Instytut

Szkoła Doktorska GeoPlanet - Aktualności


NABÓR WNIOSKÓW NA MIEJSCA W SZKOLE DOKTORSKIEJ GEOPLANET W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PRZEDŁUŻONY DO 28 WRZEŚNIA!

W związku z niewyczerpanym limitem miejsc w Szkole Doktorskiej GeoPlanet, finansowanych z projektów NCN, realizowanych w IGiPZ PAN przedłuża się okres składania wniosków do 28 września. Pozostałe zasady naboru konkursowego nie ulegają zmianie.

 


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

OGŁASZA NABÓR KONKURSOWY

na miejsca w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w roku akademickim 2021/2022

 


Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences

IS ANNOUNCING A COMPETITION SELECTION PROCEDURE

for the GeoPlanet Doctoral School in the academic year 2021/2022

Full text in EnglishStudia w Szkole Doktorskiej GeoPlanet trwają 4 lata. W trakcie studiów słuchacz Szkoły powinien zaliczyć przewidziane w programie wykłady i seminaria, w tym wykłady interdyscyplinarne realizowane w instytutach tworzących szkołę doktorską, oraz przygotować pracę doktorską. Większość seminariów oraz wszystkie wykłady kursowe odbywają się w języku angielskim. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet (Zał. 1 - Wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet). Temat pracy doktorskiej  (punkt 5 Wniosku) należy wybrać z zamieszczonej listy (Zał. 4 – Propozycje tematów prac doktorskich) lub samodzielnie sformułować oraz uzgodnić z przyszłym promotorem/opiekunem.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 3. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
 4. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia (Zał. 2 - Wzór życiorysu).
 5. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej (Zał. 3 - Wzór listu motywacyjnego).
 6. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 7. Co najmniej jeden list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego na temat dotychczasowej działalności naukowej kandydata.

 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listownie na adres Instytutu (00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, sekretariat pokój 341, albo w formie elektronicznej przesyłając je Pani Beacie Zielińskiej na adres mailowy: b.ziel@twarda.pan.pl). Dokumenty należy dostarczyć do dnia 10 sierpnia 2021 roku. W przypadku dokumentacji niespełniającej wymogów formalnych kandydaci wzywani będą do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od dnia wysłania powiadomienia. Po tym czasie wnioski niekompletne zostają odrzucone, o czym kandydaci zostają poinformowani.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap – ocena przedstawionej dokumentacji
Komisja konkursowa oceni w punktach:

 • osiągnięcia naukowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, zgłoszenia patentowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, czy działalności studenckiej, stypendia naukowe;
 • doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych.

Kandydat musi zdobyć minimum 6 pkt. w I etapie żeby mógł zakwalifikować się do II etapu. O wynikach I etapu i terminach rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani do 1 września 2021 roku.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja będzie oceniała:

 • wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez instytut (0-3 pkt.);
 • znajomość tematyki wybranej przez kandydata w ramach wybranego tematu badawczego (0-3 pkt.);
 • motywację i predyspozycje do pracy naukowej (0-4 pkt.).

Na podstawie sumy punktów z oceny aplikacji w pierwszym i oceny rozmowy kwalifikacyjnej w drugim etapie, utworzone zostaną trzy listy rankingowe kandydatów. Pierwsza i druga lista dotyczy kandydatów chcących realizować pracę doktorską w ramach finansowanych obecnie projektów badawczych NCN (pozycja 1 i 2 w Zał. 4), trzecia lista dotyczy kandydatów chcących realizować pozostałe tematy. Osoba lub osoby, które uzyskają największą sumaryczną liczbę punktów (ale nie mniej niż 11) zostaną przyjęte do Szkoły Doktorskiej Geoplanet.

Instytut poinformuje kandydatów o wynikach w terminie 14 dni od ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Koordynator IGiPZ PAN
ds. Szkoły Doktorskiej GeoPlanet

prof. dr hab. Jerzy Solon

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Jerzy Bański