SKŁAD OSOBOWY


dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. ndzw. IGiPZ
Kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności
Zakład Geografii Miast i Ludności, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 324
Telefon +48 226978824 226978822
E-mail

Wykształcenie

Przebieg kariery zawodowej

Zainteresowania naukowe

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, w tym:

 • Geografia miast (szczególnie Warszawy i jej obszaru metropolitalnego)
 • Geografia ludności (w tym studia migracyjne)
 • Geografia przedsiębiorstw
 • Geografia transportu (dostępność transportowa)
 • Geografia wyborcza
 • Gospodarka przestrzenna
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Kartografia i geoinformacja
 • Estetyka krajobrazu

Nagrody i wyróżnienia

Wybrane publikacje

Pełnione funkcje i członkostwo

Inna działalność

Wybrane referaty

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Degórski Marek, Śleszyński Przemysław: Obszary Wzrostu jako przedmiot strategicznej interwencji państwa. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym. Red. Włodzimierz Okrasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017 - s. 157-176.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław, Goliszek Sławomir, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 361-368.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego i jej uwarunkowania dla polityki rozwoju. [w]: Sytuacja demograficzna Mazowsza jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017 - s. 32-65.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępność ekonomiczna miast wojewódzkich w świetle kosztów dojazdu samochodem osobowym. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 1 - s. 7-18.
 • Śleszyński Przemysław: Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 565-593.
 • Śleszyński Przemysław: Wpływ budowy systemu kolei dużych prędkości w Polsce na wzajemną dostępność czasowo-przestrzenną ważniejszych ośrodków miejskich. - Technika Transportu Szynowego 2017, 24, 6 - s. 18-21.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitation of problem areas in Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 131-138.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: A map of the landscape diversity of Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 369-377.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof, Owsiński Jan, Śleszyński Przemysław: A modelling project in Poland: the social and intellectual capital aspects. - Studies in Agricultural Economics 2016, 118 - s. 5-15.
 • Owsiński Jan W., Śleszyński Przemysław: Modelling of the social, economic and spatial transformations in the Province of Masovia. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 251-257.
 • Siłka Piotr, Śleszyński Przemysław, Jaworska Barbara: Cytowania członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk według Google Scholar. - Zagadnienia Naukoznawstwa 2016, 52, 4 - s. 529-560.
 • Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Śleszyński Przemysław: Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 259-265.
 • Śleszyński Przemysław: Spór o polską geografię: diagnoza, ocena i propozycje naprawy. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 133-156.
 • Śleszyński Przemysław: A synthetic index of the spatio-temporal accessibility of communes in Poland. - Geographia Polonica 2016, 89, 4 - s. 567-574.
 • Śleszyński Przemysław: Naukowe podstawy i praktyczne problemy klasyfikacji i delimitacji obszarów metoropolitalnych. [w]: Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych. Red. Jakub H. Szlachetko, Rafał Gajewski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016 - s. 71-87.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosna, Jasła i Gorlic. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 1 - s. 123-150.
 • Śleszyński Przemysław: Lokalne planowanie przestrzenne w gminach wyludniających się. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2016, 263 - s. 61-84.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migacyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski. - Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2016, 1 - s. 97-106.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne przesłanki kształtowania rozwoju przestrzennego Warszawy. [w]: Studium gminy od nowa. Zmiany w prawie od 2016 roku. Red. Ludwik Biegański, Paulina Sikorska, Marcin Świetlik. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2016 - s. 15-27.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne i społeczne przesłanki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. [w]: Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Red. Ludwik Biegański. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2016 - s. 15-36.
 • Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Górczyńska Magdalena, Korcelli-Olejniczak Ewa: Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. - Problemy Rozwoju Miast 2016, 13, 1 - s. 53-57.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 469-488.
 • Śleszyński Przemysław, Kretowicz Paweł: Ocena efektów inwestycji drogowych pod względem dostępności przestrzennej wskutek realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego (2007-2013). - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 4 - s. 30-48.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Stan planowania przestrzennego w Polsce w 2014 r. z uwzględnieniem obszarów chronionych. - Przegląd Urbanistyczny 2016, 12 - s. 64-68.
 • Śleszyński Przemysław, Sudra Paweł: Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin według danych na koniec 2014 roku. - Człowiek i Środowisko 2016, 40, 1 - s. 29-52.
 • Mazur Marcin, Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 37 - s. 7-36.
 • Śleszyński Przemysław: Wpływ rozbudowy infrastruktury drogowej finansowanej ze środków unijnych na procesy osadniczo-urbanizacyjne w Polsce (2004-2012). [w]: Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin. Red. Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 - s. 253-265.
 • Śleszyński Przemysław: Economic control functions in Poland in 2013. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 701-708.
 • Śleszyński Przemysław: The linkages and the functional hierarchy of cities and towns of Eastern Poland in the light of migrations registered in 2009. - Economic and Regional Studies 2015, 8, 4 - s. 28-44.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. - Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2015, 29 - s. 37-53.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne w gminach w 2013 r. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 10 - s. 75-78.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa krajobrazu kulturowego Polski w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 27 - s. 45-61.
 • Śleszyński Przemysław: Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie "Trendy Rozwojowe Mazowsza". - Studia Regionalne i Lokalne 2015, 3 - s. 43-66.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 343-359.
 • Śleszyński Przemysław: Hipotezy głosów nieważnych w wyborach powszechnych w Polsce po 1989 r. - Przestrzeń Społeczna 2015, 2 - s. 60-90.
 • Śleszyński Przemysław: Expected traffic speed in Poland using Corine land cover, SRTM-3 and detailed population places data. - Journal of Maps 2015, 11, 2 - s. 245-254.
 • Śleszyński Przemysław: Gospodarka finansowa gmin w świetle prognoz skutków finansowych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2013 r. - Finanse Komunalne 2015, 5 - s. 7-21.
 • Śleszyński Przemysław: From the Editor. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 535-537.
 • Śleszyński Przemysław: Błędy polskiej polityki przestrzennej i krajobrazowej oraz propozycje ich naprawy. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 27-44.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce. [w]: Koleje dużych prędkości w Polsce. Monografia. Red. nauk. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Instytut Kolejnictwa, 2015 - s. 319-330.
 • Kosiński Leszek, Śleszyński Przemysław: Geographia Polonica: A window onto the world. An interview with Professor Leszek Antoni Kosiński. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 277-294.
 • Kowalewski Adam, Mordasewicz Jeremi, Osiatyński Jerzy, Regulski Jerzy, Stępień Jerzy, Śleszyński Przemysław: Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. [w]: Opinie i ekspertyzy na konferencję o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. Sejm - Sala Kolumnowa, 30 czerwca 2014. Warszawa: Kongres Budownictwa, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2014 - s. 11-18, 91-118.
 • Kowalewski Adam, Mordasewicz Jeremi, Osiatyński Jerzy, Regulski Jerzy, Stępień Jerzy, Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu. - Samorząd Terytorialny 2014, 25, 4 - s. 5-21.
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław: Analýza vplyvu investícií do cestnej infraštruktúry na rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí. - Ekonomicky casopis 2014, 62, 5 - s. 540-554.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne problemy prac planistycznych w gminach. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Planowanie przestrzenne. Red. Alina Maciejewska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014 - s. 15-32 (Gospodarka Przestrzenna - Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; 3)
 • Śleszyński Przemysław: Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna. [w]: Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 - s. 11-26.
 • Śleszyński Przemysław: Rozlewanie się miast w Polsce jako wyzwanie dla polityki przestrzennej. [w]: Miasta przyszłości. Szanse, wyzwania, zagrożenia. Materiały konferencji, Gorzów Wielkopolski, 30 października 2014 r. Gorzów Wielkopolski: Urząd Miasta, 2014 - s. 15-31.
 • Śleszyński Przemysław: The diversity of terrain and land cover in Poland. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 481-485.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitation and typology of functional urban regions in Poland based on commuting, 2006. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 317-320.
 • Śleszyński Przemysław: 50 years of Geographia Polonica in the light of citations. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 143-155.
 • Śleszyński Przemysław: Transport- and settlement-related time efficiency of road journeys taken in Poland. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 157-160.
 • Śleszyński Przemysław: Distribution of population density in Polish towns and cities. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 61-75.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany dostępności czasowo-przestrzennej w wyniku inwestycji drogowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (2004-2012). - Czasopismo Geograficzne 2014, 85, 1-2 - s. 29-54.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy zadłużenia ludności na Mazowszu. - Polityka Społeczna 2014, 7 - s. 23-28.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie prognozy demograficznej i jej niektórych skutków. [w]: Przemiany ludności w Polsce. Przyszłość demograficzna. Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej. Red. Zbigniew Strzelecki, Eugeniusz Kowalczyk. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2014 - s. 152-156.
 • Śleszyński Przemysław: W kierunku komplementarnej koncepcji nowego atlasu narodowego Polski. - Polski Przegląd Kartograficzny 2014, 46, 1 - s. 5-14.
 • Śleszyński Przemysław: Headquarters of large enterprises in the spatial structure of major Polish cities. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2014, 25 - s. 178-193.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępność czasowa i jej zastosowania. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 171-215.
 • Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Zielińska Beata: The people of Geographia Polonica, 1964-2013. - Geographia Polonica 2014, 87, 4 - s. 569-586.
 • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Więckowski Marek, Michniak Daniel: Szacowanie popytu i podaży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem metod izochronowych. - Marketing i Rynek 2014, 21, 7 - s. 32-42.
 • Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Skala i dynamika procesów suburbanizacyjnych miast Polski Wschodniej i ich konsekwencje. [w]: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej. Red. Krystyna Kurowska. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2013 - s. 69-85.
 • Olszewski Piotr, Dybicz Tomasz, Śleszyński Przemysław: Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym. - Przegląd Komunikacyjny 2013, 12 - s. 10-17.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
 • Śleszyński Przemysław: Demographic changes in the functional urban areas in Poland, 2000-2010. - Geographia Polonica 2013, 86, 2 - s. 169-170.
 • Śleszyński Przemysław: Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych. - Studia Regionalne i Lokalne 2013, 1 - s. 5-25.
 • Śleszyński Przemysław: Ekspansja przedsiębiorstw międzynarodowych a współczesna sytuacja geopolityczna Polski. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 305-322 (Prace Geograficzne; 242)
 • Śleszyński Przemysław: Migracje na Obszarze Metropolitalnym Warszawy: uwarunkowania i wnioski dla polityki miejskiej i przestrzennej. - Samorząd Terytorialny 2013, 11 - s. 45-61.
 • Śleszyński Przemysław: Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 176-232.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 173-197.
 • Śleszyński Przemysław: Cytowania polskich czasopism naukowych z zakresu geografii i badań regionalnych po 1990 r. - Studia Regionalne i Lokalne 2013, 3 - s. 75-88.
 • Śleszyński Przemysław: Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 599-627.
 • Śleszyński Przemysław: Postępy w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2011 r. - Przegląd Urbanistyczny 2013, 7 - s. 85-89.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy koncepcji i realizacji nowego Narodowego Atlasu Polski. [w]: Efektywność prezentacji kartograficznej. XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 24-25 października 2013 r. Streszczenia referatów i posterów. Oprac. red. Bożena Ogorzelska, Jerzy Ostrowski. Warszawa: Oddział Kartograficzny PTG, 2013 - s. 36-39.
 • Śleszyński Przemysław, Rosik Piotr: Struktura drogowego ruchu dojazdowego do Warszawy w świetle badań kordonowych. - Transport Miejski i Regionalny 2013, 7 - s. 34-41.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: The migration of Poles to Germany in the context of the frequency of the most common Polish surnames. - Przegląd Zachodni, Special number 2012 - s. 121-135.
 • Stępniak Marcin, Deręgowska Aleksandra, Śleszyński Przemysław: Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012 - 4 s. + 50 tabl.
 • Śleszyński Przemysław: Kierunki dojazdów do pracy. - Wiadomości Statystyczne 2012, 11 - s. 59-75.
 • Śleszyński Przemysław: Postępy w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2010 r. - Przegląd Urbanistyczny 2012, 5 - s. 78-82.
 • Śleszyński Przemysław: Przewidywanie w perspektywie długoterminowej. Rola ekonomicznych powiązań własnościowych i właścicielskich. [w]: Innowacyjność, kreatywność a rozwój, Red J. Kleer, A.P. Wierzbicki. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Rezydium PAN, 2012 - s. 170-184 (Kluczowe Problemy Przyszłości)
 • Śleszyński Przemysław: Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 559-576.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura przestrzenna dojazdów pracowniczych w Polsce w 2006 r. [w]: Dostepność i mobilność w przestrzeni. Red. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 23-33.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030 i ich skutki. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 11-32.
 • Śleszyński Przemysław: A geomorphometric analysis of Poland on the basis of SRTM-3 data. - Geographia Polonica 2012, 85, 4 - s. 47-61.
 • Śleszyński Przemysław: Nowy Atlas Narodowy Polski. - Przegląd Urbanistyczny 2012, 4 - s. 93-97.
 • Śleszyński Przemysław: Dojazdy do pracy w Polsce. - Geografia w Szkole 2012, 65, 4 - s. 42-44.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Changing accessibility of Polish airports on the course of demographic and economic demand. - Geographia Polonica 2011, 84, 2 - s. 47-63.
 • Śleszyński Przemysław: O potrzebie nowego "Narodowego Atlasu Polski" i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 543-556.
 • Śleszyński Przemysław: Social linkages. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 65-80 (Studia Regionalia; 29)
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój miast w Polsce. - Geogr. w Szk. 2011, 64, nr 2 - s. 32-46.
 • Śleszyński Przemysław: Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. - Studia Demograficzne 2011, 2 - s. 35-57.
 • Śleszyński Przemysław: Economic linkages. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 49-64 (Studia Regionalia; 29)
 • Śleszyński Przemysław: O szansach realizacji wyzwań rozwojowych Polska 2050. [w]: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. T.1. Społeczeństwo i państwo. Red. Zbigniew Strzelecki, Andrzej Wierzbicki, Jerzy Kleer. Warszawa: PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, 2011 - s. 213-218.
 • Śleszyński Przemysław: Rozkład gęstości zaludnienia w polskich miastach. [w]: Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. Red. nauk. Sylwia Kaczmarek. Łodź: Wydaw. UŁ, 2011 - s. 65-80.
 • Śleszyński Przemysław: Stan i jakość zagospodarowania przestrzennego w Polsce w świetle badań geograficznych. [w]: System planowania przestrzennego i jego rola z strategicznym zarządzaniu krajem. Red. Tadeusz Markowski, Piotr Żuber. Warszawa: KPZK PAN, 2011 - s. 64-81 (Studia; 134)
 • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Górczyńska Magdalena: Sieć autobusowa w województwie mazowieckim. - Transp. Miejski Region. 2011, nr 4 - s. 22-26.
 • Kistowski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski. [w]: Krajobraz a turystyka. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 36-51 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 14)
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: Multimodal accessibility indicator - assumptions and results for the area of Poland. [w]: Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union membership. Part II. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2010 - s. 64-78 (Studia Regionalia; 27 Part II)
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?. [w]: Environmental and infrastructural networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 7-17 (Europa XXI; 21)
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Śleszyński Przemysław: Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 40-72 (Studia; 130)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk. - Przegl. Zach. 2010, 66, nr 2 - s. 115-130.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Uwarunkowania zachowań wyborczych i tendencje zmian. - Samorząd Teryt. 2010, 20, nr 3 - s. 5-17.
 • Śleszyński Przemysław: Powiązania organizacyjne i właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju regionalnego. [w]: Procesy transformacji przemysłu w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2010 - s. 117-129 (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 15)
 • Śleszyński Przemysław: Analiza pokrycia planistycznego kraju. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 17-39 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław: Znaczenie przemian demograficznych w przestrzeni Polski dla rozwoju gospodarczego. - Biul. Rząd. Rady Ludn. 2010, 55 - s. 49-71.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura przestrzeni i delimitacja obszarów społecznych w Warszawie. Dane NSP 2002. - Polityka Społ. 2010, 37, nr 1 - s. 14-18.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja planistyczna w kraju. [w]: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Red. Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 85-102 + mapa - 128 (Biuletyn; 245)
 • Śleszyński Przemysław: Stan prac planistycznych w miastach i gminach. - Gaz. Samorz. Adm. 2010, nr 18 - s. 44-46.
 • Śleszyński Przemysław: Structural, spatial and functional changes in the development of enterprise following Poland's accession to the European Union. - Reg. Local Studies 2010, Spec. iss. - s. 38-58.
 • Śleszyński Przemysław: Zagadnienia transportowe w raporcie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 9/10 - s. 8-11.
 • Śleszyński Przemysław: Czynnik zaludnienia i zróżnicowania rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu w indywidualnym drogowym transporcie kołowym. - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 1/2 - s. 36-41.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 11-16 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Dyskusja wyników i wnioski. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 121-126 (Studia; 130)
 • Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław: Co z tą infrastrukturą? Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski. - Infrastruktura Transp. 2009, nr 5 - s. 22-24.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Prognozowana dostępność przestrzenna portów lotniczych oraz kształtowanie się popytu demograficznego i ekonomicznego w latach 2008-2015. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2009, 16 - s. 115-130.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Obecna i prognozowana dostępność komunikacyjna projektowanych lotnisk. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 125-151 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Wyznaczanie optymalnej lokalizacji portów lotniczych na Mazowszu pod względem dostępności przestrzennej i popytu. - Lotnisko 2009, nr 5 - s. 14-16.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-37 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych [prezetacja na CD-ROM]. [w]: "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Kielce: Targi Kielce, 2009.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Regionalne porty lotnicze na Mazowszu - wprowadzenie. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-22 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Dyskusja i podsumowanie badań. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 209-216 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin: Wariantowa analiza popytu. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 153-193 (Prace Geograficzne; 220)
 • Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław: Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym. - Transp. Miejski Region. 2009, nr 10 - s. 26-31.
 • Siłka Piotr, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław: Rola lotnisk lokalnych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 195-208 (Prace Geograficzne; 220)
 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Study of spatial developments in the Polish-German border region. [w]: Guiding principles for spatial development in Germany. Ed. Wendelin Strubelt. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - s. 153-184 (German Annual of Spatial Research and Policy)
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w gminach w 2008 r. Czy bez zmian?. - Przegl. Urbanistyczny 2009, 2, z.3.
 • Śleszyński Przemysław: Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 551-578.
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w gminach w 2007 r. - Przegl. Urbanistyczny 2009, 1, z.1 - s. 111-114.
 • Śleszyński Przemysław: Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 237-257.
 • Śleszyński Przemysław: ESPON HyperAtlas i ESPON WebGIS jako narzędzia kartograficznej oceny procesów społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej. - Pol. Przegl. Kartogr. 2009, 41, nr 4 - s. 371-374.
 • Śleszyński Przemysław: "Observatoire des territories" jako narzędzie analiz informacji przestrzennej. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 579-583.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany strukturalne i przestrzenno-funkcjonalne w rozwoju przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Studia Reg. Lok. 2009, nr 3 - s. 5-26.
 • Śleszyński Przemysław: Polska na rozstajach. Wokół raportu "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Przyszłość. Świat-Europa-Polska 2009, nr 2 - s. 97-142.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępnośc metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni. - Mazowsze. Studia Reg. 2009, nr 2 - s. 53-71.
 • Śleszyński Przemysław: O statystycznych ułomnościach pomiaru urbanizacji w Polsce. - Geogr. w Szk. 2009, nr 3 - 31-34 : wykr.
 • Śleszyński Przemysław: Potencjał społeczno-gospodarczy w kontekście rozwoju lotnisk regionalnych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 95-109 (Prace Geograficzne; 220)
 • Śleszyński Przemysław: Szóste wyzwanie. Dotyczy roli nauki w rozwoju kraju. Na marginesie kapitału intelektualnego w raporcie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Forum Akad. 2009, 16, nr 10 - s. 31-33.
 • Śleszyński Przemysław: Zaludnienie i zróżnicowanie rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu samochodów osobowych. - Przegl. Komunik. 2009, 48, nr 5 - s. 26-32.
 • Śleszyński Przemysław: Przestrzeń - region - terytorium. Wokół "Zielonej Księgi w sprawie spójności tetrytorialnej". [w]: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę. Red. Anna Baucz, Magadalena Łotocka, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 84-108.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój nowoczesnej drogowej sieci transportowej a efektywność połączeń głównych ośrodków miejskich (1989-2015). - Autostrady 2009, nr 7 - s. 50-53.
 • Śleszyński Przemysław: Wykorzystanie danych georadarowych SRTM-3 w analizie zróżnicowania ukształtowania terenu Polski. - Pol. Przegl. Kartogr. 2009, 41, nr 3 - s. 237-252.
 • Śleszyński Przemysław: Szachownicowy czy skośny układ sieci transportowych w Polsce?. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2009, 16 - s. 107-114.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany przedsiębiorczości w gminach rolniczych w latach 2001-2007. Czy integracja europejska przyspieszyła rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich i urbanizację ekonomiczną?. [w]: Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich. Red. Wioletta kamińska, Mirosław Mularczyk. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 47-60.
 • Śleszyński Przemysław, Januszewska-Stępniak Magdalena: Uwarunkowania dla analizowanych lokalizacji związane z zaawansowaniem prac planistycznych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 81-94 (Prace Geograficzne; 220)
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Wpływ rozwoju sieci drogowej na obszary rynkowe istniejących i planowanych portów lotniczych (2008-2015). - Drogi 2009, nr 9 - s. 91-99.
 • Śleszyński Przemysław, Kowalski Mariusz: Rozmieszczenie geograficzne nazwisk a migracje. - Biul. Migr. 2009, nr 23 - s. 7-8.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza. - Mazowsze. Studia Reg. 2008, nr 1 - s. 63-93.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006). - Studia Reg. Lok. 2008, nr 3 - 53-75 : mapy.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Lokalizacja portów lotniczych na podstawie analiz dostępności komunikacyjnej i popytu. [w]: Przyszłość polskich lotnisk. Prawne i finansowe aspekty rozwoju portów lotniczych. Konferencja MGG Conferences, 27-28 maja 2008, Hotel Gromada Okęcie. Warszawa: MGG Conferences, 2008 - s. 74-96.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.II. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 133-334.
 • Niedzielski Michael A., Śleszyński Przemysław: Analyzing accessibility by transport mode in Warsaw, Poland. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 61-78.
 • Śleszyński Przemysław: Propozycja modyfikacji przebiegu polskiego odcinka Pan-Europejskiego Korytarza Drogowego nr 2. - Przegl. Komunik. 2008, 47, nr 1 - s. 12-19.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych między miastami. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.I. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 335-391.
 • Śleszyński Przemysław: Propozycje makroskalowych rozwiązań układu sieci transportu drogowego dla północno-wschodniej Polski w świetle powiązań funkcjonalnych. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 46-54 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Geografia zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych. - Biul. Bad. CKE 2007, nr 11 - s. 52-79.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Popytowe uwarunkowania przebiegu trasy Via Baltica w Polsce. - Przegl. Komunik. 2007, 46, z.2 - s. 3-9.
 • Śleszyński Przemysław: Potencjał społeczno-gospodarczy polskiego odcinka Via Regia. [w]: Via Regia - kupiecki szlak. Red. Zbigniew Makieła. Jarosław: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007 - s. 83-110.
 • Śleszyński Przemysław: Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w dużym mieście na przykładzie Warszawy. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 533-566.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości szacowania popytu na mieszkania w świetle dostępnych danych demograficznych, społecznych i ekonomicznych. - Probl. Rozw. Miast 2007, z.3 - s. 19-34.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski. [w]: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Warszawa: UW WGiSR, 2007 - s. 697-714.
 • Śleszyński Przemysław: Druga tura wyborów prezydenckich 2005: czy można było przewidzieć?. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 115-132.
 • Śleszyński Przemysław: Atlas Zagospodarowania Przestrzennego Polski. Idea i koncepcja. [w]: Badania regionalne - wybrane problemy. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 521-524 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 3)
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce w świetle uwarunkowań popytowych. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 13 - s. 153-174.
 • Śleszyński Przemysław: Procesy globalizacji we współczesnym świecie. - Geogr. w Szk. 2007, 60, nr 6 - s. 5-21.
 • Śleszyński Przemysław: Czy istnieją związki aktywności obywatelskiej z realizacją prac planistycznych?. - Samorząd Teryt. 2007, 17, nr 5 - 39-48 : tab.
 • Śleszyński Przemysław: Dlaczego Lech Kaczyński wygrał wybory prezydenckie 2005. Studium z geografii elektoralnej. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.1/2 - s. 61-82.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany liczby bezrobotnych w gminach. - Wiad. Statyst. 2007, 52, nr 2 - s. 56-67.
 • Śleszyński Przemysław: Środowisko społeczne ucznia a wyniki oceny zewnętrznej w szkołach podstawowych i gimnazjach (2002-2004). [w]: Geografia na egzaminach zewnętrznych 2002-2006 (wybrane zagadnienia). Red. Adam Hibszer, Tomasz Michalski. Pelplin: Wydaw. Bernardinum, 2007 - s. 80-108.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 250-262.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Stan zaawansowania prac planistycznych w gminach a zagrożenia i ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego. [w]: Wybrane problemy planistyczne 2007 roku. Seminarium szkoleniowe, Wrocław, 15-16 października 2007 r. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ZOIU, 2007 - s. 77-89 (Zeszyty Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów; 3/07)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Docelowy układ autostrad a wewnętrzny i zewnętrzny popyt na nowoczesny transport drogowy. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 95-108.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Węcławowicz Grzegorz: O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski. - Przegl. Komunik. 2006, 45, nr 6 - s. 13-20.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Problems of socio-spatial development in central districts of Warsaw. [w]: Social changes and social sustainability in historical urban centres. The case of Central Europe. Eds. G.Enyedi, Z.Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies HAS, 2006 - s. 107-126 (Discussion Papers; Special)
 • Śleszyński Przemysław: Suburbanization processes in Poland after 1989. - Probl. na Geogr. 2006, z.1/2 - 105-117 : mapy.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzenym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Biul. Migr. 2006, nr 10 - s. 1-3.
 • Śleszyński Przemysław: Socio-economic development. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 109-124.
 • Śleszyński Przemysław: Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego. - Polityka Społ. 2006, 33, nr 9 - s. 23-27.
 • Śleszyński Przemysław: Imigracja do Polski w latach 1989-2002 na podstwiee wyników NSP 2002. - Studia Demogr. 2006, z.149 - 82-88 : mapy.
 • Śleszyński Przemysław: Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego. [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.2. 3.Człowiek i krajobraz - ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 75-88 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/2)
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku. [w]: Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Praca zbiorowa. Red. Stefan Kozłowski. Białystok-Lublin-Warszawa: Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 2006 - s. 105-123 (Studia nad Zrównoważonym Rozwojem; 2)
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne przemiany demograficzne w przestrzeni Polski i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 240-246 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Śleszyński Przemysław: Zaawansowanie i uwarunkowania prac planistycznych w gminach: wnioski dla polityki regionalnej. - Studia Reg. Lok. 2006, nr 3 - s. 25-47.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój przedsiębiorstw sektora komunikacyjnego a wybrane zagadnienia sieci osadniczej i układu drogowego Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 65-79.
 • Śleszyński Przemysław: Koncentracja działalności gospodarczej w strefie nadmorskiej Polski i jej znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. [w]: Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. Red. Marek Dutkowski. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 8-12.
 • Śleszyński Przemysław: Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce w świetle sytuacji demograficznej, ekonomicznej i stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. - Studia Reg. Lok. 2005, nr 1 - s. 45-64.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura społeczno-gospodarcza Pomorza w świetle wyników spisu powszechnego 2002. - Czas. Geogr. 2005, 76, z.1/2 - s. 49-76.
 • Śleszyński Przemysław: The changes of Warsaw's functional structure after 1989. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 63-72.
 • Śleszyński Przemysław: Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 193-212.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 34-35.
 • Śleszyński Przemysław: Uwarunkowania zróżnicowań przestrzennych wyników egzaminu gimnazjalnego w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 36-37.
 • Śleszyński Przemysław: Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2002 roku a struktura społeczno-przestrzenna Warszawy. [w]: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. Red. nauk. Janusz Słodczyk. Opole: Wydaw. UO, 2004 - s. 271-288 (Miasta w Okresie Przemian)
 • Śleszyński Przemysław: Nakłady finansowe na oświatę a wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego w roku 2002. - Edukacja 2004, nr 3 - s. 48-58.
 • Śleszyński Przemysław: Zróżnicowanie regionalne rynku mieszkaniowego. Warszawa: 2004 - 7 s.
 • Śleszyński Przemysław: Regionalne różnice pomiędzy liczbą ludności według Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku i szacowaną na podstawie ewidencji bieżącej. - Studia Demogr. 2004, 145 - s. 93-103.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne przesłanki rozwoju rynku mieszkaniowego w aglomeracji warszawskiej. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.4 - s. 493-514.
 • Śleszyński Przemysław: Przestrzeń zarządzania gospodarczego Polski w świetle rozmieszczenia siedzib zarządów 1000 największych firm. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 619-625.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne i ekonomiczne aspekty lokalizacji planowanego portu lotniczego w okolicach Warszawy (artykuł dyskusyjny). - Przegl. Komunik. 2004, 43, nr 3 - s. 13-19.
 • Śleszyński Przemysław: Układ transportowy Warszawy a rozwój działalności gospodarczej w końcu XX w. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2004, 10 - s. 303-326.
 • Śleszyński Przemysław: Transformacja przestrzeni miejskiej Warszawy w latach 1990-1999 na przykładzie zachodniej części centrum. [w]: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2004 - s. 205-228 (Biuletyn; 211)
 • Śleszyński Przemysław: Warunki życia w Warszawie w świetle dostępności przestrzennej mieszkańców do wybranych usług na początku XXI wieku. [w]: Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia ludności w mieście (aglomeracji miejskiej). XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2004 - s. 77-86.
 • Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004 (skrót badań). - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 12-22.
 • Śleszyński Przemysław: Regionalne zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej. - Polityka Społ. 2004, 31, nr 11/12 - s. 1-4.
 • Śleszyński Przemysław: Różnice liczby ludności wykazane w NSP 2002 - suplement. - Studia Demogr. 2004, 146 - s. 104-109.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w 2002 r. w aspekcie regionalnym. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 303-309.
 • Śleszyński Przemysław: Funkcje metropolitalne Warszawy - zarys problematyki. [w]: Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2003 - s. 119-134.
 • Śleszyński Przemysław: Symulacja wyników wyborów w ordynacji większościowej jednomandatowych okręgów wyborczych. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 163-178.
 • Śleszyński Przemysław: Rozkład przestrzenny działalności gospodarczej w aglomeracji warszawskiej. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 403-432.
 • Śleszyński Przemysław: Społeczno-ekonomiczne i historyczno-kulturowe uwarunkowania wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego w 2002 r. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 579-585.
 • Śleszyński Przemysław: Geografia edukacji. - Geogr. w Szk. 2003, 56, nr 3 - s. 131-143.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Voting behaviour in region of Słupsk. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 287-303.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce w 2000 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 199-228.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura i koncentracja przestrzenna siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. [w]: Problemy transformacji struktur przemysłowych. Red. Zbigniew Zioło. Warszawa: PTG, 2002 - s. 89-114 (Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG; 4)
 • Śleszyński Przemysław: Koncentracja władzy gospodarczej w Krakowie i województwie małopolskim na tle kraju. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 449-461.
 • Śleszyński Przemysław: The office space investments and the development of the management space in Warsaw in the period of transformation (1989-2001). [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 87-98 (Europa XXI; 7)
 • Śleszyński Przemysław: Delimitacja centrum Warszawy - problemy badawcze. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 65-101 (Prace Geograficzne; 184)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Geografia wyborcza byłego województwa słupskiego. - Słup. Prace Mat.-Przyr. Geografia 2001, 13c - s. 153-189.
 • Potrykowska Alina, Śleszyński Przemysław: Mobilność przestrzenna ludności w aglomeracji warszawskiej (1990-1998). [w]: Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Praca zbiorowa. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2001 - s. 63-76.
 • Śleszyński Przemysław: Rozmieszczenie głównych siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. [w]: Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Praca zbiorowa. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2001 - s. 311-323.
 • Śleszyński Przemysław: Percepcja atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.3 - s. 371-388.
 • Śleszyński Przemysław: Lokalizacja głównych siedzib przedsiębiorstw w przestrzeni Warszawy w końcu lat 90. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 106-111.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Kulturowo-cywilizacyjne uwarunkowania zachowań wyborczych: przykład byłego województwa słupskiego. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 268-274.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Analiza współzależności zachowań wyborczych w byłym województwie słupskim w wyborach parlamentarnych 1997. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 263-267.
 • Potrykowska Alina, Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne w województwie warszawskim w okresie transformacji. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 221-225.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa. - Prace i Studia Geogr. 2000, 27 - s. 197-230.
 • Śleszyński Przemysław: Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. [w]: Geoekologicne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. Red. Maciej Pietrzak. Poznań: [b.w.], 1999 - s. 37-55.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości pomiaru zasięgu widoku i jego znacznie w badaniach krajobrazowych. [w]: Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: Wydaw. DJ, 1998 - s. 73-81 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 4)
 • Śleszyński Przemysław: Mapa zasięgu widoku okolic Pińczowa. - Pol. Przegl. Kartogr. 1998, 30, nr 3 - s. 173-184.
 • Śleszyński Przemysław: Z badań nad fizjonomią środowiska przyrodniczego. - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 1997, 21 - s. 255-297.
 • Śleszyński Przemysław: Symulacja polskich wyborów parlamentarnych na podstawie wyników głosowania wyborów do parlamentu UE w czerwcu 2009 r. [w]: Portal Politologiczny Politeja. .

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Śleszyński Przemysław: Słowo końcowe. [w]: Regiobank. Polska oczami regionów - raport. Warszawa: Związek Banków Polskich, 2017 - s. 35.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): E. Zuzańska-Żyśko - Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 341-343.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 11.
 • Śleszyński Przemysław: Historyczne, współczesne i prognozowane procesy depopulacji w Polsce w ujęciu regionalnym. [w]: Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne. Poznań, 26 - 28 września 2016 roku. Książka abstraktów. Poznań: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2016 - s. 156.
 • Śleszyński Przemysław: Jaki jest stan prac planistycznych w gminach - raport PAN. - Gazeta Samorządu i Administracji 2016, 18 - s. 51-52.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne pełne mankamentów. - Wspólnota 2016, 17 - s. 24-25.
 • Śleszyński Przemysław: Substytucja powiatowych rynków pracy imigracją zagraniczną wobec prognozowanych zmian demograficznych. [w]: Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne. Poznań, 26 - 28 września 2016 roku. Książka abstraktów. Poznań: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2016 - s. 154.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski. Red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2016 - s. 72-73.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza zagadnień osadniczych i powiązań funkcjonalnych w KPZK 2030. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 30.
 • Śleszyński Przemysław: Niekontrolowana urbanizacja i jej społeczno-ekonomiczne koszty. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Historyczne, współczesne i prognozowane procesy demograficzno-osadnicze w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju kraju. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 98.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 128-129.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 40-41.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski. Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej zorganizowana pod patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Warszawa: Sejm RP, 2016 - s. 49-50.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 172.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne i prognozowane uwarunkowania rozwoju systemu osadniczego Polski. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 8.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): M. Lackowska – Miejska polityka „zagraniczna”. Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014; 358 s. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 279-282.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław, Grochowski Mirosław, Kaczmarek Tomasz, Krzysztofik Robert: Opinia Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ws. projektu "Ustawy o rewitalizacji". - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 1 - s. 173-176.
 • Śleszyński Przemysław, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 137.
 • Wolaniuk Anita, Śleszyński Przemysław: Słowo wstępne. [w]: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście.. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - s. 5-8.
 • Śleszyński Przemysław: [Komentarz]. [w]: Praga Północ. Potencjał prawego brzegu. Warszawa: Reas, 2015 - s. 8-9.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzno-osadnicze uwarunkowania i prognozy rozwoju aglomeracji warszawskiej. [w]: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego. Konferencja, 9 grudnia 2015 r., Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, Warszawa. Abstrakty referatów. Warszawa: Urząd m.st. Warszawy, IGiPZ PAN, 2015 - s. 3-5.
 • Śleszyński Przemysław: [Komentarz]. [w]: Budownictwo senioralne w Polsce. Perspektywy rozwoju. Warszawa: Reas, 2015 - s. 3.
 • Śleszyński Przemysław: Metodyczne problemy wyznaczania obszarów urbanizacji. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 9 - s. 60-61.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy klasyfikacji i delimitacji jednostek terytorialnych i ich zastosowania w badaniach procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. [w]: "Granice Geografii". Kongres Geografów Polskich, LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii. 17-21 czerwca 2015 r., Lublin. Program Kongresu. Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne (Zarząd Główny i Oddział Lubelski), Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, 2015 - s. 38.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy koncepcyjne i realizacyjne Narodowego Atlasu Polski. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 9 - s. 70-71.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce. [w]: Koleje dużych prędkości w Polsce. Praca zbiorowa. Red. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015 - s. 19.
 • Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 51.
 • Śleszyński Przemysław: Assessment of transport-settlement efficiency of Poland and its use in regional and spatial policy. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji w sprawie „ustawy krajobrazowej”. - Samorząd Terytorialny 2014, 12 - s. 65-68.
 • Śleszyński Przemysław: Socio-economic costs of uncontrolled urbanization in Poland. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego kraju w KPZK 2030. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 50.
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w Polsce. - Gazeta Samorządu i Administracji 2014 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne problemy prac planistycznych w gminach. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 49.
 • Śleszyński Przemysław: Nie tylko ocena cytowalności i jakości badań. Zastosowanie indeksu Hirscha w analizie autorskiej i instytucjonalnej dyscyplin naukowych. - Forum Akademickie 2014, 2 - s. 29-31.
 • Śleszyński Przemysław: Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna. [w]: XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. Łódź, 10-11 kwietnia 2014 r. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Urząd Miasta Łodzi, Zakład Urbanizacji Przestrzeni UŁ, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Jolanta Rakowska, Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012, 156 s. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 281-283.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Red. M. Madurowicz, Warszawa 2014. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 - s. 626-629.
 • Śleszyński Przemysław: Wprowadzenie. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 5-12.
 • Śleszyński Przemysław: Kłopot z planami miejscowymi. - Wspólnota 2013, 10 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Poznań 2012. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 683-686.
 • Śleszyński Przemysław: „Faktyczne” dane rzeczywiste, czyli o NSP 2011. - Biuletyn Migracyjny 2012, 37 - s. 2.
 • Śleszyński Przemysław: Narodowy Atlas Polski na stulecie odzyskania niepodległości (1918-2018). [w]: Więcej Geografii. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, 5-8 września 2012 r. Red. Monika Lutyńska, Artur Bajerski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 54-55.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza zagospodarowania przestrzennego kraju w nowej KPZK 2030. [w]: Więcej Geografii. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, 5-8 września 2012 r. Red. Monika Lutyńska, Artur Bajerski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 53-54.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. [w]: Konferencja międzynarodowa "Statystyczny obraz metropolii - stan obecny i perspektywy rozwoju", 15-16 listopada 2012. Abstrakty wystąpień. Toruń-Bydgoszcz: Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2012 - 2 s.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman, Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Podsumowanie i wnioski. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 97-108 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Przedmowa. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych. Streszczenie. [w]: "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Streszczenia. Oprac. red. Bohdan Jancelewicz. Kielce: Targi Kielce, 2009 - s. 16-19.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Śleszyński Przemysław: Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej - założenia i rezultaty dla obszarów Polski. [w]: Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa,, 26-27 listopada 2009 r., Poznań. Książka abstraktów. Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 2009 - s. 60.
 • Śleszyński Przemysław: Powiązania właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego. [w]: Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych". Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2009 - s. 87-88.
 • Śleszyński Przemysław: Firm mobility and organizational networks. Innovation, embeddedness and economic geograpy. J. Knoben. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 290-294.
 • Śleszyński Przemysław: Warszawa. Czyje miasto? B.Jałowiecki, M.Smętkowski, A.Tucholska. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 602-605.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie współczesnych procesów urbanizacyjnych w Polsce - uzupełnienie. - Geogr. w Szk. 2009, nr 4 - s. 42-43.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 9-10.
 • Niedzielski Michael, Śleszyński Przemysław: Ready, set, go: the coming urban sprawl explosion in Warsaw, Poland. [w]: Association of American Geographers 2007 Annual Meeting, San Francisko, California. San Francisco: Association of American Geographers, 2007 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Zaawansowanie prac planistycznych w gminach w końcu 2006 roku. - Urbanista 2007, nr 11 - s. 27-30.
 • Śleszyński Przemysław: Wyraźne przyśpieszenie. Planowanie przestrzenne w gminach w końcu 2005 roku. - Urbanista 2006, nr 12 - s. 11-14.
 • Śleszyński Przemysław: Ludność a obszary Natura 2000 w Polsce. - Urbanista 2006, nr 9 - s. 29-31.
 • Śleszyński Przemysław: Stan realizacji prac planistycznych w gminach. - Urbanista 2006, nr 2 - s. 9-14.
 • Śleszyński Przemysław: Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego. [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 196-197.
 • Śleszyński Przemysław: Bezrobocie a wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 35-36.
 • Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych wiosną 2002 roku. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 37-38.
 • Śleszyński Przemysław: Centrum Warszawy w okresie transformacji. - Urbanista 2004, nr 1 - s. 24-26.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Krajobrazy roślinne w środkowej części Tien-Szanu Północnego. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 44-45.
 • Śleszyński Przemysław: Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. [w]: Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. Poznań, 15-16 października 1998. Poznań: [b.w.], 1998 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości pomiaru zasięgu widoku i jego znaczenie w badaniach krajobrazowych. [w]: Konferencja Naukowa "Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego", Gdańsk - Starbienino, 12-23 maja 1998 roku. Gdańsk: [b.w.], 1998 - s. 40-41.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Wybrane procesy rzeźbotwórcze w Tien-szanie północnym. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 113-114.

Prace dokumentacyjne

 • Śleszyński Przemysław: System osadniczy i zasięgi oddziaływania miast a podział terytorialny kraju. Diagnoza, ocena, optymalizacja. - Studia Regionalne i Lokalne 2016, 63, 1 - s. 155-159.
 • Śleszyński Przemysław: Od przewodniczącego Komisji. [w]: Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015. Red. Dariusz Sokołowski. Warszawa - Toruń: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, 2016 - s. 5.
 • Śleszyński Przemysław: Reaktywacja Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 2 - s. 195-198.
 • Śleszyński Przemysław: Konferencja „Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego”. Warszawa, 9.12.2015 r. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 287-290.
 • Śleszyński Przemysław: Sesja poświęcona życiu i twórczości Profesora Kazimierza Dziewońskiego. IGiPZ PAN, Warszawa, 11.04.2016 r. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 284-286.
 • Śleszyński Przemysław: Idea i koncepcja Wirtualnego Archiwum Geograficznego. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 2 - s. 198-200.
 • Śleszyński Przemysław, Cerić Denis, Peliwo Jan, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego. [w]: Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015. Red. Dariusz Sokołowski. Warszawa - Toruń: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, 2016 - s. 353-409.
 • Śleszyński Przemysław, Wolaniuk Anita: 28. Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź (Collegium Geographicum), 23-25.04.2015 r.. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 369-371.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne w gminach w 2012 roku – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. - regioportal.pl 2014 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w 2011 roku – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. regioportal.pl, 2013 - -
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w gminach. - Wspólnota 2012, 4950 - 4 s.
 • Śleszyński Przemysław: Powstanie i działalność Komisji ds. Oceny Zawartości Treści Geograficznych w Podręcznikach Szkolnych i Innych Środkach Dydaktycznych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sprawozdanie za lata 2003-2006. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.1/2 - s. 139-142.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2004 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.1/2 - s. 123-130.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2005 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.3 - s. 223-241.
 • Śleszyński Przemysław: Towarzystwo w okresie zmian. Tendencje w działalności oraz możliwości i ograniczenia rozwoju w świetle zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowan finansowych. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.4 - s. 352-357.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2003 r. - Czas. Geogr. 2004, 75, z.4 - s. 333-342.
 • Śleszyński Przemysław: Oceniają podręczniki. - Forum Akad. 2004, nr 5 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2002 r. - Czas. Geogr. 2003, 74, z.1/2 - s. 145-169.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja finansowa PTG w ostatnich latach. - Czas. Geogr. 2003, 74, z.4 - s. 395-402.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 44. 2002 - 11 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2001 r. - Czas. Geogr. 2002, 73, z.1/2 - s. 154-162.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2000 r. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.3/4 - s. 424-429.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 43. 2001 - 6 s.
 • Śleszyński Przemysław: Malisz Bolesław Tadeusz. [w]: Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał. Łódź: Wydaw. UŁ, 2001 - s. 76-79.
 • Śleszyński Przemysław: Górecka Łucja. [w]: Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał. Łódź: Wydaw. UŁ, 2001 - s. 29-31.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1999 r. - Czas. Geogr. 2000, 71, z.3/4 - s. 363-366.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1998 r. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.3/4 - s. 393-396.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: 46. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.2 - s. 254-256.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1997 r. - Czas. Geogr. 1998, 69, z.1 - s. 116-118.
 • Więckowski Marek, Wolski Jacek, Śleszyński Przemysław: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 50-51.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Czterdziesty Szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim - 18-21 września 1997 r.). - Geogr. w Szk. 1998, 51, nr 1 - s. 54-55.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Czterdziesty szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Poznaj Świat 1997, nr 12 - s. 86.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny ZG PTG nr 42. Styczeń 2000. - 8 s.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 48. 2005. - 12 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 49. 2006. - 12 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 46. 2004. - 14 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 45. Kwiecień 2003. - 14 s.

Mapy, atlasy

 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 3 mapy.
 • Śleszyński Przemysław, Andrzejewska Maria, Cerić Denis, Deręgowska Aleksandra, Komornicki Tomasz, Rusztecka Monika, Solon Jerzy, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Chłonność demograficzna wg planów miejscowych. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław: Polska na mapach. Problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju. Wystawa kartograficzna w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Mapy 2015-2016, maj-czerwiec 2016 r., Stacja Naukowa PAN w Paryżu. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 24 s.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory 2015 II tura według gmin (wynik procentowy) [1 mapa]. - W sieci 2015, 22 - s. 45.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa głosów nieważnych. Skala 1:5.000.000. [w]: K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014 - s. 357.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnostic maps. Skala 1:2500000, 1:2750000, 1:5000000. [w]: National Spatial Development Concept 2030. Warsaw: Ministry of Regional Developoment, 2012 - 23 plansze mapowe
 • Śleszyński Przemysław: Stan zagospodarowania przestrzennego kraju 2011- mapy diagnostyczne. Skala 1:2500000, 1:500000, 1:2750000, 1:7500000. [w]: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012 - 23 mapy, autorskie i współautorskie
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: The Visegrad Group Countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia) [udział w opracowaniu zagadnień transportowych do map "The Visegrad Group" i "Gas and oil pipelines/TEN-T Network]. [B.m.]: International Visegrad Found, 2011.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in voivodship cities, 2008 [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 77.
 • Śleszyński Przemysław: Settlement structure of Poland [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 29.
 • Śleszyński Przemysław, Ciechański Ariel: Kolejowa mapa Polski. Warszawa: PKP Intercity, 2011 - 1 mapa.
 • Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Siłka Piotr: [1 mapa]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 40.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: [2 mapy]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław: [1 mapa]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Śleszyński Przemysław: [6 map]. [w]: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 33-35.
 • Śleszyński Przemysław: [1 mapa]. [w]: Wpływ funduszy europejskich na gosodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 62.
 • Śleszyński Przemysław: [5 map]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Śleszyński Przemysław: Gęstość zaludnienia na obszarze Polski według gmin [mapa]. [w]: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Marek Więckowski. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - s. 77.
 • Śleszyński Przemysław: Mapy wskaźnikowe stanu zaawansowania prac planistycznych w gminach na koniec 2007 r. [14 map]. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 178-193 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław: [7 map]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 19.
 • Śleszyński Przemysław et al.: [19 map]. [w]: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010.
 • Śleszyński Przemysław: Licza firm przemysłowych według powiatów, 2007. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 124.
 • Śleszyński Przemysław: Parki narodowe, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000 w 2008 r. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 101.
 • Śleszyński Przemysław: Udział lasów, łąk i pastwisk w powierzchni gmin w 2004 r. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 100.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące rozmieszczenia największych przedsiębiorstw przemysłowych w 2004 r. i turystyki]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2007 - 2 mapy.
 • Degórska Bożena, Śleszyński Przemysław: Share of green areas (forests, meadows, pastures) by gminas (communities) 2004 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 94.
 • Śleszyński Przemysław: [8 map]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 96.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące turystyki i rynku pracy]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2006 - 2 mapy.
 • Śleszyński Przemysław, Wilk Waldemar: Retail services, 2004/2005 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 248.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące surowców mineralnych, leśnictwa, przemysłu, handlu wewnętrznego, obszarów chronionych, transportu drogowego]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2005 - 7 map.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące rolniczego użytkowania ziemi, gleb i gęstości zaludnienia]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2004 - 3 mapy.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące egzaminów i finansowania oświaty]. - Wspólnota 2004, nr 26 - 14-15 (4 mapy).
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Geografia społeczna miast. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003 - 17 map.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-ekonomicznej. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002 - 80 map.
 • Rozłucki Wiesław, Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 2 mapy.
 • Śleszyńska M., Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 5 map.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 58 map.

Prace popularno-naukowe

 • Śleszyński Przemysław: Zbyt mało planów miejscowych. - Gazeta Samorządu i Administracji 2012, 12 - s. 49-50.
 • Śleszyński Przemysław: Po pierwsze: dobry transport. - Wspólnota 2012, 31/32 - s. 18-19.
 • Śleszyński Przemysław: Prace planistyczne w gminach – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Urbanistyka.info, 2012 - internet
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w gminach w końcu 2010 r. Regioportal, 2012 - internet
 • Śleszyński Przemysław: Mapa planów miejscowych. - Wspólnota 2009, nr 11 - s. 56-57.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do parlamentu europejskiego - wyniki w skali lokalnej. - Wspólnota 2009, nr 35 - s. 58-59.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne musi zależeć od intensywności rozwoju gminy. - Gaz. Samorz. Adm. 2009, nr 11 - s. 47-49.
 • Śleszyński Przemysław: Railmap - historyczna mapa sieci kolejowej. - Geogr. w Szk. 2009, nr 5 - s. 5-7.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne wymaga poprawy. - Gaz. Samorz. Adm. 2007, nr 7 - s. 24-28.
 • Śleszyński Przemysław: Europa się starzeje. [w]: Encyklopedia Gazety Wyborczej. T.21. 2005-2006, A-Z. Warszawa: PWN, 2007 - s. 257-263.
 • Śleszyński Przemysław: Spadek bezrobocia zależy od dobrej edukacji. - Gaz. Samorz. Adm. 2006, nr 17 - I-III.
 • Śleszyński Przemysław: [3 teksty]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2006 - 6 s.
 • Śleszyński Przemysław: [319 haseł, w tym 17 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26-31. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Śleszyński Przemysław: [7 tekstów]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2005 - 28 s.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [5 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26-30. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Śleszyński Przemysław: [234 hasła, w tym 17 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Śleszyński Przemysław: [21 tekstów do map]. [w]: Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze. Warszawa: Demart, 2004 - s. 34-37.
 • Śleszyński Przemysław: [5 tekstów]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2004 - 10 s.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [4 hasła autorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Śleszyński Przemysław: [400 haseł w tym 31 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Śleszyński Przemysław: [Udział w opracowaniu 350 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Śleszyński Przemysław: [4 hasła]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-8. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [1 hasło]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Śleszyński Przemysław: [Udział w opracowaniu 4 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.3-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Śleszyński Przemysław: Światowy giełdowy rynek papierów wartościowych w końcu dwudziestego wieku. - Geogr. w Szk. 2001, 54, nr 1 - s. 5-14.
 • Śleszyński Przemysław: Reforma podziału terytorialnego Polski. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. 590.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Notki dotyczące 16 województw Polski]. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.
 • Śleszyński Przemysław: [Hasła geograficzne na literę B]. [w]: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXIII/II (suplement współczesny). Warszawa: Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, 1998.