SKŁAD OSOBOWY


dr Sandra Słowińska
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 411
Telefon +48 226978911
E-mail

Wykształcenie

 • 2002-2007 – studia magisterskie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych, kierunek geografia, specjalizacja - geografia fizyczna z ochroną środowiska przyrodniczego (praca magisterska pt. Mikroklimat torfowiska Linje oraz jego wpływ na wahania poziomu wody gruntowej).
 • 2009-2014 – studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 2008-2017:

 • 2008-2016 - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy
 • 2017 - Zakład Inżynierii i Gospodarki Wodnej w Falentach 

Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012-2015

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2017

 • 2016 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (praca doktorska pt. Mikroklimatyczne uwarunkowania funkcjonowania małych torfowisk i ich otoczenia).

Zainteresowania naukowe

 • Zróżnicowanie mikroklimatyczne ekosystemów torfowiskowych i leśnych
 • Zależności między elementami biotycznymi i abiotycznymi w ekosystemach 
 • Ekotony w badaniach klimatycznych
 • Zmiany klimatu a ekosystemy

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009 - stypendium w ramach projektu “Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR” przyznane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2007 - Past Global Changes PAGES
 • od 2011 - European Geosciences Union
 • 2011-2016 - Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Pomorski
 • od 2013 - American Geophysical Union

Inne, ważne projekty badawcze

Projekty międzynarodowe

 • 2009-2011 – „SWEX/R - Soil, Water and Energy Exchange/Research”, Europejska Agencja Kosmiczna (kierownik projektu: dr Wojciech Marczewski, Centrum Badań Kosmicznych PAN) – wykonawca.
 • 2011-2012 – Polsko-holenderski projekt “Water supply and demand in balance. Demonstration project Gasawka catchment, Poland” (partnerzy: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Nelen&Schuurmans, Dacom i Meteogroup) – wykonawca.

Inne projekty

 • 2010-2012 - „Warunki mikroklimatyczno-hydrologiczne śródpolnych mokradeł oraz otaczających je terenów intensywnego rolnictwa w świetle literatury i badań terenowych” (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach) - kierownik zadania statutowego.
 • 2017 - Program wieloletni realizowany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy dla Ministerstwa Rolnictwa (Uchwała Nr 154/2016 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r.): udział w przedsięwzięciu na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich na lata 2016-2020; utworzenie i prowadzenie bazy obiektów małej retencji oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Melioracyjnych.

Inna działalność

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 • 2008 - XXXIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 10-12.09.2008, Olsztyn
 • 2008 - Seminarium naukowe z okazji 180-lecia ochrony cisa w Wierzchlesie, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 16-17.10.2008, Tleń 
 • 2009 - XXXIV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 14-18.09.2009, Mierzęcin
 • 2010 - Konferencja naukowa „Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych”, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 15-16.04.2010, Golejów
 • 2011 - II Sesja Paleolimnologiczna „Przeszłość dla przyszłości. Badania paleośrodowiskowe w ochronie przyrody jezior i torfowisk”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 11.03.2011, Poznań 
 • 2011 - European Geosciences Union (EGU), General Assembly, 3-8.04.2011, Wiedeń, Austria
 • 2012 – Konferencja międzynarodowa "Bioclimatology of Ecosystems", Czech Bioclimatological Society, Czech Hydrometeorological Institute, University Usti nad Labem, Czech University of Life Sciences Prague, Slovak Biometeorological Society, 29-31.08.2012, Usti nad Labem, Czechy
 • 2013 - European Geosciences Union (EGU), General Assembly, 7-12.04.2013, Wiedeń, Austria
 • 2013 - American Geophysical Union (AGU), Fall Meeting 2013, 9-13.12.2013, San Francisco, USA
 • 2014 - European Geosciences Union (EGU), General Assembly, 27.04-2.05.2014, Wiedeń, Austria
 • 2017 – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Klimatyczne uwarunkowania życia lasu”, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 1-3.06.2017, Rogów 
 • 2017 – XXVI Kongres Balneologiczny, 14-17.09.2017, Szczawnica
 • 2017 - American Geophysical Union (AGU), Fall Meeting 2017, 11-15.12.2017, Nowy Orlean, USA

Staże, kursy

 • 2004 – praktyki we Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej 
 • 2006 – praktyki w ramach projektu „Aktywni w administracji” w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydział Środowiska i Rolnictwa
 • 2010 - udział w ekspedycji naukowej “Australian Airborne Cal/Val Experiments for SMOS satellite (AACES)”, University of Melbourne, Australia
 • 2013 – kurs ekologii numerycznej (prof. Alexandre Buttler, dr Vincent Jassey), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Działalność dydaktyczna

 • 2010-2011 – Instytut Geografii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego - prowadzenie zajęć z zakresu meteorologii i klimatologii oraz turystyki uzdrowiskowej

Badania terenowe

 • prowadzenie pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych w ekosystemach torfowiskowych i leśnych (od 2006 – monitoring na torfowisku Linje) 
 • 2007-2013 – zróżnicowanie mikroklimatyczne w rezerwacie przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie (Polska Północna)
 • 2008-2016 – monitoring agrometeorologiczny na Kujawach i Pomorzu w ramach prac statutowych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego

Prace redakcyjne

 • od 2016 - członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Environment, Earth and Ecology”

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Jassey Vincent E.J., Reczuga Monika K., Zielińska Małgorzata, Słowińska Sandra, Robroek Bjorn J.M., Mariotte Pierre, Seppey Christophe V.W., Lara Enrique, Barabach Jan, Słowiński Michał, Bragazza Luca, Chojnicki Bogdan H., Lamentowicz Mariusz, Mitchell Edward A.D., Buttler Alexandre: Tipping point effect in plant-fungal interactions under severe drought causes abrupt rise in peatland ecosystem respiration. - Global Change Biology 2018, 24, 3 - s. 972-986.
 • Lamentowicz Mariusz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Buttler Alexandre, Chojnicki Bogdan H., Jassey Vincent E. J., Juszczak Radosław, Kajukało Katarzyna, Kołaczek Piotr, Lamentowicz Łukasz, Łuców Dominika, Reczuga Monika K., Samson Mateusz, Zielińska Małgorzata, Harenda Kamila, Barabach Jan, Tobolski Kazimierz, Gałka Mariusz: Znaczenie badań interdyscyplinarnych dla zrozumienia zaburzeń torfowisk w lasach. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2017, 19, 51-2 - s. 77-92.
 • Lamentowicz Mariusz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Jassey Vincent E.J., Chojnicki Bogdan H., Reczuga Monika K., Zielińska Małgorzata, Marcisz Katarzyna, Lamentowicz Łukasz, Barabach Jan, Samson Mateusz, Kołaczek Piotr, Buttler Alexandre: Combining short-term manipulative experiments with long-term palaeoecological investigations at high resolution to assess the response of Sphagnum peatlands to drought, fire and warming. - Mires and Peat 2016, 18 - s. 1-17.
 • Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Płóciennik Mateusz, Obremska Milena, Pawłowski Dominik, Okupny Daniel, Słowińska Sandra, Borówka Ryszard, Kittel Piotr, Forysiak Jacek, Michczyńska Danuta J., Lamentowicz Mariusz: Drought as a stress driver of ecological changes in peatland - A palaeoecological study of peatland development between 3500 BCE and 200 BCE in central Poland. - Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 2016, 461 - s. 272–291.
 • Lamentowicz Mariusz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Jassey Vincent, Chojnicki Bogdan H., Reczuga Monika, Zielińska Małgorzata, Błażejczyk Krzysztof, Tryjanowski Piotr, Butler Alexandre: Rezerwat przyrody "Linje" - unikatowe interdyscyplinarne badania ekosystemu torfowiska. [w]: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. T.1. Red. Jarosław Pająkowski. Toruń: Polskie Wydawnictwo Reklamowe, 2015 - s. 212-218.
 • Marcisz Katarzyna, Lamentowicz Łukasz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Muszak Witold, Lamentowicz Mariusz: Seasonal changes in Sphagnum peatland testate amoeba communities along a hydrological gradient. - European Journal of Protistology 2014, 50, 5 - s. 445-455.
 • Słowińska Sandra, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał: Zróżnicowanie mikroklimatyczne rezerwatu "Cisy Staropolskie" im. L. Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. [w]: Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. Red. J. Pająkowski. Świecie: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego; Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2012 - s. 78-83.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Relationships between local climate and hydrology in Sphagnum mire: implications for palaeohydrological studies and ecosystem management. - Pol. J. Environ. Studies 2010, 19, nr 4 - s. 779-787.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Persoiu Aurel, Słowiński Michał, Słowińska Sandra, Marcisz Katarzyna, Ionita Monica, Lamentowicz Mariusz: Heat waves and jet stream relations - nature of dry and wet shifts around the 2.8 kyr BP event in Central Europe. [w]: American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017. New Orleans: American Geophysical Union, 2017 - 1 s.
 • Słowińska Sandra, Marcisz Katarzyna, Słowiński Michał, Błażejczyk Krzysztof, Lamentowicz Mariusz: Peatlands as a unique climatic hotspots. [w]: American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017. New Orleans: American Geophysical Union, 2017 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz, Luców Dominika, Kołaczek Piotr, Tjallingii Rik, Noryśkiewicz Agnieszka M., Zawiska Izabela, Lane Christine, Rzodkiewicz Monika, Słowińska Sandra, Kramkowski Mateusz, Płóciennik Mateusz, Tyszkowski Sebastian, Łokas Edyta, Kordowski Jarosław, Brauer Achim: Tornado project - The impact of catastrophic deforestation on the lake and peatland ecosystems of the Tuchola Pinewoods, Northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Łuców Dominika, Kołaczek Piotr, Tjallingii Rik, Lane Christine S., Słowińska Sandra, Tyszkowski Sebastian, Łokas Edyta, Theuerkauf Martin, Brauer Achim, Lamentowicz Mariusz: An impact of deforestation by extreme weather events on Sphagnum peatland ecosystem. [w]: American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017. New Orleans: American Geophysical Union, 2017 - 1 s.
 • Marcisz Katarzyna, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Mitchell Edward A. D., Jassey Vincent E. J., Lamentowicz Mariusz: Here comes the sun: exploring light intensity as important variable driving testate amoeba communities in Sphagnum. [w]: 35th Meeting of the German Society of Protozoology. Saignelegier, Switzerland, February 23th to 26th, 2016. Program, abstracts & list of participants. Neuchatel: University of Neuchatel, 2016 - s. 48.
 • Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Płóciennik Mateusz, Obremska Milena, Pawłowski Dominik, Okupny Daniel, Słowińska Sandra, Borówka Ryszard, Kittel Piotr, Forysiak Jacek, Michczyńska Danuta J., Lamentowicz Mariusz: Hydroclimatic shifts recorded in peat archive from Rąbień mire (Central Poland) - better understanding of past climate changes using multidisciplinary approach. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Słowińska Sandra, Noryśkiewicz Agnieszka M., Lamentowicz Mariusz, Kołaczek Piotr: Micro-refuges as unique synergies of the environment – a case study of Betula nana glacial relicts from a Sphagnum mire (Northern Poland). [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 116-117 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Buras Allan, Thees Barnim, Czymzik Markus, Dräger Nadine, Kienel Ulrike, Neugebauer Ina, Ott Florian, Scharnweber Tobias, Simard Sonia, Słowiński Michał, Słowińska Sandra, Tecklenburg Christina, Zawiska Izabela, Wilmking Martin: SINOMA - a better tool for proxy based reconstructions?. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Chojnicki Bogdan H., Lamentowicz Mariusz, Marcisz Katarzyna, Reczuga Monika, Basińska Anna, Zielińska Małgorzata, Buttler Alexander, Mitchell Edward A.D., Słowińska Sandra, Słowiński Michał: Project Climpeat – influence of global warming and drought on the carbon sequestration and biodiversity of sphagnum peatlands. [w]: Integrating climate change experiments, data synthesis and modelling. Annual meeting and first ClimMani workshop. 12-14th November, Univeristy of Aveiro, Portugal. Aveiro: EU COST Action - ES1308, 2014 - 1 s.
 • Marcisz Katarzyna, Słowińska Sandra, Lamentowicz Łukasz, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Microbes, soil and light: what drives testate amoeba communities in Sphagnum?. [w]: Assessing the soil biodiversity and its role to ecosystem services. The First Global Soil Biodiversity Conference. Palais de Congres, Dijon, France, 2-5 December 2014. Dijon: [b.w.], 2014 - 1 s.
 • Marcisz Katarzyna, Słowińska Sandra, Lamentowicz Łukasz, Słowiński Michał, Mitchell Edward A. D., Lamentowicz Mariusz: Seasonal patterns of testate amoebae abundance - what influences testate amoeba communities in Sphagnum peatlands?. [w]: 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts. Ed. Katarzyna Marcisz. Poznań: [b.w.], 2014 - s. 74.
 • Mulot Matthieu, Kroll Lauren, Marcisz Katarzyna, Villard André, Lamentowicz Mariusz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Mitchell Edward A. D.: Observational and experimental evidence for phenotypic plasticity in the testate amoeba Hyalosphenia papilio in response to water table depth. [w]: 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts. Ed. Katarzyna Marcisz. Poznań: [b.w.], 2014 - s. 76.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Lamentowicz Łukasz, Lamentowicz Mariusz: How hydrology and vegetation modify microclimate of a Sphagnum peatland?. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Noryśkiewicz Agnieszka M., Lamentowicz Mariusz, Kołaczek Piotr: Sphagnum peatlands as a unique habitat for the long-term survival of glacial relicts: a case study of Betula nana. [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Marcisz Katarzyna, Lamentowicz Łukasz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Muszak Witold, Lamentowicz Mariusz: Seasonal variability of peatland testate amoebae communities in relation to air temperature and hydrology. [w]: 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts. Poznań: Adam Mickiewicz University, 2013 - s. 117.
 • Neumann Małgorzata, Lamentowicz Mariusz, Buttler Alexandre, Słowińska Sandra, Słowiński Michał: Vegetation response to hydrological and temperature manipulations on sphagnum bog – an introduction to the field experiment. [w]: 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts. Poznań: Adam Mickiewicz University, 2013 - s. 127.
 • Reczuga Monika, Marcisz Katarzyna, Mitchell Edward A., Buttler Alexandre, Jassey Vincent E. J., Neumann Małgorzata, Lamentowicz Łukasz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Influence of experimental temperature increase and depth of the water table on microbial communities in Linje mire. [w]: 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts. Poznań: Adam Mickiewicz University, 2013 - s. 140.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz, Lamentowicz Łukasz, Marcisz Katarzyna, Mitchell Edward A.D., Neumann Małgorzata: Microclimate and hydrology of a Sphagnum mire. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013. Vienna: EGU, 2013 - 1 s.
 • Lamentowicz Mariusz, Buttler Alexandre, Mitchell Edward A.D., Chojnicki Bogdan, Słowińska Sandra, Słowiński Michał: Influence of global warming and drought on carbon sequestration and biodiversity of Sphagnum peatlands – present, past and future perspectives (CLIMPEAT PROJECT). [w]: Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings. Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková. Usti nad Labem: Ceska bioklimatologicka spolecnost, 2012 - s. 58-59.
 • Lamentowicz Mariusz, Buttler Alexandre, Mitchell Edward A.D., Chojnicki Bogdan, Słowińska Sandra, Słowiński Michał: Project CLIMPEAT - Influence of global warming and drought on the carbon sequestration and biodiversity of Sphagnum peatlands. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012. Vienna: 2012 - 1 s.
 • Reczuga Monika, Marcisz Katarzyna, Mitchell Edward A.D., Buttler Alexandre, Jassey Vincent E.J., Neumann Małgorzata, Lamentowicz Łukasz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Testate amoebae biodiversity and biomass in the Linje mire in relation to climate change. [w]: 6th International Symposium on Testate Amoebae, Xiamen, China, 15-18 October 2012. Program and abstracts. Eds. Jun Yang, Satoshi Shimano. Xiamen: National Natural Science Foundation of China, 2012 - s. 60.
 • Słowińska Sandra, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Microclimatic conditions of Sphagnum peatland in northern Poland and their possible changes in 21st century. [w]: Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings. Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková. Usti nad Labem: Ceska bioklimatologicka spolecnost, 2012 - s. 106-107.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz, Grzegorz Skrzypek: Ecohydrology of a Sphagnum peatland in transitional climate – an interdysciplinary study. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012. Vienna: 2012 - 1 s.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Interaction between hydrology, microclimate and biotic factors in small Sphagnum mire in northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts 13. EGU General Assembly, Vienna, 03-08 April 2011. Vienna: European Geosciences Union, 2011 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Słowińska Sandra, Lamentowicz Mariusz: Torfowisko Linje - jako obiekt badań interdyscyplinarnych. [w]: Badania interdyscyplinarne - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych. Konferencja naukowa, 15-16.04.2010 Golejów koło Staszowa. Red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Artur Zieliński. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, 2010 - s. 100-101.