IGiPZ PAN > Instytut > Rada Naukowa IGiPZ PAN

Instytut

RADA NAUKOWA


REGULAMIN RADY NAUKOWEJ

INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, zwana dalej Radą działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2015 poz. 1082 i 2018 poz. 1475);
 2. Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/10 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów;
 3. Statutu IGiPZ PAN uchwalonego przez Radę Naukową w dniu 2 marca 2011 r., ze zmianami z dnia 20 czerwca 2018 r. zatwierdzonego przez Prezesa PAN w dniu 24 sierpnia 2018 r. 
 4. niniejszego Regulaminu.

§ 2

Rada sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. 2015 poz. 839).

II ZADANIA RADY

§ 3

1) Do zadań i uprawnień Rady należy:

 1. określanie profilu Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki; 
 2. opiniowanie i przyjmowanie programów: badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej; 
 3. ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Instytutu; 
 4. ocena aktywności naukowej pracowników Instytutu; tryb i częstotliwość dokonywania ocen określa regulamin uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez wiceprezesa PAN nadzorującego prace Wydziału IV Nauk Technicznych; 
 5. powoływanie komisji ds. oceny pracowników naukowych;
 6. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz nadawanie stopni naukowych doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii oraz doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii;
 7. przeprowadzanie postępowania i przedstawianie wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi; 
 8. opiniowanie wniosków Dyrektora Instytutu kierowanych do Prezesa PAN o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Instytucie;
 9. uchwalenie sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IGiPZ PAN; 
 10. opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawach powoływania kierowników naukowych jednostek organizacyjnych Instytutu;
 11. zgłaszanie kandydatów na członków Polskiej Akademii Nauk i do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 12. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o nagrody naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 13. uchwalenie statutu Instytutu i jego zmian;
 14. uchwalanie regulaminu Studiów Doktoranckich;
 15. opiniowanie planu finansowego Instytutu;
 16. powoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego;
 17. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Studiami Doktoranckimi zgodnie z ich regulaminem;
 18. opiniowanie wniosku Dyrektora w sprawie powołania kierownika Studiów Doktoranckich;
 19. podejmowanie uchwał o powołaniu pełnomocnika do reprezentowania Instytutu w umowach pomiędzy Instytutem a dyrektorem oraz w sporach z nim.

2) Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady w ustawie, statucie Akademii lub w statucie Instytutu oraz w sprawach wniesionych pod obrady przez członka Rady, Dyrektora Instytutu.
3) W sprawach dotyczących tytułu naukowego i stopni naukowych głos stanowiący mają tylko członkowie Rady z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.

§ 4

1) Dyrektor Instytutu wyłaniany jest w drodze konkursu na okres nie dłuższy niż dwie kadencje czteroletnie. Rada wybiera 2 przedstawicieli do komisji konkursowej powoływanej przez Radę Kuratorów Wydziału IV PAN. Tryb postępowania konkursowego określony jest w Rozporządzeniu Ministra MNiSW z dnia 22 listopada 2010 r.
2) Rada Naukowa może wnioskować do Prezesa Akademii o zgodę na przystąpienie do konkursu na kolejne cztery lata osobie, która pełniła funkcję dyrektora przez 2 następujące po sobie okresy.
3) Rada opiniuje wniosek Dyrektora o powołanie i odwołanie zastępcy do spraw naukowych.

III SKŁAD RADY

§ 5

1) W skład Rady wchodzą z głosem stanowiącym:

 1. osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub ich przedstawiciele;
 2. członkowie Akademii - specjaliści w zakresie nauk geograficznych i zagospodarowania przestrzennego oraz nauk pokrewnych, wskazani do udziału w pracach Rady przez Wydział IV PAN; 
 3. osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, w tym emerytowani pracownicy Instytutu - profesorowie i doktorzy habilitowani, wybitni specjaliści nie zatrudnieni w Instytucie albo zatrudnieni w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w punktach 1 i 2;
 4. wybrani przedstawiciele pracowników naukowych (innych niż określeni w p. 1) zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy; 
 5. wybrany przedstawiciel doktorantów;
 6. Dyrektor Instytutu oraz jego zastępca do spraw naukowych;
 7. nie więcej niż cztery osoby spoza Instytutu wyróżniające się wiedzą i znacznym dorobkiem w dziedzinie nauk geograficznych, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, wskazane przez przewodniczącego Centrum odpowiedniego ze względu na specjalność naukową.

2) W posiedzeniach Rady biorą udział z głosem doradczym: zastępca Dyrektora do spraw administracyjno-technicznych oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Instytucie, a także zaproszeni przez przewodniczącego specjaliści, których udział w pracach Rady uzna on za wskazany.

§ 6

1) Rada Naukowa składa się maksymalnie z 40 członków. Udział w niej osób wymienionych w § 5 ust. 1 p. 1, 3, 4 i 5 oraz tryb ich wyboru określa statut Instytutu z tym, że 30% miejsc w Radzie powinny zajmować osoby spoza Instytutu. Udział członków PAN w Radzie Naukowej IGiPZ PAN określa Wydział IV PAN.
2) Aktu powołania członków Rady dokonuje Wiceprezes PAN nadzorujący Wydział IV PAN na podstawie protokołu wyborów przeprowadzonych w Instytucie.

§ 7

1) Pierwszemu posiedzeniu Rady - do chwili jej ukonstytuowania - przewodniczy Dziekan Wydziału IV PAN lub Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału IV PAN.

§ 8

1) Przewodniczącego Rady i jego zastępców oraz sekretarza wybiera się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów na pierwszym posiedzeniu Rady. Funkcji tych nie może pełnić Dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.
2) Na pierwszym posiedzeniu powoływane są również komisje Rady.
3) Rada wybiera ze swego grona prezydium. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz, Dyrektor Instytutu i zastępca Dyrektora do spraw naukowych.
4) Do zadań prezydium należy nadzór nad realizacją uchwał Rady, rozpatrywanie bieżących spraw związanych z działalnością Rady i przygotowanie porządku obrad na posiedzenia Rady.

§ 9

1) Kadencja Rady trwa 4 lata.

IV TRYB PRACY RADY

§ 10

1) Do realizacji swoich prac Rada powołuje w miarę potrzeby stałe komisje lub doraźne zespoły.
2) Powołując komisje i zespoły Rada ustala tryb ich działania oraz wyznacza przewodniczącego, zastępcę oraz członków komisji.
3) Komisje Rady wybierane na okres jej kadencji są następujące:

 • Komisja problemowa ds. geografii fizycznej,
 • Komisja problemowa ds. geografii społeczno-ekonomicznej.

4) W pracach komisji i zespołów mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez przewodniczącego komisji specjaliści spoza Rady, z zakresu dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Instytut.

§ 11

1) Rada zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
2) Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca z własnej inicjatywy, na żądanie władz Polskiej Akademii Nauk, na wniosek Dyrektora Instytutu, albo na wniosek na piśmie co najmniej 1/4 liczby członków Rady.

§ 12

1) Porządek obrad i terminy posiedzeń Rady ustala przewodniczący Rady w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.
2) Zawiadomienia o posiedzeniach Rady zawierające miejsce, termin i proponowany porządek obrad, wysyła sekretariat Rady.
3) Zawiadomienia o posiedzeniach Rady są przesyłane każdorazowo do Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

§ 13

1) Posiedzenia Rady prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2) Wnioski i opinie oraz decyzje zastrzeżone w przepisach szczegółowych do kompetencji Rady podejmowane są w formie uchwał.
3) Uchwały Rady są prawomocne, gdy zapadają w obecności co najmniej połowy liczby jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
4) Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej (uchwały w postępowaniu o nadanie stopni i tytułu naukowego).
5) Podejmowanie uchwał w sprawach osobowych dotyczących mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego odbywa się w głosowaniu tajnym. Podejmowanie uchwał w innych sprawach odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Rady, zarządza tajność głosowania. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym, rozstrzyga głos przewodniczącego.
6) Protokół z posiedzenia Rady podpisuje przewodniczący (lub zastępca) oraz sekretarz Rady. Protokół otrzymuje Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, a także członkowie Rady. Protokół pozostaje do wglądu w sekretariacie Rady.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1) Obsługę administracyjną i techniczną Rady zapewnia Instytut, pokrywając ze swych środków wydatki związane z działalnością Rady.
2) Sprawy zwrotu kosztów podróży i diet członkom Rady regulują odrębne przepisy.
3) Niniejszy regulamin może być zmieniony uchwałą Rady.
4) Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę (14.12.2011) ze zmianami uchwalonymi w dniu 20.06.2018 r.