IGiPZ PAN > Zakład Geoekologii > Opracowania on-line > Roślinność doliny Wisły

Zakład Geoekologii

OPRACOWANIA ON-LINE


Roślinność doliny Wisły  

Jan Marek Matuszkiewicz (red.)
Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej
IGiPZ PAN, Warszawa, 2020

Zespół autorski

Kierownik projektu i redaktor mapy: Jan Marek Matuszkiewicz
Wykonawcy kartowania terenowego: Jan Marek Matuszkiewicz, Anna Kozłowska, Joanna Plit, Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon
Opracowanie mapy numerycznej: Piotr Werner, Jan Marek Matuszkiewicz, Jerzy Solon, Anna Kowalska
Opracowanie produktu na stronie internetowej: Jacek Wolski, Jan Marek Matuszkiewicz

Opis ogólny produktu

Wchodzące w skład pakietu trzy numeryczne, kompleksowe mapy roślinności prezentują zróżnicowanie roślinności w zakresie czterech charakterystyk pierwotnych przypisanych do każdego poligonu. Atrybuty te obejmują następujące aspekty:

  • rzeczywistą roślinność stwierdzoną (zidentyfikowaną) przez fitosocjologa w trakcie kartowania terenowego (Tabele 1, 2 i 3),
  • potencjalną roślinność naturalną wydedukowaną według przyjętego algorytmu w ramach oglądu terenowego (Tabela 4),
  • stopień odkształcenia aktualnej roślinności od wzorca fitosocjologicznego, oszacowany w trakcie oglądu płatu (Tabela 5),
  • kierunek przekształceń aktualnej roślinności (dynamika roślinności) przewidywany przez kartującego specjalistę (Tabela 6).

Ponadto roślinność rzeczywista zaprezentowana jest z uwzględnieniem ewentualnej struktury kompleksowej. Poligonom o kompleksowej strukturze (trudnej do zaprezentowania w skali mapy) przypisano w kolumnie KOMPLEKS atrybut „k”; charakterystykę najważniejszego elementu mozaiki podano w kolumnie ROS1, drugiego w kolejności w ROS2 i ewentualnie trzeciego w ROS3. W przypadku poligonów o prostej strukturze wewnętrznej (brak atrybutu „k”) charakterystykę roślinności rzeczywistej podano tylko w kolumnie ROS1.

W pakiecie znajdują się mapy obejmujące w przekroju poprzecznym holoceńską dolinę Wisły oraz w całości lub w znacznej części tarasy plejstoceńskie. Ogólny zasięg mapy w przekroju podłużnym obejmuje dolinę Wisły od ujścia Sanu do ujścia do morza. Brak informacji w obrębie miasta Warszawa związany jest z faktem, że dla tego fragmentu mapa była opublikowana wcześniej (Matuszkiewicz i in. 2000). Poszczególne odcinki („Puławy”, „Wyszogród” i „Bydgoszcz”) wykazują pewne różnice w zakresie szczegółowości i treści, co przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Charakterystyka szczegółowa poszczególnych map i ich zawartości

Odcinek "Bydgoszcz" Odcinek "Wyszogród" Odcinek "Puławy"

Specyfikacja techniczna produktu kartograficznego

Mapy wektorowe dla poszczególnych odcinków doliny Wisły opracowane zostały w układzie współrzędnych geodezyjnych "1992". Mapy "Bydgoszcz" i "Wyszogród" uzgodniono na stykach pod względem graficznym i atrybutowym. Zestaw zawiera:

  • pliki bazodanowe (.dbf) wraz z reprezentacją graficzną poligonów (.shp),
  • pliki z legendami (.lyr) dla map roślinności potencjalnej i rzeczywistej,
  • pliki z projektami (.mxd) dla map roślinności potencjalnej i rzeczywistej,
  • pliki zawierające dodatkowe elementy treści, w tym: granice województw i powiatów (GUGiK), miasta wojewódzkie i powiatowe, sieć ATPOL.

Na podstawie załączonych projektów powstały mapy rastrowe (.png, 24-bit) w rozdzielczości 1500 dpi i formacie druku A3 w układzie pionowym.

Materiały do pobrania

Mapy rastrowe

Mapa potencjalnej roślinności naturalnej doliny Wisły środkowej i dolnej (pobierz)
Mapa roślinności rzeczywistej doliny Wisły środkowej i dolnej (pobierz)

Mapy wektorowe

Numeryczna mapa roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej wraz z treściami uzupełniającymi (pobierz)

Tabele

Tabela 1. Charakterystyka jednostek kartograficznych w zakresie roślinności rzeczywistej kompleksowych map roślinności doliny Wisły (ujęcie systematyczne) (pobierz)
Tabela 2. Spis alfabetyczny jednostek kartograficznych w zakresie roślinności rzeczywistej kompleksowych map roślinności doliny Wisły (klasyfkacja szczegółowa) (pobierz)
Tabela 3. Spis alfabetyczny jednostek kartograficznych w zakresie roślinności rzeczywistej kompleksowych map roślinności doliny Wisły (klasyfikacja uproszczona) (pobierz)
Tabela 4. Kody i udział na mapach jednostek potencjalnej roślinności naturalnej (pobierz)
Tabela 5. Charakterystyka jednostek kartograficznych w zakresie odkształcenia roślinności rzeczywistej kompleksowych map roślinności doliny Wisły (pobierz)
Tabela 6. Charakterystyka jednostek kartograficznych w zakresie dynamiki roślinności rzeczywistej kompleksowych map roślinności doliny Wisły (pobierz)


Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim, które przysługuje Janowi Markowi Matuszkiewiczowi. Kopiowanie i rozpowszechnianie opracowania w całości lub w częściach możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora. Dopuszcza się bez tego warunku wykorzystanie w formie kopiowania fragmentów map do celów naukowych i dydaktycznych z podaniem cytatu opracowania.


Redakcja strony WWW: Jacek Wolski
Ostatnia aktualizacja: 5.03.2020