SKŁAD OSOBOWY


dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, prof. ndzw. IGiPZ
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 349
Telefon +48 226978849
+48 603565718
E-mail

Wykształcenie

 • 2004 – doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (praca doktorska pt. Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej.)
 • 1996 – uzyskanie dyplomu magistra filologii w zakresie lingwistyki stosowanej
 • 1990-1995 – Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Przebieg kariery zawodowej

 • od 2015 roku profesor nadzwyczajny w Zakładzie Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN
 • od 2013 roku koordynator lokalny i główny ekspert w projekcie 7 PR DIVERCITIES
 • 2013 – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, uzyskanie dyplomu doktora habilitowanego w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej
 • 2002-2013 adiunkt w Zakładzie Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN – specjalność geografia miast
 • 1997-2002 młodszy dokumentalista/asystent w Centrum Studiów Europejskich IGiPZ PAN – specjalność studia europejskie
 • 1993-1994 nauczyciel kultury i języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela

Zainteresowania naukowe

 • Geografia miast, badania porównawcze miast europejskich
 • Region metropolitalny, region miejsko-wiejski
 • Różnorodność społeczna – zagadnienia teoretyczne, badania jakościowe
 • Potencjał kreatywny małych i średnich miast
 • Nauki społeczne – wspólnota koncepcji

Wybrane publikacje

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. [w]: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Red. nauk. Andrzej Klasik. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 - s. 175-190
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta. [w]: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta. Red. Tadeusz Markowski, Danuta Stawasz. Warszawa: KPZK PAN, Studia KPZK PAN 157, 2014 - s. 52-63
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective? - Geographia Polonica 2013, 86 2 - s. 153-166
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, 2013 - s. 109-124
 • Korcelli-Olejniczak, Ewa: Region metropolitalny: pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. Prace Geograficzne Nr 235, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 2012
 • Korcelli, Piotr; Grochowski, Mirosław; Kozubek Elżbieta; Korcelli-Olejniczak, Ewa; Werner, Piotr: Development of Urban-Rural Regions. From European to a Local Perspective. Monografie, Vol. 14, Institute of Geography and Spatial Organization, P.Ac.Sc., Warszawa, 2012
 • Korcelli-Olejniczak E., Marked by Dynamics. Berlin and Warsaw in the process of functional change (w:) B. Derudder, M. Hoyler, P.J. Taylor, F. Witlox (red.), International Handbook of Globalization and World Cities, Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 – s. 517-529
 • Korcelli-Olejniczak E., Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług, Przegląd Geograficzny, Warszawa, 2010, 82, 4 – s. 573-592
 • Korcelli-Olejniczak E., Serce Ursynowa – poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa [The Heart of Ursynów – in search for an Urban Road] (w:) S. Gzell (red.), Reurbanizacja. Uwarunkowania [Reurbanization. Preconditions], Urbanista, Warszawa, 2010
 • Korcelli-Olejniczak E., Berlin 20 years later: Defining Or Redefining its functional profile? With Some Implications for Warsaw, Geographia Polonica, 82, 2, 2009 – s. 45-56
 • Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R. (red.), Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development. Mind the Gaps!, Central and European Development Studies, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008
 • Korcelli-Olejniczak E., Research on Metropolitan Functions: Identification and Definitions according to the ESPON and Alternative Approaches, EUROPA XXI, 18, 2008 – s. 47-58
 • Korcelli-Olejniczak E., Berlin and Warsaw: in search of a new role in the urban system of Central Europe, Journal of Housing and the Built Environment, 22, 1, 2007 – s. 51-68
 • Korcelli-Olejniczak E., City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020, (w:) T. Markowski, M. Turała (red.), New members - new challenges for the European regional development policy, KPZK PAN, Warszawa, 2006 – s. 258-268
 • Korcelli-Olejniczak E., Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej, Prace Geograficzne, 198, IGiPZ PAN, Warszawa, 2004

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2013 – członek OW Towarzystwa Urbanistów Polskich; członek Rady Naukowej IGiPZ PAN
 • od 2005 - członek Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 1997-2004 – Sekretarz Redakcji serii EUROPA XXI
 • od 2004 – członek Rady Redakcyjnej serii EUROPA XXI

Inne, ważne projekty badawcze

Projekty Międzynarodowe

 • od 2013 - 7th EU Framework Project DIVERCITIES (kierownik); współpraca przy 5th Framework Project RESTATE
 • 2010-2013 - Central Europe Programme RENEWTOWN New Post-socialist city: competitive and attractive (uczestnik)
 • 2010-2012 - ESPON BEST METROPOLISES: Best Development Conditions in European Metropolises: Paris, Berlin, Warsaw (uczestnik)
 • 2009-2011 - 6th EU Framework Project PLUREL: UE Peri-Urban Land Use  Relationships – Strategy and Sustainability Assessments Tools for Urban-Rural Linkages (uczestnik)
 • 2008 - ERASMUS  ‘Exchange of Lecturers’ (uczestnik)
 • 2006-2008 - E-URBS Masters in European Urban Studies (uczestnik– co-lektor i tutor)
 • 2006-2007 - ESPON 1.4.3. Study on Urban Functions (uczestnik)

Projekty MNiSW i NCN

 • 2011-2014 - projekt własny pt. Kształtowanie się systemu miast regionu Warszawy jako regionu metropolitalnego w świetle zmian struktury ludności i funkcji (kierownik)
 • 2002-2004 - projekt promotorski pt. Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2000. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej (główny wykonawca)

Inna działalność

Działalność dydaktyczna

 • Od 2015 roku – translatorium Learning diversity – zajęcia ze studentami na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2014 - Urban hyper-diversity – policy and action. Example of Warsaw. Wykład w Institute for Political Studies, Catholic University of Lisbon, Portugalia
 • 2013 - Miejsce Ursynów – Tożsamość posiadana i poszukiwana. Wykład dla: Wolny Uniwersytet Ursynowa, Wydział Varsavianistyki
 • 2009 - cykl wykładów dot. zmian funkcji metropolitalnych Warszawy w wymiarze przestrzennym oraz przekształceń polskiego systemu miast, Uniwersytet w Gandawie, Wydział Geografii, Belgia
 • 2006–2008 - udział w Programie Wirtualny Kampus na podstawie umowy Universita degli Studi di Urbino z Komisją Europejską (współprowadzenie wykładów i opiekun naukowy)
 • 1993-1994 - nauczyciel języka niemieckiego, Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Warszawie.

Badania terenowe

 • 2014 – wywiady z mieszkańcami na Pradze Północ i na Ursynowie (projekt DIVERCITIES)
 • 2013 – wywiady z ekspertami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych i prywatnych na Pradze Północ, Południe i na Targówku, koordynacja badań (projekt DIVERCITIES
 • 2011-2014 – prowadzenie wywiadów i koordynacja badań terenowych (obserwacja, dokumentacja fotograficzna, wywiady) z przedstawicielami zawodów kulturalno-kognitywnych w Mińsku Maz., Mławie i Olecku (30 wywiadów – projekt własny NCN)
 • 2011 – prowadzenie wywiadów marketingowych z mieszkańcami, lokalnymi ekspertami i przedsiębiorcami na Ursynowie (projekt ReNewTown)
 • 2009 – prowadzenie i kierowanie badaniami ankietowymi w Warszawie i wybranych gminach województwa mazowieckiego dotyczącymi zasięgu i profilu działalności firm usługowych sektora średniego i wyższego (łącznie 600 ankiet – projekt PLUREL)
 • 2000-2003 – prowadzenie kilkudziesięciu wywiadów eksperckich w Berlinie i Warszawie (projekt promotorski)

Ważniejsze wystąpienia, debaty, w tym referaty zamawiane

 • Ewa Korcelli-Olejniczak: The nature of city-region relations and their role in Warsaw’s development prospects and strategies. Referat podczas Symposion EU Eastern Enlargement, Wiedeń, 3-4 December 2014
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Region miejsko-wiejski Warszawy. Alternatywna ścieżka rozwoju. Referat zamawiany podczas III Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia- Metropolia Solidarności, Gdańsk 23-24 października, 2014, Zastępca Burmistrza Gdańska, Biuro Rozwoju Miasta
 • Ewa Korcelli-Olejniczak, Mirosław Grochowski: Warsaw as a diverse city – how policy reflects reality referat podczas International Geographical Union Regional Conference Changes, Challenges, Responsibility, 18-22 sierpnia, 2014
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Diversity, tolerance and social capital. Example of Diversity policy in Warsaw. Referat podczas Pre-Conference Workshop Commission on ‘Gender and Geography’, 18 sierpnia, 2014
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Urban hyper-diversity – policy and action. Example of Warsaw. Wykład w Institute for Political Studies, Catholic University of Lisbon, Portugalia, 23 kwietnia, 2014
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment. Referat podczas konferencji Territorial capital - concepts, indicators and policy. Warsaw Regional Forum 2013. 10-12 Października. Warszawa, Institute of Geography and Spatial Organisation, P.Ac.Sc., Warszawa
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. Referat podczas konferencji: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów z Okazji jubileuszu 85lecia profesorów R. Domańskiego i B. Gruchmana, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 9-10 maja, 2013
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Rola nauki i jej instytucji w procesie kształtowania przestrzeni miejskiej. podczas konferencji pt. Społeczna odpowiedzialność w procesie zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Łódź 18-19 kwietnia, 2013, KPZK, TUP, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. XV Jubileuszowa Konferencja Ustrońska: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Ustroń, 16-17 października, 2012
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Warsaw region as a European metropolitan region – concepts and potential. Warsaw Regional Forum 2011. Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum, IGiPZ PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Przestrzennego. Warszawa, 19-22 października
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Region metropolitalny – próba ujęcia syntetycznego. Wspólne seminarium Zakładu Geografii Miast i Ludności, Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania i Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego. IGiPZ PAN, Warszawa, 20 grudnia, 2011
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Identification and Definitions of Metropolitan Functions: The ESPON and Alternative Approaches. Referat na II sesji Plenarnej Warsaw Regional Forum - Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. IGiPZ PAN, Warszawa, 19-20 października, 2007
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Die neuesten Entwicklungstrends in polnischen und deutschen Staedten mit besonderer Beruecksichtigung von Warschau und Berlin (Najnowsze tendencje rozwoju miast polskich I niemieckich ze sczególnym uwzględnieniem Warszawy i Berlina). Referat w języku niemieckim, zamawiany podczas międzynarodowej debaty: Die Wirtlichkeit unserer Städte. Boom, Schrumpfung, Transformation in Deutschland und Polen (Rzeczywistość naszych miast: wzrost, kurczenie się, transformacja w Niemczech i Polsce). Deutsches Polen Institut i Schader-Stiftung, Darmstadt 2 września, 2007
 • Ewa Korcelli-Olejniczak: Functional complementarity as basis for intermetropolitan collaboration and networking (case study: Berlin and Warsaw) podczas International Polish-German Workshop: Towards Sustainable Border Regions. Analyses, Strategies and Appproaches for Transboundary Spatial Development, IGiPZ PAN, Leibniz Institute of Ecological and Regional Development (IOER), Drezno. Warszawa, 24-25 kwietnia, 2006 (także: organizacja seminarium)

Liczne prace redakcyjne i tłumaczeniowe w wydawnictwach IGiPZ PAN.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Dworzański Piotr, Grochowski Mirosław, Piotrowski Filip, Węcławowicz Grzegorz: DIVERCITIES: Dealing with urban diversity. The case of Warsaw. Utrecht: Utrecht University, 2017 - 174 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław, Bierzyński Adam, Piotrowski Filip: Region metropolitalny Warszawy - studia miast średniej wielkości. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - 127 s. (Prace Geograficzne; 256)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Dworzański Piotr, Bierzyński Adam: Fieldwork Entrepreneurs, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 47 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Piotrowski Filip: Report 2j. Fieldwork inhabitants, Warsaw (Poland). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2015 - 51 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Grochowski Mirosław, Węcławowicz Grzegorz: Urban policies on diversity in Warsaw, Poland. Warsaw: IGSO PAS, 2014 - 31 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Węcławowicz Grzegorz: Governance arrangements and initiatives in Warsaw, Poland. Warsaw: IGSO PAS, 2014 - 38 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny - pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 189 s. (Prace Geograficzne; 235)
 • Korcelli Piotr, Grochowski Mirosław, Kozubek Elżbieta, Korcelli-Olejniczak Ewa, Werner Piotr: Development of urban-rural regions: from European to local perspective. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 158 s. (Monografie IGiPZ PAN; 14)
 • Vandermotten C., Peeters D., Korcelli Piotr, Halbert L., Korcelli-Olejniczak Ewa: ESPON projekt 1.4.3. Study on Urban functions, final report. Luxemburg: The ESPON Monitoring Committee, 2007 - 250 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 226 s. (Prace Geograficzne; 198)

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Korcelli-Olejniczak Ewa: EU 7 FP project Governing urban divercity: Creating social cohesion, social mobility and economic performance in today’s hyper-diversified cities (DIVERCITIES) – The case of Warsaw. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 123-129.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Degraded and upgraded? Economic activity in a diversifying inner-city subarea. - Argomenti: Rivista di Economia, Cultura e Ricerca Sociale 2017, 7 - s. 61-78.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm. - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2017, 50 - s. 357-369.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Diverse and different: On the faces of social solidarity in Warsaw. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 265-280.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność lokalnie: mobilność społeczna i rozwój przedsiębiorczości na Pradze Północ w Warszawie. - Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2016, 1 - s. 31-42.
 • Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Górczyńska Magdalena, Korcelli-Olejniczak Ewa: Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. - Problemy Rozwoju Miast 2016, 13, 1 - s. 53-57.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region Warszawy jako region miejsko-wiejski. [w]: Metropolia Solidarności. Przykłady. Doświadczenia. Plany. Smart Metropolia 2014. Międzynarodowy Kongres. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o., 2015 - s. 48-52.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: On city-region relations. Towards the urban-rural region of Warsaw. - Mitteilungen der Oesterreichischen Geographischen Gesellschaft 2015, 157 - s. 129-149.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Korcelli Piotr: On European metropolisation scenarios and the future course of metropolitan development in Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 107-121.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność społeczna w mieście - znaczenie, wyzwanie, zasób. [w]: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - s. 169-178.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Od metropolii do megamiasta. [w]: Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju. Red. nauk. Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 PLUS" przy Prezydium PAN, 2015 - s. 72-82.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Metropolitan transition in East-Central Europe. - Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 2015, 157 - s. 29-49.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 157 - s. 52-63.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław J.: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. [w]: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Red. nauk. Andrzej Klasik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 - s. 175-190.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013 - s. 109-124.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective?. - Geographia Polonica 2013, 86, 2 - s. 153-166.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Gesellschaftliche Raeumlichkeit: 2. Konstruktion Geographischer Wirklichkeiten. Stuttgart 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 567-570.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Marked by dynamics: Berlin and Warsaw in the process of functional change. [w]: International handbook of globalization and world cities. Ed. Ben Derudder, Michael Hoyler, Peter J. Taylor, Frank Witlox. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 - s. 517-529 (Elgar Original Reference)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 573-592.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Rejniak Bernard: Serce dzielnicy - poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa. [w]: Reurbanizacja: uwarunkowania. Sławomir Gzell. Warszawa: Urbanista, 2010 - s. 77-83.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin 20 years later: defining or redefining its functional profile? With some implication for Warsaw. - Geographia Polonica 2009, 82, 2 - s. 45-55.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Eds. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 97-99.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Functional complementarity as a basis for inter-metropolitan collaboration and networking. A case study on cultural activities in Berlin and Warsaw. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 117-130.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Research on metropolitan functions: identification and definitions according to the ESPON and alternative approaches. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 47-57 (Europa XXI; 18)
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozubek Elżbieta: Typologies of European urban - rural regions: a review and assessment. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 25-42.
 • Leibenath Markus, Korcelli-Olejniczak Ewa, Knippschild Robert: Bridging the gaps? Cross-border governance between top-down policies and local needs and limitations. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 187-193.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Metropolitan functions as a research question: definitions and identifications in the ESPON and alternative approaches. - GaWC Research Bulletin 2007, nr 248 - 6 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system. - J. Housing Built Envir. 2007, 22, nr 1 - s. 51-68.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020. [w]: New members - new challenges for the European regional development policy. Ed. Tadeusz Markowski, Maciej Turała. Warszawa: KPZK PAN, 2006 - s. 258-268 (Studia Regionalia; 18)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system. [w]: Globalisation and World Cities. Research Bulletin No 180. 2005.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw: an evaluation of population trends and forecasts. [w]: Regional scientists' tribute to Professor Ryszard Domański. Ed. Tadeusz Markowski. Warszawa: Committee for Space Economy and Regional Planning PAS, 2005 - s. 243-257 (Studia Regionalia; 15)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Freedom means: to be able to look both East and West. A short essay in memory of Professor Marcin Rościszewski. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9-13 (Europa XXI; 9)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Koncepcja transformacji w geografii niemieckiej i jej implikacje dla badań nad Warszawą. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 115-125 (Prace Geograficzne; 184)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Między Berlinem a Bonn - nowa rola Berlina w procesie "dopełnienia jedności niemieckiej". [w]: Integracja europejska - dylematy spójności i konwergencji regionalnej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 35-47 (Europa XXI; 6)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Haupstadt Belin. Sues Werner (ed.), vol.1-3. Berlin 1995. - Geographia Polonica 2001, 74, 1 - s. 123-124.
 • Powęska Halina, Korcelli-Olejniczak Ewa: Geopolitical factors of the development of the service factor in Poland in the 1990s. [w]: Political geography studies in Central and Eastern Europe. Ed. Alexandru Ilies, Jan Wendt. Oradea: Editura Universitatii din Oradea, 2001 - s. 87-95.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Przyszłość Europy w nowym wymiarze. Na marginesie zbioru przemówień Romana Herzoga "Wizja Europy. Odpowiedzi na wyzwania globalne". [w]: Powiązania handlowe Polski z Europą. Z debaty o przyszłym kształcie zjednoczonej Europy. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 75-87 (Europa XXI; 4)
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Geopolitische Aspekte der polnischen West- und Ostgrenze. [w]: Grenzen und Grenzraeume in der deutschen und polnischen Geschichte. Scheidelinie oder Begegungsraum? Hrsg. Georg Stoeber, Robert Maier. Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung, 2000 - s. 91-99 (Studien zur Internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreiche des Georg-Eckert-Institut; 104)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Środkowo-Europejski obszar meteropolitarny Wiedeń-Bratysława - rynek pracy w dobie transformacji. [w]: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 57-70 (Europa XXI; 2)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne w Berlinie - ślady podziałów sprzed 1990 r. [w]: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 71-81 (Europa XXI; 2)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Zjawisko globalizacji - nowe wyzwania dla Unii Europejskiej. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 353-361.

Prace pod redakcją naukową

 • Leibenath Markus, Korcelli-Olejniczak Ewa, Knippschild Robert: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - 193 s.
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa, Głowacki Jacek, Jakubowski Maciej, Kowalski Mariusz, Jaworska Barabara: Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy. Warszawa: PAN IGiPZ, 1999 - 57 s. (Europa XXI; 3)
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Sieć komunikacyjna Polski w europejskich procesach integracyjnych. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 36 s. (Europa XXI; 1)
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 106 s. (Europa XXI; 2)

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social cohesion, social mobility and economic performance in a diverse and deprived urban area. The example of Praga Północ in Warsaw. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 55.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Dworzański Piotr: Praga Północ w procesie gwałtownej zmiany społecznej - studium przypadku. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 18.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Social diversity and social solidarity in Warsaw. Search for sense of place and interaction. [w]: ENHR Workshop: Housing and Cities in a time of change: are we focusing on people. Lisbon, 29.06 - 1.07.205. Abstracts. Lisbon: European Network for Housing Research, 2015 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Różnorodność społeczna - wyzwanie dla miasta. Ważkośc projektu DIVERCITIES. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 26.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Grochowski Mirosław: Warsaw as a diverse city: how policy reflects reality. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment. [w]: Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warsaw: Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2013 - s. 34.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa (rec.): Sonja A. Hirt: Iron curtains: gates, suburbs and privatization of space in the post-socialist city. - Journal of Housing and the Built Environment 2013, 28, 4 - s. 729-730.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw region as a European Metropolitan Region - concepts and potentials. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 30.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Gesellschaftliche Raeumlichkeit; 1. Orte der Geographie. B. Werlen. Stuttgart 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 634-637.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Red. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 608-611.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warszawa - metropolia gościnna?. - Architektura & Biznes 2007, nr 11 - s. 20-21.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Identification and definitions of metropolitan functions: the ESPON and alternative approaches. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 60.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Functional complementarity as basis for intermetropolitan collaboration and networking (case study: Berlin and Warsaw). [w]: Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 8.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Studium Berlina - Strategia Warszawy. - Urbanista 2005, nr 10 - s. 33-34.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Poland and Slovakia - neighbours in Central Europe - introduction. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 5-6 (Europa XXI; 7)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Certain problems for the development of rural areas [summary]. W. Stola. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 365.

Prace dokumentacyjne

 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Programy odnowy miejskiej we wschodnich landach Niemiec [konwersatorium IGiPZ PAN, 1 VI 2006]. - Urbanista 2006, nr 6 - s. 7.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Poland versus Central and Eastern Europe. In search of a common course (introduction). [w]: Polska i jej sąsiedzi wobec przemian cywilizacyjnych i geopolitycznych. Red. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1998 - s. 10-13 (Geopolitical Studies; 4)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Carl Ritter's work and the prospects for a renaissance of the theistic and teleological approach in geography. Maciej Jakubowski. [w]: Religion, Ideology and Geographical Thougt. Ed. Ute Wardenga, Witold J. Wilczyński. Kielce: WSP Instytut Geografii, 1998 - s. 124-131 (Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach; 3)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Land management in Poland in the period of transformation. Summary. [w]: Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 111-117.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Polsko-niemieckie seminarium "Perspektywy badań i rozwoju przestrzennego". Warszawa, 21-23 XI 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 163-165.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Looking to the East. [w]: Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego. Red. M. Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 (Geopolitical Studies; 3)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: The Polish eastern border. Summary. [w]: Polska granica wschodnia. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 89-94 (Geopolitical Studies; 1)
 • Stasiak Andrzej, Korcelli-Olejniczak Ewa: Transborder co-operation and the state regional policy. Introduction by the chairman of the Polish delegation at the First Polish Lithuanian Geographic Seminar on Transborder Co-operation. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 17-20 (Geopolitical Studies; 2)

Prace popularno-naukowe

 • Bierzyński Adam, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław, Wątorska-Dec Magdalena, Węcławowicz Grzegorz: Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 20 s.