Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE


ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
W ZAKŁADZIE GEOEKOLOGII I KLIMATOLOGII

 


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta o specjalizacji klimatologia w Zakładzie Geoekologii i Klimatologii. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (geografii fizycznej),
 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu terenowych badań topoklimatycznych oraz mikroklimatycznych w różnych ekosystemach, ze wskazaniem na ekosystemy mokradłowe i leśne,
 • umiejętność pozyskiwania i wykorzystania różnorodnych baz danych klimatologicznych oraz analizy danych klimatologicznych,
 • udokumentowany dorobek naukowy, w tym co najmniej 3 publikacje z listy JCR,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu projektami naukowymi,
 • umiejętność współpracy, w tym udokumentowany udział w projektach międzynarodowych,
 • prezentowanie na konferencjach krajowych i międzynarodowych wyników prowadzonych badań.
 • bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie.


ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu
 • Curriculum Vitae
 • Informację o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią
 • Odpis dyplomu doktorskiego lub inny dokument stwierdzający posiadanie stopnia doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (geografii fizycznej)
 • Opinię o kandydacie od dwóch samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata


ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 26 marca 2018 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta”; e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl
Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)".
Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu.