Instytut

Szkoła Doktorska GeoPlanet - Aktualności


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

OGŁASZA NABÓR KONKURSOWY

na miejsca w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w roku akademickim 2022/2023

 


Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences

IS ANNOUNCING A COMPETITION SELECTION PROCEDURE

for the GeoPlanet Doctoral School in the academic year 2022/2023

Full text in English and Attachments
Studia w Szkole Doktorskiej GeoPlanet trwają 4 lata. W trakcie studiów słuchacz Szkoły powinien zaliczyć przewidziane w programie wykłady i seminaria, w tym wykłady interdyscyplinarne realizowane w instytutach tworzących szkołę doktorską, oraz przygotować pracę doktorską. Większość seminariów oraz wszystkie wykłady kursowe odbywają się w języku angielskim.

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet (Zał. 1 - Wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet). Temat pracy doktorskiej (punkt 5 Wniosku) należy wybrać z zamieszczonej listy (Zał. 4 – Lista tematów) lub samodzielnie sformułować oraz uzgodnić z przyszłym promotorem/opiekunem.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów równorzędnych.
 3. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
 4. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia (Zał. 2 - Wzór życiorysu).
 5. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej (Zał. 3 - Wzór listu motywacyjnego).
 6. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 7. Co najmniej jeden list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego na temat dotychczasowej działalności naukowej kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listownie na adres Instytutu (00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, sekretariat pokój 341), albo w formie elektronicznej przesyłając je Pani Beacie Zielińskiej na adres mailowy: b.ziel@twarda.pan.pl
Końcowy termin dostarczania dokumentów upływa 31 sierpnia 2022 roku. Termin ten może ulec wydłużeniu na podstawie decyzji dyrektora IGiPZ PAN.

Nabór konkursowy zostanie przeprowadzony w dwóch niezależnych turach. W pierwszej turze procedura rekrutacji będzie dotyczyć wniosków zgłoszonych do dnia 19 czerwca 2022 r. Druga tura obejmie wnioski zgłoszone w terminie późniejszym. W przypadku dokumentacji niespełniającej wymogów formalnych kandydaci wzywani będą do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od dnia wysłania powiadomienia. Po tym czasie wnioski niekompletne zostają odrzucone, o czym kandydaci zostają poinformowani.

Każda tura procesu rekrutacji będzie przebiegać w dwóch etapach:

I etap – ocena przedstawionej dokumentacji
Komisja konkursowa oceni w punktach:

 • osiągnięcia naukowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, zgłoszenia patentowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, czy działalności studenckiej, stypendia naukowe;
 • doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych.

Kandydat musi zdobyć minimum 6 pkt. w I etapie żeby mógł zakwalifikować się do II etapu. O wynikach I etapu i terminach rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia naboru w pierwszej lub drugiej turze.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja będzie oceniała:

 • wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez instytut (0-3 pkt.);
 • znajomość tematyki wybranej przez kandydata w ramach wybranego tematu badawczego (0-3 pkt.);
 • motywację i predyspozycje do pracy naukowej (0-4 pkt.).

Na podstawie sumy punktów z oceny aplikacji w pierwszym i oceny rozmowy kwalifikacyjnej w drugim etapie, utworzone zostaną trzy listy rankingowe kandydatów. Pierwsza i druga lista dotyczy kandydatów, chcących realizować pracę doktorską w ramach finansowanych obecnie projektów badawczych NCN (pozycja 1 i 2 w Zał. 4), trzecia lista dotyczy kandydatów chcących realizować pozostałe tematy. Osoba lub osoby które uzyskają największą sumaryczną liczbę punktów (ale nie mniej niż 11) zostaną przyjęte do Szkoły Doktorskiej Geoplanet.

Instytut poinformuje kandydatów o wynikach w terminie 14 dni od ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Koordynator IGiPZ PAN
ds. Szkoły Doktorskiej GeoPlanet

prof. dr hab. Jerzy Solon

Dyrektor Instytutu

dr hab. Michał Słowiński, prof. IGiPZ PAN