Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

Ekspertyzy

2015

 • Komornicki T., Rosik P., Szejgiec B., Kowalczyk K., Goliszek S., Stępniak M.: Identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju transportu w województwie podkarpackim. Raport końcowy. Rzeszów:
  Instytucja zamawiająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Departament Rozwoju Regionalnego.
 • Rosik P., Komornicki T., Szejgiec B., Kowalczyk Karol, Goliszek S., Stępniak M.: Analiza stanu transportu województwa lubuskiego wraz z prognozą rozwoju. Raport końcowy.
  Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

2014

2013

 • Komornicki T., Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 w obszarze infrastruktura drogowa
  Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Opis: Ekspertyza dotyczyła potrzeb w zakresie inwestycji drogowych we wszystkich miastach na prawach powiatu na terenie Polski Wschodniej (województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świetokrzyskie).
 • Komornicki T.Ocena dokumentu implamentacyjnego do Strategii Rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.)
  Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Opis: ekspertyza oceniająca propozycję w zakresie priorytetów inwestycyjnych w poszczególnych gałęziach transportu na okres programowania 2014-2020. Przedstawiono krytyczną ocenę niektórtych kryteriów służacych do priorytetyzacji projektów. Zaproponowano korekty w dokumencie.
 • Komornicki T., Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozbudowy korytarza transportowego w oparciu o drogę krajową nr 12
  Instytucja zamawiająca: Starostwo Powiatowe w Głogowie
  Opis: ekspertyza dotyczaca podstaw dla rozwoju infrastruktury drogowej na kierunku Leszno-Głogów- skrzyżowanie z droga ekspresową S3 - Bolesławiec (A4). Przeanalizowano układ powiąząń funkcjonalnych (krajowych i międzynarodowych), wyniki badania ruchu z roku 2010 oraz porównano wyniki symulacji zmian dostępności drogowej potencjłowej dla kilku tras w regionie Głogowa. Sformułowano rekomendacje.
 • Rosik P., Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 w obszarze TRANSPORT MIEJSKI
  Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Opis: Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 w obszarze transport miejski powinny cechować się podejściem dynamicznym i ewaluacją ex post rozwoju transportu miejskiego, przede wszystkim ewaluacją zmian infrastrukturalnych, taborowych oraz w dziedzinie wdrażania ITS w poprzednich okresach programowania, tj. 2004-2006 oraz 2007-2013. Niezbędna jest również analiza porównawcza z innymi (podobnymi) miastami w Polsce w celu wskazania oraz uzasadnienia potrzeb inwestycyjnych (w szczególności taborowych), a także dokładna diagnoza zmian w ujęciu sieciowym (diagnoza stanu samej sieci infrastrukturalnej jak i przepływów ludzi, czyli potoków uczestników ruchu) w kontekście miejskich obszarów funkcjonalnych w postaci kartograficznej

2012

 • Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Charakterystyka systemu osadniczego województwa podkarpackiego z identyfikacją biegunów wzrostu oraz wyróżnieniem obszarów funkcjonalnych na poziomie regionalnym i lokalnym, s. 120.
  Instytucja zamawiająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 • Komornicki T., Zaucha J., Territorial dimension of the current draft regulations  on Cohesion Policy for the period 2014-20.
  Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Komornicki T., Justification of the necessity to construct a connection between Poland and the Czech Republic (Wrocław - Brno) across Kłodzka Valley in expressway tandard, following the agreement for the update of common spatial document of the V4+2 countries on the basis of the 2030 National Spatial Development Concept  adopted by the Council of Ministers.
  Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

2011

2010

 • Komornicki T., Territorial and State Perspective oraz Territorial Agenda.
  Opis: udział w zespole draftującym (drafting team) przygotowującym aktualizację dokumentów Unii Europejskiej jako jeden z dwóch ekspertów polskich delegowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W ramach prac zespołu ekspert z zakresu infrastruktury transportowej i energetycznej; oraz z zakresu polityki transportowej i polityki energetycznej; udział w 3 spotkaniach zespołu draftującego w Budapeszcie (marzec, maj i wrzesień 2010) oraz w specjalnej sesji podczas dorocznej konferencji Regional Science Assotiation w Peczu (maj 2010); udział w dyskusjach i konsultacjach dotyczących Agendy Terytorialnej i jej przełożenia na działania MRR.
 • Komornicki T., Rosik P., Uwarunkowania dla tworzenia spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportu i logistyki w Polsce, jako ważnej gałęzi gospodarki narodowej oraz istotnego działu użyteczności publicznej, s. 33.
  Instytucja zamawiająca: Ministerstwa Infrastruktury do prac nad Strategią Rozwoju Transportu do roku 2030.
  Opis: Ekspertyza obejmuje szeroko rozumiane popytowe uwarunkowania rozwoju sieci transportowych w Polsce. Dotyczy także wyzwań dla tego rozwoju związanych z globalizacją, zapobieganiu zmianom klimatu oraz ewolucji polityki transportowej Unii Europejskiej.
 • Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Analiza dostępności transportowej w poszczególnych gałęziach transportu, 41 s.
  Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Infrastruktury do prac nad Strategią Rozwoju Transportu do roku 2030.
  Opis: Ekspertyza obejmuje analizy dostępności w sieci drogowej i kolejowej dla stanu obecnego (2010) oraz symulacje ich rozwoju w latach kolejnych, zarówno w ujęciu sieciowym, jak i dla poszczególnych inwestycji. Uzyskane wyniki pozwalają na porównanie efektywności poszczególnych przedsięwzięć.
 • Rosik P., Opracowanie kartograficzne do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
  Instytucja zamawiająca: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (koordynator Śleszyński P.).
 • Korcelli P., Degórski M., Węcławowicz G., Komornicki T.Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033.
  Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  Opis: Większa część ilustracji kartograficznej wykonano w IGiPZ PAN (m.in. Śleszynski P., Bański J., Deręgowska A.).