SKŁAD OSOBOWY


dr Marcin Mazur
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 439
Telefon +48 226978939
E-mail

Wykształcenie

 • 2002-2007 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Percepcja map wykonanych metodą kartodiagramu)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2007

Dorobek naukowy:

 • Redakcja kartograficzna Atlasu Rolnictwa Polski (2007-2010)
 • Autorstwo lub współautorstwo 27 publikacji naukowych, w tym 9 anglojęzycznych

Zainteresowania naukowe

 • Metodyka kartografii
 • Percepcja map
 • Kontinuum miasto-wieś
 • Przeobrażenia stref podmiejskich

Nagrody i wyróżnienia

 • 2003-2007 - Stypendium Naukowe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS

Pełnione funkcje i członkostwo

 • 2007-2009 - sekretarz Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 2009-2012 - zastępca Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2012 - zastępca Skarbnika Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2011 - członek Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Inne, ważne projekty badawcze

Udział w projektach i ekspertyzach:

 • 2011-2013 – CORDIS FP 7-REGPOT-2010-1: Improving research potential of the Institution
  for Land Utilization, Technology and Regional Development on the field of GIS, precision
  agriculture, land use and regional development (UD AGR REPO) (koordynator: Uniwersytet
  w Debreczynie, Wegry, kierownik: prof. J. Bański) – ekspert z zakresu wykorzystania GIS w
  analizie użytkowania ziemi.
 • 2007-2009 – ESPON FP 6: Foresight Analysis for Rural Areas of EU (FARO) (koordynator:
  M. Perez-Soba, ALTERA, Wageningen, kierownik: prof. J. Bański). 

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Mazur Marcin: Metoda a forma - systematyzacja pojęć. Próba klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji. - Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim 2017, 2, 2 - s. 47-57.
 • Mazur Marcin: Method vs. form - an attempt to classify cartographic presentation methods. - Polish Cartographical Review 2017, 49, 2 - s. 47-57.
 • Bański Jerzy, Mazur Marcin: Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy. - Land Use Policy 2016, 54 - s. 1-17.
 • Mazur Marcin: Społeczeństwo. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 71-88.
 • Mazur Marcin: Demografia. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 53-70.
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad: Functional structure of gminas in Poland – classification approaches and research opportunities. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 43 - s. 7-22.
 • Mazur Marcin, Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 37 - s. 7-36.
 • Novotny Ladislav, Hruška Vladan, Egedy Tamás, Mazur Marcin: Defining rural areas of Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 21-34.
 • Novotny Ladislav, Mazur Marcin, Egedy Tamas: Definition and delimitation of peripheries of Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 35-48.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego - diagnoza i ocena. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2014, 26 - s. 98-112.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Ferenc Mariola, Mazur Marcin: Land use change and land use functions - case studies. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 32 - s. 169-234.
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin, Ferenc Mariola, Konopski Michał: The use of ITC in Mazovian agriculture. [w]: Knowledge as a factor of rural development. Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka. Warsaw: Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, 2013 - s. 45-57 (Rural Areas and Development; 10)
 • Mazur Marcin: Metoda kartograficzna jako źródło informacji w badaniach obszarów wiejskich. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2013, 13 - s. 41-58.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Policentryczność rozwoju Mazowsza. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 71-88.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Spatial differences in voting behaviour among inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007. - Geograficky Casopis 2012, 64, 2 - s. 91-109.
 • Mazur Marcin: Historical conditionings as the decisive factor in the contemporary spatial structure of Polish agriculture. [w]: Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010. Ed. Andras Donat Kovacs. Pesc: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011 - s. 53-67 (Discussion Papers. Special)
 • Mazur Marcin: Oś centrum-peryferie na przykładzie badania zastosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w rolnictwie województwa mazowieckiego. [w]: Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Red. Monika Wesołowska. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2011 - s. 105-120 (Studia Obszarów Wiejskich; 26)
 • Rosik Piotr, Mazur Marcin: Poprawa jakości transportu publicznego w miastach w perspektywie finansowej 2004-2006. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 121-135.
 • Mazur Marcin, Świątek Dariusz: Wyposażenie techniczne i środki produkcji. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 65-78.
 • Bański Jerzy, Janicki Wojciech, Bednarek-Szczepańska Maria, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2009 - s. 3-82 (Małopolskie Studia Regionalne)
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 483-506.
 • Bański Jerzy, Mazur Marcin: Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 79-95 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Mazur Marcin: The territory of Dobra Szczecińska municipality as an example of conflict between the functions of a border and suburban commune and an area of high natural value. [w]: Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009 - s. 132-144 (Discussion Papers; Special)
 • Mazur Marcin, Świątek Dariusz: Sieci infrastrukturalne stref podmiejskich wybranych 6 miast w Polsce w aspekcie kontinuum miasto-wieś. [w]: Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej. Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 157-173 (Studia Obszarów Wiejskich; 17)

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Mazur Marcin: Wprowadzenie. - Studia Obszarów Wiejskich 2017, 47 - s. 5-6.
 • Mazur Marcin: Peripheries of Visegrad countries in spatial dimension. Methods of delimitation and empirical results. [w]: IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017. Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache. Bucuresti: CD PRESS, 2017 - s. 44.
 • Mazur Marcin: Inequal location. Opportunities of peripheriality quantitative assessment - case study of Visegrad countries. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 37.
 • Mazur Marcin: Kartograficzne badania percepcji map statystycznych. [w]: Mapa w społeczeństwie informacyjnym. XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 15-16 września 2105 r. Streszczenia referatów i posterów. Oprac. red. Jolanta Korycka-Skorupa, Jerzy Ostrowski. Warszawa: Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2015 - s. 28.
 • Mazur Marcin: Accessibility of rural areas to the major academic centres as a factor of education level - Polish case. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Mazur Marcin: Location and accessibility as a factor of Polish rural areas development. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Czapiewski Konrad, Bański Jerzy, Mazur Marcin, Ferenc Mariola: Role of local actors in the land use change processes; results from ESPON EU-LUPA project. [w]: Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference, Sunday 5th May - Wednesday 8th May 2013, University of Tampere, Tampere, Finland. Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds. Tampere: Regional Studies Association, 2013 - s. 29.
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin: ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?. [w]: Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands. Seaford: Regional Studies Association, 2012 - s. 42-43.
 • Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Challenges for Polish agricultural regions - evidences from ESPON EDORA project. [w]: Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK. Newcastle: Regional Studies Association, 2011 - s. 34.
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad: Modernization of Polish agriculture. ICT in the rural space of Mazovia region. [w]: Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK. Newcastle: Regional Studies Association, 2011 - s. 117-118.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman, Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Podsumowanie i wnioski. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 97-108 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)

Prace dokumentacyjne

 • Bański Jerzy, Chmieliński Paweł, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin, Szymańska Monika, Wilkin Jerzy: Przedsiębiorczość na wsi, współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju. Warszawa: FDPA, 2015 - 42 s.