IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński
Zakład Geografii Miast i Ludności, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 324
Telefon +48 226978824
+48 226978822
E-mail

Wykształcenie

Przebieg kariery zawodowej

 • 2021 – tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych
 • 2009 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa habilitacyjna pt. Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski)
 • od 1997 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zainteresowania naukowe

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, w tym:

 • Geografia miast (szczególnie Warszawy i jej obszaru metropolitalnego)
 • Geografia ludności (w tym studia migracyjne)
 • Geografia przedsiębiorstw
 • Geografia transportu (dostępność transportowa)
 • Geografia wyborcza
 • Gospodarka przestrzenna
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Kartografia i geoinformacja
 • Estetyka krajobrazu

Nagrody i wyróżnienia

Wybrane publikacje