Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń

AKTUALNOŚCI

Konferencja „Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN w Toruniu we współpracy z Instytutem Geografii UKW w Bydgoszczy oraz Wójtem Gminy Cekcyn zaprasza na konferencję pt. "Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy", która odbędzie się w dniach 28-29.10.2015 r. w Starej Kiszewie.

Więcej...

XXII Konferencja “Stratygrafia Plejstocenu Polski”

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN w Toruniu we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB, Instytutem Nauk o Ziemi UŁ, Komitetem Badań Czwartorzędu PAN oraz Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły zaprasza na konferencję pt. "Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby".

Więcej...