Szkoła Doktorska Anthropos IPAN i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie
 
zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko doktorant-stypendysta
w ramach projektu NCN OPUS Diagnoza współczesnej struktury społeczno-ekonomicznej
i klasyfikacja funkcjonalna małych miast w Polsce - w poszukiwaniu rozwiązań modelowych (nr 2019/35/B/HS4/00114, kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Bański)

 

Więcej