Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

ATLAS MAŁYCH MIAST


Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym w Zakładzie Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego "Atlasem małych miast", który powstał w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt. Diagnoza współczesnej struktury społeczno-ekonomicznej i klasyfikacja funkcjonalna małych miast w Polsce - w poszukiwaniu rozwiązań modelowych.

Atlas stanowi kontynuację prac nad kartograficzną prezentacją zróżnicowania rozwoju lokalnego na terenie Polski. Tym razem, badacze postanowili zdiagnozować aktualny stan oraz zidentyfikować kierunki przekształceń społeczno-gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej struktury małych miast, rozumianych jako jednostki administracyjne posiadające prawa miejskie i liczące do 20 tysięcy mieszkańców.

W związku z zastosowaniem takiej definicji oraz oficjalnych danych demograficznych za 2019 rok, treść Atlasu zawiera charakterystykę obszaru 722 jednostek osadniczych.

Zalecany sposób cytowania: Bański J. (red.), 2023, Atlas małych miast, IGiPZ PAN, Warszawa.

 

 

 

Wstęp

Rozmieszczenie małych miast

Mieszkańcy

Administracja i finanse

Przedsiębiorczość

Przemysł

Mieszkalnictwo i infrastruktura techniczna

Komunikacja i łączność

Usługi publiczne

Struktura przestrzenna

Rozplanowanie miast wg klasyfikacji morfologicznej – wybrane przykłady

Alfabetyczne zestawienie herbów małych miast