SKŁAD OSOBOWY


dr Magdalena Kuchcik
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 412
Telefon +48 226978912
E-mail

Wykształcenie

 • 1990-1995 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Wpływ warunków atmosferycznych na wypadki i kolizje drogowe w Radomiu).
 • 1995-1999 - studia doktoranckie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca doktorska obroniona w IGiPZ PAN).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2000

 • 2000 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Wpływ warunków aerosanitarnych i biometeorologicznych na zgony mieszkańców Warszawy).

Zainteresowania naukowe

Klimatologia i meteorologia, w tym w szczególności:

 • bioklimatologia i biometeorologia,
 • klimat miasta,
 • klimat lokalny,
 • meteorologia synoptyczna.

Inna działalność

Staże naukowe

 • 1995 - staż naukowy w Zakładzie Bioklimatologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pod kierunkiem doc. Marii Baranowskiej i mgr B. Wojtach.
 • marzec-maj 2004 - staż naukowy w Zakładzie Epidemiologii ASL/RME w Rzymie (Agenzia Sanita Publica, Lazio Roma) w związku z projektem PHEWE (Assessment and Prevention of Acute Health Effects of Weather Conditions in Europe) w ramach V Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

Prace redakcyjne

2001-2006 - członek komitetu redakcyjnego czasopisma Geographia Polonica

Działalność dydaktyczna

 • 1995-1999 - w ramach studiów doktoranckich prowadzenie licznych zajęć z zakresu meteorologii i klimatologii oraz praktyk terenowych dla studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
 • 1996-1997 - nauczyciel języka angielskiego w zespole edukacyjnym "Perfekt"
 • 2000-2003 - koordynacja oraz prowadzenie imprez Festiwalu Nauki w IGiPZ PAN

Badania terenowe

 • czerwiec 2000 - badania warunków bioklimatycznych Krasnobrodu, ubiegającego się o status uzdrowiska
 • czerwiec 2002 - badania warunków bioklimatycznych Głuchołazów, ubiegających się o status uzdrowiska
 • 2002-2004 - badania terenowe w Tatrach

Popularyzacja nauki

2000 - ... liczne wywiady prasowe, radiowe i telewizyjne oraz audycje radiowe dla dzieci i młodzieży.

Wybrane prace niepublikowane

 • Błażejczyk K., Kuchcik M., 2001, Analiza i ocena funkcjonowania terenu położonego w Warszawie między al. Żwirki i Wigury, ul. Racławicką, ul. Etiudy Rewolucyjnej oraz linią PKP w systemie przewietrzania miasta.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., 2002, Ocena wariantowych koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wyględowa w dzielnicy Warszawa-Mokotów z punktu widzenia funkcjonowania systemu przewietrzania miasta.
 • Błażejczyk K., Kuchcik M., Kunert A., 2010, Analiza wrażliwości warunków zdrowotnych w Polsce na zmiany klimatu, 53 s.
 • Opracowania właściwości leczniczych klimatu miejscowości uzdrowiskowych (21 ekspertyz wykonanych w latach 2007-2010 - SPIS).

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena: Podstawy bioklimatologii uzdrowiskowej. [w]: Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. T.1. Część ogólna. Red. Irena Ponikowska, Jan Wiesław Kochański. Konatancin-Jeziorna: Aluna, 2017 - s. 83-102.
 • Kuchcik Magdalena, Hildebrandt Kinga: Zanieczyszczenie powietrza w aspekcie lecznictwa uzdrowiskowego. [w]: Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. T.1. Część ogólna. Red. Irena Ponikowska, Jan Wiesław Kochański. Konstancin-Jeziorna: Aluna, 2017 - s. 693-702.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Dudek Wojciech, Kręcisz Beata, Błażejczyk Anna, Milewski Paweł, Szmyd Jakub, Pałczyński Cezary: Urban Heat Island and bioclimatic comfort in Warsaw. [w]: Counteracting Urban Heat Island effects in a global climate change scenario. Ed. Francesco Musco. Cham: Springer International Publishing, 2016 - s. 377-395.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Dudek Wojciech: Odczucie cieplne a potencjał alergenny. - Przegląd Komunalny 2016, 8 - s. 45-49.
 • Kuchcik Magdalena, Dudek Wojciech, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Two faces to the greenery on housing estates–mitigating climate but aggravating allergy. A Warsaw case study. - Urban Forestry & Urban Greening 2016, 16 - s. 170-181.
 • Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł: Miejska wyspa ciepła w Warszawie - próba oceny z wykorzystaniem Local Climate Zones. - Acta Geographica Lodziensia 2016, 104 - s. 21-33.
 • Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub, Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Tereny zieleni na wybranych osiedlach warszawskich - kształtowanie odczucia cieplnego a potencjał alergenny w świetle zmian klimatu. [w]: Tereny zieleni wobec zmian klimatu. Red. Marek Kosmala. Toruń: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, 2016 - s. 143-156.
 • Georgieva Veska, Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Degórska Bożena: Investigation on soil moisture reserves and meteorological conditions in relation to basic soil types in Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 43-58.
 • Kuchcik Magdalena: The present and future state of climate in Poland and Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 7-21.
 • Kuchcik Magdalena: Klimat osiedli mieszkaniowych i możliwosci jego kształtowania. [w]: Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta. Red. Barbara Szulczewska. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2015 - s. 64-79.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Zagospodarowanie terenu a zróżnicowanie termiczne Warszawy. [w]: Miasto idealne - miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Red. nauk. Anna Kalinowska. Warszawa: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, 2015 - s. 153-158.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Zmiany zagospodarowania Warszawy według "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" i możliwy ich wpływ na warunki mikroklimatyczne i jakość życia mieszkańców. - Studia Regionalne i Lokalne 2014, 2 - s. 95-118.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Anna, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Assessment of urban thermal stress by UTCI – experimental and modelling studies: an example from Poland. - Erde 2014, 145, 1-2 - s. 16-33.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna, Szmyd Jakub: Wyspy ciepła w Warszawie - przyczyny, zasięg i możliwości ograniczenia. - Przegląd Urbanistyczny 2014, 8 - s. 21-25.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Urban climate research in Warsaw: the results of microclimatic network measurements. - Geographia Polonica 2014, 87, 4 - s. 491-504.
 • Szulczewska Barbara, Giedych Renata, Borowski Jacek, Kuchcik Magdalena, Sikorski Piotr, Mazurkiewicz Anna, Stańczyk Tomasz: How much green is needed for a vital neighbourhood? In search for empirical evidence. - Land Use Policy 2014, 38 - s. 330-345.
 • Kuchcik Magdalena: The attempt to validate the applicability of two climate models for the evaluation of heat wave related mortality in Warsaw in the 21st century. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 295-311.
 • Kuchcik Magdalena: Ebi K. L., Burton I., Mcgregor G. R. (eds.), Biometeorology for adaptation to climate variability and change, United Kingdom, Springer 2009. - Geographia Polonica 2013, 86, 1 - s. 81-83.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk Polski. - Acta Balneologica 2013, 55, 1 - s. 48-54.
 • Kuchcik Magdalena: O potrzebie prowadzenia badań lokalnego zróżnicowania warunków klimatycznych w uzdrowiskach. - Acta Balneol. 2011, 53, nr 2 - s. 144-150.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Różnice termiczne między osiedlami mieszkaniowymi o różnym udziale powierzchni czynnej biologicznie. - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 2011, 47 - s. 365-372.
 • Kuchcik Magdalena, Degórski Marek: Heat- and cold-related mortality in the north-east of Poland as an example of the socio-economic effects of extreme hydrometeorological events in the Polish Lowland. - Geographia Polonica 2009, 82, 1 - s. 69-78.
 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 11-20.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Warszawie i okolicach. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 81-90.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Studies on the influence of extreme phenomena on living conditions in Lowland Poland: selected issues. [w]: The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions. Ed. Stanisław Liszewski. Łódź: ŁTN, 2008 - s. 9-34.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pobrzeży Południowobałtyckich. [w]: Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2008 - s. 417-432.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: The network of atmospheric measures in Warsaw agglomeration. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 123-128.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie megasystemu środowiska geograficznego Niżu Polskiego. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2007 - s. 19-30.
 • Kuchcik Magdalena: Skrajne warunki termiczne w Polsce - zagrożenia dla człowieka. - Balneol. Pol. 2007, 49, nr 3 - s. 211-212.
 • Kuchcik Magdalena: Definig heat waves - different aproaches. - Geographia Polonica 2006, 79, 2 - s. 47-63.
 • Kuchcik Magdalena: Pogoda w Polsce a umieralność: współcześnie oraz w świetle prognoz zmian klimatu. - Balneol. Pol. 2006, 48, nr 4 - s. 239-244.
 • Kuchcik Magdalena: Weather related mortality in the cities from north-east quarter of Poland. [w]: Weather & Biosystems. Proceedings of international conference, 11-14 October 2006, Saint Petersburg. Sankt Petersburg: Asterion, 2006 - s. 252-260.
 • Kuchcik Magdalena: Fale upałów w Polsce w latach 1993-2002. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 397-412.
 • Kuchcik Magdalena: Weather and transportation in Canada. Ed. J. Andrey, C. Knapper. Waterloo, 2003. - Geographia Polonica 2004, 77, 1 - s. 97-100.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Editorial. - Geographia Polonica 2004, 77, 1 - s. 5-7.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Zróżnicowanie topoklimatyczne i biotopoklimatyczne. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 28-65 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Kuchcik Magdalena: Warunki topoklimatyczne w różnych dzielnicach Warszawy. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 179-190 (Prace Geograficzne; 188)
 • Kuchcik Magdalena: The influence of aerosanitary and bio-meteorological conditions on the health and mortality of the inhabitants of Warsaw. [w]: Studies on the climate of Warsaw. Ed. Maria Stopa-Boryczka. Warsaw: Warsaw University. Faculty of Geography and Regional Studies, 2003 - s. 155-166.
 • Kuchcik Magdalena: Topoclimatic conditions at various urban structures in Warsaw. [w]: Man and climate in the 20th century. Ed. Jerzy L. Pyka, Maria Dubicka, Anna Szczepankiewicz-Szmyrka, Mieczysław Sobik, Marek Błaś. Wrocław: Wydaw. UWr, 2003 - s. 484-492 (Acta Universitatis Wratislaviensis; 2542.) (Studia Geograficzne; 75)
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata: Ogólne warunki klimatyczne na tle regionu. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 10-15 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Kuchcik Magdalena: Wyniki szczegółowych badań klimatu odczuwalnego w Warszawie. [w]: Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 139-149 (Dokumentacja Geograficzna; 26)
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Wybrane aspekty warunków termicznych Tatr oraz masywu Witoszy w Bułgarii. [w]: Współczesne badania topoklimatyczne. Red. Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 9-17 (Dokumentacja Geograficzna; 23)
 • Kuchcik Magdalena: Umieralność i wypadkowość drogowa w różnych typach sytuacji synoptycznej. - Balneol. Pol. 2001, 43, z.1/2 - s. 94-99.
 • Kuchcik Magdalena: Wpływ warunków aerosanitarnych i biometeorologicznych na zgony mieszkańców Warszawy. [w]: 50 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2000). Red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka. Warszawa: Wydaw. UW, 2001 - s. 233-243 (Prace i Studia Geograficzne; 28)
 • Kuchcik Magdalena: Mortality in Warsaw: is there any connection with weather and air pollution?. - Geographia Polonica 2001, 74, 1 - s. 29-45.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Wpływ warunków pogodowych na zachorowalność i umieralność mieszkańców Warszawy. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 71-81 (Prace Geograficzne; 180)

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Kuchcik Magdalena: Umieralność a skrajne warunki obciążenia cieplnego w wybranych miastach Polski. - Acta Balneologica 2017, 59, 3 - s. 225-226.
 • Kuchcik Magdalena, Hildebrandt Kinga: The air pollution of Polish health resorts in terms of spa treatment. [w]: 2nd Symposium “Air Quality and Health”, Wrocław 12 – 14.06.2017. Book of Abstracts. Red. Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Krystyna Pawlas, Izabela Sówka, Magdalena Korzystka-Muskała, Małgorzata Mirowska, Piotr Muskała, Tymoteusz Sawiński. Wrocław: University of Wrocław, 2017 - s. 30.
 • Kuchcik Magdalena, Hildebrandt Kinga: Zanieczyszczenie powietrza w uzdrowiskach polskich. - Acta Balneologica 2017, 59, 3 - s. 224.
 • Kuchcik Magdalena: O konieczności monitoringu klimatu w uzdrowiskach. - Acta Balneologica 2015, 57, 3 - s. 206-207.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Szmyd Jakub, Milewski Paweł: Dynamic of urban heat island in selected housing estate in Warsaw – possibilities of mitigation and adaptation. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kuchcik Magdalena, Rabczenko Daniel: Periods of increased influenza and atmospheric thermal conditions in the biggest Polish cities. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kuchcik Magdalena: Klimat uzdrowisk sudeckich i karpackich – podobieństwa i różnice. - Acta Balneologica 2013, 55, 3 - s. 234-235.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Bio-thermal conditions of some housing estates in Warsaw. [w]: Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings. Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková. Usti nad Labem: Ceska bioklimatologicka spolecnost, 2012 - 2 s.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk. - Acta Balneol. 2011, 53, nr 3 - s. 206-207.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Adamczyk Anna Beata: Problemy doboru metod badawczych i analizy wyników pomiarów meteorologicznych klimatu miasta. [w]: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28 września 2011. Streszczenie referatów i posterów. Lublin: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, 2011 - s. 20-21.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata, Szmyd Jakub, Milewski Paweł: The influence of spatial organization on bio-thermal conditions of urban areas. [w]: Urban morphology and the post-carbon city. 18th International Seminar on Urban Form ISUF 2011, Montreal, August 26-29, 2011, Concordia University. Montreal: Concordia University, 2011 - s. 129.
 • Kuchcik Magdalena: Definiowanie okresów pogody upalnej. [w]: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28 września 2011. Streszczenie referatów i posterów. Lublin: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, 2011 - s. 43-44.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Klimat akustyczny wybranych uzdrowisk i jego wpływ na warunki klimatoterapii. [w]: Bioklimatologia człowieka. Konferencja naukowa, Warszawa, 17-18 listopada 2011. Program konferencji. Streszczenia referatów i posterów. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - s. 14-15.
 • Kuchcik Magdalena: Badania lokalnego zróżnicowania warunków klimatycznych uzdrowisk. - Baleneol. Pol. 2009, 51, nr 3 - s. 231.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Bioclimatic principles of climate therapy in Polish health resorts. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. TOUR-O02. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - 4 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Bioclimatic principles of climate therapy in Polish health resorts. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. Program. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - s. 151.
 • Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof, Szmyd Jakub, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 17.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Warszawie i okolicach. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 21.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof: Sieć mikroklimatyczna aglomeracji warszawskiej. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 43-44.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Socio-economic effects of extreme hydrometeorological events on Polish Lowland. [w]: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, 2006 - s. 21-22.
 • Kuchcik Magdalena: Meteorologiczne przyczyny zgonów. - Balneol. Pol. 2005, 47, z.3/4 - s. 117.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Regional differentiation of heat waves in Poland and their impact on mortality. [w]: ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme. Garmisch-Partenkirchen: International Society of Biometeorology, 2005 - 1 s.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Regional differentiation of heat waves in Poland and their impact on mortality. [w]: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst, 2005 - s. 417-418 (Annalen der Meteorologie; 41/1)
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Kuchcik Magdalena: Od redaktorów. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9 (Prace Geograficzne; 188)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena: Podsumowanie. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 67-68 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Kuchcik Magdalena: Materiały podstawowe. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Wstęp. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 5-6 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Kuchcik Magdalena: Deaths and car accidents under different synoptic situations. [w]: Climate-related risk analysis and sustainable development in the 21st century "More security through knowledge". Fourth European Conference on Applied Climatology ECAC 2002, Brussels, Palais de Congres, 12.11.2002-15.11.2002. Abstracts volume. Brussels: Royal Meteorological Institute, 2002 - 1 s.
 • Kuchcik Magdalena: Topoclimatic conditions at various urban structures in Warsaw. [w]: Man and climate in the 20th century. International conference, Wrocław, 13-15 June 2002. Ed. Mieczysław Sobik, Dariusz Rosiński. Wrocław: University of Wrocław, 2002 - s. 56-57.
 • Kuchcik Magdalena: Topoclimatic conditions at various urban structures in Warsaw. [w]: Climate-related risk analysis and sustainable development in the 21st century "More security through knowledge". Fourth European Conference on Applied Climatology ECAC 2002, Brussels, Palais de Congres, 12.11.2002-15.11.2002. Abstracts volume. Brussels: Royal Meteorological Institute, 2002 - 2 s.
 • Kuchcik Magdalena: Deaths and car accidents under different synoptic situations. [w]: 15th Conference on Biometeorology and Aerobiology joint with the 16th International Congress on Biometeorology, 28 October - 1 November 2002, Kansas City, Missouri. Boston: American Meteorological Society, 2002 - s. 38-39.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Mateeva Z.: Some aspects of thermal conditions of the High Tatras (Poland) and Vitosha (Bulgaria). [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 3-4.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Mateeva Z.: Some aspects of thermal conditions of the High Tatras (Poland) and Vitosha (Bulgaria). [w]: 26th International Conference of Alpine Meteorology, 11 to 15 September 2000, Innsbruck, Austria. Vienna: Central Institute for Meteorology and Geodynamics, 2000 - s. 95 (Oesterreichische Beitraege zu Meteorologie und Geophysik; 23)

Prace dokumentacyjne

 • Kuchcik Magdalena: 16. Międzynarodowy Kongres Biometeorologiczny, Kansas City (USA), 28 X-1XI 2002 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 163-164.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: 26 Międzynarodowa Konferencja Meteorologii Alpejskiej. Innsbruck, 11-15 IX 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 229-230.

Mapy, atlasy

 • Milewski Paweł, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Szmyd Jakub: Miejska wyspa ciepła w Warszawie [7 map]. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: ESRI Polska, 2014 - s. 106-107.

Prace popularno-naukowe

 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Szmyd Jakub, Dudek Wojciech, Błażejczyk Anna, Kręcisz Beata: Miejska wyspa ciepła w Warszawie - informator. Warszawa: IGiPZ PAN, 2014 - 32 s.
 • Kuchcik Magdalena: Klimat a umieralność. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 36-40.