IGiPZ PAN > Zakład Badań Klimatu

Zakład Badań Klimatu

O Zakładzie

Zakład Badań Klimatu powstał z początkiem działalności IGiPZ PAN jesienią 1953 r., początkowo jako Pracownia Klimatologiczna. Dwoma głównymi nurtami rozwijanymi w Zakładzie były topoklimatologia (J. Paszyński, K. Miara, J. Skoczek) oraz bioklimatologia człowieka (T. Kozłowska-Szczęsna, B. Krawczyk, K. Błażejczyk). W 2004 r. jednostkę połączono z Zakładem Geoekologii pod wspólną nazwą Zakład Geoekologii i Klimatologii. W 2018 r. wyodrębniono w nim Pracownię Badania Oddziaływań Klimatu, która w 2022 r. uzyskała status Zakładu.

Zakładem kierowali kolejno profesorowie Janusz Paszyński (1954-1994), Teresa Kozłowska-Szczęsna (1995- 2003), Marek Degórski (2004-2022), a obecnie dr hab. Magdalena Kuchcik, prof. IGiPZ PAN. Aktualnie zespół Zakładu Badań Klimatu liczy 6 osób (stan na czerwiec 2022 r.).

Profil badań

Od początku działalności przedmiotem badań prowadzonych w Zakładzie był wpływ pogody oraz panującego w danym regionie klimatu na wiele dziedzin życia człowieka i różnorodne ekosystemy. Zajmujemy się zarówno współcześnie obserwowanymi, jak i prognozowanymi na najbliższe dekady relacjami pomiędzy klimatem a działalnością człowieka. W programie naszych badań znajdują się takie zagadnienia jak:

  • wpływ pogody i klimatu na zdrowie człowieka, w tym skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych,
  • klimatyczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju obszarów zurbanizowanych oraz warunków życia w mieście,
  • oddziaływanie klimatu na turystykę,
  • klimatyczne podstawy lecznictwa uzdrowiskowego,
  • klimat a funkcjonowanie ekosystemów górskich, leśnych i torfowiskowych,
  • topoklimat.

Prowadzimy działalność naukową na styku wielu dyscyplin naukowych i jesteśmy otwarci na współpracę ze specjalistami zainteresowanymi oddziaływaniami klimatu na środowisko i człowieka.

Lokalizacja