SKŁAD OSOBOWY


dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, prof. ndzw. IGiPZ
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 349
Telefon +48 226978849
+48 603565718
E-mail

Wykształcenie

 • 2004 – doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (praca doktorska pt. Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej.)
 • 1996 – uzyskanie dyplomu magistra filologii w zakresie lingwistyki stosowanej
 • 1990-1995 – Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Przebieg kariery zawodowej

 • od 2015 roku profesor nadzwyczajny w Zakładzie Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN
 • od 2013 roku koordynator lokalny i główny ekspert w projekcie 7 PR DIVERCITIES
 • 2013 – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, uzyskanie dyplomu doktora habilitowanego w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej
 • 2002-2013 adiunkt w Zakładzie Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN – specjalność geografia miast
 • 1997-2002 młodszy dokumentalista/asystent w Centrum Studiów Europejskich IGiPZ PAN – specjalność studia europejskie
 • 1993-1994 nauczyciel kultury i języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela

Zainteresowania naukowe

 • Geografia miast, badania porównawcze miast europejskich
 • Region metropolitalny, region miejsko-wiejski
 • Różnorodność społeczna – zagadnienia teoretyczne, badania jakościowe
 • Potencjał kreatywny małych i średnich miast
 • Nauki społeczne – wspólnota koncepcji

Wybrane publikacje

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. [w]: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Red. nauk. Andrzej Klasik. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 - s. 175-190
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta. [w]: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta. Red. Tadeusz Markowski, Danuta Stawasz. Warszawa: KPZK PAN, Studia KPZK PAN 157, 2014 - s. 52-63
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective? - Geographia Polonica 2013, 86 2 - s. 153-166
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, 2013 - s. 109-124
 • Korcelli-Olejniczak, Ewa: Region metropolitalny: pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. Prace Geograficzne Nr 235, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 2012
 • Korcelli, Piotr; Grochowski, Mirosław; Kozubek Elżbieta; Korcelli-Olejniczak, Ewa; Werner, Piotr: Development of Urban-Rural Regions. From European to a Local Perspective. Monografie, Vol. 14, Institute of Geography and Spatial Organization, P.Ac.Sc., Warszawa, 2012
 • Korcelli-Olejniczak E., Marked by Dynamics. Berlin and Warsaw in the process of functional change (w:) B. Derudder, M. Hoyler, P.J. Taylor, F. Witlox (red.), International Handbook of Globalization and World Cities, Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 – s. 517-529
 • Korcelli-Olejniczak E., Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług, Przegląd Geograficzny, Warszawa, 2010, 82, 4 – s. 573-592
 • Korcelli-Olejniczak E., Serce Ursynowa – poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa [The Heart of Ursynów – in search for an Urban Road] (w:) S. Gzell (red.), Reurbanizacja. Uwarunkowania [Reurbanization. Preconditions], Urbanista, Warszawa, 2010
 • Korcelli-Olejniczak E., Berlin 20 years later: Defining Or Redefining its functional profile? With Some Implications for Warsaw, Geographia Polonica, 82, 2, 2009 – s. 45-56
 • Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R. (red.), Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development. Mind the Gaps!, Central and European Development Studies, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008
 • Korcelli-Olejniczak E., Research on Metropolitan Functions: Identification and Definitions according to the ESPON and Alternative Approaches, EUROPA XXI, 18, 2008 – s. 47-58
 • Korcelli-Olejniczak E., Berlin and Warsaw: in search of a new role in the urban system of Central Europe, Journal of Housing and the Built Environment, 22, 1, 2007 – s. 51-68
 • Korcelli-Olejniczak E., City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020, (w:) T. Markowski, M. Turała (red.), New members - new challenges for the European regional development policy, KPZK PAN, Warszawa, 2006 – s. 258-268
 • Korcelli-Olejniczak E., Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej, Prace Geograficzne, 198, IGiPZ PAN, Warszawa, 2004

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2013 – członek OW Towarzystwa Urbanistów Polskich; członek Rady Naukowej IGiPZ PAN
 • od 2005 - członek Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 1997-2004 – Sekretarz Redakcji serii EUROPA XXI
 • od 2004 – członek Rady Redakcyjnej serii EUROPA XXI

Inne, ważne projekty badawcze

Projekty Międzynarodowe

 • od 2013 - 7th EU Framework Project DIVERCITIES (kierownik); współpraca przy 5th Framework Project RESTATE
 • 2010-2013 - Central Europe Programme RENEWTOWN New Post-socialist city: competitive and attractive (uczestnik)
 • 2010-2012 - ESPON BEST METROPOLISES: Best Development Conditions in European Metropolises: Paris, Berlin, Warsaw (uczestnik)
 • 2009-2011 - 6th EU Framework Project PLUREL: UE Peri-Urban Land Use  Relationships – Strategy and Sustainability Assessments Tools for Urban-Rural Linkages (uczestnik)
 • 2008 - ERASMUS  ‘Exchange of Lecturers’ (uczestnik)
 • 2006-2008 - E-URBS Masters in European Urban Studies (uczestnik– co-lektor i tutor)
 • 2006-2007 - ESPON 1.4.3. Study on Urban Functions (uczestnik)

Projekty MNiSW i NCN

 • 2011-2014 - projekt własny pt. Kształtowanie się systemu miast regionu Warszawy jako regionu metropolitalnego w świetle zmian struktury ludności i funkcji (kierownik)
 • 2002-2004 - projekt promotorski pt. Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2000. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej (główny wykonawca)

Inna działalność

Działalność dydaktyczna

 • Od 2015 roku – translatorium Learning diversity – zajęcia ze studentami na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2014 - Urban hyper-diversity – policy and action. Example of Warsaw. Wykład w Institute for Political Studies, Catholic University of Lisbon, Portugalia
 • 2013 - Miejsce Ursynów – Tożsamość posiadana i poszukiwana. Wykład dla: Wolny Uniwersytet Ursynowa, Wydział Varsavianistyki
 • 2009 - cykl wykładów dot. zmian funkcji metropolitalnych Warszawy w wymiarze przestrzennym oraz przekształceń polskiego systemu miast, Uniwersytet w Gandawie, Wydział Geografii, Belgia
 • 2006–2008 - udział w Programie Wirtualny Kampus na podstawie umowy Universita degli Studi di Urbino z Komisją Europejską (współprowadzenie wykładów i opiekun naukowy)
 • 1993-1994 - nauczyciel języka niemieckiego, Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Warszawie.

Badania terenowe

 • 2014 – wywiady z mieszkańcami na Pradze Północ i na Ursynowie (projekt DIVERCITIES)
 • 2013 – wywiady z ekspertami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych i prywatnych na Pradze Północ, Południe i na Targówku, koordynacja badań (projekt DIVERCITIES
 • 2011-2014 – prowadzenie wywiadów i koordynacja badań terenowych (obserwacja, dokumentacja fotograficzna, wywiady) z przedstawicielami zawodów kulturalno-kognitywnych w Mińsku Maz., Mławie i Olecku (30 wywiadów – projekt własny NCN)
 • 2011 – prowadzenie wywiadów marketingowych z mieszkańcami, lokalnymi ekspertami i przedsiębiorcami na Ursynowie (projekt ReNewTown)
 • 2009 – prowadzenie i kierowanie badaniami ankietowymi w Warszawie i wybranych gminach województwa mazowieckiego dotyczącymi zasięgu i profilu działalności firm usługowych sektora średniego i wyższego (łącznie 600 ankiet – projekt PLUREL)
 • 2000-2003 – prowadzenie kilkudziesięciu wywiadów eksperckich w Berlinie i Warszawie (projekt promotorski)

Ważniejsze wystąpienia, debaty, w tym referaty zamawiane

 • Ewa Korcelli-Olejniczak: The nature of city-region relations and their role in Warsaw’s development prospects and strategies. Referat podczas Symposion EU Eastern Enlargement, Wiedeń, 3-4 December 2014
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Region miejsko-wiejski Warszawy. Alternatywna ścieżka rozwoju. Referat zamawiany podczas III Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia- Metropolia Solidarności, Gdańsk 23-24 października, 2014, Zastępca Burmistrza Gdańska, Biuro Rozwoju Miasta
 • Ewa Korcelli-Olejniczak, Mirosław Grochowski: Warsaw as a diverse city – how policy reflects reality referat podczas International Geographical Union Regional Conference Changes, Challenges, Responsibility, 18-22 sierpnia, 2014
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Diversity, tolerance and social capital. Example of Diversity policy in Warsaw. Referat podczas Pre-Conference Workshop Commission on ‘Gender and Geography’, 18 sierpnia, 2014
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Urban hyper-diversity – policy and action. Example of Warsaw. Wykład w Institute for Political Studies, Catholic University of Lisbon, Portugalia, 23 kwietnia, 2014
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment. Referat podczas konferencji Territorial capital - concepts, indicators and policy. Warsaw Regional Forum 2013. 10-12 Października. Warszawa, Institute of Geography and Spatial Organisation, P.Ac.Sc., Warszawa
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. Referat podczas konferencji: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów z Okazji jubileuszu 85lecia profesorów R. Domańskiego i B. Gruchmana, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 9-10 maja, 2013
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Rola nauki i jej instytucji w procesie kształtowania przestrzeni miejskiej. podczas konferencji pt. Społeczna odpowiedzialność w procesie zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Łódź 18-19 kwietnia, 2013, KPZK, TUP, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. XV Jubileuszowa Konferencja Ustrońska: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Ustroń, 16-17 października, 2012
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Warsaw region as a European metropolitan region – concepts and potential. Warsaw Regional Forum 2011. Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum, IGiPZ PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Przestrzennego. Warszawa, 19-22 października
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Region metropolitalny – próba ujęcia syntetycznego. Wspólne seminarium Zakładu Geografii Miast i Ludności, Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania i Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego. IGiPZ PAN, Warszawa, 20 grudnia, 2011
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Identification and Definitions of Metropolitan Functions: The ESPON and Alternative Approaches. Referat na II sesji Plenarnej Warsaw Regional Forum - Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. IGiPZ PAN, Warszawa, 19-20 października, 2007
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Die neuesten Entwicklungstrends in polnischen und deutschen Staedten mit besonderer Beruecksichtigung von Warschau und Berlin (Najnowsze tendencje rozwoju miast polskich I niemieckich ze sczególnym uwzględnieniem Warszawy i Berlina). Referat w języku niemieckim, zamawiany podczas międzynarodowej debaty: Die Wirtlichkeit unserer Städte. Boom, Schrumpfung, Transformation in Deutschland und Polen (Rzeczywistość naszych miast: wzrost, kurczenie się, transformacja w Niemczech i Polsce). Deutsches Polen Institut i Schader-Stiftung, Darmstadt 2 września, 2007
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Functional complementarity as basis for intermetropolitan collaboration and networking (case study: Berlin and Warsaw) podczas International Polish-German Workshop: Towards Sustainable Border Regions. Analyses, Strategies and Appproaches for Transboundary Spatial Development, IGiPZ PAN, Leibniz Institute of Ecological and Regional Development (IOER), Drezno. Warszawa, 24-25 kwietnia, 2006 (także: organizacja seminarium)

Liczne prace redakcyjne i tłumaczeniowe w wydawnictwach IGiPZ PAN.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Dworzański P., Grochowski M., Piotrowski F., Węcławowicz G., 2017, DIVERCITIES: Dealing with urban diversity. The case of Warsaw, Utrecht University, Utrecht, 174 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kozłowski S., Bierzyński A., Piotrowski F., 2017, Region metropolitalny Warszawy - studia miast średniej wielkości, Prace Geograficzne, 256, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 127 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., Dworzański P., Bierzyński A., 2016, Fieldwork Entrepreneurs, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 47 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Piotrowski F., 2015, Report 2j. Fieldwork inhabitants, Warsaw (Poland), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 51 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Grochowski M., Węcławowicz G., 2014, Urban policies on diversity in Warsaw, Poland, IGSO PAS, Warsaw, 31 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Węcławowicz G., 2014, Governance arrangements and initiatives in Warsaw, Poland, IGSO PAS, Warsaw, 38 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2012, Region metropolitalny - pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, Prace Geograficzne, 235, PAN IGiPZ, Warszawa, 189 s.
 • Korcelli P., Grochowski M., Kozubek E., Korcelli-Olejniczak E., Werner P., 2012, Development of urban-rural regions: from European to local perspective, Monografie IGiPZ PAN, 14, PAN IGiPZ, Warszawa, 158 s.
 • Vandermotten C., Peeters D., Korcelli P., Halbert L., Korcelli-Olejniczak E., 2007, ESPON projekt 1.4.3. Study on Urban functions, final report, The ESPON Monitoring Committee, Luxemburg, 250 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2004, Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej, Prace Geograficzne, 198, PAN IGiPZ, Warszawa, 226 s.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2018, Neighbouring the different: Social interaction in a Warsaw subarea, Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 39, 1 s. 53-63.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2018, From metropolis to megacity, [w:] Red. Jerzy Kleer, Katarzyna Anna Nawrot, The rise of megacities. Challenges, opportunities and unique characteristics, World Scientific, Singapore, s. 61-76.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2017, EU 7 FP project Governing urban divercity: Creating social cohesion, social mobility and economic performance in today’s hyper-diversified cities (DIVERCITIES) – The case of Warsaw, Geographia Polonica, 90, 2 s. 123-129.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2017, Degraded and upgraded? Economic activity in a diversifying inner-city subarea, Argomenti: Rivista di Economia, Cultura e Ricerca Sociale, 7 s. 61-78.
 • Korcelli-Olejniczak E., Dworzański P., Piotrowski F., 2017, Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50 s. 357-369.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2017, Diverse and different: On the faces of social solidarity in Warsaw, Geographia Polonica, 90, 3 s. 265-280.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2017, Small towns in settlement systems - the metropolitan age, Studia Regionalia, 50 s. 70-85.
 • Korcelli-Olejniczak E., Dworzański P., Piotrowski F., 2016, Hiperróżnorodność lokalnie: mobilność społeczna i rozwój przedsiębiorczości na Pradze Północ w Warszawie, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1 s. 31-42.
 • Śleszyński P., Bednarek-Szczepańska M., Górczyńska M., Korcelli-Olejniczak E., 2016, Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, Problemy Rozwoju Miast, 13, 1 s. 53-57.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2015, Region Warszawy jako region miejsko-wiejski, Metropolia Solidarności. Przykłady. Doświadczenia. Plany. Smart Metropolia 2014. Międzynarodowy Kongres, Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o., Pelplin, s. 48-52.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2015, On city-region relations. Towards the urban-rural region of Warsaw, Mitteilungen der Oesterreichischen Geographischen Gesellschaft, 157 s. 129-149.
 • Korcelli-Olejniczak E., Korcelli P., 2015, On European metropolisation scenarios and the future course of metropolitan development in Poland, Geographia Polonica, 88, 1 s. 107-121.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2015, Hiperróżnorodność społeczna w mieście - znaczenie, wyzwanie, zasób, [w:] Red. Anita Wolaniuk, Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 169-178.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2015, Od metropolii do megamiasta, [w:] Red. nauk. Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki, Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju, Komitet Prognoz "Polska 2000 PLUS" przy Prezydium PAN, Warszawa, s. 72-82.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2015, Metropolitan transition in East-Central Europe, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 157 s. 29-49.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2014, Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 157 s. 52-63.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kozłowski S., 2014, Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy, [w:] Red. nauk. Andrzej Klasik, Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 175-190.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2013, Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej, [w:] Red. nauk. Wanda Maria Gaczek, Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 109-124.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2013, Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective?, Geographia Polonica, 86, 2 s. 153-166.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2011, Gesellschaftliche Raeumlichkeit: 2. Konstruktion Geographischer Wirklichkeiten. Stuttgart 2010, Przegl. Geogr., 83, z.4 s. 567-570.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2011, Marked by dynamics: Berlin and Warsaw in the process of functional change, [w:] Ed. Ben Derudder, Michael Hoyler, Peter J. Taylor, Frank Witlox, International handbook of globalization and world cities, Elgar Original Reference, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, s. 517-529.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2010, Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług, Przegl. Geogr., 82, z.4 s. 573-592.
 • Korcelli-Olejniczak E., Rejniak B., 2010, Serce dzielnicy - poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa, Reurbanizacja: uwarunkowania. Sławomir Gzell, Urbanista, Warszawa, s. 77-83.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2009, Berlin 20 years later: defining or redefining its functional profile? With some implication for Warsaw, Geographia Polonica, 82, 2 s. 45-55.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2008, Functional complementarity as a basis for inter-metropolitan collaboration and networking. A case study on cultural activities in Berlin and Warsaw, [w:] Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild, Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, s. 117-130.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2008, Research on metropolitan functions: identification and definitions according to the ESPON and alternative approaches, Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe, Europa XXI, 18, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 47-57.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2008, City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Eds. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008, Geographia Polonica, 81, 2 s. 97-99.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., Kozubek E., 2008, Typologies of European urban - rural regions: a review and assessment, Geographia Polonica, 81, 2 s. 25-42.
 • Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R., 2008, Bridging the gaps? Cross-border governance between top-down policies and local needs and limitations, [w:] Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild, Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, s. 187-193.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2007, Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system, J. Housing Built Envir., 22, nr 1 s. 51-68.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2007, Metropolitan functions as a research question: definitions and identifications in the ESPON and alternative approaches, GaWC Research Bulletin, nr 248 6 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2006, City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020, [w:] Ed. Tadeusz Markowski, Maciej Turała, New members - new challenges for the European regional development policy, Studia Regionalia, 18, KPZK PAN, Warszawa, s. 258-268.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2005, Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system, Globalisation and World Cities. Research Bulletin No 180,
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2005, Warsaw: an evaluation of population trends and forecasts, [w:] Ed. Tadeusz Markowski, Regional scientists' tribute to Professor Ryszard Domański, Studia Regionalia, 15, Committee for Space Economy and Regional Planning PAS, Warszawa, s. 243-257.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2003, Freedom means: to be able to look both East and West. A short essay in memory of Professor Marcin Rościszewski, Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności, Europa XXI, 9, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 9-13.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2002, Koncepcja transformacji w geografii niemieckiej i jej implikacje dla badań nad Warszawą, [w:] Red. Grzegorz Węcławowicz, Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 115-125.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2001, Między Berlinem a Bonn - nowa rola Berlina w procesie "dopełnienia jedności niemieckiej", Integracja europejska - dylematy spójności i konwergencji regionalnej, Europa XXI, 6, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 35-47.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2001, Haupstadt Belin. Sues Werner (ed.), vol.1-3. Berlin 1995, Geographia Polonica, 74, 1 s. 123-124.
 • Powęska H., Korcelli-Olejniczak E., 2001, Geopolitical factors of the development of the service factor in Poland in the 1990s, [w:] Ed. Alexandru Ilies, Jan Wendt, Political geography studies in Central and Eastern Europe, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, s. 87-95.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2000, Przyszłość Europy w nowym wymiarze. Na marginesie zbioru przemówień Romana Herzoga "Wizja Europy. Odpowiedzi na wyzwania globalne", Powiązania handlowe Polski z Europą. Z debaty o przyszłym kształcie zjednoczonej Europy, Europa XXI, 4, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 75-87.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., 2000, Geopolitische Aspekte der polnischen West- und Ostgrenze, Grenzen und Grenzraeume in der deutschen und polnischen Geschichte. Scheidelinie oder Begegungsraum? Hrsg. Georg Stoeber, Robert Maier, Studien zur Internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreiche des Georg-Eckert-Institut, 104, Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover, s. 91-99.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Środkowo-Europejski obszar meteropolitarny Wiedeń-Bratysława - rynek pracy w dobie transformacji, [w:] Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak, Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji, Europa XXI, 2, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 57-70.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kowalski M., 1998, Wybory parlamentarne w Berlinie - ślady podziałów sprzed 1990 r, [w:] Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak, Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji, Europa XXI, 2, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 71-81.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1997, Zjawisko globalizacji - nowe wyzwania dla Unii Europejskiej, Przegl. Geogr., 69, z.3/4 s. 353-361.

Prace pod redakcją naukową

 • Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R., 2008, Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 193 s.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., Głowacki J., Jakubowski M., Kowalski M., Jaworska B., 1999, Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy, Europa XXI, 3, PAN IGiPZ, Warszawa, 57 s.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., 1998, Sieć komunikacyjna Polski w europejskich procesach integracyjnych, Europa XXI, 1, PAN IGiPZ, Warszawa, 36 s.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., 1998, Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji, Europa XXI, 2, PAN IGiPZ, Warszawa, 106 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2017, Social cohesion, social mobility and economic performance in a diverse and deprived urban area. The example of Praga Północ in Warsaw, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, s. 55.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., Dworzański P., 2016, Praga Północ w procesie gwałtownej zmiany społecznej - studium przypadku, Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 18.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2015, Social diversity and social solidarity in Warsaw. Search for sense of place and interaction, ENHR Workshop: Housing and Cities in a time of change: are we focusing on people. Lisbon, 29.06 - 1.07.205. Abstracts, European Network for Housing Research, Lisbon, 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2015, Różnorodność społeczna - wyzwanie dla miasta. Ważkośc projektu DIVERCITIES, Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts, IGiPZ PAN, Warszawa, 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., Piotrowski F., 2015, Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, s. 26.
 • Korcelli-Olejniczak E., Grochowski M., 2014, Warsaw as a diverse city: how policy reflects reality, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2013, Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment, [w:] Ed. Piotr Siłka, Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts, Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warsaw, s. 34.
 • Korcelli-Olejniczak E. (rec.), 2013, Sonja A. Hirt: Iron curtains: gates, suburbs and privatization of space in the post-socialist city, Journal of Housing and the Built Environment, 28, 4 s. 729-730.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2011, Warsaw region as a European Metropolitan Region - concepts and potentials, Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011, PAN IGiPZ, Warsaw, s. 30.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2010, Gesellschaftliche Raeumlichkeit; 1. Orte der Geographie. B. Werlen. Stuttgart 2010, Przegl. Geogr., 82, z.4 s. 634-637.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2008, City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Red. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008, Przegl. Geogr., 80, z.4 s. 608-611.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2007, Warszawa - metropolia gościnna?, Architektura & Biznes, nr 11 s. 20-21.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2007, Identification and definitions of metropolitan functions: the ESPON and alternative approaches, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, s. 60.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2006, Functional complementarity as basis for intermetropolitan collaboration and networking (case study: Berlin and Warsaw), Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 8.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2005, Studium Berlina - Strategia Warszawy, Urbanista, nr 10 s. 33-34.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2002, Poland and Slovakia - neighbours in Central Europe - introduction, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 5-6.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2002, Certain problems for the development of rural areas [summary]. W. Stola, Przegl. Geogr., 74, z.3 s. 365.

Prace dokumentacyjne

 • Korcelli-Olejniczak E., 2006, Programy odnowy miejskiej we wschodnich landach Niemiec [konwersatorium IGiPZ PAN, 1 VI 2006], Urbanista, nr 6 s. 7.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Poland versus Central and Eastern Europe. In search of a common course (introduction), [w:] Red. Maciej Jakubowski, Polska i jej sąsiedzi wobec przemian cywilizacyjnych i geopolitycznych, Geopolitical Studies, 4, PAN IGiPZ, Warsaw, s. 10-13.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Carl Ritter's work and the prospects for a renaissance of the theistic and teleological approach in geography. Maciej Jakubowski, [w:] Ed. Ute Wardenga, Witold J. Wilczyński, Religion, Ideology and Geographical Thougt, Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, 3, WSP Instytut Geografii, Kielce, s. 124-131.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Land management in Poland in the period of transformation. Summary, Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji. Jerzy Bański, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 111-117.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1998, Polsko-niemieckie seminarium "Perspektywy badań i rozwoju przestrzennego". Warszawa, 21-23 XI 1997 r, Przegl. Geogr., 70, z.1/2 s. 163-165.
 • Korcelli-Olejniczak E., 1997, Looking to the East, [w:] Red. M. Jakubowski, Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego, Geopolitical Studies, 3, PAN IGiPZ, Warsaw,
 • Korcelli-Olejniczak E., 1997, The Polish eastern border. Summary, Polska granica wschodnia, Geopolitical Studies, 1, PAN IGiPZ, Warsaw, s. 89-94.
 • Stasiak A., Korcelli-Olejniczak E., 1997, Transborder co-operation and the state regional policy. Introduction by the chairman of the Polish delegation at the First Polish Lithuanian Geographic Seminar on Transborder Co-operation, [w:] Ed. Maciej Jakubowski, The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation, Geopolitical Studies, 2, PAN IGiPZ, Warsaw, s. 17-20.

Prace popularno-naukowe

 • Bierzyński A., Korcelli-Olejniczak E., Kozłowski S., Wątorska-Dec M., Węcławowicz G., 2012, Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie, PAN IGiPZ, Warszawa, 20 s.