Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE

ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
W ZAKŁADZIE GEOGRAFII WSI I ROZWOJU LOKALNEGOWYMAGANIA:

 • tytuł magistra geografii;
 • dorobek badawczy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w postaci:
  – opublikowanych lub przygotowanych do publikacji prac naukowych,
  – czynnego udziału w konferencjach naukowych,
  – udziału w projektach badawczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych z geografii społecznej (wywiady, udział w warsztatach terenowych itp.),
 • umiejętności i doświadczenie w pracy z aplikacjami kartograficznymi i GIS (Mapinfo, ESRI ArcGIS),
 • znajomość zagadnień teoretycznych i metodycznych z zakresu wizualizacji przestrzennej,
 • umiejętności obsługi aplikacji statystycznych i graficznych,
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych,
 • znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom C1).


ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • rozwój obszarów wiejskich i stref podmiejskich,
 • rozwój lokalny i regionalny,
 • metody wizualizacji przestrzennej i geodesign,
 • aplikacje GIS.ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:
podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu
Curriculum Vitae

 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią,
 • odpis dyplomu magisterskiego,
 • opinia o kandydacie od 2 samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata.


ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 12 grudnia 2017 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta”
e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl
Kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu.

 

 
                                                                                                                                                                               

 

 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

W ZAKŁADZIE GEOGRAFII MIAST I LUDNOŚCI

 

WYMAGANIA:

 • tytuł magistra geografii,
 • publikacje w renomowanych czasopismach i wydawnictwach polskich i zagranicznych z zakresu geografii turyzmu,
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach, w tym w międzynarodowych,
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych,
 • udział w projektach badawczych krajowych oraz międzynarodowych,
 • co najmniej podstawowa znajomość aplikacji MapInfo lub ArcGIS,
 • znajomość dwóch języków obcych (co najmniej poziom C1),
 • predyspozycje w zakresie wystąpień i prezentacji publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • Geografia turyzmu (turystyki),
 • Problematyka związana z planowaniem przestrzennym, organizacją i rozwojem turystyki,
 • Geografia społeczno-ekonomiczna,
 • Rozwój regionalny.

 

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu,
 • Curriculum Vitae,
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią,
 • odpis dyplomu magisterskiego,
 • opinia o kandydacie od 2 samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata.

 

ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 12 grudnia 2017 r. na adres:

Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta”

e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu. 
                                                                                                                                                                               Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

W ZAKŁADZIE GEOEKOLOGII I KLIMATOLOGII

WYMAGANIA:

 • stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (geografii fizycznej),
 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu  terenowych badań topoklimatycznych i badań klimatu akustycznego w  różnych rodzajach krajobrazu,
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie klimatologii, w tym publikacje z listy JCR,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu projektami naukowymi,
 • umiejętność pozyskiwania i wykorzystania różnorodnych baz danych klimatologicznych (w tym profili aerologicznych),
 • udokumentowany udział w projektach międzynarodowych,
 • prezentowanie na konferencjach krajowych i międzynarodowych wyników prowadzonych badań.
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1).

 

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu,
 • Curriculum Vitae,
 • Informację o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią,
 • Odpis dyplomu doktorskiego lub inny dokument stwierdzający posiadanie stopnia doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (geografii fizycznej),
 • Opinię o kandydacie od dwóch samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata.

 

ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 5 grudnia 2017 r. na adres:

Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta”; e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu.