Zakład Geoekologii

OPRACOWANIA ON-LINE


Roślinność doliny Wisły  

Jan Marek Matuszkiewicz (red.)
Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej
IGiPZ PAN, Warszawa, 2020

Odcinek "Bydgoszcz"

Mapa doliny Wisły odcinek „Bydgoszcz” obejmuje odcinek nurtu rzeki od 681 do 947 km, to jest od miasta Włocławek do ujścia do morza (łącznie 1452,25 km2). Wyróżniono 2733 poligonów podstawowych. Mapa bazuje na kartowaniu terenowym, z wykorzystaniem zdjęć lotniczych, przeprowadzonym w roku 1998, na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:50 000. Zawiera ograniczoną charakterystykę roślinności - bez dodatkowych charakterystyk pierwotnych, ale z uwzględnieniem kompleksowości struktury wewnętrznej. Na mapie tego odcinka realizują się: 63 jednostki kartograficzne uproszczonej klasyfikacji roślinności rzeczywistej oraz 18 jednostek potencjalnej roślinności naturalnej (tab. 4). Dla tego odcinka nie stosowano szczegółowej klasyfikacji roślinności rzeczywistej.

Charakterystyka 20 jednostek roślinności rzeczywistej o największym udziale powierzchniowym na mapie "Bydgoszcz" (ROS11)

Udział powierzchniowy jednostek potencjalnej roślinności naturalnej na mapie "Bydgoszcz"

Objaśnienia kodów poszczególnych jednostek w tabeli 4
pozostałe - grupa zbiorowisk o udziale jednostkowym <0,5% (E.-Pin., S.-Pin., S.-Aln., Q.-Pin.m., Fago-Querc., F.-U.z., F.-U.ch., R.-Aln.)


Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim, które przysługuje Janowi Markowi Matuszkiewiczowi. Kopiowanie i rozpowszechnianie opracowania w całości lub w częściach możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora. Dopuszcza się bez tego warunku wykorzystanie w formie kopiowania fragmentów map do celów naukowych i dydaktycznych z podaniem cytatu opracowania.


Redakcja strony WWW: Jacek Wolski
Ostatnia aktualizacja: 5.03.2020