IGiPZ PAN > Wydawnictwa > Nowości wydawnicze IGiPZ PAN

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Nowości wydawnicze


PRACE GEOGRAFICZNE Nr 272

Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Barbara Szejgiec-Kolenda, Patryk Duma: Monitoring uwarunkowań rozkładu ruchu w transporcie ciężarowym w Polsce (2005-2015) = Monitoring of factors influencing lorry-traffic distribution in Poland (2005-2015)

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 271 (2020)

Witold Bochenek: Prawidłowości obiegu wody na obszarze beskidzko-pogórskim Karpat Zachodnich na przykładzie zlewni Bystrzanki w świetle zmian klimatu i działalności człowieka = Regularities of the water cycle in the Western Carpathians Beskid-fothills area based on the example of the Bystrzanka catchment in the light of climate change and human activity

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 270 (2020)

Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Patryk Duma: Dostępność potencjałowa regionów w Europie - zasięg przestrzenny, długość podróży i efekt granicy(EU-ROAD-ACC) = Potential accessibility of European regions. Spatial reach, travel duration and the border effect (EU-ROAD-ACC)

 

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 269  (2019)

Jerzy Bański:  Waloryzacja zasobów lokalnych i ich zróżnicowanie przestrzenne w regionach Polski Wschodniej = Evaluation of the local resources and their spatial differentiation in the regions of eastern Poland