IGiPZ PAN > Instytut > Statut IGiPZ PAN

Instytut

STATUT


STATUT

INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

§ 2

Instytut działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2015 poz. 1082);
 2. Statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk z dnia 9.12.2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów;
 3. uchwały nr 12/52 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 14 października 1952 r. w sprawie powołania Instytutu Geografii, zatwierdzonej uchwałą Prezydium Rządu nr 789/53 z dnia 10 października 1953 r.;
 4. decyzji nr 113/74 Sekretarza Naukowego PAN z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Geografii;
 5. decyzji nr 10/97 Sekretarza Naukowego PAN z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania;
 6. niniejszego Statutu.

§ 3

1) Siedzibą Instytutu jest Warszawa.
2) Instytut może tworzyć i posiadać swoje jednostki organizacyjne na terenie całego Kraju.
3) Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk.

 

II ZADANIA INSTYTUTU

§ 5

1) Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk geograficznych oraz przestrzennego zagospodarowania oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

2) Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 1. prowadzenie prac badawczych w zakresie: geografii fizycznej (geomorfologii, paleogeografii czwartorzędu, hydrologii, klimatologii, geoekologii i ochrony środowiska), w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej (geografii miast, ludności, geografii rolnictwa i obszarów wiejskich, przemysłu, komunikacji i usług), geografii politycznej, kartografii, przestrzennego zagospodarowania, rozwoju lokalnego i regionalnego,
 2. kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie nauk geograficznych, 
 3. wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową,
 4. przekazywanie wyników prac naukowych instytucjom rządowym i władzom samorządowym, w celu ich wdrożenia do gospodarki,
 5. rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej poprzez prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz uczestniczenie w konsorcjach naukowych,
 6. upowszechnianie wiedzy w zakresie prac prowadzonych w Instytucie,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej,
 8. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:

 1. prowadzenie badań naukowych,
 2. publikowanie wyników prac badawczych,
 3. nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 4. prowadzenie Studiów Doktoranckich oraz działalności z zakresu kształcenia kadr naukowych (jak w p. 8)
 5. ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowych i technicznych w kraju i za granicą,
 6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi,
 7. opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu,
 8. organizowanie zebrań naukowych (konferencji, zjazdów, sympozjów, seminariów naukowych itp.),
 9. współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych w § 6,
 10. prowadzenie centralnej biblioteki naukowej w zakresie geografii i ochrony środowiska.

 

III ORGANIZACJA INSTYTUTU

§ 8

1) Organami Instytutu są:

 1. Dyrektor 
 2. Rada Naukowa, 

2) Instytutem kieruje Dyrektor.

§ 9

1) Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na Dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2) Zastępcami Dyrektora są:

 1. zastępca Dyrektora do spraw naukowych,
 2. zastępca Dyrektora do spraw administracyjno-technicznych.

3) Dyrektor Instytutu powierza funkcję zastępcy do spraw naukowych kandydatowi zaopiniowanemu przez Radę Naukową.
4) Zastępca Dyrektora do spraw naukowych może zostać odwołany z funkcji przez Dyrektora, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
5) Dyrektor Instytutu powołuje zastępcę do spraw administracyjno-technicznych.
6) W umowach pomiędzy Instytutem a dyrektorem oraz w sporach z nim Instytut reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Naukowej spośród jej członków na okres kadencji dyrektora. W razie potrzeby zmiany pełnomocnika, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

§ 10

1) Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie przy pomocy zastępców całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu m.in. czynności z zakresu prawa pracy zastrzeżone dla pracodawcy poprzez: (a) zatrudnianie i zwalnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, (b) powoływanie i odwoływanie kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych, (c) ustalenie dla stanowisk kierowniczych (zastępców Dyrektora i kierowników jednostek organizacyjnych Instytutu) zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności z tytułu sprawowania przez nich kierownictwa i ciążącej odpowiedzialności za gospodarkę finansową i majątkową. 
 3. opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu, 
 4. ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej,
 5. przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania projektów, planów i sprawozdań z działalności Instytutu oraz wniosków w innych sprawach należących do zakresu jej działania,
 6. przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu,
 7. ustalenie regulaminu organizacyjnego Instytutu,
 8. opracowanie regulaminu pracy Instytutu,
 9. koordynowanie międzynarodowej współpracy naukowej Instytutu, 

2) Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1) Do zadań zastępcy do spraw naukowych należy w szczególności:

 1. opracowywanie planów badań naukowych oraz sprawozdań z działalności Instytutu,
 2. ogólny nadzór nad prowadzonymi w Instytucie projektami badawczymi,
 3. współpraca z Radą Naukową Instytutu,
 4. organizowanie współpracy z innymi placówkami badawczymi i instytucjami, 
 5. organizacja Studiów Doktoranckich,
 6. nadzór nad działalnością wydawniczą Instytutu,
 7. nadzór nad Biblioteką Instytutu, 
 8. wykonywanie innych czynności koordynacyjno-kontrolnych wynikających z regulaminów, zarządzeń i decyzji Dyrektora Instytutu,
 9. zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności.

2) Do zakresu zadań zastępcy do spraw administracyjno-technicznych należy w szczególności:

 1. prowadzenie działań związanych z wyposażeniem Instytutu w materiały, sprzęt techniczny, aparaturę naukową,
 2. kierowanie działalnością administracyjną Instytutu w zakresie spraw: administracyjno-gospodarczych, remontowo-konserwacyjnych, lokalowych, inwentarzowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, transportu samochodowego, spraw obronnych, 
 3. współudział w opracowywaniu planów finansowych oraz analiz ekonomicznych działalności Instytutu,
 4. nadzór nad sprawami tajnymi i poufnymi dotyczącymi Instytutu,
 5. wykonywanie innych czynności w zakresie spraw administracyjno-technicznych wynikających z regulaminów, zarządzeń i decyzji Dyrektora Instytutu.

3) Szczegółowy zakres działania swoich zastępców ustala Dyrektor Instytutu.

§ 12

1) Dyrektor może powoływać organy doradcze i opiniodawcze tzn. kolegium Instytutu oraz wewnętrzne zespoły problemowe lub komisje.
2) Zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja Dyrektora o ich powołaniu.

§ 13

1) Liczba członków Rady Naukowej wynosi maksymalnie 40 osób.
2) Dokładną liczbę członków Rady oraz jej strukturę w poszczególnych kadencjach ustala w drodze uchwały ustępująca Rada Naukowa na swoim ostatnim posiedzeniu.
3) Kadencja Rady Naukowej wynosi 4 lata.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:

 1. osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub wybierani przez nich przedstawiciele w liczbie nie większej niż 25,
 2. członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady przez Wydział IV, w liczbie określonej przez ten wydział,
 3. osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, w tym emerytowani pracownicy Instytutu - profesorowie i doktorzy habilitowani, wybitni specjaliści nie zatrudnieni w Instytucie lub zatrudnieni w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane zgodnie z trybem przewidzianym w § 16, w liczbie nie mniejszej niż 10, 
 4. wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych (adiunktów, asystentów) zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 3,
 5. wybrany przedstawiciel doktorantów,
 6. Dyrektor Instytutu i jego zastępca do spraw naukowych,
 7. wskazane przez przewodniczącego Centrum odpowiedniego ze względu na specjalność naukową nie więcej niż cztery osoby spoza Instytutu wyróżniające się wiedzą i znacznym dorobkiem w dziedzinie nauk geograficznych, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora.

§ 15

Udział osób spoza Instytutu w składzie Rady Naukowej nie powinien być mniejszy niż 30% .

§ 16

1) Ustala się następujący tryb wyboru członków Rady Naukowej wymienionych w § 14 pkt. 1, 3, 4 i 5:

 1. zebranie wyborcze organizuje Dyrektor Instytutu lub upoważniony przez niego zastępca ds. naukowych, 
 2. aby wybory były prawomocne, powinno w nich uczestniczyć co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania; 
 3. członkowie Rady Naukowej wymienieni w § 14 p. 3 są wybierani przez osoby wymienione w § 14 p. 1 i 2, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów,
 4. wybór 3 przedstawicieli innych pracowników naukowych (adiunktów, asystentów) oraz 1 przedstawiciela doktorantów odbywa się w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, 
 5. jeśli liczba osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnionych w Instytucie przekroczy limit określony w § 14 p. 1, w skład Rady wchodzą wybrani ich przedstawiciele w liczbie 25.

2) Ustala się następujący tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady Naukowej:

 1. kandydatów na członków Rady Naukowej wymienionych w § 14 p. 3 proponują ustępujący członkowie Rady na ostatnim jej posiedzeniu lub zgłaszają na piśmie w terminie ustalonym przez Radę. W obu przypadkach wymagana jest pisemna zgoda osób kandydujących,
 2. w wyborach 3 przedstawicieli adiunktów i asystentów wszyscy zatrudnieni w Instytucie na tych stanowiskach mają czynne i bierne prawo wyborcze,
 3. w wyborach przedstawiciela doktorantów wszyscy uczestnicy Studiów Doktoranckich w Instytucie mają czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje Wiceprezes nadzorujący Wydział IV Polskiej Akademii Nauk.

§ 18

1) Rada Naukowa Instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.
2) Rada Naukowa w szczególności:

 1. określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki, 
 2. opiniuje i przyjmuje programy: badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
 3. ocenia i zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu; 
 4. ocenia aktywność naukową pracowników Instytutu; tryb i częstotliwość dokonywania ocen określa regulamin uchwalony przez Radę,
 5. przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz nadaje stopnie naukowe doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii oraz doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
 6. przeprowadza postępowania i przedstawia wnioski o nadawanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi,
 7. opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu kierowane do Prezesa PAN o mianowanie na stanowisko profesora w Instytucie,
 8. uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IGiPZ PAN,
 9. opiniuje wnioski Dyrektora o powoływanie kierowników naukowych jednostek organizacyjnych Instytutu,
 10. zgłasza kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk i do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów,
 11. rozpatruje i opiniuje wnioski o nagrody naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 12. uchwala Statut Instytutu i jego zmiany,
 13. uchwala Regulamin Studiów Doktoranckich i jego zmiany,
 14. opiniuje plan finansowy Instytutu,
 15. powołuje Rzecznika Dyscyplinarnego,
 16. sprawuje nadzór merytoryczny nad Studiami Doktoranckimi,
 17. opiniuje wniosek Dyrektora o powołanie kierownika Studiów Doktoranckich, 
 18. podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej , w Ustawie, Statucie Akademii lub Statucie Instytutu oraz wniesionych pod obrady przez członka Rady lub Dyrektora Instytutu. 
 19. podejmuje uchwały o powołaniu pełnomocnika do reprezentowania Instytutu w umowach pomiędzy Instytutem a dyrektorem oraz w sporach z nim.

§ 19

Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1) Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do Statutu.
2) Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

IV TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMISJI DYSCYPLINARNEJ ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH DYSCYPLINARNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH I BADAWCZO-TECHNICZNYCH W PIERWSZEJ INSTANCJI

§ 21

1) Kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej zgłaszają kierownicy zakładów naukowych, po uzyskaniu ich zgody na kandydowanie w wyborach.
2) Wybory 3-osobowej Komisji Dyscyplinarnej odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
3) Komisję Dyscyplinarną wybierają wszyscy pracownicy naukowi, inżynieryjno-techniczni i badawczo-techniczni Instytutu.
4) Kadencja Komisji Dyscyplinarnej trwa 4 lata.
5) Komisja Dyscyplinarna wszczyna postępowanie dyscyplinarne na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.
6) Rzecznika Dyscyplinarnego powołuje Rada Naukowa spośród pracowników naukowych Instytutu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
7) Kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego trwa 4 lata.
8) Zadania Rzecznika Dyscyplinarnego określa art. 112 p. 3-6 Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Porządek wewnętrzny, prawa i obowiązki Instytutu jako pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracowników Instytutu ustala regulamin pracy.

§ 24

Niniejszy Statut został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu, w dniu 2 marca 2011 r., ze zmianami z dnia 14 marca 2018 r. i 20 czerwca 2018 r. zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 20 lipca 2018 r., wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.