IGiPZ PAN > Instytut > Rada Naukowa IGiPZ PAN

Instytut

RADA NAUKOWAREGULAMIN RADY NAUKOWEJ

INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, zwana dalej Radą działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2015 poz. 1082 i 2018 poz. 1475);
 2. Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/10 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów;
 3. Statutu IGiPZ PAN uchwalonego przez Radę Naukową Instytutu w dniu 16 grudnia 2020 r. zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 13 stycznia 2021 r.;
 4. Ustawy 2.0 z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 5. Niniejszego Regulaminu.

II ZADANIA RADY

§ 2

1) Do zadań i uprawnień Rady należy:

 1. określanie profilu Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki; 
 2. opiniowanie i przyjmowanie programów: badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej; 
 3. ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Instytutu; 
 4. ocena aktywności naukowej pracowników Instytutu; tryb i częstotliwość dokonywania ocen określa regulamin uchwalony przez Radę; 
 5. powoływanie komisji ds. oceny pracowników naukowych;
 6. przeprowadzanie postępowań doktorskich i habilitacyjnych oraz nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku;
 7. opiniowanie wniosków Dyrektora Instytutu kierowanych do Prezesa PAN o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Instytucie;
 8. uchwalenie sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IGiPZ PAN;
 9. opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawach powoływania kierowników naukowych jednostek organizacyjnych Instytutu;
 10. zgłaszanie kandydatów na członków Polskiej Akademii Nauk i do Rady Doskonałości Naukowej;
 11. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o nagrody naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 12. uchwalenie statutu Instytutu i jego zmian;
 13. opracowanie oraz uchwalanie trybu i zasad przeprowadzania czynności w postepowaniu o nadanie stopnia doktora;
 14. opracowanie oraz uchwalanie trybu i zasad przeprowadzania czynności w postepowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
 15. opiniowanie planu finansowego Instytutu;
 16. powoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego;
 17. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Szkołami Doktorskimi zgodnie z ich regulaminem;
 18. opiniowanie wniosku Dyrektora w sprawie powołania koordynatorów Szkół Doktorskich;
 19. podejmowanie uchwał o powołaniu pełnomocnika do reprezentowania Instytutu w umowach pomiędzy Instytutem a dyrektorem oraz w sporach z nim.

2) Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady w ustawie, statucie Akademii lub w statucie Instytutu oraz w sprawach wniesionych pod obrady przez członka Rady, Dyrektora Instytutu.
3) W sprawach dotyczących stopni naukowych głos stanowiący mają tylko członkowie Rady z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.

§ 3

1) Dyrektor Instytutu wyłaniany jest w drodze konkursu na okres nie dłuższy niż dwie kadencje czteroletnie. Rada wybiera 2 przedstawicieli do komisji konkursowej powoływanej przez Radę Kuratorów właściwego Wydziału PAN. Tryb postępowania konkursowego określony jest w Rozporządzeniu Ministra MNiSW z dnia 22 listopada 2010 r.
2) Rada Naukowa może wnioskować do Prezesa Akademii o zgodę na przystąpienie do konkursu na kolejne cztery lata osobie, która pełniła funkcję dyrektora przez 2 następujące po sobie okresy.
3) Rada opiniuje wniosek Dyrektora o powołanie i odwołanie zastępcy do spraw naukowych.

III SKŁAD RADY

§ 4

1) W skład Rady wchodzą z głosem stanowiącym:

 1. osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub ich przedstawiciele;
 2. członkowie Akademii - specjaliści w zakresie dwóch dziedzin - nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych wskazani do udziału w pracach Rady przez właściwy Wydział PAN;
 3. osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, w tym emerytowani pracownicy Instytutu - profesorowie i doktorzy habilitowani, wybitni specjaliści nie zatrudnieni w Instytucie albo zatrudnieni w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w punktach 1) i 2);
 4. wybrani przedstawiciele pracowników naukowych (innych niż określeni w p. 1) zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 5. wybrany przedstawiciel doktorantów;
 6. Dyrektor Instytutu oraz jego zastępca do spraw naukowych;
 7. wskazane przez przewodniczącego Centrum, odpowiedniego ze względu na specjalność naukową (art. 57. Ustawy o PAN), nie więcej niż cztery osoby spoza Instytutu wyróżniające się wiedzą i znacznym dorobkiem w dwóch dziedzinach - nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora.

2) W posiedzeniach Rady biorą udział z głosem doradczym: zastępca Dyrektora do spraw administracyjno-technicznych, a także zaproszeni przez przewodniczącego specjaliści, których udział w pracach Rady uzna on za wskazany.

§ 5

1) Rada Naukowa składa się maksymalnie z 45 członków. Udział w niej osób wymienionych w § 4 ust. 1 p. 1, 3, 4 i 5 oraz tryb ich wyboru określa statut Instytutu z tym, że 30% miejsc w Radzie powinny zajmować osoby spoza Instytutu.

§ 6

1) Pierwszemu posiedzeniu Rady - do chwili jej ukonstytuowania - przewodniczy przedstawiciel właściwego Wydziału PAN lub Przewodniczący Rady Kuratorów właściwego Wydziału PAN.

§ 7

1) Przewodniczącego Rady i jego zastępców oraz sekretarza wybiera się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów na pierwszym posiedzeniu Rady. Funkcji tych nie może pełnić Dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.
2) Na pierwszym posiedzeniu powoływane są również komisje dyscypliny.
3) Rada wybiera ze swego grona prezydium. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz, Dyrektor Instytutu i zastępca Dyrektora do spraw naukowych.
4) Do zadań prezydium należy nadzór nad realizacją uchwał Rady, rozpatrywanie bieżących spraw związanych z działalnością Rady i przygotowanie porządku obrad na posiedzenia Rady.

§ 8

1) Kadencja Rady trwa 4 lata.

IV TRYB PRACY RADY

§ 9

1) Do realizacji swoich prac Rada powołuje Komisje dyscypliny oraz w miarę potrzeby stałe komisje lub doraźne zespoły.
2) Powołując Komisje dyscypliny, komisje i zespoły Rada ustala tryb ich działania oraz wyznacza przewodniczącego, zastępcę oraz członków komisji.
3) Komisje dyscypliny wybierane na okres kadencji Rady Naukowej są następujące:

 • Komisja dyscypliny - geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 • Komisja dyscypliny - nauki o Ziemi i środowisku.

4) W pracach Komisji dyscypliny, komisji i zespołów mogą brać udział z głosem doradczym, zaproszeni przez przewodniczącego, specjaliści spoza Rady, z zakresu dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Instytut.

§ 10

1) Rada zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
2) Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca z własnej inicjatywy, na żądanie władz Polskiej Akademii Nauk, na wniosek Dyrektora Instytutu, albo na wniosek na piśmie co najmniej 1/4 liczby członków Rady.

§ 11

1) Porządek obrad i terminy posiedzeń Rady ustala przewodniczący Rady w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.
2) Zawiadomienia o posiedzeniach Rady zawierające miejsce, termin i proponowany porządek obrad, wysyła drogą elektroniczną sekretariat Rady.
3) Zawiadomienia o posiedzeniach Rady są przesyłane każdorazowo do właściwego Wydziału PAN.

§ 12

1) Posiedzenia Rady prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2) Wnioski i opinie oraz decyzje zastrzeżone w przepisach szczegółowych do kompetencji Rady podejmowane są w formie uchwał.
3) Uchwały Rady są prawomocne, gdy zapadają w obecności co najmniej połowy liczby jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
4) Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej (uchwały w postępowaniu o nadanie stopni naukowych).
5) Podejmowanie uchwał w sprawach osobowych odbywa się w głosowaniu tajnym. Podejmowanie uchwał w innych sprawach odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Rady, zarządza tajność głosowania. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym, rozstrzyga głos przewodniczącego.
6) Protokół z posiedzenia Rady podpisuje przewodniczący (lub zastępca) oraz sekretarz Rady. Protokół otrzymują członkowie Rady. Protokół pozostaje do wglądu w sekretariacie Rady.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1) Obsługę administracyjną i techniczną Rady zapewnia Instytut, pokrywając ze swych środków wydatki związane z działalnością Rady.
2) Sprawy zwrotu kosztów podróży i diet członkom Rady regulują odrębne przepisy.
3) Niniejszy regulamin może być zmieniony uchwałą Rady.
4) Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę (14.12.2011) ze zmianami uchwalonymi w dniu 20.06.2018 r. oraz uchwalonymi w dniu 18 grudnia 2019 roku.