IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Marcin Mazur
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 438
Telefon +48 226978938
E-mail

Wykształcenie

  • 2002-2007 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Percepcja map wykonanych metodą kartodiagramu)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2007

Dorobek naukowy:

  • Redakcja kartograficzna Atlasu Rolnictwa Polski (2007-2010)
  • Autorstwo lub współautorstwo 27 publikacji naukowych, w tym 9 anglojęzycznych

Zainteresowania naukowe

  • Metodyka kartografii
  • Percepcja map
  • Kontinuum miasto-wieś
  • Przeobrażenia stref podmiejskich

Nagrody i wyróżnienia

  • 2003-2007 - Stypendium Naukowe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS