Zakład Geoekologii

OPRACOWANIA ON-LINE


Roślinność doliny Wisły  

Jan Marek Matuszkiewicz (red.)
Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej
IGiPZ PAN, Warszawa, 2020

Odcinek "Puławy"

Mapa doliny Wisły odcinek „Puławy” obejmuje odcinek doliny od miejscowości Zawichost do południowych granic Warszawy (łącznie 2183,15 km2). Wyróżniono 14 977 poligonów podstawowych. Mapa bazuje na kartowaniu terenowym, z wykorzystaniem zdjęć lotniczych, przeprowadzonym w latach 1993-2000 na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000. Zawiera pełną charakterystykę roślinności (4 aspekty + informacje o kompleksowości struktury wewnętrznej). Na mapie tego odcinka realizuje się: 108 jednostek kartograficznych z klasyfikacji szczegółowej roślinności rzeczywistej (tab. 1 i 2) oraz 24 jednostki potencjalnej roślinności naturalnej (tab. 4). Dla tego odcinka nie stosowano uproszczonej klasyfikacji roślinności rzeczywistej.

Charakterystyka 20 jednostek roślinności rzeczywistej o największym udziale powierzchniowym na mapie "Puławy" (ROS1)

Udział powierzchniowy jednostek potencjalnej roślinności naturalnej na mapie "Puławy"

Objaśnienia kodów poszczególnych jednostek w tabeli 4
pozostałe - grupa zbiorowisk o udziale jednostkowym <0,5% (L.-Pin.m., M.-Pin., V.u.-Pin., T.-Carp.c., S.-Pin., F.-U.ch., F.-U.z., S.-Aln., woda, industrioklimaks)


Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim, które przysługuje Janowi Markowi Matuszkiewiczowi. Kopiowanie i rozpowszechnianie opracowania w całości lub w częściach możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora. Dopuszcza się bez tego warunku wykorzystanie w formie kopiowania fragmentów map do celów naukowych i dydaktycznych z podaniem cytatu opracowania.


Redakcja strony WWW: Jacek Wolski
Ostatnia aktualizacja: 5.03.2020