SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Jerzy Bański
Kierownik Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 419
Telefon +48 226978919
E-mail

Wykształcenie

 • 1982-1988 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Analiza osnów matematycznych i geodezyjnych dla map topograficznych Polski)
 • 1985-1987 - Instytut Filozofii i Socjologii UW
 • 1986-1988 - Studium Podyplomowe Fotografii Naukowej i Informacji Obrazowej, Wydział Biologii UW (dyplom ukończenia)

Przebieg kariery zawodowej

 • 1996 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa doktorska pt. Przemiany w rolniczym użytkowaniu ziemi w Polsce w latach 1975-1988)
 • 2000 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej (rozprawa habilitacyjna pt. Obszary problemowe w rolnictwie Polski)
 • 2008 - profesor nauk o Ziemi

Dorobek naukowy:

 • autor 344 publikacji, w tym 105 w j. angielskim
 • kierownik 41 projektów i ekspertyz, uczestnik 42 projektów i ekspertyz
 • stypendium naukowe: 1994, Utrecht University;1999, University of Kopenhagen
 • czynny udział w 248 konferencjach naukowych, w tym 66 zagranicznych
 • wypromowanie 5 doktorów i 43 magistrów (UMCS)

Życiorys zawodowy do 2011

Nagrody i wyróżnienia

 • 2001 - Nagroda Naukowa Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN im. Jana Olafa Chmielewskiego za pracę Obszary problemowe w rolnictwie Polski
 • 2010 - Członek honorowy Bułgarskiego Towarzystwa Naukowego

Wybrane publikacje

Spis wszystkich publikacji

Pełnione funkcje i członkostwo

  • 2014 - Członek Naukowego Komitetu Redakcyjnego Geografski Pregled, University in Sarajevo
  • 2014 - Członek Editorial Board, Romanian Journal of Geography
  • 2013 - Członek Rady Redakcyjnej Studia Obszarów Wiejskich,
  • 2012 - Członek Polskiego Komitetu Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS)
  • 2006-2012 - przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • od 2007 - v-ce przewodniczący Steering Committee of the Commission on Local Development International Geographical Union
  • 2011-2014 - v-ce przewodniczący Rady Naukowej IGiPZ PAN
  • 2011-2014 - przewodniczący Komisji Problemowej Rady Naukowej IGiPZ PAN ds. geografii społeczno-ekonomicznej
  • od 2000 - członek Rady Naukowej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
  • 2012-2014 - członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN
  • od 2009 - członek Komitetu Redakcyjnego Czasopisma Geograficznego
  • od 2009 - członek Komitetu Redakcyjnego Central European Countryside, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic

  Inne, ważne projekty badawcze

  Kierowanie projektami badawczymi i ekspertyzami

  • Badanie i opracowanie raportu, Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny w ramach projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim, Urząd Marszałkowski Wojewdztwa Lubelskiego, 2014, Agrotec sp. z.o.o
  • Opracowanie ekspertyzy pt. Wpływ uzdrowisk na rozwój społeczno-gospodarczy w województwie podkarpackim, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 2014.
  • Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, konsorcjum IGiPZ PAN – Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2013-2014.
  • Wiejskie obszary funkcjonalne - szczegółowe warunki określania obszarów i ich granic, opracowanie dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2013.
  • Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego, badanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, nr OR-IV.272.1.34.2013, 2013.
  • Projekt Narodowego Centrum Nauki, Zastosowanie koncepcji sensu miejsca oraz kapitału społecznego do analizy konfliktów przestrzennych typu NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce, IGiPZ PAN, 2013-2016.
  • Projekt Narodowego Centrum Nauki, Atlas Polskiej Wsi, IGiPZ PAN, 2013-2015.
  • Projekt ESPON, Detecting Territorial Potentials and Challenges (DeTeC), ESPON Scientific Platform/Tools Project 2013/3/6, kierowanie badaniami w IGiPZ PAN, 2012-2013.
  • Ekspertyza, Delimitacja wiejskich obszarów funkcjonalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012.
  • Badanie ewaluacyjne, Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym, Fundacja Promocji Pomocy dla Rolnictwa FAPA, KSOW-26-12/ZP-MS/2012, konsorcjum: IGiPZ PAN, Agrotec sp. z.o.o, 2012.
  • Badanie ewaluacyjne, Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego, zamówienie: SR-POKL-III.ZP.U.272.27.2012.AS, Województwo Mazowieckie, konsorcjum: IGiPZ PAN, Agrotec sp. z.o.o, 2012.
  • Badanie Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Zamówienie Publiczne BDGzp-2120A-11/12, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konsorcjum IGiPZ PAN, Agrotec sp. z.o.o, kierownik merytoryczny badania.
  • Projekt Narodowego Centrum Nauki, N306 700940, Wpływ przekształceń społeczno-ekonomicznych na potencjał ludnościowy wschodniej Polski - diagnoza i prognoza, INoZ, UMCS, 2011-2014.
  • Projekt w ramach Konkursu Dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Fundusze strukturalne na poziomie Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013”, Identyfikacja i ocena czynników sukcesu gospodarczego na obszarach wiejskich, 2008.
  • Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N306 050834, System uwarunkowań i efekty aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich Lubelszczyzny, 2008-2009, projekt promotorski – wykonawca Maria Bednarek.
  • Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N306 046 32/3180, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części woj. lubelskiego, 2007-2009.
  • Project Framework Programme 6 – Foresight Analysis for Rural Areas of EU (FARO), coordinator M. Perez-Soba, ALTERA Wageningen, kierowanie badaniami w IGiPZ PAN, sub-contractor, 2007-2009.
  • Projekt Funduszu Współpracy - Agrinpol 2, wykonanie i opracowanie ankiet w woj. kujawsko-pomorskim, 2005.
  • Koordynator projektu współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Geoniki CzAN i IGiPZ PAN, Regiony wiejskie w Polsce i Republice Czeskiej. Procesy przystosowania do Unii Europejskiej, 2003-2005.
  • Projekt badawczy KBN, 6 PO4E 037 23, Przeobrażenia polskiej przestrzeni wiejskiej: procesy i perspektywy, 2002-2005.
  • Projekt badawczy KBN, 6 PO4E 050 17, Obszary problemowe i konflikty w rolnictwie Polski w warunkach nowego systemu ekonomicznego i integracji europejskiej, 1999-2000.
  • Projekt badawczy KBN, 6 PO4E 028 13, Gospodarka ziemią w okresie restrukturyzacji i wchodzenia do struktur europejskich, 1997-1998.
  • Projekt badawczy KBN, 6 P202002 06, Zmiany struktury użytków rolnych w Polsce w okresie 1978-1988, 1995.

  Uczestnictwo w projektach badawczych i ekspertyzach

  • Projekt ESPON 2013, TOWN, Small and Medium sized Towns in their Functional Territorial Context, Research Activity RA4, Regional and Settlement-level Analysis, 2012-1014.
  • Projekt badawczy NCN, Technologie informacyjno-komunikacyjne, jako element modernizacji i wielofunkcyjności rolnictwa. Przestrzenna diagnoza i ocena wykorzystania technologii ICT w rolnictwie, kierownik dr hab. R. Kulikowski, 2009-2012, członek zespołu badawczego.
  • Synthesis of Mid-Term Evaluations of Rural Development Programmes 2007-2013,AGRI-2011-EVAL-05, European Commission, Agriculture and Rural Development Directorate General, konsorcjum, OIR, IGSO, University of Gloucestershire, ECORYS, ekspert i członek Rady projektu.
  • Ocena Pracy metodologicznej 3.002 Typologia obszarów wiejskich, Główny Urząd Statystyczny, 2011, konsultant.
  • Analiza Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w zakresie rolnictwa i terenów wiejskich, wnioski i zalecenia do aktualizacji dokumentu, Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, 2011, ekspert.
  • Rekomendacje do strategii rozwoju województwa lubelskiego – wybrane aspekty społeczno-ekonomiczne, Ekspertyza dla Banku Światowego, 2011, ekspert.
  • Ocena postępu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie, AGROTEC, 2011, ekspert.
  • Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, BDGzp-2120B-22/10, konsorcjum AGROTEC, IERiGŻ, IUNG, 2010, ekspert.
  • Ekspertyza dwóch łańcuchów produkcyjnych (mięso wołowe, biodiesel) w ramach projektu TERESA, Questionnaires for additional alternative supply chains - beef, Questionnaires for additional alternative supply chains – biodiesel, główny wykonawca dr W. Janicki, współudział, 2008.
  • Ekspert zadania badawczego pt. Rolnictwo społecznie zrównoważone, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, ekspertyza pt. Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania gospodarki rolnej, 2008.
  • Ekspert projektu (External Scientific Panel) Rural Future Networks (RUFUS), Framework Programme 7, koordynator Leibniz University, Hannover, 2007-2009.
  • Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. opracowania Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ekspertyza pt. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich – diagnoza, rekomendacje dla KPZK i dyskusja, 2007.
  • Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nt. Małe miasta – lokalne centra rozwoju obszarów wiejskich, 2007.
  • Ekspert programu Eururalis 2, ocena naukowa ostatecznej wersji programu Eururalis 2, 2007.
  • Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2005 roku, Departament Ładu Przestrzennego, Ministerstwo Budownictwa, koordynator dr P. Śleszyński, 2006.
  • Ekspert ALTERA Wageningen, projekt Eururalis 2, ocena poprawności modeli, 2006.
  • Program wieloletni – Miejsce Polski na globalnym rynku żywnościowym, Zadanie 1, Wpływ procesów globalizacji na rozwój polskiego rolnictwa i wsi, IERiGŻ, kierownik dr G. Dybowski, opracowanie ekspertyzy (wspólnie z K. Błażejczykiem) pt. Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na światowe rolnictwo, 2005.
  • Projekt zamawiany, Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Ministerstwo Infrastruktury, umowa 289/2005, kierownik prof. dr hab. G. Węcławowicz, 2005.
  • Ekspert Komisji Europejskiej do oceny projektów w ramach programu Global Change and Ecosystems (FP6–2004–Global–3), 2004.
  • Sieć naukowa, Rozwój obszarów wiejskich w Europie Środkowo-Wschodniej (European Rural Development Natwork), koordynacja IERiGŻ, 2002-2004.
  • International Network Lanscape Tomorrow, Centre for Agricultural Landscape and Land Use Research, Muncheberg, Niemcy, 2002.
  • Projekt badawczy KBN, 5 PO6J 19 006, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich Polski w latach 1988-2000, kierownik prof. dr hab. W. Stola, 2001-2002.
  • Ekspertyza dla „Sir Aleksander GIBB”, M-way impact on agriculture, 1997 (wspólnie z R. Kulikowskim).
  • Projekt badawczy zamawiany przez CUP w KBN, Naukowe podstawy koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, kierownik prof. dr hab. P. Korcelli, 1996.
  • Projekt badawczy OMEGA I, Model samowystarczalnej gminy wiejskiej, gmin położonych wokół aglomeracji oraz gmin funkcjonujących na obszarach rolniczych będących w gestii Agencji Rolnej Skarbu Państwa,kierownik prof. dr hab. A. Stasiak, 1995.
  • Projekt badawczy, 6 6130 92 03, Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, kierownik prof. dr hab. A. Stasiak, 1993.
  • Projekt badawczy KBN, 5 0281 9101, Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w ujęciu przestrzennym 1980-1990-2000, kierownik prof. dr hab. W. Kamiński, 1993.

Inna działalność

Staże i stypendia naukowe

 • 1992 - Węgry, Węgierska Akademia Nauk, Uniwersytet w Budapeszcie, Uniwersytet w Pecz
 • 1993 - Austria, Austriacka Akademia Nauk
 • 1994 - Stypendium Rządu Holandii, Instytut Geografii, Uniwersytet w Utrechcie
 • 1997 - Irlandia, Królewska Irlandzka Akademia Nauk, Trinity Colege Dublin, Uniwersytet w Cork
 • 1998 - Szwecja, Szwedzka Królewska Akademia Nauk, Uniwersytet w Goeteborgu, Uniwersytet w Lund
 • 1999 - Stypendium Królestwa Danii, Instytut Geografii, Uniwersytet w Kopenhadze
 • 2000 - Finlandia, Fińska Akademia, Uniwersytet w Helsinkach, Uniwersytet w Joensuu
 • 2001 - Wielka Brytania, Akademia Brytyjska, Uniwersytet w Londynie, Uniwersytet w Leicester, Uniwersytet w Swansea
 • 2002 - Słowenia, Słoweńska Akademia Nauk i Sztuki, Uniwersytet w Ljubljanie, Uniwersytet w Mariborze
 • 2004 - Republika Czeska, Czeska Akademia Nauk, Instytut Geoniki, Brno
 • 2006 - Rumunia, Instytut Geografii, Rumuńska Akademia Nauk, Bukareszt
 • 2006 - Finlandia, Uniwersytet Oulu, 2006 (6 dni).

Czynne uczestnictwo w kongresach, ważniejszych konferencjach i seminariach (ostatnie 3 lata)

 • Forum Debaty Publicznej, Panel ekspercki, Obszary wiejskie w rozwoju kraju. Co dynamizuje a co hamuje rozwój?, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 8 stycznia 2015, Warszawa, referat zamawiany, Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski.
 • Workshop, Evaluation of EU policies and their direct and indirect impact on land take and land degradation, MILIEU, DG Environment, Brussels, 16 October 2014, wygłoszenie uwag eksperckich pt. Land use conflicts and current changes in Poland.
 • The First International Conference of the APIRAS & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers, 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran, referat, Modernization or marginalization: contemporary trends of family farming in Poland.
 • International Geographical Union Regional Conference, Changes, Challenges, Responsibility, 18-22 sierpnia 2014, Kraków, referat, Polycentric development of Mazovia region: vision or reality?
 • EUROGEO Annual Conference, 16-17 May 2014, Valletta, Malta, referat, Detecting Territorial Potential and Challenges in Cross-Border Regions – the ESPON Handbook Overview.
 • Sixth International Conference on Agricultural Statistics (ICAS VI), 23-25 października 2013, Rio de Janeiro, referat, Atlas of Polish Agriculture as example of statistic utilisation for decision making.
 • Warsaw Regional Forum 2013, Territorial capital – concept, indicators and policy, 8-12 października 2013, Warszawa, IGiPZ PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, referat, Territorial Capital in spatial planning – some critical remarks.
 • International Conference on Rural Tourism ORTE 2013, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience, 4-7 września 2013, University of Aveiro, Portugal, referat, The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland, wspólnie z M. Bednarek-Szczepańską.
 • IGU Kyoto Regional Conference, Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth’s Future, 4-9 August 2013, Kyoto, referat, Changes in population potential of Eastern Poland vs. local development, prowadzenie sesji Local development in the urban space.
 • VIII Forum Geografów Polskich, Geografia wobec problemów zmian globalnych, Uniwersytet Szczeciński, 10-11 czerwca 2013, Szczecin, referat, Różne oblicza polskiej geografii.
 • EUROGEO Conference, Geography: linking tradition and future, 9-11 May 2013, Bruges Belgium, referat, Geography in the Organizational Structure of Academic Institutions – Selected Issues.
 • AAG Annual Meeting, 9-13 kwietnia 2013, Los Angeles, referat, Scenarios for development and visions of Poland`s rural space in a long-term perspective.
 • IUSSP Seminar on Population Dynamics and the Human Dimensions of Climate Change, Australian National University, 27-29 listopada 2012, Canberra, referat, Modern-Day Demographic Processes in Central Europe and Their Potential Interactions with Climate Change.
 • Steering Group Meeting RDP Europe, Bruksela, DG Agri, 29 czerwca 2012, prezentacja Draft Final Report, wspólnie z partnerami projektu.
 • Wykład zamawiany, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 5 czerwca 2012, Organizacja geografii na świecie i w Polsce.
 • Meeting of the Steering Group CE2014+, Halle, 24 maja 2012, referat Territorial analysis CE+2014, wspólnie z Berndem Schuhem (OIR Austria).
 • SWOT workshop, Central Europe Programme, Analysis of challenges, needs and potentials of the CENTRAL EUROPE area and strategic orientations in view of the transnational cooperation for the period 2014-2020, 3-4 kwietnia 2012, ÖIR, Wiedeń, przedstawienie Baseline references i czynne uczestnictwo w analizie SWOT.
 • Sesja Oddziału lubelskiego PTG, 28 marca 2012, UMCS, Lublin, prelekcja Chile – kraj geograficznych kontrastów.
 • Spotkanie robocze projektu Central Europe Programme, Analysis of challenges, needs and potentials of the CENTRAL EUROPE area and strategic orientations in view of the transnational cooperation for the period 2014-2020, 16 lutego 2012, ÖIR, Wiedeń, omówienie koncepcji badań.
 • Sprawozdanie Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego, Sesja Sprawozdawcza IGiPZ PAN, 18 stycznia 2012, Warszawa.

Uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach

 

Działalność dydaktyczna

Od 2000 r. prowadzę seminarium i wykłady w Instytucie Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dotychczas wypromowałem 39 magistrów. Prócz tego prowadzę szereg wykładów (Teorie lokalizacji działalnosci gospodarczej, Współczesne przekształcenia obszarów wiejskich, Obszary problemowe, Geografia rolnictwa, Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy i integracja Polski z UE) dla studentów z różnych grup specjalizacyjnych.

W roku 2005 została obroniona i zatwierdzona przez Radę Naukową WBiNoZ UMCS, prowadzona pod moim kierunkiem, praca doktorska mgr Moniki Wesołowskiej pt. Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego w warunkach transformacji, w 2009 r. przez Radę Naukową IGiPZ PAN rozprawa doktorska mgr Dariusza Świątka pt. Rozwój funkcji pozarolniczych w regionie Płocka w okresie transformacji. Rola infrastruktury technicznej, zaś w 2010 r. przez Radę Naukową IGiPZ PAN rozprawy doktorskie mgr Konrada Czapiewskiego pt. Obszary sukcesu społeczno-gospodarczego na polskiej wsi – koncepcja i delimitacja oraz mgr Marii Bednarek-Szczepańskiej pt. Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny. Od 2008 r. jestem promotorem w przewodzie doktorskim mgr Huberta Maja pt. Współczesne zmiany strukturalne w rolnictwie województwa lubelskiego.

Ważnym elementem mojej działalności dydaktycznej jest popularyzacja geografii. Czyniłem to publikując liczne artykuły popularnonaukowe w czasopismach Poznaj Świat i Nowa Europa. Byłem również autorem (zdjęcia i scenariusz) filmu popularnonaukowego pt. Na północ od jeziora Niassa, który był emitowany w TVP w 1987 r.

 

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Bański Jerzy: Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych z polskich placówek geograficznych. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 595-616.
 • Bański Jerzy: Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej. - Wieś i Rolnictwo 2017, 1 - s. 7-22.
 • Bański Jerzy: The consequences of changes of ownership for agricultural land use in Central European countries following the collapse of the Eastern Bloc. - Land Use Policy 2017, 66 - s. 120-130.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitation of problem areas in Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 131-138.
 • Bański Jerzy: Small farms in rural space: a diagnosis of their circumstances and significance, as exemplified by the case of Poland. [w]: Sustainable Livelihood Security fo Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 03-06 February 2015, ICAR - National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. Proceedings. Red. A.K. Srivastava, T.K. Datta, K.K Vass, V.K. Gupta, S. Ayyappan. New Delhi: National Academy of Agricultural Sciences, 2016 - s. 39-48.
 • Bański Jerzy: Geography of world class universities. - Wulfenia 2016, 23, 6 - s. 361-376.
 • Bański Jerzy: Użytkowanie ziemi. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 35-44.
 • Bański Jerzy: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza i wyzwania. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2016, 167 - s. 274-284.
 • Bański Jerzy: Rozważania na temat stanu i perspektyw geografii w Polsce. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 107-115.
 • Bański Jerzy: Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej – przykład regionu lubelskiego. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 44 - s. 7-19.
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of landscape capital differentiation on the offer of agro-tourist facilities in Poland. [w]: Meeting challenges for rural tourism through co-creation of sustainable tourist experiences. Red. Elisabeth Kastenholz, Maria João Carneiro, Celeste Eusébio, Elisabete Figueiredo. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016 - s. 223-242.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: Funkcje gospodarcze. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 89-112.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Górczyńska Magdalena: Impact of the locations of small towns in Mazovia (Poland) on their socio-economic structure and on their role in relation to the neighboring rural areas. - Journal of Urban and Regional Analysis 2016, 8, 2 - s. 117-131.
 • Bański Jerzy, Mazur Marcin: Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy. - Land Use Policy 2016, 54 - s. 1-17.
 • Bański Jerzy, Ryger Tomasz: Planowanie i zarządzanie. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 131-144.
 • Czapiewski Konrad, Bański Jerzy, Górczyńska Magdalena: The impact of location on the role of small towns in regional development: Mazovia, Poland. - European Countryside 2016, 8, 4 - s. 413-426.
 • Bański Jerzy: Las jako element gospodarki przestrzennej. [w]: Współdziałanie. Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju. Materiały siódmego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Sękocin Stary, 26 maja 2015 roku. Red. Stanisław Zając, Kazimierz Rykowski. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2015 - s. 82-92.
 • Bański Jerzy: Bariery i determinanty lokalnego rozwoju. [w]: Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność. Red. nauk. Michał Thlon. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2015 - s. 131-150.
 • Bański Jerzy: Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne. [w]: Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka – Praktyce". Praca zbiorowa. Red. nauk. Eugeniusz Karol Chyłek, Mariusz Pietras. Warszawa: Wydawnictwo Pascal, 2015 - s. 169-176.
 • Bański Jerzy: Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 279-298.
 • Bański Jerzy: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi – wybrane zagadnienia. - Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015, 102, 1 - s. 59-69.
 • Bański Jerzy: Geografia najlepiej ocenianych ośrodków akademickich. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 613-641.
 • Bański Jerzy: Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. - Wieś i Rolnictwo 2015, 2 - s. 139-149.
 • Bański Jerzy: The Atlas of Polish Agriculture as an example of the use of statistics for decision-making. [w]: Improving Statistics for Food Security, Sustainable Agriculture, and Rural Development. Linkig statistics with decision making. ICAS VI. Sixth International Conference on Agricultural Statistics, 23-25 October 2013, Rio de Janeiro, Brazil. Eds. Flavio Bolliger, Leonardo Z. Maya. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 2015 - s. 383-388.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: A vision of the polycentric development of the Mazovia region in Poland. - Geografický časopis 2015, 67, 4 - s. 301-321.
 • Bański Jerzy, Więckowski Marek: Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju lokalnego - na przykładzie woj. podkarpackiego. - Biuletyn KPZK PAN 2015, 256 - s. 9-26.
 • Mazur Marcin, Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 37 - s. 7-36.
 • Bański Jerzy: Sukces społeczno-gospodarczy w obszarach metropolitalnych – rola współpracy miejsko-wiejskiej. [w]: Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał. Red. Magdalena Dej, Karol Janas, Oskar Wolski. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2014 - s. 47-55.
 • Bański Jerzy: Rola infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. [w]: Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich. Red. Cezary Jastrzębski. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2014 - s. 33-42.
 • Bański Jerzy: Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia. - Wieś i Rolnictwo 2014, 165, 4 - s. 1-13.
 • Bański Jerzy: Social and economic success in metropolitan areas and the role of urban-rural cooperation. [w]: Towards urban-rural partnership in Poland. Preconditions and potential. Eds. Magdalena Dej, Karol Janas, Oskar Wolski. Kraków: Institute of Urban Development, 2014 - s. 33-40.
 • Bański Jerzy: Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce - przegląd podejść metodologicznych. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 - s. 441-470.
 • Bański Jerzy: Structure and ownership of agricultural land in Poland in the first years of new millenium. - Journal of Agricultural Science and Technology B 2014, 2 - s. 85-93.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego - diagnoza i ocena. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2014, 26 - s. 98-112.
 • Bański Jerzy, Ferenc Mariola: ESPON as a tool of national and regional policy. - EUROPA XXI 2014, 25 - s. 23-35.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Bański Jerzy: Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 243-260.
 • Bański Jerzy: O przyszłości polskiej wsi. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 31 - s. 9-24.
 • Bański Jerzy: Modern-day demographic processes in Central Europe and their potential interactions with climate change. - Papers on Global Change IGBP 2013, 20 - s. 85-99.
 • Bański Jerzy: Geography in the organizational structure of academic institutions – selected issues. - European Journal of Geography 2013, 4, 2 - s. 55-72.
 • Bański Jerzy: Jaka geografia? – uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 301-307.
 • Bański Jerzy: Zróżnicowanie terytorialne i spójność przestrzenna. [w]: Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON. Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013 - s. 48-58.
 • Bański Jerzy: Dlaczego geografia jest w „B” – kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 677-682.
 • Bański Jerzy: Atlas of Polish Agriculture as example of statistics utilisation for decision making. [w]: Sixth International Conference on Agricultural Statistics. Rio de Janeiro: ICAS, 2013 - 7 s.
 • Bański Jerzy: Różne oblicza polskiej geografii. [w]: Geografia wobec problemów zmian globalnych. VIII Forum Geografów Polskich, Szczecin, 10-11 czerwca 2013 r. Red. Anna Cedro. Szczecin: ZAPOL, 2013 - s. 13-16.
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland. [w]: International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience. Aveiro: University of Aveiro, 2013 - s. 235-250.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Ferenc Mariola, Mazur Marcin: Land use change and land use functions - case studies. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 32 - s. 169-234.
 • Bański Jerzy, Ferenc Mariola: "International" or "Anglo-American" journals of geography?. - Geoforum 2013, 45 - s. 285-295.
 • Bański Jerzy, Janicki Wojciech: The influence of the EU’s eastern frontier on the socioeconomic situation of border areas, as exemplified by Lublin province (Poland). - European Urban and Regional Studies 2013, 20, 3 - s. 299-313.
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin, Ferenc Mariola, Konopski Michał: The use of ITC in Mazovian agriculture. [w]: Knowledge as a factor of rural development. Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka. Warsaw: Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, 2013 - s. 45-57 (Rural Areas and Development; 10)
 • Bański Jerzy: Miejsce geografii w strukturze organizacyjnej wybranych ośrodków akademickich na świecie. - Przegl.Geogr. 2012, 84, 2 - s. 199-217.
 • Bański Jerzy: Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich. - Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 2012, 11, 3 - s. 5-16.
 • Bański Jerzy: Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie długookresowej – próba metodyczna. [w]: Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2012 - s. 78-105 (Studia KPZK PAN; 145)
 • Bański Jerzy: A diagnosis of contemporary geography in Poland – selected issues. [w]: Contemporary issues in Polish geography. Ed. by Paweł Churski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 11-26.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Policentryczność rozwoju Mazowsza. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 71-88.
 • Bański Jerzy, Ferenc Mariola: Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 617-638.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Spatial differences in voting behaviour among inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007. - Geograficky Casopis 2012, 64, 2 - s. 91-109.
 • Bański Jerzy, Wesołowska Monika: Architectural transformations of residential buildings in rural areas of the Lublin region. - Architectoni.ca 2012, 2, 1 - s. 174-186.
 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne - w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju. [w]: Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2011 - s. 88-102 (Studia; 133)
 • Bański Jerzy: A diagnosis of contemporary geography in Poland - selected issues. - Czas. Geogr. 2011, 82, z. 1/2 - s. 7-22.
 • Bański Jerzy: Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 233-250.
 • Bański Jerzy: Changes in agricultural land ownership in Poland in the period of the market economy. - Agric. Econ. 2011, 57, z. 2 - s. 93-101.
 • Bański Jerzy: Uwarunkowania sukcesu gospodarczego na wsi. [w]: Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2011 - s. 61-76 (Studia; 138)
 • Bański Jerzy: Obszar problemowy - koncepcje i kryteria identyfikacji. [w]: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Wybór referatów konferencyjnych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Ponadregionalnych, 2011 - s. 7-18.
 • Bański Jerzy: Wieś w badaniach geograficznych - ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego. [w]: Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. Red. nauk. Maria Halamska. Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar, 2011 - s. 29-44.
 • Bański Jerzy: The work of art as a source of knowledge in geographical studies. - Problems of Geography 2011, 3-4 - s. 3-17.
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: Instrumenty polityki spójności oraz WPR. Znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa małopolskiego. - Bliżej Brukseli 2011, nr 8 - s. 28-39.
 • Bański Jerzy: Rozwój gospodarki rolnej w Polsce. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 25-37.
 • Bański Jerzy: Warunki naturalne rolnictwa. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 15-24.
 • Bański Jerzy: Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.3 - s. 319-333.
 • Bański Jerzy: Rolnicze użytkowanie ziemi. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 47-54.
 • Bański Jerzy: Is Central-Eastern Europe a separate region within Europe?. [w]: International Conference Geography and Regional Development. Proceedings. Sofia: National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences, 2010 - s. 34-40.
 • Bański Jerzy: Znaczenie rolnictwa w gospodarce Polski. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 7-14.
 • Bański Jerzy: "Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" - nowe opracowanie, stare rozwiązania. Dyskusja. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 619-627.
 • Bański Jerzy: Granica w badaniach geograficznych - definicja i próby klasyfikacji. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 489-508.
 • Bański Jerzy: Obszar problemowy - koncepcja i typologia. [w]: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Warszawa, 9-10 grudnia 2010 roku. Materiały konferencyjne. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 6-7.
 • Bański Jerzy: Dilemmas for regional development in the concepts seeking to develop Poland's spatial structure. - Reg. Studies 2010, 44, nr 5 - s. 535-549.
 • Bański Jerzy: Uprawy roślinne. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 79-93.
 • Bański Jerzy, Wesołowska Monika: Transformations in housing construction in rural areas of Poland's Lublin region - influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics. - Landscp. Urban Plann. 2010, 94, iss. 2 - s. 116-126.
 • Bański Jerzy: Kern- und Peripheriengebiete und die Raumentwicklung: das Beispiel Polen. [w]: Alles Metropole? Berlin-Brandenburg zwischen Hauptstadt, Hinterland und Europa. Herausgegeben von Thomas Weith, Hans-Joachim Kujath und Annekathrin Rauschenbach. Berlin: Verlag Uwe Altrock, 2009 - s. 71-86 (Reihe Planungrundschau; 17)
 • Bański Jerzy: Wschodnia granica Unii Europejskiej jako bariera przestrzenna na przykładzie województwa lubelskiego. - Czas. Geogr. 2009, 80, z.3 - s. 113-129.
 • Bański Jerzy: Odrębność obszaru podmiejskiego w kontinuum miejsko-wiejskim. - Czas. Geogr. 2009, 80, z. 4 - s. 210-228.
 • Bański Jerzy: Historia rozwoju gospodarki rolnej na ziemiach polskich. [w]: Człowiek i rolnictwo. Profesorowi Czesławowi Guzikowi w 70. rocznicę urodzin. Red. Zygmunt Górka, Andrzej Zborowski. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 33-45.
 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym. [w]: W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 98-108.
 • Bański Jerzy: Zmiany gospodarki rolnej i zabezpiecznia żywnościowego ludności w wyniku zmian klimatycznych. [w]: Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi. Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 64-74 (Studia; 74)
 • Bański Jerzy: Rural areas of economic success in Poland - diagnosis and conditioning. [w]: Socio-economic disparities and the role of local development. Ed. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 69-88 (Studia Obszarów Wiejskich; 20)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 55-78 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy, Janicki Wojciech: Ogniwa łańcucha powiązań rolnik-konsument w regionie chełmsko-zamojskim na przykładzie wybranych produktów rolnych. [w]: Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin. Red. Iwona Jażewicz. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2009 - s. 183-201.
 • Bański Jerzy, Janicki Wojciech, Bednarek-Szczepańska Maria, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2009 - s. 3-82 (Małopolskie Studia Regionalne)
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 483-506.
 • Bański Jerzy, Kulikowski Roman: Analiza obszarów wiejskich pod kątem konkurencyjności i towarowości. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 39-54 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy, Mazur Marcin: Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 79-95 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Janicki Wojciech, Bański Jerzy: Transformation of rural space in borderlands: prospects of development of selected supply chains in chełmsko-zamojski region. - Romanian Rev. Polit. Geogr. 2009, 11, nr 2 - s. 83-98.
 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Study of spatial developments in the Polish-German border region. [w]: Guiding principles for spatial development in Germany. Ed. Wendelin Strubelt. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - s. 153-184 (German Annual of Spatial Research and Policy)
 • Bański Jerzy: Agriculture of Central Europe in the period of economic transformation. [w]: Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe. Eds. Jerzy Bański, Maria Bednarek. Warsaw: PTG; PAN IGiPZ, 2008 - s. 7-20 (Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich]; 15)
 • Bański Jerzy: Problemy demograficzne obszarów wiejskich. [w]: Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce. Puławy: IUNG-PIB, 2008 - s. 93-102 (Studia i Raporty IUNG-PIB; 12)
 • Bański Jerzy: Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 121-134 (Prace Geograficzne; 218)
 • Bański Jerzy: Współczesny rozwój obszarów wiejskich - wybrane procesy społeczne i ekonomiczne. - Woda-Środ.-Obsz. Wiejskie 2008, 8, z.1 - s. 7-28.
 • Bański Jerzy: Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś. [w]: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Red. Aleksandra Jezierska-Thoele, Leszek Kozłowski. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2008 - s. 29-43.
 • Bański Jerzy: Central-Eastern Europe or just Europe - the view from Poland. [w]: Association of American Geographers, 2008 Annual Meeting, Boston. Boston: Association of American Geographers, 2008.
 • Bański Jerzy: Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 199-222.
 • Bański Jerzy: Struktura własnościowa gruntów rolnych w okresie gospodarki rynkowej w Polace. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.3 - s. 227-243.
 • Bański Jerzy: Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania gospodarki rolnej. [w]: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (6). Praca zbiorowa. Red. nauk. Józef St. Zegar. Warszawa: IERiGŻ-PIB, 2008 - s. 9-33 (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu do Unii Europejskiej; 102)
 • Bański Jerzy: Wschodnia Polska - rubieże Zachodu, początek Wschodu, czy fragment Środkowej Europy?. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 15-20 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Bański Jerzy, Jankowski Andrzej T.: Polskie Towarzystwo Geograficzne. [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 492-506.
 • Bański Jerzy: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce. [w]: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Red. Stanisław Grykień, Władysław Hasiński. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 2007 - s. 9-18 (Studia Obszarów Wiejskich; 12)
 • Bański Jerzy: Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce - polaryzacja czy równoważenie?. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 45-77.
 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie w strategiach rozwoju województw zachodnich. [w]: Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Red. Paweł Brezdeń, Stanisław Grykień. Wrocław: Zante, 2007 - s. 27-35 (Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych; 9)
 • Bański Jerzy: The development of rural areas in Central Europe - an identification of new processes. [w]: Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2007 - s. 29-37 (Discussion Papers. Special)
 • Bański Jerzy: Contemporary processes in the rural areas in Poland. [w]: Prvi Kongres Srpskih Geografa. Zbornik radova. Beograd: Srpsko Geografsko Drustwo, 2007 - s. 591-598.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Wpływ zróżnicowania struktury przestrzennej rolnictwa na efektywność gospodarki rolnej - ujęcie regionalne. [w]: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w 2006 roku. Warszawa: IERiGŻ, 2007 - s. 50-74.
 • Bański Jerzy: The development of rural areas. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 193-210.
 • Bański Jerzy: Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. - Geogr. Rev. 2006, 2, z.2 - s. 566-579.
 • Bański Jerzy: Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach - analiza i ocena. [w]: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Red. Eugeniusz Rydz. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2006 - s. 59-72 (Studia Obszarów Wiejskich; 11)
 • Bański Jerzy: The balance of development of central and peripheral rural areas in Poland in the transformation period. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Bański Jerzy: Relations between core and periphery in the Polish conception of development. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo. [w]: Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Dedykowane Profesorowi Bogumiłowi Krygowskiemu w stulecie urodzin. Red. Andrzej Kostrzewski, Jolanta Czerniawska. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2006 - s. 119-129.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Pozarolnicza działalność gospodarcza na wsi - wnioski z bazy Agrinpol na tle innych źródeł. [w]: Przedsiębiorczość wiejska. Baza danych www.agrinpol.pl. Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy, 2006 - s. 7-14.
 • Bański Jerzy, Wesołowska Monika: Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 207-229.
 • Bański Jerzy: Suburban and peripheral rural areas in Poland: the balance of development in the transformation period. - Geogr. Casop. 2005, 57, z.2 - s. 117-130.
 • Bański Jerzy: Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich. [w]: Obszary sukcesu na polskiej wsi. Red. Benicjusz Głębocki, Urszula Kaczmarek. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 2005 - s. 9-20 (Studia Obszarów Wiejskich; 8)
 • Bański Jerzy: Struktura przestrzenna obszarów wiejskich w zachodniej Polsce. [w]: Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych. Red. Jarosław Jurek. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 73-78.
 • Bański Jerzy: The development of new housing construction in suburban areas. [w]: Geography in Europe of regions. Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO '05, Luhacovice, Czech Republic, August 22-26, 2006. Brno: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005 - s. 5-14.
 • Bański Jerzy: Obszary problemowe polskiej wsi. [w]: Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Praca zbiorowa. Red. Benicjusz Głębocki. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 377-394.
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu - wpływ na rozwój rolnictwa na świecie. [w]: Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Grzegorza Dybowskiego. Warszawa: IERiGŻ-PIB, 2005 - s. 204-231 (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej; 17)
 • Bański Jerzy: Obszary problemowe w Polsce. [w]: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2004 - s. 9-32 (Biuletyn; 211)
 • Bański Jerzy: The development of non-agricultural economic activity in Poland's rural areas. [w]: Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region. Ed. Jerzy Bański. Warsaw: Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, 2004 - s. 31-43 (European Rural Development Network; 2)
 • Bański Jerzy: Współczesne procesy na obszarach wiejskich w Polsce. [w]: Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.). Kijiv: NAN Ukrainy, 2004 - s. 168-174.
 • Bański Jerzy: Procesy ludnościowe na obszarach wiejskich. [w]: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, 2004 - s. 21-38 (Studia Obszarów Wiejskich; 6)
 • Bański Jerzy: Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich. [w]: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Red. Ewa Pałka. Warszawa: PTG, 2004 - s. 9-22 (Studia Obszarów Wiejskich; 5)
 • Bański Jerzy: Contemporary transformations of the rural space in Poland: selected problems. [w]: New Aspects of Regional Transformation and the Urban-Rural Relationship. XIII. Polish-Hungarian Geographical Seminar, Tokaj, 26-30 September, 2002. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2004 - s. 20-35 (Discussion Papers)
 • Bański Jerzy: Land tenure and land relations in Poland. [w]: An international encyclopedia of land tenure relations for the nations of the world. Vol.3. Ed. Vladimir Belenkiy. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2004 - s. 400-467.
 • Bański Jerzy: Współczesne przeobrażenia przestrzeni wiejskiej we wschodniej Polsce. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 489-498.
 • Bański Jerzy: Wybrane problemy rozwoju gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli (wyniki badań ankietowych). [w]: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Praca zbiorowa. Red. Jerzy J. Parysek. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2004 - s. 289-303.
 • Bański Jerzy: Contemporary demographic processes in the Polish rural areas. [w]: Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance. Ed. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 323-334 (Geopolitical Studies; 12)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: Mieszkańcy wsi wobec integracji europejskiej - ujęcie regionalne. [w]: Regionalny wymiar integracji europejskiej. Red. Stanisław Ciok, Dariusz Ilnicki. Wrocław: IGiRR UWr, 2004 - s. 285-298 (Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych; VIII/1)
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 34-35.
 • Bański Jerzy: Transforming the functional structure of Poland's rural areas. [w]: Alternatives for European rural areas. Ed. Jerzy Bański, Jan Owsiński. Warsaw: IERiGŻ, PAN IGiPZ, 2003 - s. 19-37 (European Rural Development Network; 1)
 • Bański Jerzy: Selected aspects of present-day changes in Polish rural space. - Geographia Polonica 2003, 76, 1 - s. 73-96.
 • Bański Jerzy: Współczesne i przyszłe zmiany w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich - wybrane zagadnienia. [w]: Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi. Red. Bronisław Górz, Czesław Guzik. Warszawa: PTG, 2003 - s. 11-25 (Studia Obszarów Wiejskich; 4)
 • Bański Jerzy: Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 385-401.
 • Bański Jerzy: Regional effect of the transition in Poland's rural areas. [w]: Regional geography and its applications. Papers of the 5th Moravian Geographical Conference CONGEO'03, Frenstat pod Radhostem, Czech Republic, September 15-19, 2003. Eds. Antonin Vaishar, Jana Zapletalova, Jan Munzar. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2003 - s. 6-11.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Referendum na wsi a opinie na temat Unii Europejskiej - wybrane wyniki badań ankietowych. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 73-85.
 • Bański Jerzy: Współczesne problemy użytkowania ziemi w Polsce. [w]: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Materiały konferencji naukowej poświęconej Profesorowi Marianowi Koziejowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Wioletta Kamińska. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2002 - s. 51-61.
 • Bański Jerzy: Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 267-276.
 • Bański Jerzy: Geografia wsi - nowa dyscyplina badawcza polskiej geografii. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 367-379.
 • Bański Jerzy: Typy ludnościowych obszarów problemowych. [w]: Problemy społeczne wsi. Red. Jerzy Bański, Eugeniusz Rydz. Warszawa: [b.w.], 2002 - s. 41-52 (Studia Obszarów Wiejskich; 2)
 • Bański Jerzy: Land management in a period of transformation in Poland. [w]: Sustainable development of multifunctional landscapes. Eds. Katharina Helming, Hubert Wiggering. Berlin: Springer-Verlag, 2003 (dr.2002) - s. 217-227.
 • Bański Jerzy: Obszary problemowe Małopolski. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 299-303.
 • Bański Jerzy: European Union pre-accession aid in the development of Poland's rural areas. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 367-378.
 • Bański Jerzy: Obszary problemowe euroregionów wschodniego pogranicza. [w]: Euroregiony wschodniego pogranicza - założenia i osiągnięcia. Red. Andrzej Stasiak. Białystok: Wydaw. WSE, 2002 - s. 49-54.
 • Bański Jerzy: Problem areas in Poland's agriculture. - Geographia Polonica 2001, 74, 1 - s. 47-63.
 • Bański Jerzy: Methods of delimiting agricultural problem areas. - Probl. na Geogr. 2001, z.1-2 - s. 26-34.
 • Bański Jerzy: Rolnictwo Danii w okresie przynależności do Unii Europejskiej. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 517-533.
 • Bański Jerzy: Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju obszarami wiejskiej biedy. [w]: Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu. Red. nauk. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Eugeniusz Kośmicki, Henryk Januszek. Poznań: AR, 2001 - s. 283-298.
 • Bański Jerzy: Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej - ocena dystansu. [w]: Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej. Red. Jerzy Bański. Warszawa: [b.w.], 2001 - s. 29-42 (Studia Obszarów Wiejskich; 1)
 • Bański Jerzy: Economic activation trends of rural areas in Poland - spatial view. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 393-408 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Bański Jerzy: Agricultural problem areas - problem and methodological assumption. [w]: 50 let Geografski Institut BAN. Mezdunarodna naucna sesija. Sbornik ot dokladi, Sofija, noembri 2000. Sofija: BAN, 2000 - s. 328-337.
 • Bański Jerzy: Poziom rozwoju rolnictwa w powiatach przy granicy polsko-ukraińskiej. [w]: Agroturystyka - szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa w Horyńcu Zdroju, 5-7 maja 2000. Red. nauk. Antoni Jarosz, Roman Fedan. Lubaczów: Wydaw. Nauk. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lubaczowie, 2000 - s. 97-105.
 • Bański Jerzy: The situation of agriculture in problem areas in the opinion of farm owners. [w]: Socio-economic alternations in rural areas of Central Europe in the transition period. Materials of international conference held in Koszalin on May 26, 2000. Ed. Michał Jasiulewicz. Koszalin: Wydaw. Uczelniane PK, 2000 - s. 97-110.
 • Bański Jerzy: Obszary o najniższym poziomie rozwoju rolnictwa - na podstawie powszechnego spisu rolnego 1996. - Wiad. Statyst. 2000, 45, nr 7 - s. 61-67.
 • Bański Jerzy: Rolnicze obszary problemowe w polsko-ukraińskiej strefie pogranicznej. [w]: Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego. XVI Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze. Red. nauk. Bronisław Górz. Lublin: [b.w.], 2000 - s. 17-25.
 • Bański Jerzy: Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju. - Czas. Geogr. 2000, 71, z.1 - s. 3-21.
 • Bański Jerzy: Rolnicze obszary rezerw produkcyjnych. - Wieś i Roln. 2000, nr 2 - s. 31-43.
 • Bański Jerzy: Teoria i kierunki badań obszarów problemowych w Polsce. - Przegl. Geogr. 1999, 71, nr 4 - s. 401-416.
 • Bański Jerzy: Obszary problemowe a polityka regionalna. [w]: Aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania. Referaty naukowe uczestników IX ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Humań 25-30 września 1999 r.). Kijów: Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, 1999 - s. 232-257.
 • Bański Jerzy: Przemiany strukturalne rolnictwa w Irlandii pod wpływem członkostwa w strukturach europejskich. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 45-57.
 • Bański Jerzy: Problematyka optymalizacji użytkowania ziemi w Polsce. [w]: Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski (strategia ekorozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską). XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze. Red. nauk. Henryk Sasinowski, Roman Rudnicki. Białystok: Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, 1998 - s. 34-42.
 • Bański Jerzy: Agricultural land use in suburban zones. [w]: Socio-economic changes in the suburban areas of large cities in Romania and Poland. Romanian-Polish Geographical Seminar. Ed. Ion Iordan, Władysława Stola, Cristian. Talanga. Bucuresti: Institute of Geography of the Romanian Academy, 1998 - s. 31-39 (Geographical International Seminars; 4)
 • Bański Jerzy: Wpływ warunków przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na przestrzenne zróżnicowanie rolniczego użytkowania ziemi. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 338-339.
 • Bański Jerzy, Ilieva Margarita, Iliev Ilia: Agricultural land use in Bulgaria and Poland - an attempt at a comparison. - Probl. na Geogr. 1998, z.1-2 - s. 69-81.
 • Kulikowski Roman, Bański Jerzy: Rolnictwo na obszarach projektowanego przebiegu autostrad. [w]: Sieć komunikacyjna Polski w europejskich procesach integracyjnych. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 25-36 (Europa XXI; 1)
 • Bański Jerzy: Wybrane konflikty w użytkowaniu ziemi na terenie Mazowsza. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 243-246.
 • Bański Jerzy: Agricultural land use in suburban zones. [w]: Les transformations socio-economique dans les zones suburbaines de grandes villes de la Roumanie et de la Polonie. Compte rendus de 2-me Colloque geographique roumanian-polonais. Bucuresti: [b.w.], 1997 - s. 30-41 (Geographical International Seminars; 4)
 • Bański Jerzy, Ilieva Margarita, Iliev Ilia: Agricultural land utilization in Bulgaria and Poland - comparative analysis. [w]: Tranformations of Polish and Bulgarian agriculture after 1989. 2nd Polish-Bulgarian Geographical Seminar. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 13-15.
 • Bański Jerzy: Rolnicze użytkowanie ziemi w okresie restrukturyzacji. [w]: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego). Materiały XIII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 45 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Red. nauk. Jan Falkowski, Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 5-12.
 • Bański Jerzy: Zróżnicowanie i dynamika przekształceń rolniczego użytkowania ziemi na przykładzie wybranych województw. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 99-113.
 • Bański Jerzy: Kierunki przemian rolniczego użytkowania ziemi w województwie warszawskim w latach 1978-1988. [w]: Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku. Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 71-78 (Conference Papers; 25)
 • Bański Jerzy: Kierunki zmian rolniczego użytkowania ziemi w latach osiemdziesiątych. [w]: Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski (ze szczególnym uwzględnieniem województw: toruńskiego i włocławskiego). Materiały XII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 44 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Red. nauk. Jan Falkowski, Mieczysław Kluba. Toruń: Wydaw. UMK, 1995 - s. 13-21.
 • Bański Jerzy: Przemiany w rolnictwie Holandii ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego użytkowania ziemi. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 357-373.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Bański Jerzy: Scenario of the urban networks development in the Mazovia region (Poland): policentrism vs. monocentrism. [w]: 10th IGU International Conference, Urbanization, Health and Wellbeing and Sustainable Development Goals, Abstracts. Hyderabad: Department of Geography, Osmania University, 2017 - s. 142.
 • Bański Jerzy: Transformations in agriculture and meeting the food needs of population as a result of climatic changes. - Annals of Nutrition & Metabolism 2017, 71, Suppl. 2 - s. 1292.
 • Bański Jerzy: The concepts of sustainable territorial development and their practical results - Polish examples. [w]: Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017. Stockholm: University of Stockholm, 2017 - 1 s.
 • Bański Jerzy: Evaluation of the local resources and their spatial differentiation in the Eastern Poland. [w]: IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017. Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache. Bucuresti: CD PRESS, 2017 - s. 41.
 • Bański Jerzy: Atlas of Rural Areas in Poland as a research tool for regional and local development study. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1866.
 • Bański Jerzy: Wstęp. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 5.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Bański Jerzy: Map as a tool of spatial analysis and modelling in agricultural studies. [w]: Advancing Agricultural Sciences Through Statistics. Conference on Agricultural Statistics 2015. Program and Book of Abstracts. Bintulu: Universiti Putra Malaysia, 2015 - s. 22.
 • Bański Jerzy: Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne. [w]: "Nauka – praktyce". Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych, 10 września 2015 - Warszawa. Streszczenia referatów. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2015 - s. 22-23.
 • Bański Jerzy: Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne. [w]: Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych Nauka – praktyce. Red. nauk. Eugeniusz K. Chyłek. Warszawa: Wydawnictwo Pascal, 2015 - s. 124-125.
 • Bański Jerzy: Role and importance of smallholder farmers in rural space: an example from Poland. [w]: Sustainable Livelihood Security for Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 3rd (Tuesday) - 6th (Friday), February 2015. ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. Karnal: ICAR-National Dairy Research Institute, 2015 - s. 21.
 • Bański Jerzy: Maps as a tool of agricultural planning and policy – the case of Poland. [w]: Places of possibility? Rural Societies in a Neoliberal World. XXVI European Society for Rural Sociology Congress, 18-21 August 2015. Book of Abstracts. Aberdeen: European Society for Rural Sociology, 2015 - s. 64.
 • Bański Jerzy: Future of farming and rural areas in Poland: three scenario and vision. [w]: Places of possibility? Rural Societies in a Neoliberal World. XXVI European Society for Rural Sociology Congress, 18-21 August 2015. Book of Abstracts. Aberdeen: European Society for Rural Sociology, 2015 - s. 248.
 • Bański Jerzy: The influence of the border on the local development on the example of Lublin border region (Poland). [w]: EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015 - s. 235.
 • Bański Jerzy: Detecting Territorial Potentials and Challenges in Cross-Border Regions – the ESPON Handbook overview. [w]: The Power of Geography and the Role of Spatial Information. EUROGEO Conference 2014. 15-17 May, 2014, Valetta, Malta (book of abstracts). Valletta: EUROGEO, 2014 - s. 30.
 • Bański Jerzy: Modernization or marginalization: contemporary trends of family farming in Poland. [w]: Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran. Ed. Esmail Karamidehkordi. Zanjan: University of Zanjan Press, 2014 - s. 149.
 • Bański Jerzy: Polycentric development of Mazovia Region: vision or reality?. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - s. 279.
 • Bański Jerzy: Wprowadzenie. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 31 - s. 7-8.
 • Bański Jerzy: Geography in the organizational structure of academic institutions – selected issues. [w]: Geography: linking tradition and future. Bruges: EUROGEO, 2013 - s. 10.
 • Bański Jerzy: Changes in population potential of Eastern Poland vs. local development. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Bański Jerzy: Scenarios for development and visions of Poland`s rural space in a long-term perspective. [w]: AAG Annual Meeting Abstracts. Los Angeles: AAG, 2013 - s. 48-49.
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland. [w]: International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience. Aveiro: University of Aveiro, 2013 - s. 36.
 • Bański Jerzy, Garcia-Blanco Gemma: Preface. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 32 - s. 9.
 • Czapiewski Konrad, Bański Jerzy, Mazur Marcin, Ferenc Mariola: Role of local actors in the land use change processes; results from ESPON EU-LUPA project. [w]: Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference, Sunday 5th May - Wednesday 8th May 2013, University of Tampere, Tampere, Finland. Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds. Tampere: Regional Studies Association, 2013 - s. 29.
 • Bański Jerzy: Introduction. [w]: Local and regional development – challenges and policy issues. Ed. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2012 - s. 7 (Rural Studies; 27)
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin: ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?. [w]: Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands. Seaford: Regional Studies Association, 2012 - s. 42-43.
 • Bański Jerzy: Dilemmas for regional development - the case of Poland. [w]: American Association of Geographers Annual Meeting Abstracts, Seattle, Washington, 12-16 April 2011. Seattle: Association of American Geographers, 2011 - s. 41.
 • Bański Jerzy: Quo vadis geography? Some remarks of Poland. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 1 s.
 • Bański Jerzy: Editorial. - Czas. Geogr. 2011, 82, z. 1/2 - s. 3-4.
 • Bański Jerzy: The influences of EU border on local development - on example of borderland of the Lublin region. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Bański Jerzy: Wstęp. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 5.
 • Bański Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 7-8 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy: [Głos w dyskusji]. [w]: Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich. Red. Andrzej Richling, Maciej Lechowicz. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 107.
 • Bański Jerzy: Introduction. [w]: Socio-economic disparities and the role of local development. Ed. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 5 (Studia Obszarów Wiejskich; 20)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman, Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Podsumowanie i wnioski. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 97-108 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Winners of transformation - successful rural areas in Poland. [w]: Socio-economic disparities and the role of local development. Warsaw Conference 2009, Commission on Local Development IGU, 7-14 September 2009, Warsaw, Poland. Book of abstracts. Warsaw: PAN IGiPZ, 2009 - s. 11-12.
 • Bański Jerzy, Bednarek Maria: Introduction to the volume. [w]: Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe. Eds. Jerzy Bański, Maria Bednarek. Warsaw: PTG; PAN IGiPZ, 2008 - s. 5 (Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich]; 15)
 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym. - Urbanista 2007, nr 2 - s. 10-14.
 • Bański Jerzy: East-Central Europe as a region in Europe. [w]: Regions, Localities and Lanscapes in New Europe. Enhanced abstracts and full texts (in the supplement) of lectures from the 7th International Geographical Conference CONGEO '07, Brno, Czech Republic, August 27-31, 2007. Eds. Eva Kallabova, Bohumil Frantal, Petr Klusacek. Brno: Institute of Geonics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007 - s. 6-8.
 • Bański Jerzy: Conceptions of spatial development in Poland. [w]: Second Global Conference on Economic Geography. Bejing International Convention Center, China, 25-28th June 2007. Beijing: Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Science, 2007 - s. 37-38.
 • Bański Jerzy: Contemporary processes in the rural areas in Poland. [w]: Prvi Kongries Srbskich Geografa, Sokobanja, 12-22 X 2006. Sokobanja: [b.w.], 2006 - s. 104.
 • Bański Jerzy: Encyklopedia szkolna WSiP. Geografia. Warszawa 2006. - Geogr. w Szk. 2006, 59, nr 3 - s. 60-61.
 • Bański Jerzy: Conception of rural development in Poland. [w]: Geografia v meniacom sa svete. XIV Kongres SGS. Banska Bystrica: FPV UMB Katedra Geografie, 2006 - s. 90.
 • Bański Jerzy: Głos w dyskusji. [w]: Wieś polska dwa lata po wstąpieniu do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ściany wschodniej. Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2006 - s. 200-202 (Biuletyn; 228)
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo. [w]: Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, 20-21 marca 2006 Poznań. Forum Geografów Polskich. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: UAM, 2006 - s. 173-175.
 • Bański Jerzy: Contemporary land use changes in East-Central Europe - identification of the main conflicts. [w]: European Union expansion: land use change and environmental effects in rural areas. International Workshop, Luxembourg, 4-7 September 2005. Programme, abstracts, list and addresses of participants. Ed. Lucien Hoffmann, Laurence Lewis. Luxmbourg: [b.w.], 2005 - s. 23-24.
 • Bański Jerzy: Peripheralization of peripheries - the case of Poland. [w]: Quo vadis periphery? International Conference on Issues of Peripheral Areas, Prague, November 25-26, 2005. Abstract book. Prague: [b.w.], 2005 - s. 2.
 • Bański Jerzy: Relations between core and peripheries in the Polish conceptions of development. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 4.
 • Bański Jerzy: Contemporary land use in suburban areas - processes and future outlook. [w]: International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia. Ed. Uloe Mander, Kadri Meier. Tartu: Tartu University Press, 2005 - s. 54.
 • Bański Jerzy: Introduction to the volume. [w]: Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region. Ed. Jerzy Bański. Warsaw: Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, 2004 - s. 5 (European Rural Development Network; 2)
 • Bański Jerzy: Wstęp. [w]: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, 2004 - s. 7 (Studia Obszarów Wiejskich; 6)
 • Bański Jerzy, Rydz Eugeniusz: Wprowadzenie. [w]: Problemy społeczne wsi. Red. Jerzy Bański, Eugeniusz Rydz. Warszawa: [b.w.], 2002 - s. 7 (Studia Obszarów Wiejskich; 2)
 • Bański Jerzy: Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 149-151.
 • Bański Jerzy: Typy rolniczych obszarów problemowych. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 167-169.
 • Bański Jerzy: Methods of identification of problem areas in agriculture. [w]: Sustainable development of rural regions in the period of transition. International Conference, Veliki Preslav 20-21.06.2000. Veliki Preslav: [b.w.], 2000 - s. 7-8.
 • Bański Jerzy: Changes of the agricultural land use in the suburban zones. [w]: Colocviul de Geografie Romano-Polon. Bucuresti - 2 Iulie 1996. Bucuresti: [b.w.], 1996 - s. 13.
 • Bański Jerzy: Kierunki przemian rolniczego użytkowania ziemi w województwie warszawskim w latach 1980-1988. [w]: Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces rurarux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 1 s. nlb.
 • Bański Jerzy: Przemiany rolniczego użytkowania ziemi na wschodnich obszarach przygranicznych. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 179.
 • Bański Jerzy: Land use change in modern Japan. Red. Y. Himiyama, 1992. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 210-211.

Prace dokumentacyjne

 • Bański Jerzy, Chmieliński Paweł, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin, Szymańska Monika, Wilkin Jerzy: Przedsiębiorczość na wsi, współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju. Warszawa: FDPA, 2015 - 42 s.
 • Bański Jerzy: Population Dynamics and the Human Dimensions of Climate Change. International Seminar (Canberra, Australia, 27-29th November 2012). - Papers on Global Change IGBP 2013, 20 - s. 103-104.
 • Bański Jerzy: Regionalna Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej „United and Integrated with the World”. Santiago, Chile, 14-18.11.2011. - Czasopismo Geograficzne 2012, 83, 1-2 - s. 113-115.
 • Bański Jerzy: Polskie Towarzystwo Geograficzne [folder informacyjny]. Warszawa: PTG, 2008 - 8 s.
 • Bański Jerzy: Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 214-219.
 • Bański Jerzy: Przedmowa. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 7-8.
 • Bański Jerzy: Prace Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce. Red. Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 209-215 (Studia Obszarów Wiejskich; 7)
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2000 r. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.3/4 - s. 424-429.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 43. 2001 - 6 s.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1999 r. - Czas. Geogr. 2000, 71, z.3/4 - s. 363-366.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1998 r. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.3/4 - s. 393-396.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1997 r. - Czas. Geogr. 1998, 69, z.1 - s. 116-118.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny ZG PTG nr 42. Styczeń 2000. - 8 s.

Mapy, atlasy

 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Bański Jerzy: [1 mapa]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Bański Jerzy: Użytkowanie ziemi w okresie restrukturyzacji (mapy). Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 14 k. (27 map).
 • Bański Jerzy: Rolnicze użytkowanie ziemi. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 81.4 (7 map i 5 wykresów).

Prace popularno-naukowe

 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 135-141.
 • Bański Jerzy, Degórski Marek: Wprowadzenie. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 9.
 • Bański Jerzy: Użytkowanie ziemi w Polsce. - Geogr. w Szk. 2000, 53, nr 2/3 - s. 98-102.
 • Bański Jerzy: W głąb pustyni. - Poznaj Świat 1998, nr 8 - s. 40-42.
 • Bański Jerzy: Ruiny nad Morzem Egejskim. - Nowa Europa 1994, 11-13 III - s. 19.