IGiPZ PAN > Zakład Geografii Miast i Ludności

Zakład Geografii Miast i Ludności

O Zakładzie

Zakład Geografii Miast i Ludności powstał na początku działalności Instytutu jesienią 1953 r., początkowo jako Pracownia Geografii Osadnictwa i Zaludnienia. Kierowali nim kolejno Profesorowie Maria Kiełczewska-Zaleska, Kazimierz Dziewoński, Piotr Korcelli, Grzegorz Węcławowicz i Marek Więckowski. Aktualną kadrę stanowi 13 osób (w tym trzech profesorów tytularnych i trzech nadzwyczajnych), ponadto z zakładem współpracuje 7 doktorantów zewnętrznych oraz emerytowani pracownicy. Od 1 stycznia 2015 r. kierownikiem Zakładu jest prof. Przemysław Śleszyński.

Prace prowadzone w ostatnich latach są ukierunkowane na identyfikację przedmiotowo-problemową oraz rozpoznanie prawidłowości i mechanizmów przekształceń miast i regionów, szczególnie w kontekście zmian demograficznych, uwarunkowań osadniczych i transportowych, a także wynikających ze specyfiki planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wśród uprawianych subdyscyplin można zatem wymienić w pierwszej kolejności geografię miast (G. Węcławowicz, P. Śleszyński, M. Stępniak, E. Korcelli-Olejniczak, M. Górczyńska), a następnie geografię transportu (Z. Taylor, A. Ciechański, M. Stępniak, P. Śleszyński), gospodarkę przestrzenną (P. Śleszyński, G. Węcławowicz, M. Więckowski) i studia migracyjne (M. Kupiszewski, P. Śleszyński, M. Więckowski) oraz geografię turyzmu (M. Więckowski, D. Cerić), geografię polityczną (M. Więckowski), w tym wyborczą (G. Węcławowicz, P. Śleszyński) i geografię przedsiębiorstw (P. Śleszyński, Z. Taylor).

Większość badań ma orientację empiryczną (w tym aplikacyjną), natomiast rzadziej, zwłaszcza w stosunku do poprzednich dekad, podejmowane są studia koncepcyjno-teoretyczne (G. Węcławowicz, Z. Taylor, M. Kupiszewski, E. Korcelli-Olejniczak). Charakterystyczne jest szerokie stosowanie metod kartograficznych i GIS (P. Śleszyński, M. Stępniak), w tym od kilku lat podejmowane są starania o uruchomienie poważniejszych prac syntetyczno-kartograficznych, zwłaszcza nowego atlasu narodowego i atlasu zagospodarowania przestrzennego kraju (P. Śleszyński). Badania pod względem lokalizacji geograficznej dotyczą przede wszystkim Warszawy i jej obszaru metropolitalnego, następnie Mazowsza, całego kraju i niektórych jego innych regionów (np. pogranicza polsko-słowackiego i innych obszarów transgranicznych), a w zakresie migracji – także Europy i świata.

Lokalizacja