IGiPZ PAN > Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

O Zakładzie

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ma bogate tradycje w zakresie badań wsi i rozwoju lokalnego, którymi kierowali profesorowie: Jerzy Kostrowicki, Andrzej Stasiak, Roman Szczęsny. W 2000 r. utworzono Zespół Badań Obszarów Wiejskich koordynowany przez prof. dr hab. Jerzego Bańskiego. W jego składzie znaleźli się przede wszystkim młodzi pracownicy naukowi o szerokim spektrum zainteresowań badawczych. W roku 2011 na bazie Zespołu powstał Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego pod kierownictwem profesora Jerzego Bańskiego. Od 1 kwietnia 2018 r., po objęciu funkcji dyrektora Instytutu przez prof. Jerzego Bańskiego, kierownikiem Zakładu został dr Konrad Czapiewski.

Profil badań

Badania Zakładu koncentrują się na następującej problematyce: przestrzenne zagospodarowanie obszarów wiejskich; procesy społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich; wieś w Europie Środkowej i Wschodniej; metodologia badań wsi; Atlas Wsi i Atlas Rolnictwa Polski; małe miasta i strefy podmiejskie; organizacja przestrzenna rolnictwa; rozwój lokalny.

Do innych zadań Zakładu należą: gromadzenie danych statystycznych i archiwum fotograficzne wsi; organizacja seminariów i konferencji; współpraca naukowa; projekty badawcze, ekspertyzy i ewaluacje; wydawanie serii naukowej Studia Obszarów Wiejskich.

tl_files/igipz/ZGWiRL/Inne/foto/zaklad_2016.jpg 

Lokalizacja