IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, prof. IGiPZ
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 349
Telefon +48 226978849
+48 603565718
E-mail

Wykształcenie

 • 2004 – doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (praca doktorska pt. Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej.)
 • 1996 – uzyskanie dyplomu magistra filologii w zakresie lingwistyki stosowanej
 • 1990-1995 – Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Przebieg kariery zawodowej

 • od 2015 roku profesor nadzwyczajny w Zakładzie Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN
 • od 2013 roku koordynator lokalny i główny ekspert w projekcie 7 PR DIVERCITIES
 • 2013 – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, uzyskanie dyplomu doktora habilitowanego w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej
 • 2002-2013 adiunkt w Zakładzie Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN – specjalność geografia miast
 • 1997-2002 młodszy dokumentalista/asystent w Centrum Studiów Europejskich IGiPZ PAN – specjalność studia europejskie
 • 1993-1994 nauczyciel kultury i języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela

Zainteresowania naukowe

 • Geografia miast, badania porównawcze miast europejskich
 • Region metropolitalny, region miejsko-wiejski
 • Różnorodność społeczna – zagadnienia teoretyczne, badania jakościowe
 • Potencjał kreatywny małych i średnich miast
 • Nauki społeczne – wspólnota koncepcji

Wybrane publikacje

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. [w]: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Red. nauk. Andrzej Klasik. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 - s. 175-190
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta. [w]: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta. Red. Tadeusz Markowski, Danuta Stawasz. Warszawa: KPZK PAN, Studia KPZK PAN 157, 2014 - s. 52-63
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective? - Geographia Polonica 2013, 86 2 - s. 153-166
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, 2013 - s. 109-124
 • Korcelli-Olejniczak, Ewa: Region metropolitalny: pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. Prace Geograficzne Nr 235, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 2012
 • Korcelli, Piotr; Grochowski, Mirosław; Kozubek Elżbieta; Korcelli-Olejniczak, Ewa; Werner, Piotr: Development of Urban-Rural Regions. From European to a Local Perspective. Monografie, Vol. 14, Institute of Geography and Spatial Organization, P.Ac.Sc., Warszawa, 2012
 • Korcelli-Olejniczak E., Marked by Dynamics. Berlin and Warsaw in the process of functional change (w:) B. Derudder, M. Hoyler, P.J. Taylor, F. Witlox (red.), International Handbook of Globalization and World Cities, Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 – s. 517-529
 • Korcelli-Olejniczak E., Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług, Przegląd Geograficzny, Warszawa, 2010, 82, 4 – s. 573-592
 • Korcelli-Olejniczak E., Serce Ursynowa – poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa [The Heart of Ursynów – in search for an Urban Road] (w:) S. Gzell (red.), Reurbanizacja. Uwarunkowania [Reurbanization. Preconditions], Urbanista, Warszawa, 2010
 • Korcelli-Olejniczak E., Berlin 20 years later: Defining Or Redefining its functional profile? With Some Implications for Warsaw, Geographia Polonica, 82, 2, 2009 – s. 45-56
 • Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R. (red.), Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development. Mind the Gaps!, Central and European Development Studies, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008
 • Korcelli-Olejniczak E., Research on Metropolitan Functions: Identification and Definitions according to the ESPON and Alternative Approaches, EUROPA XXI, 18, 2008 – s. 47-58
 • Korcelli-Olejniczak E., Berlin and Warsaw: in search of a new role in the urban system of Central Europe, Journal of Housing and the Built Environment, 22, 1, 2007 – s. 51-68
 • Korcelli-Olejniczak E., City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020, (w:) T. Markowski, M. Turała (red.), New members - new challenges for the European regional development policy, KPZK PAN, Warszawa, 2006 – s. 258-268
 • Korcelli-Olejniczak E., Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej, Prace Geograficzne, 198, IGiPZ PAN, Warszawa, 2004