IGiPZ PAN > Instytut

Instytut

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN) został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN).

Instytut jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie.

Silną stroną IGiPZ PAN jest międzynarodowa współpraca naukowa, obejmująca w ostatnich latach m.in. udział pracowników w ponad 50 programach i projektach naukowych oraz praktycznych. Ponadto w ostatniej dekadzie realizowano około 200 innych krajowych projektów badawczych, praktycznych, ekspertyz, itd. Pracownicy IGiPZ PAN publikują rocznie około 400 pozycji bibliograficznych, w tym we własnych czasopismach i seriach wydawniczych.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

  1. prowadzenie prac badawczych w zakresie: geografii fizycznej (geomorfologii, paleogeografii czwartorzędu, hydrologii, klimatologii, geoekologii i ochrony środowiska), w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej (geografii miast, ludności, geografii rolnictwa i obszarów wiejskich, przemysłu, komunikacji i usług), geografii politycznej, kartografii, przestrzennego zagospodarowania, rozwoju lokalnego i regionalnego,
  2. kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie nauk geograficznych,
  3. wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową,
  4. przekazywanie wyników prac naukowych instytucjom rządowym i władzom samorządowym, w celu ich wdrożenia do gospodarki,
  5. rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej poprzez prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz uczestniczenie w konsorcjach naukowych,
  6. upowszechnianie wiedzy w zakresie prac prowadzonych w Instytucie,
  7. prowadzenie działalności wydawniczej.