IGiPZ PAN > Instytut > oferty pracy, IGiPZ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN

Instytut

OFERTY PRACY


Oferta 30-miesięcznego zatrudnienia dla studenta w wymiarze połowy etatu w ramach projektu NCN OPUS:
„Rola parków miejskich w kształtowaniu klimatu i bioklimatu miasta,
obecnie i w przyszłości – CLIMPARK” (nr 2021/41/B/ST10/01997)

Zakres obowiązków:

 • praca przy utrzymaniu sieci pomiarów meteorologicznych,
 • odczyt danych ze stacji w parkach i rejestratorów w ich okolicy,
 • koszenie trawy wokół stacji i czujników,
 • demontaż sieci,
 • techniczna opieka nad przyrządami pomiarowymi,
 • tworzenie baz danych, obliczenia podstawowych charakterystyk, pomoc w tworzeniu map w programie ArcGIS,
 • udział w okresowych kampaniach pomiarowych i ankietowych w parkach, udział w pracach inwentaryzacji zieleni i budynków na terenach objętych analizą,
 • istnieje możliwość przygotowania pracy magisterskiej dotyczącej wybranego zagadnienia klimatu parków.


Wymagania:

 • licencjat z nauk przyrodniczych,
 • znajomość MS Office oraz programu ArcGIS, QGIS,
 • praca z bazami danych,
 • chęć do pracy w terenie, niezależnie od warunków pogodowych,
 • umiejętność pracy zespołowej.


Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny wraz z listem referencyjnych od jednego samodzielnego pracownika naukowego z dziedziny uprawianej przez Kandydata,
 • dokument potwierdzający wykształcenie.


Oferujemy:

 • stypendium w wysokości 2000 PLN miesięcznie,
 • elastyczny czas pracy umożliwiający dopasowanie do zajęć na uczelni,
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy naukowej,
 • pracę w sprzyjającej atmosferze Zakładu Badań Klimatu.


Okres zatrudnienia:

 • lipiec 2022 – grudzień 2024 (30 m-cy).


Dokumenty należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 15 czerwca 2022 r. na adres mkuchcik@twarda.pan.pl z dopiskiem CLIMPARK

Wszelkie pytania związane z zakresem merytorycznym projektu oraz aspektami organizacyjnymi należy kierować do kierownika projektu, dr hab. Magdaleny Kuchcik na adres mkuchcik@twarda.pan.pl

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji do pracy w projekcie przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.)”.

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2022 r. oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
poszukuje pracownika do sekretariatu Dyrekcji Instytutu.

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie w szczególności za:

 • zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji Dyrekcji przychodzącej i wychodzącej w wersji mailowej i papierowej, obsługa poczty elektronicznej Instytutu,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw organizacyjnych i administracyjnych Dyrekcji,
 • prowadzenie kalendarza Dyrekcji,
 • zamieszczanie na stronie internetowej Instytutu i kanałach społecznościowych aktualnych informacji w polskiej i angielskiej wersji językowej,
 • tłumaczenie na język angielski pism Dyrekcji, materiałów na wszelkiego rodzaju konferencje, zjazdy i sympozja,
 • organizacja krajowych i zagranicznych podróży służbowych (rezerwacja biletów, noclegów),
 • zapewnienie sprawnej obsługi techniczno-organizacyjnej konferencji, kongresów i wydarzeń naukowych, organizacja wideokonferencji, webinariów i spotkań online,
 • wykonywanie zadań związanych z realizacją międzynarodowych i krajowych projektów badawczych w tym:

- przygotowywanie raportów finansowych projektów
- gromadzenie dokumentacji i materiałów w ramach realizacji projektów
- stały kontakt z lead-partnerami oraz Centrum Projektów Europejskich
- udział w wybranych spotkaniach projektowych

Wymagania:

 • biegła znajomość języka angielskiego
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w realizacji zadań z obszaru funduszy unijnych
 • znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, procedur i wytycznych dotyczących zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE
 • znajomość podstaw przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i zamówień publicznych
 • samodzielność
 • umiejętności analityczne, umiejętność współpracy
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające wyższe wykształcenie
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności


Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe w kierunku funduszy unijnych, audytu, kontroli
 • referencje

Oferujemy:

 • umowę o prace
 • zatrudnienie w podstawowym systemie czasu pracy (pn- pt)
 • dodatek stażowy
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych i inne
 • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy)
 • miłą atmosferę
 • bezpłatny parking dla samochodów i stojaki dla rowerów
 • dobrą lokalizację

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej do dnia 31 maja b.r.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres a.orecka@twarda.pan.pl lub osobiście do Działu Kadr w siedzibie Instytutu przy ul. Twardej 51/55, pokój 444 (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla Kandydatów zamieszczonymi na stronie Instytutu Geografii i PZ PAN

Po zakończeniu rekrutacji dokumenty kandydatów zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa;
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych iodo@twarda.pan.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dodatkowe

 • oferta spełnia wymogi formalne jeżeli została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia
 • w przypadku osób, które uzyskały wykształcenie wyższe w uczelni zagranicznej proszone są o załączenie kopii dyplomu ukończenia studiów
 • wszyscy kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji, jego terminie i miejscu przeprowadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
 • po zakończeniu naboru dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone


Wynagrodzenie zasadnicze 5000 zł brutto oraz premia związana z realizacją projektów.

 


 
Oferta 42-miesięcznego stażu podoktorskiego (post-doc)
w ramach projektu NCN SONATA BIS: 
Nowatorskie podejście multiproxy w synchronizacji Europejskich zapisów paleoklimatycznych
z Holsztyńskiego interglacjału (nr 2019/34/E/ST10/00275). 

Szczegóły oferty (pdf)

 


DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE
OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
DO ZAKŁADU GEOGRAFII WSI I ROZWOJU LOKALNEGO


WYMAGANIA:

 • stopień magistra w zakresie geografii społecznej,
 • znajomość metod badawczych w naukach geograficznych,
 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej (potwierdzone udziałem m.in. w projektach międzynarodowych, np. Horyzont 2020),
 • doświadczenie w projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz w projektach zamawianych przez instytucje publiczne,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu geografii wsi i rolnictwa,
 • autorstwo publikacji naukowych, w tym minimum 1 artykuł za co najmniej 100 pkt. oraz 1 rozdział w monografii,
 • doświadczenie w pracach kartograficznych potwierdzone publikacją map,
 • znajomość oprogramowania GIS (w tym: ArcGIS potwierdzone certyfikatem, Quantum GIS, MapInfo, Surfer, PostGIS),
 • znajomość programów do grafiki wektorowej (w tym CorelDRAW),
 • znajomość języka SQL,
 • znajomość języka angielskiego.

Ponadto od kandydata oczekuje się doświadczenia w pracy badawczej z zakresu: geografii społecznej, analiz przestrzennych, geografii wsi, metod pomiaru rozwoju lokalnego i regionalnego.

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu,
 • Curriculum Vitae,
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią,
 • odpis dyplomu magisterskiego,
 • opinia o kandydacie od 2 samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata.

ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 22 kwietnia 2022 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta” i przesłać pocztą elektroniczną na adres:e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko asystenta przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Informujemy, że:
Przerwy w pracy zawodowej i odstępstwa od porządku chronologicznego przebiegu kariery w życiorysie nie mają wpływu na wybór kandydata.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2021 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.