Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

ATLAS ROLNICTWA POLSKI


 

tl_files/igipz/ZGWiRL/ARP/Ryc.1a.jpg             tl_files/igipz/ZGWiRL/ARP/Rycina_1.jpg

Atlas Rolnictwa Polski wychodzi poza standardy tradycyjnych opracowań kartograficznych. Oprócz bogatej treści kartograficznej zawiera syntetyczny opis najważniejszych zjawisk, wzbogacony licznymi tabelami, wykresami i fotografiami. Dzięki temu przedstawia kompletny obraz stanu polskiej gospodarki rolnej w ujęciu przestrzennym o różnych skalach (lokalnej,regionalnej, krajowej). Atlas może być wykorzystany przez środowiska naukowe i biura planowania przestrzennego jako baza do opracowań analitycznych i eksperckich w zakresie gospodarki rolnej. Może też służyć jako podstawowy materiał informacyjny dla różnorodnych instytucji administracji publicznej oraz organizacji społecznych i gospodarczych, jak również w procesie dydaktycznym na wyższych uczelniach.

  • format 42 x 29,7 cm w twardej oprawie
  • 126 stron, 181 map, 58 wykresów i diagramów oraz liczne tabele, ryciny i fotografie
  • komentarz tekstowy w języku polskim oraz anglojęzyczne streszczenia

Rozdz. 3. Rozwój gospodarki rolnej w Polsce, s. 32  Rozdz. 2. Warunki naturalne rolnictwa, s. 18

Wstęp (J. Bański)
Introduction
1. Znaczenie rolnictwa w gospodarce Polski (J. Bański)
The role of agriculture in Polish economy
2. Warunki naturalne rolnictwa (J. Bański)
Environmental conditions of agriculture
3. Rozwój gospodarki rolnej w Polsce (J. Bański)
Development of agriculture in Poland
4. Ludnoość rolnicza (K. Czapiewski)
Agricultural population
5. Rolnicze użytkowanie ziemi (J. Bański)
Agricultural land use
6. Struktura agrarna (K. Czapiewski i B. Głębocki)
Land structure
7. Wyposażenie techniczne i środki produkcji
(M. Mazur i D. Świątek)
Technical facilities and production goods
8. Uprawy roślinne (J. Bański)
Plants cultivation
9. Zwierzęta gospodarskie (R. Kulikowski)
Farm livestock
10. Produkcja rolnictwa (R. Kulikowski)
Agricultural production
11. Agroturystyka i rolnictwo ekologiczne
(M. Bednarek-Szczepańska)
Agritourism and organic farming
12. Nauka, szkolnictwo i organizacja obsługi rolnictwa
(K. Czapiewski)
Science, education and agricultural service