SKŁAD OSOBOWY


dr Maria Bednarek-Szczepańska
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 422
Telefon +48 226978922
E-mail

Wykształcenie

 • 2005-2009  studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 2002-2006  studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
 • 1999-2004  studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2009

 • 2010 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej (praca doktorska Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny)

Zainteresowania naukowe

 • Rozwój lokalny
 • Aktywność społeczna na obszarach wiejskich, partycypacja społeczna
 • Konflikty w planowaniu przestrzennym
 • Turystyka wiejska

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2015 zastępca redaktora naczelnego czasopisma Studia Obszarów Wiejskich
 • 2009-2012  sekretarz Komisji Konkursu Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 2007-2010  zastępca przewodniczącego Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 2003-2006  sekretarz redakcji czasopisma Parki Narodowe

Inne, ważne projekty badawcze

Udział w projektach badawczych:

 • 2010 - Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizowany przez konsorcjum Agrotec Sp. z o.o., IERiGŻ PIB, IUNG PIB (opracowanie studium przypadku dla działania Odnowa i rozwój wsi).
 • 2008 -  Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec roku 2007 (projekt finansowany ze środków Ministerstwa Infrastruktury, kierownik dr hab. P. Śleszyński).
 • 2007 – Evaluation on EU legistlation - Directive 85/337/EEC (Environmental Impact Assessment Directive) and Associated Amendments – przeprowadzenie ewaluacji i przygotowanie raportu dla Generalnej Dyrekcji Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej: Bednarek M., Płoszaj A., 2007, Evaluation of Directive 85/337/EEC (Environmental Impact Assessment) and Associated Amendments. Poland Case Study.
 • 2006-2007 - Administrative Technologies and the Governance of Agrarian Reform: Liberal Modernization of the Polish Cadastral Infrastructure (University of Minnesota, USA, kierownik: prof. Francis Harvey, J. Bański – koordynowanie polskiej części projektu) – koordynacja i opracowanie badań ankietowych.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Bednarek-Szczepańska Maria: Rural tourism - "an apple of the eye" of rural policy in Poland. - Europa XXI 2017, 32 - s. 37-50.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Dmochowska-Dudek Karolina: Syndrom NIMBY jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego. - Mazowsze Studia Regionalne 2017, 21 - s. 103-116.
 • Dmochowska-Dudek Karolina, Bednarek-Szczepańska Maria: The NIMBY syndrome in rural areas. The case of Poland. a research report. [w]: New developments in the rural space of Central and South-East Europe. Proceedings of the meeting of the Working Group on Central Europe in conjunction with the German Congress of Geography, Berlin, September 30, 2015. Red. Peter Jordan. Wien: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften. Institut fuer Stadt- und Regionalforschung, 2017 - s. 99-119 (ISR-Forschungsberichte; 43)
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of landscape capital differentiation on the offer of agro-tourist facilities in Poland. [w]: Meeting challenges for rural tourism through co-creation of sustainable tourist experiences. Red. Elisabeth Kastenholz, Maria João Carneiro, Celeste Eusébio, Elisabete Figueiredo. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016 - s. 223-242.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Wpływ konfliktu typu NIMBY na wiejską społeczność lokalną. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 41 - s. 43-61.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych w Polsce. - Polityka Energetyczna 2016, 19, 1 - s. 53-72.
 • Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Górczyńska Magdalena, Korcelli-Olejniczak Ewa: Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. - Problemy Rozwoju Miast 2016, 13, 1 - s. 53-57.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 299-319.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Dmochowska-Dudek Karolina: Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi w małych miastach w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 683-703.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Znaczenie syndromu NIMBY dla gospodarki przestrzennej. Przykłady konfliktów lokalizacyjnych na obszarach wiejskich w Polsce. [w]: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 2. Red. Stanisław Ciok, Krzysztof Janc. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 - s. 149-160 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 33/2)
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Bański Jerzy: Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 243-260.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland. [w]: International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience. Aveiro: University of Aveiro, 2013 - s. 235-250.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Podróż przez małopolską wieś 2050. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 31 - s. 83-93.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2013, 13 - s. 19-40.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 573-597.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek: Możliwości pozyskania danych na temat zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz propozycje wskaźników. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 143-163.
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin, Ferenc Mariola, Konopski Michał: The use of ITC in Mazovian agriculture. [w]: Knowledge as a factor of rural development. Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka. Warsaw: Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, 2013 - s. 45-57 (Rural Areas and Development; 10)
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: Instrumenty polityki spójności oraz WPR. Znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa małopolskiego. - Bliżej Brukseli 2011, nr 8 - s. 28-39.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Agritourism in Poland - self governments' views versus reality. [w]: Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010. Ed. Andras Donat Kovacs. Pesc: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011 - s. 78-88 (Discussion Papers. Special)
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Organizacje pozarządowe na obszarach pozametropolitalnych na przykładzie wybranych regionów. [w]: Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Red. Monika Wesołowska. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2011 - s. 217-231 (Studia Obszarów Wiejskich; 26)
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Kwatery prywatne - źródło dochodu czy hobby? Przykład Lubelszczyzny. - Wieś i Roln. 2011, nr 1 - s. 147-161.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla polskiej wsi. - Czas. Geogr. 2011, 82,, 3 - s. 249-270.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu przestrzeni turystycznej Lubelszczyzny. [w]: Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej. Red. Paulina Szmielińska-Pietraszek, Wioletta Szymańska. Słupsk: Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2010 - s. 108-119.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Private accomodation - source of income or hobby? Study of the selected areas in the Lublin Province. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 579-596 (Geopolitical Studies; 16)
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Agroturystyka i rolnictwo ekologiczne. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 118-122.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz: Konflikty przestrzenne w wybranych gminach. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 90-120 (Studia; 130)
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Wiśniewski Rafał, Szejgiec Barbara, Niedźwiecki Jan: Studia przypadków (wybrane gminy). [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 130-177 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Dyskusja wyników i wnioski. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 121-126 (Studia; 130)
 • Bański Jerzy, Janicki Wojciech, Bednarek-Szczepańska Maria, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2009 - s. 3-82 (Małopolskie Studia Regionalne)
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Próby kształtowania wizerunku i funkcji turystycznej w peryferyjnej gminie rolniczej - przykład gminy Hrubieszów. [w]: Marka wiejskiego produktu turystycznego. Monografia. Red. Piotr Palich. Gdynia: Wydaw. Akademii Morskiej, 2009 - s. 51-58.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Wybrane problemy dostępności i pozyskiwania danych do badań empirycznych w zakresie agroturystyki. [w]: Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej. Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-19 (Studia Obszarów Wiejskich; 17)
 • Bednarek Maria: Moda na turystykę wiejską - obiecujący trend czy niespełnione nadzieje? Przykład wybranych obszarów Lubelszczyzny. [w]: Nowe trendy rozwoju turystyki. Red. nauk. Grzegorz Gołembski. Sulechów: Wydaw. PWSZ, 2008 - s. 311-320.
 • Bednarek Maria: Gmina Rewal jako obszar pełniący funkcję turystyczną. Współczesne procesy rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu lokalnego. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 229-235 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Bednarek Maria: Rural aras along the eastern border of the European Union - problems and perspectives of development with special consideration of tourism (on the example of three Polish municipalities). [w]: Regional development in Central Europe - cohesion or competitiveness. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 167-179 (Europa XXI; 16)
 • Bednarek Maria: Internet w promocji turystycznej - nowy kierunek badań geograficznych. Przykład wybranych gmin województwa lubelskiego. [w]: Badania regionalne - wybrane problemy. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 17-24 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 3)
 • Bednarek Maria: Promocja w turystyce wiejskiej - działania kwaterodawców na przykładzie wybranych obszarów Lubelszczyzny. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.3 - s. 180-195.
 • Bednarek Maria: Możliwości rozwoju turystyki wiejskiej na obszarze Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. Red. Ewa Pałka. Kielce: IG AŚ, 2006 - s. 91-108.
 • Bednarek Maria: Uwarunkowania i możliwości wykorzystania turystycznego parków krajobrazowych województwa lubelskiego. - Probl. Turyst. 2006, 29, z.1-4 - s. 111-138.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Bednarek-Szczepańska Maria, Dmochowska-Dudek Karolina: The characteristics of NIMBY type siting conflicts in rural areas of Poland. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 50.
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland. [w]: International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience. Aveiro: University of Aveiro, 2013 - s. 36.
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin: ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?. [w]: Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands. Seaford: Regional Studies Association, 2012 - s. 42-43.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Wybrane problemy funkcjonowania kwater prywatnych na obszarach wiejskich Lubelszczyzny. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, 25-27.09.2009, Poznań. Abstrakty. Poznań: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2009 - s. 9.
 • Bański Jerzy, Bednarek Maria: Introduction to the volume. [w]: Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe. Eds. Jerzy Bański, Maria Bednarek. Warsaw: PTG; PAN IGiPZ, 2008 - s. 5 (Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich]; 15)