IGiPZ PAN > Zakład Badań Geośrodowiska > Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN, Kraków

Zakład Badań Geośrodowiska

STUDIA GEOMORPHOLOGICA CARPATHO-BALCANICA


General information

Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica  is an annual set journal published since 1967 year. In period 1967-2012 it was published by Commission of Geographical Sciences of Polish Academy of Sciences, Cracow Branch. Since 2012 journal is published by Geographical Commission of Polish Academy of Sciences and Arts and S. Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences. It is simultaneously an organ of the Geomorphologic Carpathian-Balkan Commission. The Commission associates geomorphologists from Central Europe. Research problems presented in the journal embraces all aspects of the relief evolution of the Carpathian-Balkan system. Papers concern other mountainous areas of the world are also published. The journal from the outset is edited in the Department of Geoenvironmental Research (former name Department of Geomorphology and Hydrology of Mountains and Uplands), S. Leszczycki Institute of the Geography and Spatial Organisation, Polish Academy of Sciences.

Informacje ogólne

Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica jest rocznikiem wydawanym od roku 1967 przez Komisję Nauk Geograficznych działającą przy Oddziale Krakowskim Polskiej Akademii Nauk. Równocześnie jest organem Geomorfologicznej Komisji Karpacko-Bałkańskiej zrzeszającej geomorfologów Europy Środkowej. Problematyka badawcza prezentowana w tym roczniku obejmuje wszystkie aspekty ewolucji rzeźby systemu karpacko-balkańskiego. Publikowane są również prace wykonane w innych obszarach górskich świata. Pismo od początku było redagowane w Zakładzie Badań Geośrodowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Krakowie.

Announcement !

The journal Studia Geomorhologica Carpatho-Balcanica is changing its publishers. Therefore  next volume is late and should be published at the end of 2020. Currently Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University as well as the Geographical Commission of the Polish Academy of Arts and Sciences will be the publisher of the journal.