SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Jerzy Bański
Dyrektor Instytutu
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 340
Telefon +48 226978841
E-mail

Wykształcenie

 • 1982-1988 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Analiza osnów matematycznych i geodezyjnych dla map topograficznych Polski)
 • 1985-1987 - Instytut Filozofii i Socjologii UW
 • 1986-1988 - Studium Podyplomowe Fotografii Naukowej i Informacji Obrazowej, Wydział Biologii UW (dyplom ukończenia)

Przebieg kariery zawodowej

 • 1996 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa doktorska pt. Przemiany w rolniczym użytkowaniu ziemi w Polsce w latach 1975-1988)
 • 2000 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej (rozprawa habilitacyjna pt. Obszary problemowe w rolnictwie Polski)
 • 2008 - profesor nauk o Ziemi

Dorobek naukowy:

 • autor 344 publikacji, w tym 105 w j. angielskim
 • kierownik 41 projektów i ekspertyz, uczestnik 42 projektów i ekspertyz
 • stypendium naukowe: 1994, Utrecht University;1999, University of Kopenhagen
 • czynny udział w 248 konferencjach naukowych, w tym 66 zagranicznych
 • wypromowanie 5 doktorów i 43 magistrów (UMCS)

Życiorys zawodowy do 2011

Nagrody i wyróżnienia

 • 2001 - Nagroda Naukowa Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN im. Jana Olafa Chmielewskiego za pracę Obszary problemowe w rolnictwie Polski
 • 2010 - Członek honorowy Bułgarskiego Towarzystwa Naukowego

Wybrane publikacje

Spis wszystkich publikacji

Pełnione funkcje i członkostwo

  • 2014 - Członek Naukowego Komitetu Redakcyjnego Geografski Pregled, University in Sarajevo
  • 2014 - Członek Editorial Board, Romanian Journal of Geography
  • 2013 - Członek Rady Redakcyjnej Studia Obszarów Wiejskich,
  • 2012 - Członek Polskiego Komitetu Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS)
  • 2006-2012 - przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • od 2007 - v-ce przewodniczący Steering Committee of the Commission on Local Development International Geographical Union
  • 2011-2014 - v-ce przewodniczący Rady Naukowej IGiPZ PAN
  • 2011-2014 - przewodniczący Komisji Problemowej Rady Naukowej IGiPZ PAN ds. geografii społeczno-ekonomicznej
  • od 2000 - członek Rady Naukowej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
  • 2012-2014 - członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN
  • od 2009 - członek Komitetu Redakcyjnego Czasopisma Geograficznego
  • od 2009 - członek Komitetu Redakcyjnego Central European Countryside, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic

  Inne, ważne projekty badawcze

  Kierowanie projektami badawczymi i ekspertyzami

  • Badanie i opracowanie raportu, Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny w ramach projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim, Urząd Marszałkowski Wojewdztwa Lubelskiego, 2014, Agrotec sp. z.o.o
  • Opracowanie ekspertyzy pt. Wpływ uzdrowisk na rozwój społeczno-gospodarczy w województwie podkarpackim, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 2014.
  • Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, konsorcjum IGiPZ PAN – Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2013-2014.
  • Wiejskie obszary funkcjonalne - szczegółowe warunki określania obszarów i ich granic, opracowanie dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2013.
  • Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego, badanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, nr OR-IV.272.1.34.2013, 2013.
  • Projekt Narodowego Centrum Nauki, Zastosowanie koncepcji sensu miejsca oraz kapitału społecznego do analizy konfliktów przestrzennych typu NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce, IGiPZ PAN, 2013-2016.
  • Projekt Narodowego Centrum Nauki, Atlas Polskiej Wsi, IGiPZ PAN, 2013-2015.
  • Projekt ESPON, Detecting Territorial Potentials and Challenges (DeTeC), ESPON Scientific Platform/Tools Project 2013/3/6, kierowanie badaniami w IGiPZ PAN, 2012-2013.
  • Ekspertyza, Delimitacja wiejskich obszarów funkcjonalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012.
  • Badanie ewaluacyjne, Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym, Fundacja Promocji Pomocy dla Rolnictwa FAPA, KSOW-26-12/ZP-MS/2012, konsorcjum: IGiPZ PAN, Agrotec sp. z.o.o, 2012.
  • Badanie ewaluacyjne, Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego, zamówienie: SR-POKL-III.ZP.U.272.27.2012.AS, Województwo Mazowieckie, konsorcjum: IGiPZ PAN, Agrotec sp. z.o.o, 2012.
  • Badanie Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Zamówienie Publiczne BDGzp-2120A-11/12, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konsorcjum IGiPZ PAN, Agrotec sp. z.o.o, kierownik merytoryczny badania.
  • Projekt Narodowego Centrum Nauki, N306 700940, Wpływ przekształceń społeczno-ekonomicznych na potencjał ludnościowy wschodniej Polski - diagnoza i prognoza, INoZ, UMCS, 2011-2014.
  • Projekt w ramach Konkursu Dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Fundusze strukturalne na poziomie Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013”, Identyfikacja i ocena czynników sukcesu gospodarczego na obszarach wiejskich, 2008.
  • Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N306 050834, System uwarunkowań i efekty aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich Lubelszczyzny, 2008-2009, projekt promotorski – wykonawca Maria Bednarek.
  • Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N306 046 32/3180, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części woj. lubelskiego, 2007-2009.
  • Project Framework Programme 6 – Foresight Analysis for Rural Areas of EU (FARO), coordinator M. Perez-Soba, ALTERA Wageningen, kierowanie badaniami w IGiPZ PAN, sub-contractor, 2007-2009.
  • Projekt Funduszu Współpracy - Agrinpol 2, wykonanie i opracowanie ankiet w woj. kujawsko-pomorskim, 2005.
  • Koordynator projektu współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Geoniki CzAN i IGiPZ PAN, Regiony wiejskie w Polsce i Republice Czeskiej. Procesy przystosowania do Unii Europejskiej, 2003-2005.
  • Projekt badawczy KBN, 6 PO4E 037 23, Przeobrażenia polskiej przestrzeni wiejskiej: procesy i perspektywy, 2002-2005.
  • Projekt badawczy KBN, 6 PO4E 050 17, Obszary problemowe i konflikty w rolnictwie Polski w warunkach nowego systemu ekonomicznego i integracji europejskiej, 1999-2000.
  • Projekt badawczy KBN, 6 PO4E 028 13, Gospodarka ziemią w okresie restrukturyzacji i wchodzenia do struktur europejskich, 1997-1998.
  • Projekt badawczy KBN, 6 P202002 06, Zmiany struktury użytków rolnych w Polsce w okresie 1978-1988, 1995.

  Uczestnictwo w projektach badawczych i ekspertyzach

  • Projekt ESPON 2013, TOWN, Small and Medium sized Towns in their Functional Territorial Context, Research Activity RA4, Regional and Settlement-level Analysis, 2012-1014.
  • Projekt badawczy NCN, Technologie informacyjno-komunikacyjne, jako element modernizacji i wielofunkcyjności rolnictwa. Przestrzenna diagnoza i ocena wykorzystania technologii ICT w rolnictwie, kierownik dr hab. R. Kulikowski, 2009-2012, członek zespołu badawczego.
  • Synthesis of Mid-Term Evaluations of Rural Development Programmes 2007-2013,AGRI-2011-EVAL-05, European Commission, Agriculture and Rural Development Directorate General, konsorcjum, OIR, IGSO, University of Gloucestershire, ECORYS, ekspert i członek Rady projektu.
  • Ocena Pracy metodologicznej 3.002 Typologia obszarów wiejskich, Główny Urząd Statystyczny, 2011, konsultant.
  • Analiza Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w zakresie rolnictwa i terenów wiejskich, wnioski i zalecenia do aktualizacji dokumentu, Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, 2011, ekspert.
  • Rekomendacje do strategii rozwoju województwa lubelskiego – wybrane aspekty społeczno-ekonomiczne, Ekspertyza dla Banku Światowego, 2011, ekspert.
  • Ocena postępu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie, AGROTEC, 2011, ekspert.
  • Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, BDGzp-2120B-22/10, konsorcjum AGROTEC, IERiGŻ, IUNG, 2010, ekspert.
  • Ekspertyza dwóch łańcuchów produkcyjnych (mięso wołowe, biodiesel) w ramach projektu TERESA, Questionnaires for additional alternative supply chains - beef, Questionnaires for additional alternative supply chains – biodiesel, główny wykonawca dr W. Janicki, współudział, 2008.
  • Ekspert zadania badawczego pt. Rolnictwo społecznie zrównoważone, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, ekspertyza pt. Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania gospodarki rolnej, 2008.
  • Ekspert projektu (External Scientific Panel) Rural Future Networks (RUFUS), Framework Programme 7, koordynator Leibniz University, Hannover, 2007-2009.
  • Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. opracowania Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ekspertyza pt. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich – diagnoza, rekomendacje dla KPZK i dyskusja, 2007.
  • Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nt. Małe miasta – lokalne centra rozwoju obszarów wiejskich, 2007.
  • Ekspert programu Eururalis 2, ocena naukowa ostatecznej wersji programu Eururalis 2, 2007.
  • Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2005 roku, Departament Ładu Przestrzennego, Ministerstwo Budownictwa, koordynator dr P. Śleszyński, 2006.
  • Ekspert ALTERA Wageningen, projekt Eururalis 2, ocena poprawności modeli, 2006.
  • Program wieloletni – Miejsce Polski na globalnym rynku żywnościowym, Zadanie 1, Wpływ procesów globalizacji na rozwój polskiego rolnictwa i wsi, IERiGŻ, kierownik dr G. Dybowski, opracowanie ekspertyzy (wspólnie z K. Błażejczykiem) pt. Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na światowe rolnictwo, 2005.
  • Projekt zamawiany, Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Ministerstwo Infrastruktury, umowa 289/2005, kierownik prof. dr hab. G. Węcławowicz, 2005.
  • Ekspert Komisji Europejskiej do oceny projektów w ramach programu Global Change and Ecosystems (FP6–2004–Global–3), 2004.
  • Sieć naukowa, Rozwój obszarów wiejskich w Europie Środkowo-Wschodniej (European Rural Development Natwork), koordynacja IERiGŻ, 2002-2004.
  • International Network Lanscape Tomorrow, Centre for Agricultural Landscape and Land Use Research, Muncheberg, Niemcy, 2002.
  • Projekt badawczy KBN, 5 PO6J 19 006, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich Polski w latach 1988-2000, kierownik prof. dr hab. W. Stola, 2001-2002.
  • Ekspertyza dla „Sir Aleksander GIBB”, M-way impact on agriculture, 1997 (wspólnie z R. Kulikowskim).
  • Projekt badawczy zamawiany przez CUP w KBN, Naukowe podstawy koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, kierownik prof. dr hab. P. Korcelli, 1996.
  • Projekt badawczy OMEGA I, Model samowystarczalnej gminy wiejskiej, gmin położonych wokół aglomeracji oraz gmin funkcjonujących na obszarach rolniczych będących w gestii Agencji Rolnej Skarbu Państwa,kierownik prof. dr hab. A. Stasiak, 1995.
  • Projekt badawczy, 6 6130 92 03, Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, kierownik prof. dr hab. A. Stasiak, 1993.
  • Projekt badawczy KBN, 5 0281 9101, Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w ujęciu przestrzennym 1980-1990-2000, kierownik prof. dr hab. W. Kamiński, 1993.

Inna działalność

Staże i stypendia naukowe

 • 1992 - Węgry, Węgierska Akademia Nauk, Uniwersytet w Budapeszcie, Uniwersytet w Pecz
 • 1993 - Austria, Austriacka Akademia Nauk
 • 1994 - Stypendium Rządu Holandii, Instytut Geografii, Uniwersytet w Utrechcie
 • 1997 - Irlandia, Królewska Irlandzka Akademia Nauk, Trinity Colege Dublin, Uniwersytet w Cork
 • 1998 - Szwecja, Szwedzka Królewska Akademia Nauk, Uniwersytet w Goeteborgu, Uniwersytet w Lund
 • 1999 - Stypendium Królestwa Danii, Instytut Geografii, Uniwersytet w Kopenhadze
 • 2000 - Finlandia, Fińska Akademia, Uniwersytet w Helsinkach, Uniwersytet w Joensuu
 • 2001 - Wielka Brytania, Akademia Brytyjska, Uniwersytet w Londynie, Uniwersytet w Leicester, Uniwersytet w Swansea
 • 2002 - Słowenia, Słoweńska Akademia Nauk i Sztuki, Uniwersytet w Ljubljanie, Uniwersytet w Mariborze
 • 2004 - Republika Czeska, Czeska Akademia Nauk, Instytut Geoniki, Brno
 • 2006 - Rumunia, Instytut Geografii, Rumuńska Akademia Nauk, Bukareszt
 • 2006 - Finlandia, Uniwersytet Oulu, 2006 (6 dni).

Czynne uczestnictwo w kongresach, ważniejszych konferencjach i seminariach (ostatnie 3 lata)

 • Forum Debaty Publicznej, Panel ekspercki, Obszary wiejskie w rozwoju kraju. Co dynamizuje a co hamuje rozwój?, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 8 stycznia 2015, Warszawa, referat zamawiany, Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski.
 • Workshop, Evaluation of EU policies and their direct and indirect impact on land take and land degradation, MILIEU, DG Environment, Brussels, 16 October 2014, wygłoszenie uwag eksperckich pt. Land use conflicts and current changes in Poland.
 • The First International Conference of the APIRAS & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers, 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran, referat, Modernization or marginalization: contemporary trends of family farming in Poland.
 • International Geographical Union Regional Conference, Changes, Challenges, Responsibility, 18-22 sierpnia 2014, Kraków, referat, Polycentric development of Mazovia region: vision or reality?
 • EUROGEO Annual Conference, 16-17 May 2014, Valletta, Malta, referat, Detecting Territorial Potential and Challenges in Cross-Border Regions – the ESPON Handbook Overview.
 • Sixth International Conference on Agricultural Statistics (ICAS VI), 23-25 października 2013, Rio de Janeiro, referat, Atlas of Polish Agriculture as example of statistic utilisation for decision making.
 • Warsaw Regional Forum 2013, Territorial capital – concept, indicators and policy, 8-12 października 2013, Warszawa, IGiPZ PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, referat, Territorial Capital in spatial planning – some critical remarks.
 • International Conference on Rural Tourism ORTE 2013, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience, 4-7 września 2013, University of Aveiro, Portugal, referat, The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland, wspólnie z M. Bednarek-Szczepańską.
 • IGU Kyoto Regional Conference, Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth’s Future, 4-9 August 2013, Kyoto, referat, Changes in population potential of Eastern Poland vs. local development, prowadzenie sesji Local development in the urban space.
 • VIII Forum Geografów Polskich, Geografia wobec problemów zmian globalnych, Uniwersytet Szczeciński, 10-11 czerwca 2013, Szczecin, referat, Różne oblicza polskiej geografii.
 • EUROGEO Conference, Geography: linking tradition and future, 9-11 May 2013, Bruges Belgium, referat, Geography in the Organizational Structure of Academic Institutions – Selected Issues.
 • AAG Annual Meeting, 9-13 kwietnia 2013, Los Angeles, referat, Scenarios for development and visions of Poland`s rural space in a long-term perspective.
 • IUSSP Seminar on Population Dynamics and the Human Dimensions of Climate Change, Australian National University, 27-29 listopada 2012, Canberra, referat, Modern-Day Demographic Processes in Central Europe and Their Potential Interactions with Climate Change.
 • Steering Group Meeting RDP Europe, Bruksela, DG Agri, 29 czerwca 2012, prezentacja Draft Final Report, wspólnie z partnerami projektu.
 • Wykład zamawiany, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 5 czerwca 2012, Organizacja geografii na świecie i w Polsce.
 • Meeting of the Steering Group CE2014+, Halle, 24 maja 2012, referat Territorial analysis CE+2014, wspólnie z Berndem Schuhem (OIR Austria).
 • SWOT workshop, Central Europe Programme, Analysis of challenges, needs and potentials of the CENTRAL EUROPE area and strategic orientations in view of the transnational cooperation for the period 2014-2020, 3-4 kwietnia 2012, ÖIR, Wiedeń, przedstawienie Baseline references i czynne uczestnictwo w analizie SWOT.
 • Sesja Oddziału lubelskiego PTG, 28 marca 2012, UMCS, Lublin, prelekcja Chile – kraj geograficznych kontrastów.
 • Spotkanie robocze projektu Central Europe Programme, Analysis of challenges, needs and potentials of the CENTRAL EUROPE area and strategic orientations in view of the transnational cooperation for the period 2014-2020, 16 lutego 2012, ÖIR, Wiedeń, omówienie koncepcji badań.
 • Sprawozdanie Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego, Sesja Sprawozdawcza IGiPZ PAN, 18 stycznia 2012, Warszawa.

Uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach

 

Działalność dydaktyczna

Od 2000 r. prowadzę seminarium i wykłady w Instytucie Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dotychczas wypromowałem 39 magistrów. Prócz tego prowadzę szereg wykładów (Teorie lokalizacji działalnosci gospodarczej, Współczesne przekształcenia obszarów wiejskich, Obszary problemowe, Geografia rolnictwa, Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy i integracja Polski z UE) dla studentów z różnych grup specjalizacyjnych.

W roku 2005 została obroniona i zatwierdzona przez Radę Naukową WBiNoZ UMCS, prowadzona pod moim kierunkiem, praca doktorska mgr Moniki Wesołowskiej pt. Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego w warunkach transformacji, w 2009 r. przez Radę Naukową IGiPZ PAN rozprawa doktorska mgr Dariusza Świątka pt. Rozwój funkcji pozarolniczych w regionie Płocka w okresie transformacji. Rola infrastruktury technicznej, zaś w 2010 r. przez Radę Naukową IGiPZ PAN rozprawy doktorskie mgr Konrada Czapiewskiego pt. Obszary sukcesu społeczno-gospodarczego na polskiej wsi – koncepcja i delimitacja oraz mgr Marii Bednarek-Szczepańskiej pt. Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny. Od 2008 r. jestem promotorem w przewodzie doktorskim mgr Huberta Maja pt. Współczesne zmiany strukturalne w rolnictwie województwa lubelskiego.

Ważnym elementem mojej działalności dydaktycznej jest popularyzacja geografii. Czyniłem to publikując liczne artykuły popularnonaukowe w czasopismach Poznaj Świat i Nowa Europa. Byłem również autorem (zdjęcia i scenariusz) filmu popularnonaukowego pt. Na północ od jeziora Niassa, który był emitowany w TVP w 1987 r.

 

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Bański J., 2018, Wyzwania rozwojowe na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim, Mazowsze Studia Regionalne, 25, s. 45-59.
 • Bański J., Degórski M., Komornicki T., Śleszyński P., 2018, The delimitation of areas of strategic intervention in Poland; a methodological trial and its results, Moravian Geographical Reports, 26, 2, s. 84-94.
 • Bański J., Mazurek D., 2018, Smart specialisation and the internal potential of regions in Poland, Folia Geographica, 60, 1, s. 5-30.
 • Bański J., 2017, The future of rural Poland: the main trends and possible scenarios, Eastern European Countryside, 23, s. 71-102.
 • Bański J., 2017, Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych z polskich placówek geograficznych, Przegląd Geograficzny, 89, 4, s. 595-616.
 • Bański J., 2017, The consequences of changes of ownership for agricultural land use in Central European countries following the collapse of the Eastern Bloc, Land Use Policy, 66, s. 120-130.
 • Bański J., 2017, Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej, Wieś i Rolnictwo, 1, s. 7-22.
 • Komornicki T., Bański J., Degórski M., Śleszyński P., 2017, Obszary Wzrostu jako przedmiot strategicznej interwencji państwa, [w:] Red. Włodzimierz Okrasa, Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa,, s. 157-176.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitation of problem areas in Poland, Geographia Polonica, 90, 2, s. 131-138.
 • Bański J., 2016, Small farms in rural space: a diagnosis of their circumstances and significance, as exemplified by the case of Poland, [w:] Red. A.K. Srivastava, T.K. Datta, K.K Vass, V.K. Gupta, S. Ayyappan, Sustainable Livelihood Security fo Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 03-06 February 2015, ICAR - National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. Proceedings, National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi,, s. 39-48.
 • Bański J., 2016, Użytkowanie ziemi, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 35-44.
 • Bański J., 2016, Rozważania na temat stanu i perspektyw geografii w Polsce, [w:] Red. Andrzej Suliborski, Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,, s. 107-115.
 • Bański J., 2016, Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej – przykład regionu lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 7-19.
 • Bański J., 2016, Geography of world class universities, Wulfenia, 23, 6, s. 361-376.
 • Bański J., 2016, Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza i wyzwania, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 167, s. 274-284.
 • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2016, The influence of landscape capital differentiation on the offer of agro-tourist facilities in Poland, [w:] Red. Elisabeth Kastenholz, Maria João Carneiro, Celeste Eusébio, Elisabete Figueiredo, Meeting challenges for rural tourism through co-creation of sustainable tourist experiences, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne,, s. 223-242.
 • Bański J., Czapiewski K., 2016, Funkcje gospodarcze, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 89-112.
 • Bański J., Czapiewski K., Górczyńska M., 2016, Impact of the locations of small towns in Mazovia (Poland) on their socio-economic structure and on their role in relation to the neighboring rural areas, Journal of Urban and Regional Analysis, 8, 2, s. 117-131.
 • Bański J., Mazur M., 2016, Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy, Land Use Policy, 54, s. 1-17.
 • Bański J., Ryger T., 2016, Planowanie i zarządzanie, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 131-144.
 • Czapiewski K., Bański J., Górczyńska M., 2016, The impact of location on the role of small towns in regional development: Mazovia, Poland, European Countryside, 8, 4, s. 413-426.
 • Bański J., 2015, The Atlas of Polish Agriculture as an example of the use of statistics for decision-making, [w:] Eds. Flavio Bolliger, Leonardo Z. Maya, Improving Statistics for Food Security, Sustainable Agriculture, and Rural Development. Linkig statistics with decision making. ICAS VI. Sixth International Conference on Agricultural Statistics, 23-25 October 2013, Rio de Janeiro, Brazil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Rio de Janeiro,, s. 383-388.
 • Bański J., 2015, Las jako element gospodarki przestrzennej, [w:] Red. Stanisław Zając, Kazimierz Rykowski, Współdziałanie. Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju. Materiały siódmego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Sękocin Stary, 26 maja 2015 roku, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary,, s. 82-92.
 • Bański J., 2015, Geografia najlepiej ocenianych ośrodków akademickich, Przegląd Geograficzny, 87, 4, s. 613-641.
 • Bański J., 2015, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi – wybrane zagadnienia, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102, 1, s. 59-69.
 • Bański J., 2015, Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych, Przegląd Geograficzny, 87, 2, s. 279-298.
 • Bański J., 2015, Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, Wieś i Rolnictwo, 2, s. 139-149.
 • Bański J., 2015, Bariery i determinanty lokalnego rozwoju, [w:] Red. nauk. Michał Thlon, Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa,, s. 131-150.
 • Bański J., 2015, Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne, [w:] Red. nauk. Eugeniusz Karol Chyłek, Mariusz Pietras, Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka – Praktyce". Praca zbiorowa, Wydawnictwo Pascal, Warszawa,, s. 169-176.
 • Bański J., Czapiewski K., 2015, A vision of the polycentric development of the Mazovia region in Poland, Geografický časopis, 67, 4, s. 301-321.
 • Bański J., Więckowski M., 2015, Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju lokalnego - na przykładzie woj. podkarpackiego, Biuletyn KPZK PAN, 256, s. 9-26.
 • Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P., 2015, Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic, Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 7-36.
 • Bański J., 2014, Rola infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, [w:] Red. Cezary Jastrzębski, Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce,, s. 33-42.
 • Bański J., 2014, Sukces społeczno-gospodarczy w obszarach metropolitalnych – rola współpracy miejsko-wiejskiej, [w:] Red. Magdalena Dej, Karol Janas, Oskar Wolski, Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał, Instytut Rozwoju Miast, Kraków,, s. 47-55.
 • Bański J., 2014, Social and economic success in metropolitan areas and the role of urban-rural cooperation, [w:] Eds. Magdalena Dej, Karol Janas, Oskar Wolski, Towards urban-rural partnership in Poland. Preconditions and potential, Institute of Urban Development, Kraków,, s. 33-40.
 • Bański J., 2014, Structure and ownership of agricultural land in Poland in the first years of new millenium, Journal of Agricultural Science and Technology B, 2, s. 85-93.
 • Bański J., 2014, Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia, Wieś i Rolnictwo, 165, 4, s. 1-13.
 • Bański J., 2014, Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce - przegląd podejść metodologicznych, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s. 441-470.
 • Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2014, Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego - diagnoza i ocena, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26, s. 98-112.
 • Bański J., Ferenc M., 2014, ESPON as a tool of national and regional policy, EUROPA XXI, 25, s. 23-35.
 • Bednarek-Szczepańska M., Bański J., 2014, Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 243-260.
 • Bański J., 2013, Jaka geografia? – uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 301-307.
 • Bański J., 2013, O przyszłości polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 9-24.
 • Bański J., 2013, Geography in the organizational structure of academic institutions – selected issues, European Journal of Geography, 4, 2, s. 55-72.
 • Bański J., 2013, Zróżnicowanie terytorialne i spójność przestrzenna, [w:] Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar, Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,, s. 48-58.
 • Bański J., 2013, Atlas of Polish Agriculture as example of statistics utilisation for decision making, Sixth International Conference on Agricultural Statistics, ICAS, Rio de Janeiro,7 s.
 • Bański J., 2013, Różne oblicza polskiej geografii, [w:] Red. Anna Cedro, Geografia wobec problemów zmian globalnych. VIII Forum Geografów Polskich, Szczecin, 10-11 czerwca 2013 r, ZAPOL, Szczecin,, s. 13-16.
 • Bański J., 2013, Dlaczego geografia jest w „B” – kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 677-682.
 • Bański J., 2013, Modern-day demographic processes in Central Europe and their potential interactions with climate change, Papers on Global Change IGBP, 20, s. 85-99.
 • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2013, The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland, International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience, University of Aveiro, Aveiro,, s. 235-250.
 • Bański J., Czapiewski K., Ferenc M., Mazur M., 2013, Land use change and land use functions - case studies, Studia Obszarów Wiejskich, 32, s. 169-234.
 • Bański J., Ferenc M., 2013, "International" or "Anglo-American" journals of geography?, Geoforum, 45, s. 285-295.
 • Bański J., Janicki W., 2013, The influence of the EU’s eastern frontier on the socioeconomic situation of border areas, as exemplified by Lublin province (Poland), European Urban and Regional Studies, 20, 3, s. 299-313.
 • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M., Konopski M., 2013, The use of ITC in Mazovian agriculture, [w:] Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka, Knowledge as a factor of rural development, Rural Areas and Development, 10, Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, Warsaw,, s. 45-57.
 • Bański J., 2012, Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie długookresowej – próba metodyczna, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, 145, KPZK PAN, Warszawa,, s. 78-105.
 • Bański J., 2012, Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 11, 3, s. 5-16.
 • Bański J., 2012, A diagnosis of contemporary geography in Poland – selected issues, [w:] Ed. by Paweł Churski, Contemporary issues in Polish geography, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań,, s. 11-26.
 • Bański J., 2012, Miejsce geografii w strukturze organizacyjnej wybranych ośrodków akademickich na świecie, Przegl.Geogr., 84, 2, s. 199-217.
 • Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2012, Policentryczność rozwoju Mazowsza, Mazowsze Studia Regionalne, 10, s. 71-88.
 • Bański J., Ferenc M., 2012, Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, 84, 4, s. 617-638.
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2012, Spatial differences in voting behaviour among inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007, Geograficky Casopis, 64, 2, s. 91-109.
 • Bański J., Wesołowska M., 2012, Architectural transformations of residential buildings in rural areas of the Lublin region, Architectoni.ca, 2, 1, s. 174-186.
 • Bański J., 2011, Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne - w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, Studia, 133, KPZK PAN, Warszawa,, s. 88-102.
 • Bański J., 2011, Uwarunkowania sukcesu gospodarczego na wsi, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Studia, 138, KPZK PAN, Warszawa,, s. 61-76.
 • Bański J., 2011, Obszar problemowy - koncepcje i kryteria identyfikacji, Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Wybór referatów konferencyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Ponadregionalnych, Warszawa,, s. 7-18.
 • Bański J., 2011, The work of art as a source of knowledge in geographical studies, Problems of Geography, 3-4, s. 3-17.
 • Bański J., 2011, A diagnosis of contemporary geography in Poland - selected issues, Czas. Geogr., 82, z. 1/2, s. 7-22.
 • Bański J., 2011, Wieś w badaniach geograficznych - ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego, [w:] Red. nauk. Maria Halamska, Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Wydaw. Nauk. Scholar, Warszawa,, s. 29-44.
 • Bański J., 2011, Changes in agricultural land ownership in Poland in the period of the market economy, Agric. Econ., 57, z. 2, s. 93-101.
 • Bański J., 2011, Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych, Przegl. Geogr., 83, z.2, s. 233-250.
 • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2011, Instrumenty polityki spójności oraz WPR. Znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Bliżej Brukseli, nr 8, s. 28-39.
 • Bański J., 2010, Warunki naturalne rolnictwa, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 15-24.
 • Bański J., 2010, Rozwój gospodarki rolnej w Polsce, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 25-37.
 • Bański J., 2010, Znaczenie rolnictwa w gospodarce Polski, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 7-14.
 • Bański J., 2010, Is Central-Eastern Europe a separate region within Europe?, International Conference Geography and Regional Development. Proceedings, National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia,, s. 34-40.
 • Bański J., 2010, Obszar problemowy - koncepcja i typologia, Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Warszawa, 9-10 grudnia 2010 roku. Materiały konferencyjne, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,, s. 6-7.
 • Bański J., 2010, Dilemmas for regional development in the concepts seeking to develop Poland's spatial structure, Reg. Studies, 44, nr 5, s. 535-549.
 • Bański J., 2010, "Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" - nowe opracowanie, stare rozwiązania. Dyskusja, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 619-627.
 • Bański J., 2010, Rolnicze użytkowanie ziemi, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 47-54.
 • Bański J., 2010, Granica w badaniach geograficznych - definicja i próby klasyfikacji, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 489-508.
 • Bański J., 2010, Uprawy roślinne, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 79-93.
 • Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu, Przegl. Geogr., 82, z.3, s. 319-333.
 • Bański J., Wesołowska M., 2010, Transformations in housing construction in rural areas of Poland's Lublin region - influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics, Landscp. Urban Plann., 94, iss. 2, s. 116-126.
 • Bański J., 2009, Odrębność obszaru podmiejskiego w kontinuum miejsko-wiejskim, Czas. Geogr., 80, z. 4, s. 210-228.
 • Bański J., 2009, Historia rozwoju gospodarki rolnej na ziemiach polskich, [w:] Red. Zygmunt Górka, Andrzej Zborowski, Człowiek i rolnictwo. Profesorowi Czesławowi Guzikowi w 70. rocznicę urodzin, IGiGP UJ, Kraków,, s. 33-45.
 • Bański J., 2009, Zmiany gospodarki rolnej i zabezpiecznia żywnościowego ludności w wyniku zmian klimatycznych, [w:] Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski, Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi, Studia, 74, KPZK PAN, Warszawa,, s. 64-74.
 • Bański J., 2009, Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym, W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,, s. 98-108.
 • Bański J., 2009, Kern- und Peripheriengebiete und die Raumentwicklung: das Beispiel Polen, Alles Metropole? Berlin-Brandenburg zwischen Hauptstadt, Hinterland und Europa. Herausgegeben von Thomas Weith, Hans-Joachim Kujath und Annekathrin Rauschenbach, Reihe Planungrundschau, 17, Verlag Uwe Altrock, Berlin,, s. 71-86.
 • Bański J., 2009, Rural areas of economic success in Poland - diagnosis and conditioning, [w:] Ed. Jerzy Bański, Socio-economic disparities and the role of local development, Studia Obszarów Wiejskich, 20, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 69-88.
 • Bański J., 2009, Wschodnia granica Unii Europejskiej jako bariera przestrzenna na przykładzie województwa lubelskiego, Czas. Geogr., 80, z.3, s. 113-129.
 • Bański J., Czapiewski K., 2009, Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 55-78.
 • Bański J., Janicki W., 2009, Ogniwa łańcucha powiązań rolnik-konsument w regionie chełmsko-zamojskim na przykładzie wybranych produktów rolnych, [w:] Red. Iwona Jażewicz, Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin, Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, Słupsk,, s. 183-201.
 • Bański J., Janicki W., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M., 2009, Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim, Małopolskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, Kraków,, s. 3-82.
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 483-506.
 • Bański J., Kulikowski R., 2009, Analiza obszarów wiejskich pod kątem konkurencyjności i towarowości, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 39-54.
 • Bański J., Mazur M., 2009, Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 79-95.
 • Janicki W., Bański J., 2009, Transformation of rural space in borderlands: prospects of development of selected supply chains in chełmsko-zamojski region, Romanian Rev. Polit. Geogr., 11, nr 2, s. 83-98.
 • Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Więckowski M., 2009, Study of spatial developments in the Polish-German border region, [w:] Ed. Wendelin Strubelt, Guiding principles for spatial development in Germany, German Annual of Spatial Research and Policy, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg,, s. 153-184.
 • Bański J., 2008, Struktura własnościowa gruntów rolnych w okresie gospodarki rynkowej w Polace, Czas. Geogr., 79, z.3, s. 227-243.
 • Bański J., 2008, Agriculture of Central Europe in the period of economic transformation, [w:] Eds. Jerzy Bański, Maria Bednarek, Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe, Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich], 15, PTG; PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 7-20.
 • Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Przegl. Geogr., 80, z.2, s. 199-222.
 • Bański J., 2008, Wschodnia Polska - rubieże Zachodu, początek Wschodu, czy fragment Środkowej Europy?, [w:] Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, PAN; PTG, Warszawa,, s. 15-20.
 • Bański J., 2008, Współczesny rozwój obszarów wiejskich - wybrane procesy społeczne i ekonomiczne, Woda-Środ.-Obsz. Wiejskie, 8, z.1, s. 7-28.
 • Bański J., 2008, Central-Eastern Europe or just Europe - the view from Poland, Association of American Geographers, 2008 Annual Meeting, Boston, Association of American Geographers, Boston,
 • Bański J., 2008, Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania gospodarki rolnej, [w:] Red. nauk. Józef St. Zegar, Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (6). Praca zbiorowa, Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu do Unii Europejskiej, 102, IERiGŻ-PIB, Warszawa,, s. 9-33.
 • Bański J., 2008, Problemy demograficzne obszarów wiejskich, Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, 12, IUNG-PIB, Puławy,, s. 93-102.
 • Bański J., 2008, Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] Red. Aleksandra Jezierska-Thoele, Leszek Kozłowski, Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydaw. Nauk. UMK, Toruń,, s. 29-43.
 • Bański J., 2008, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 121-134.
 • Bański J., Jankowski A., 2008, Polskie Towarzystwo Geograficzne, [w:] Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling, Historia geografii polskiej, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 492-506.
 • Bański J., 2007, Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce - polaryzacja czy równoważenie?, Przegl. Geogr., 79, z.1, s. 45-77.
 • Bański J., 2007, The development of rural areas in Central Europe - an identification of new processes, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006, Discussion Papers. Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs,, s. 29-37.
 • Bański J., 2007, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce, [w:] Red. Stanisław Grykień, Władysław Hasiński, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 12, PTG, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 9-18.
 • Bański J., 2007, Obszary wiejskie w strategiach rozwoju województw zachodnich, [w:] Red. Paweł Brezdeń, Stanisław Grykień, Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, 9, Zante, Wrocław,, s. 27-35.
 • Bański J., 2007, Contemporary processes in the rural areas in Poland, Prvi Kongres Srpskih Geografa. Zbornik radova, Srpsko Geografsko Drustwo, Beograd,, s. 591-598.
 • Bański J., Czapiewski K., 2007, Wpływ zróżnicowania struktury przestrzennej rolnictwa na efektywność gospodarki rolnej - ujęcie regionalne, Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w 2006 roku, IERiGŻ, Warszawa,, s. 50-74.
 • Bański J., 2006, The balance of development of central and peripheral rural areas in Poland in the transformation period, Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts, Queensland University of Technology, Brisbane,na CD-ROM].
 • Bański J., 2006, Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach - analiza i ocena, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 11, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa,, s. 59-72.
 • Bański J., 2006, Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Geogr. Rev., 2, z.2, s. 566-579.
 • Bański J., 2006, The development of rural areas, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw,, s. 193-210.
 • Bański J., 2006, Relations between core and periphery in the Polish conception of development, Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts, Queensland University of Technology, Brisbane,na CD-ROM].
 • Bański J., Błażejczyk K., 2006, Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Jolanta Czerniawska, Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Dedykowane Profesorowi Bogumiłowi Krygowskiemu w stulecie urodzin, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań,, s. 119-129.
 • Bański J., Czapiewski K., 2006, Pozarolnicza działalność gospodarcza na wsi - wnioski z bazy Agrinpol na tle innych źródeł, Przedsiębiorczość wiejska. Baza danych www.agrinpol.pl, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa,, s. 7-14.
 • Bański J., Wesołowska M., 2006, Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, Przegl. Geogr., 78, z.2, s. 207-229.
 • Bański J., 2005, The development of new housing construction in suburban areas, Geography in Europe of regions. Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO '05, Luhacovice, Czech Republic, August 22-26, 2006, Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno,, s. 5-14.
 • Bański J., 2005, Obszary problemowe polskiej wsi, [w:] Red. Benicjusz Głębocki, Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Praca zbiorowa, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań,, s. 377-394.
 • Bański J., 2005, Struktura przestrzenna obszarów wiejskich w zachodniej Polsce, [w:] Red. Jarosław Jurek, Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych, Oficyna IN PLUS, Szczecin,, s. 73-78.
 • Bański J., 2005, Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich, [w:] Red. Benicjusz Głębocki, Urszula Kaczmarek, Obszary sukcesu na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 8, PTG, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 9-20.
 • Bański J., 2005, Suburban and peripheral rural areas in Poland: the balance of development in the transformation period, Geogr. Casop., 57, z.2, s. 117-130.
 • Bański J., Błażejczyk K., 2005, Globalne zmiany klimatu - wpływ na rozwój rolnictwa na świecie, [w:] Praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Grzegorza Dybowskiego, Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie, Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 17, IERiGŻ-PIB, Warszawa,, s. 204-231.
 • Bański J., 2004, Współczesne przeobrażenia przestrzeni wiejskiej we wschodniej Polsce, [w:] Red. Zdzisław Michalczyk, Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wydaw. UMCS, Lublin,, s. 489-498.
 • Bański J., 2004, Obszary problemowe w Polsce, [w:] Red. Tadeusz Markowski, Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn, 211, KPZK PAN, Warszawa,, s. 9-32.
 • Bański J., 2004, Procesy ludnościowe na obszarach wiejskich, [w:] Red. Jerzy Bański, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, Warszawa,, s. 21-38.
 • Bański J., 2004, The development of non-agricultural economic activity in Poland's rural areas, [w:] Ed. Jerzy Bański, Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region, European Rural Development Network, 2, Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, Warsaw,, s. 31-43.
 • Bański J., 2004, Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich, [w:] Red. Ewa Pałka, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, Warszawa,, s. 9-22.
 • Bański J., 2004, Współczesne procesy na obszarach wiejskich w Polsce, Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.), NAN Ukrainy, Kijiv,, s. 168-174.
 • Bański J., 2004, Contemporary transformations of the rural space in Poland: selected problems, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, New Aspects of Regional Transformation and the Urban-Rural Relationship. XIII. Polish-Hungarian Geographical Seminar, Tokaj, 26-30 September, 2002, Discussion Papers, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs,, s. 20-35.
 • Bański J., 2004, Contemporary demographic processes in the Polish rural areas, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance, Geopolitical Studies, 12, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 323-334.
 • Bański J., 2004, Wybrane problemy rozwoju gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli (wyniki badań ankietowych), [w:] Red. Jerzy J. Parysek, Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Praca zbiorowa, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań,, s. 289-303.
 • Bański J., 2004, Land tenure and land relations in Poland, [w:] Ed. Vladimir Belenkiy, An international encyclopedia of land tenure relations for the nations of the world. Vol.3, The Edwin Mellen Press, Lewiston,, s. 400-467.
 • Bański J., Czapiewski K., 2004, Mieszkańcy wsi wobec integracji europejskiej - ujęcie regionalne, [w:] Red. Stanisław Ciok, Dariusz Ilnicki, Regionalny wymiar integracji europejskiej, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, VIII/1, IGiRR UWr, Wrocław,, s. 285-298.
 • Bański J., Kowalski M., Śleszyński P., 2004, Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r, Biul. Bad. CKE, nr 2, s. 34-35.
 • Bański J., 2003, Selected aspects of present-day changes in Polish rural space, Geographia Polonica, 76, 1, s. 73-96.
 • Bański J., 2003, Transforming the functional structure of Poland's rural areas, [w:] Ed. Jerzy Bański, Jan Owsiński, Alternatives for European rural areas, European Rural Development Network, 1, IERiGŻ, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 19-37.
 • Bański J., 2003, Regional effect of the transition in Poland's rural areas, [w:] Eds. Antonin Vaishar, Jana Zapletalova, Jan Munzar, Regional geography and its applications. Papers of the 5th Moravian Geographical Conference CONGEO'03, Frenstat pod Radhostem, Czech Republic, September 15-19, 2003, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, Brno,, s. 6-11.
 • Bański J., 2003, Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce, Przegl. Geogr., 75, z.3, s. 385-401.
 • Bański J., 2003, Współczesne i przyszłe zmiany w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich - wybrane zagadnienia, [w:] Red. Bronisław Górz, Czesław Guzik, Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, PTG, Warszawa,, s. 11-25.
 • Bański J., Czapiewski K., 2003, Referendum na wsi a opinie na temat Unii Europejskiej - wybrane wyniki badań ankietowych, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa,, s. 73-85.
 • Bański J., 2003 (dr.2002), Land management in a period of transformation in Poland, [w:] Eds. Katharina Helming, Hubert Wiggering, Sustainable development of multifunctional landscapes, Springer-Verlag, Berlin,, s. 217-227.
 • Bański J., 2002, Obszary problemowe euroregionów wschodniego pogranicza, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Euroregiony wschodniego pogranicza - założenia i osiągnięcia, Wydaw. WSE, Białystok,, s. 49-54.
 • Bański J., 2002, Typy ludnościowych obszarów problemowych, [w:] Red. Jerzy Bański, Eugeniusz Rydz, Problemy społeczne wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, [b.w.], Warszawa,, s. 41-52.
 • Bański J., 2002, European Union pre-accession aid in the development of Poland's rural areas, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów,, s. 367-378.
 • Bański J., 2002, Współczesne problemy użytkowania ziemi w Polsce, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Materiały konferencji naukowej poświęconej Profesorowi Marianowi Koziejowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce,, s. 51-61.
 • Bański J., 2002, Obszary problemowe Małopolski, [w:] Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków,, s. 299-303.
 • Bański J., 2002, Geografia wsi - nowa dyscyplina badawcza polskiej geografii, Przegl. Geogr., 74, z.3, s. 367-379.
 • Bański J., 2002, Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów,, s. 267-276.
 • Bański J., 2001, Problem areas in Poland's agriculture, Geographia Polonica, 74, 1, s. 47-63.
 • Bański J., 2001, Economic activation trends of rural areas in Poland - spatial view, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2, Papers and Monographs of the Department of Economy, 22, [b.w.], Rzeszów,, s. 393-408.
 • Bański J., 2001, Methods of delimiting agricultural problem areas, Probl. na Geogr., z.1-2, s. 26-34.
 • Bański J., 2001, Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju obszarami wiejskiej biedy, [w:] Red. nauk. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Eugeniusz Kośmicki, Henryk Januszek, Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, AR, Poznań,, s. 283-298.
 • Bański J., 2001, Rolnictwo Danii w okresie przynależności do Unii Europejskiej, Przegl. Geogr., 73, z.4, s. 517-533.
 • Bański J., 2001, Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej - ocena dystansu, [w:] Red. Jerzy Bański, Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 1, [b.w.], Warszawa,, s. 29-42.
 • Bański J., 2000, Rolnicze obszary problemowe w polsko-ukraińskiej strefie pogranicznej, [w:] Red. nauk. Bronisław Górz, Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego. XVI Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, [b.w.], Lublin,, s. 17-25.
 • Bański J., 2000, Poziom rozwoju rolnictwa w powiatach przy granicy polsko-ukraińskiej, [w:] Red. nauk. Antoni Jarosz, Roman Fedan, Agroturystyka - szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa w Horyńcu Zdroju, 5-7 maja 2000, Wydaw. Nauk. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lubaczowie, Lubaczów,, s. 97-105.
 • Bański J., 2000, The situation of agriculture in problem areas in the opinion of farm owners, [w:] Ed. Michał Jasiulewicz, Socio-economic alternations in rural areas of Central Europe in the transition period. Materials of international conference held in Koszalin on May 26, 2000, Wydaw. Uczelniane PK, Koszalin,, s. 97-110.
 • Bański J., 2000, Agricultural problem areas - problem and methodological assumption, 50 let Geografski Institut BAN. Mezdunarodna naucna sesija. Sbornik ot dokladi, Sofija, noembri 2000, BAN, Sofija,, s. 328-337.
 • Bański J., 2000, Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju, Czas. Geogr., 71, z.1, s. 3-21.
 • Bański J., 2000, Rolnicze obszary rezerw produkcyjnych, Wieś i Roln., nr 2, s. 31-43.
 • Bański J., 2000, Obszary o najniższym poziomie rozwoju rolnictwa - na podstawie powszechnego spisu rolnego 1996, Wiad. Statyst., 45, nr 7, s. 61-67.
 • Bański J., 1999, Przemiany strukturalne rolnictwa w Irlandii pod wpływem członkostwa w strukturach europejskich, Przegl. Geogr., 71, z.1/2, s. 45-57.
 • Bański J., 1999, Obszary problemowe a polityka regionalna, Aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania. Referaty naukowe uczestników IX ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Humań 25-30 września 1999 r.), Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, Kijów,, s. 232-257.
 • Bański J., 1999, Teoria i kierunki badań obszarów problemowych w Polsce, Przegl. Geogr., 71, nr 4, s. 401-416.
 • Bański J., 1998, Problematyka optymalizacji użytkowania ziemi w Polsce, [w:] Red. nauk. Henryk Sasinowski, Roman Rudnicki, Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski (strategia ekorozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską). XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok,, s. 34-42.
 • Bański J., 1998, Wpływ warunków przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na przestrzenne zróżnicowanie rolniczego użytkowania ziemi, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec,, s. 338-339.
 • Bański J., 1998, Agricultural land use in suburban zones, [w:] Ed. Ion Iordan, Władysława Stola, Cristian. Talanga, Socio-economic changes in the suburban areas of large cities in Romania and Poland. Romanian-Polish Geographical Seminar, Geographical International Seminars, 4, Institute of Geography of the Romanian Academy, Bucuresti,, s. 31-39.
 • Bański J., Ilieva M., Iliev I., 1998, Agricultural land use in Bulgaria and Poland - an attempt at a comparison, Probl. na Geogr., z.1-2, s. 69-81.
 • Kulikowski R., Bański J., 1998, Rolnictwo na obszarach projektowanego przebiegu autostrad, Sieć komunikacyjna Polski w europejskich procesach integracyjnych, Europa XXI, 1, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 25-36.
 • Bański J., 1997, Wybrane konflikty w użytkowaniu ziemi na terenie Mazowsza, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia,, s. 243-246.
 • Bański J., 1997, Agricultural land use in suburban zones, Les transformations socio-economique dans les zones suburbaines de grandes villes de la Roumanie et de la Polonie. Compte rendus de 2-me Colloque geographique roumanian-polonais, Geographical International Seminars, 4, [b.w.], Bucuresti,, s. 30-41.
 • Bański J., Ilieva M., Iliev I., 1997, Agricultural land utilization in Bulgaria and Poland - comparative analysis, Tranformations of Polish and Bulgarian agriculture after 1989. 2nd Polish-Bulgarian Geographical Seminar, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 13-15.
 • Bański J., 1996, Zróżnicowanie i dynamika przekształceń rolniczego użytkowania ziemi na przykładzie wybranych województw, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 99-113.
 • Bański J., 1996, Kierunki przemian rolniczego użytkowania ziemi w województwie warszawskim w latach 1978-1988, [w:] Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak, Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku, Conference Papers, 25, Wydaw. Continuo, Wrocław,, s. 71-78.
 • Bański J., 1996, Rolnicze użytkowanie ziemi w okresie restrukturyzacji, [w:] Red. nauk. Jan Falkowski, Eugeniusz Rydz, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego). Materiały XIII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 45 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydaw. Uczelniane WSP, Słupsk,, s. 5-12.
 • Bański J., 1995, Kierunki zmian rolniczego użytkowania ziemi w latach osiemdziesiątych, [w:] Red. nauk. Jan Falkowski, Mieczysław Kluba, Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski (ze szczególnym uwzględnieniem województw: toruńskiego i włocławskiego). Materiały XII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 44 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydaw. UMK, Toruń,, s. 13-21.
 • Bański J., 1994, Przemiany w rolnictwie Holandii ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego użytkowania ziemi, Przegl. Geogr., 66, z.3/4, s. 357-373.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Bański J., 2018, Agricultural land use under the influence of processes of privatisation in the Central Europe, XXIX Biennial Conference of North East India Geographical Society (NEIGS) and XI International Geographical Union (IGU) Commission Seminar. Focal theme: Environment and sustainable livelihood, 8-10 February, 2018. Abstracts, Department of Geography B. Borooah College, Guwahati,, s. 4.
 • Bański J., 2018, Role of urban-rural partnership in generation of socio-economic success in Polish metropolitan areas, 20th WASET conference proceedings, 29-30 January 2018, Sydney, Australia, Sydney,, s. 2163.
 • Bański J., 2017, The concepts of sustainable territorial development and their practical results - Polish examples, Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017, University of Stockholm, Stockholm,1 s.
 • Bański J., 2017, Transformations in agriculture and meeting the food needs of population as a result of climatic changes, Annals of Nutrition & Metabolism, 71, Suppl. 2, s. 1292.
 • Bański J., 2017, Scenario of the urban networks development in the Mazovia region (Poland): policentrism vs. monocentrism, 10th IGU International Conference, Urbanization, Health and Wellbeing and Sustainable Development Goals, Abstracts, Department of Geography, Osmania University, Hyderabad,, s. 142.
 • Bański J., 2017, Evaluation of the local resources and their spatial differentiation in the Eastern Poland, [w:] Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache, IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017, CD PRESS, Bucuresti,, s. 41.
 • Bański J., 2016, Atlas of Rural Areas in Poland as a research tool for regional and local development study, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing,, s. 1866.
 • Bański J., 2016, Wstęp, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 5.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2016, Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce, Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa,1 s.
 • Bański J., 2015, Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne, "Nauka – praktyce". Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych, 10 września 2015 - Warszawa. Streszczenia referatów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa,, s. 22-23.
 • Bański J., 2015, The influence of the border on the local development on the example of Lublin border region (Poland), EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts, Hungarian Geographical Society, Budapest,, s. 235.
 • Bański J., 2015, Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne, [w:] Red. nauk. Eugeniusz K. Chyłek, Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych Nauka – praktyce, Wydawnictwo Pascal, Warszawa,, s. 124-125.
 • Bański J., 2015, Map as a tool of spatial analysis and modelling in agricultural studies, Advancing Agricultural Sciences Through Statistics. Conference on Agricultural Statistics 2015. Program and Book of Abstracts, Universiti Putra Malaysia, Bintulu,, s. 22.
 • Bański J., 2015, Future of farming and rural areas in Poland: three scenario and vision, Places of possibility? Rural Societies in a Neoliberal World. XXVI European Society for Rural Sociology Congress, 18-21 August 2015. Book of Abstracts, European Society for Rural Sociology, Aberdeen,, s. 248.
 • Bański J., 2015, Maps as a tool of agricultural planning and policy – the case of Poland, Places of possibility? Rural Societies in a Neoliberal World. XXVI European Society for Rural Sociology Congress, 18-21 August 2015. Book of Abstracts, European Society for Rural Sociology, Aberdeen,, s. 64.
 • Bański J., 2015, Role and importance of smallholder farmers in rural space: an example from Poland, Sustainable Livelihood Security for Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 3rd (Tuesday) - 6th (Friday), February 2015. ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana, ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal,, s. 21.
 • Bański J., 2014, Detecting Territorial Potentials and Challenges in Cross-Border Regions – the ESPON Handbook overview, The Power of Geography and the Role of Spatial Information. EUROGEO Conference 2014. 15-17 May, 2014, Valetta, Malta (book of abstracts), EUROGEO, Valletta,, s. 30.
 • Bański J., 2014, Modernization or marginalization: contemporary trends of family farming in Poland, [w:] Ed. Esmail Karamidehkordi, Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran, University of Zanjan Press, Zanjan,, s. 149.
 • Bański J., 2014, Polycentric development of Mazovia Region: vision or reality?, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,, s. 279.
 • Bański J., 2013, Wprowadzenie, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 7-8.
 • Bański J., 2013, Changes in population potential of Eastern Poland vs. local development, Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center, IGU, Kyoto,1 s.
 • Bański J., 2013, Scenarios for development and visions of Poland`s rural space in a long-term perspective, AAG Annual Meeting Abstracts, AAG, Los Angeles,, s. 48-49.
 • Bański J., 2013, Geography in the organizational structure of academic institutions – selected issues, Geography: linking tradition and future, EUROGEO, Bruges,, s. 10.
 • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2013, The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland, International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience, University of Aveiro, Aveiro,, s. 36.
 • Bański J., Garcia-Blanco G., 2013, Preface, Studia Obszarów Wiejskich, 32, s. 9.
 • Czapiewski K., Bański J., Mazur M., Ferenc M., 2013, Role of local actors in the land use change processes; results from ESPON EU-LUPA project, [w:] Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds, Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference, Sunday 5th May - Wednesday 8th May 2013, University of Tampere, Tampere, Finland, Regional Studies Association, Tampere,, s. 29.
 • Bański J., 2012, Introduction, [w:] Ed. Jerzy Bański, Local and regional development – challenges and policy issues, Rural Studies, 27, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa,, s. 7.
 • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., 2012, ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?, Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, Regional Studies Association, Seaford,, s. 42-43.
 • Bański J., 2011, Quo vadis geography? Some remarks of Poland, United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings, IGU, Santiago,1 s.
 • Bański J., 2011, Dilemmas for regional development - the case of Poland, American Association of Geographers Annual Meeting Abstracts, Seattle, Washington, 12-16 April 2011, Association of American Geographers, Seattle,, s. 41.
 • Bański J., 2011, Editorial, Czas. Geogr., 82, z. 1/2, s. 3-4.
 • Bański J., 2010, The influences of EU border on local development - on example of borderland of the Lublin region, Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program, [b.w.], Tel Aviv,1 s.
 • Bański J., 2010, Wstęp, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 5.
 • Bański J., 2009, Wprowadzenie, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 7-8.
 • Bański J., 2009, Introduction, [w:] Ed. Jerzy Bański, Socio-economic disparities and the role of local development, Studia Obszarów Wiejskich, 20, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 5.
 • Bański J., 2009, [Głos w dyskusji], [w:] Red. Andrzej Richling, Maciej Lechowicz, Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich, WGiSR UW, Warszawa,, s. 107.
 • Bański J., Czapiewski K., 2009, Winners of transformation - successful rural areas in Poland, Socio-economic disparities and the role of local development. Warsaw Conference 2009, Commission on Local Development IGU, 7-14 September 2009, Warsaw, Poland. Book of abstracts, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 11-12.
 • Bański J., Czapiewski K., Komornicki T., Kulikowski R., Mazur M., Śleszyński P., 2009, Podsumowanie i wnioski, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 97-108.
 • Bański J., Bednarek M., 2008, Introduction to the volume, [w:] Eds. Jerzy Bański, Maria Bednarek, Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe, Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich], 15, PTG; PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 5.
 • Bański J., 2007, East-Central Europe as a region in Europe, [w:] Eds. Eva Kallabova, Bohumil Frantal, Petr Klusacek, Regions, Localities and Lanscapes in New Europe. Enhanced abstracts and full texts (in the supplement) of lectures from the 7th International Geographical Conference CONGEO '07, Brno, Czech Republic, August 27-31, 2007, Institute of Geonics Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno,, s. 6-8.
 • Bański J., 2007, Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym, Urbanista, nr 2, s. 10-14.
 • Bański J., 2007, Conceptions of spatial development in Poland, Second Global Conference on Economic Geography. Bejing International Convention Center, China, 25-28th June 2007, Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Science, Beijing,, s. 37-38.
 • Bański J., 2006, Encyklopedia szkolna WSiP. Geografia. Warszawa 2006, Geogr. w Szk., 59, nr 3, s. 60-61.
 • Bański J., 2006, Conception of rural development in Poland, Geografia v meniacom sa svete. XIV Kongres SGS, FPV UMB Katedra Geografie, Banska Bystrica,, s. 90.
 • Bański J., 2006, Contemporary processes in the rural areas in Poland, Prvi Kongries Srbskich Geografa, Sokobanja, 12-22 X 2006, [b.w.], Sokobanja,, s. 104.
 • Bański J., 2006, Głos w dyskusji, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Wieś polska dwa lata po wstąpieniu do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ściany wschodniej, Biuletyn, 228, KPZK PAN, Warszawa,, s. 200-202.
 • Bański J., Błażejczyk K., 2006, Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, 20-21 marca 2006 Poznań. Forum Geografów Polskich, UAM, Poznań,, s. 173-175.
 • Bański J., 2005, Contemporary land use changes in East-Central Europe - identification of the main conflicts, [w:] Ed. Lucien Hoffmann, Laurence Lewis, European Union expansion: land use change and environmental effects in rural areas. International Workshop, Luxembourg, 4-7 September 2005. Programme, abstracts, list and addresses of participants, [b.w.], Luxmbourg,, s. 23-24.
 • Bański J., 2005, Peripheralization of peripheries - the case of Poland, Quo vadis periphery? International Conference on Issues of Peripheral Areas, Prague, November 25-26, 2005. Abstract book, [b.w.], Prague,, s. 2.
 • Bański J., 2005, Relations between core and peripheries in the Polish conceptions of development, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 4.
 • Bański J., 2005, Contemporary land use in suburban areas - processes and future outlook, [w:] Ed. Uloe Mander, Kadri Meier, International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia, Tartu University Press, Tartu,, s. 54.
 • Bański J., 2004, Introduction to the volume, [w:] Ed. Jerzy Bański, Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region, European Rural Development Network, 2, Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, Warsaw,, s. 5.
 • Bański J., 2004, Wstęp, [w:] Red. Jerzy Bański, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, Warszawa,, s. 7.
 • Bański J., Rydz E., 2002, Wprowadzenie, [w:] Red. Jerzy Bański, Eugeniusz Rydz, Problemy społeczne wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, [b.w.], Warszawa,, s. 7.
 • Bański J., 2001, Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów,, s. 149-151.
 • Bański J., 2000, Typy rolniczych obszarów problemowych, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław,, s. 167-169.
 • Bański J., 2000, Methods of identification of problem areas in agriculture, Sustainable development of rural regions in the period of transition. International Conference, Veliki Preslav 20-21.06.2000, [b.w.], Veliki Preslav,, s. 7-8.
 • Bański J., 1996, Changes of the agricultural land use in the suburban zones, Colocviul de Geografie Romano-Polon. Bucuresti - 2 Iulie 1996, [b.w.], Bucuresti,, s. 13.
 • Bański J., 1995, Kierunki przemian rolniczego użytkowania ziemi w województwie warszawskim w latach 1980-1988, Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces rurarux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995, PAN IGiPZ, Warszawa,1 s. nlb.
 • Bański J., 1994, Przemiany rolniczego użytkowania ziemi na wschodnich obszarach przygranicznych, [w:] Red. Tadeusz Wilgat, Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery, Lublin,, s. 179.
 • Bański J., 1994, Land use change in modern Japan. Red. Y. Himiyama, 1992, Przegl. Geogr., 66, z.1/2, s. 210-211.

Prace dokumentacyjne

 • Bański J., Chmieliński P., Czapiewski K., Mazur M., Szymańska M., Wilkin J., 2015, Przedsiębiorczość na wsi, współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju, FDPA, Warszawa,42 s.
 • Bański J., 2013, Population Dynamics and the Human Dimensions of Climate Change. International Seminar (Canberra, Australia, 27-29th November 2012), Papers on Global Change IGBP, 20, s. 103-104.
 • Bański J., 2012, Regionalna Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej „United and Integrated with the World”. Santiago, Chile, 14-18.11.2011, Czasopismo Geograficzne, 83, 1-2, s. 113-115.
 • Bański J., 2008, Polskie Towarzystwo Geograficzne [folder informacyjny], PTG, Warszawa,8 s.
 • Bański J., 2008, Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Czas. Geogr., 79, z.1/2, s. 214-219.
 • Bański J., 2008, Przedmowa, Czas. Geogr., 79, z.1/2, s. 7-8.
 • Bański J., 2005, Prace Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, [w:] Red. Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski, Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 7, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 209-215.
 • Bański J., Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2001, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2000 r, Czas. Geogr., 72, z.3/4, s. 424-429.
 • Bański J., Komornicki T., Śleszyński P., 2001, Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 43, 6 s.
 • Bański J., Śleszyński P., 2000, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1999 r, Czas. Geogr., 71, z.3/4, s. 363-366.
 • Bański J., Śleszyński P., 1999, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1998 r, Czas. Geogr., 70, z.3/4, s. 393-396.
 • Bański J., Śleszyński P., 1998, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1997 r, Czas. Geogr., 69, z.1, s. 116-118.
 • Bański J., Śleszyński P., , Biuletyn Informacyjny ZG PTG nr 42. Styczeń 2000, 8 s.

Mapy, atlasy

 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Obszary zagrożone trwałą marginalizacją, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa,1 mapa.
 • Bański J., 2010, [1 mapa], Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al, Studia, 128, KPZK PAN, Warszawa,
 • Bański J., 1998, Użytkowanie ziemi w okresie restrukturyzacji (mapy), PAN IGiPZ, Warszawa,14 k. (27 map).
 • Bański J., 1996, Rolnicze użytkowanie ziemi, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 81.4 (7 map i 5 wykresów).

Prace popularno-naukowe

 • Bański J., 2009, Obszary wiejskie, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa,, s. 135-141.
 • Bański J., Degórski M., 2009, Wprowadzenie, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa,, s. 9.
 • Bański J., 2000, Użytkowanie ziemi w Polsce, Geogr. w Szk., 53, nr 2/3, s. 98-102.
 • Bański J., 1998, W głąb pustyni, Poznaj Świat, nr 8, s. 40-42.
 • Bański J., 1994, Ruiny nad Morzem Egejskim, Nowa Europa, 11-13 III, s. 19.