IGiPZ PAN > Wydawnictwa > Nowości wydawnicze IGiPZ PAN

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Nowości wydawnicze


Nowość!

Spitsbergen - historia odkryć i badań do końca XX wieku
Autor: Jan Szupryczyński    

 

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2024 
Liczba stron: 100
ISBN: 978-83-954525-7-4
bezpłatna wersja elektroniczna

W książce Spitsbergen - historia odkryć i badań do końca XX wieku Jan Szupryczyński przybliża nam niezwykłe losy polskich badaczy, którzy na przestrzeni wieków wnieśli znaczący wkład w eksplorację i zrozumienie tajemniczego archipelagu Svalbard. Publikacja stanowi nieocenione źródło informacji o pionierskich wyprawach, naukowych osiągnięciach i codziennych zmaganiach w surowych warunkach arktycznych. Jej wydanie zbiega się z dziewięćdziesiątą rocznicą urodzin autora, dla którego obszary polarne stały się nie tylko głównym obiektem zainteresowań badawczych, ale również życiową pasją. Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych historią, nauką oraz fascynującym światem arktycznych ekspedycji.

 


Regres sieci transportu publicznego w powiatach Beskidu Niskiego i Bieszczad a wykluczenie transportowe młodzieży uczącej się
Autor: Ariel Ciechański   
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2023 
Liczba stron: 263
Oprawa: miękka
Format: 165 x 238 mm
ISBN: 978-83-954525-3-6
Cena: 50 zł 

bezpłatna wersja elektroniczna

Publikacja poświęcona jest tematyce przemian dostępności przestrzennej i wykluczenia transportowego wynikającego z procesów regresu sieci transportu publicznego. Identyfikuje negatywne zmiany w sieci publicznego pozamiejskiego transportu zbiorowego (ptz) na terenach przestrzennie odległych od stolic województw i mających charakter pograniczny oraz ich wpływu na przebieg edukacji i życie społeczne młodzieży powyżej 15 roku życia. Przyjęty obszar badawczy to górska część dawnego województwa krośnieńskiego (obejmująca współczesne powiaty krośnieńskie (grodzki i ziemski), jasielski, brzozowski, sanocki, leski i bieszczadzki) i graniczące z nim gminy współczesnego województwa małopolskiego (głównie z obecnego powiatu gorlickiego).

 

 

Jerzy Bański (red.): Atlas małych miast. IGiPZ PAN, Warszawa (2023)

 

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 280 (2022)

Tomasz Komornicki, Rafał Wiśniewski, Barbara Szejgiec-Kolenda, Dorota Ciołek:  Ekonomiczne, społeczne i geopolityczne uwarunkowania ruchu granicznego = Economic, social and geopolitical conditioning of the cross-border traffic

 

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 279 (2022)

Marek Jerczyński, Przemysław Śleszyński (red): Uczony i dzieło. Rola Kazimierza Dziewońskiego w rozwoju geografii = The scholar and his work. The role of Kazimierz Dziewoński in the development of geography

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 278 (2022)

Michał Konopski: Rola podziału administracyjnegow kształtowaniu tożsamości terytorialnej społeczności Podlasia = The role of administrative division in determining territorial identity of Podlasie’s communities

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 277 (2022)

Sławomir Goliszek: Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie w latach 2009 = Significance of transport accessibility components in Szczecin in the period 2009-2018

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 276 (2022)

Piotr Rosik: Świat dostępności – metody i komponenty. Przykłady analiz empirycznych przestrzeni Polski = The world of accessibility: methods and components. Cases of empirical analyses in Poland’s space

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 275 (2021)

Krzysztof Kiszka: Ruchy osuwiskowe w świetle badań dendrogeomorfologicznych na podstawie analizy Osuwiska Sawickiego w Beskidzie Niskim = Landslide movements based on dendrogeomorphological research based on an analysis of the Sawicki Landslide in the Beskid NIski mts.

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 274 (2020)

Rafał Wiśniewski, Marcin Mazur, Przemysław Śleszyński, Barbara Szejgiec-Kolenda: Wpływ zmian demograficznych w Polsce na rozwój lokalny = Impact of demographic changes in Polan on local development

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 273 (2020)

Paweł Sudra: Rozpraszanie i koncentracja zabudowy na przykładzie aglomeracji warszawskiej po 1989 r. = Dispersion and concentration of built-up areas on the example of the Warsaw agglomeration after 1989

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 272 (2020)

Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Barbara Szejgiec-Kolenda, Patryk Duma: Monitoring uwarunkowań rozkładu ruchu w transporcie ciężarowym w Polsce (2005-2015) = Monitoring of factors influencing lorry-traffic distribution in Poland (2005-2015)

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 271 (2020)

Witold Bochenek: Prawidłowości obiegu wody na obszarze beskidzko-pogórskim Karpat Zachodnich na przykładzie zlewni Bystrzanki w świetle zmian klimatu i działalności człowieka = Regularities of the water cycle in the Western Carpathians Beskid-fothills area based on the example of the Bystrzanka catchment in the light of climate change and human activity

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 270 (2020)

Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Patryk Duma: Dostępność potencjałowa regionów w Europie - zasięg przestrzenny, długość podróży i efekt granicy(EU-ROAD-ACC) = Potential accessibility of European regions. Spatial reach, travel duration and the border effect (EU-ROAD-ACC)

 

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 269  (2019)

Jerzy Bański:  Waloryzacja zasobów lokalnych i ich zróżnicowanie przestrzenne w regionach Polski Wschodniej = Evaluation of the local resources and their spatial differentiation in the regions of eastern Poland