IGiPZ PAN > Zakład Badań Geośrodowiska > Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN, Kraków

Zakład Badań Geośrodowiska

STUDIA GEOMORPHOLOGICA CARPATHO-BALCANICA


General information

Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica jest rocznikiem wydawanym od roku 1967. W latach 1967-2010 był wydawany przez Komisję Nauk Geograficznych działającą przy Oddziale Krakowskim Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 roku czasopismo jest wydawane przez Komisję Geograficzną Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 2011-2018 współwydawcą był Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN. Od 2019 roku czasopismo jest wydawane przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i przez Komisję Geograficzną Polskiej Akademii Umiejętności. Równocześnie jest organem Geomorfologicznej Komisji Karpacko-Bałkańskiej zrzeszającej geomorfologów Europy Środkowej. Problematyka badawcza prezentowana w tym roczniku obejmuje wszystkie aspekty ewolucji rzeźby systemu karpacko-bałkańskiego. Publikowane są również prace wykonane w innych obszarach górskich świata. Pismo od początku było redagowane w Zakładzie Badań Geośrodowiska (dawna nazwa Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn), Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, PAN w Krakowie.