IGSO PAS > People > Member
Prof. Jerzy Bański
Head of Department of Rural Geography and Local Development
Department of Rural Geography and Local Development
Office 419
Phone +48 226978919
E-mail

Education

 • 1982-1988, MA - Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw
 • 1985-1987 - Institute of Philosophy and Sociology, University of Warsaw
 • 1986-1988 - Postgraduate studies, Faculty of Scientific Photography and Image Information, University of Warsaw

Academic career and degrees

 • 1996 - PhD in Earth Sciences, specialization in geography (a doctoral dissertation entitled: Changes in the agricultural use of land in Poland in the years 1975-1988)
 • 2000 – a habilitated (post-doctoral) degree in Earth Sciences focusing in economic geography (post-doctoral dissertation entitled: Problem areas in the agriculture of Poland)
 • 2008 – Professor in Earth Sciences

Scientific achievements

 • Author of 421 publications, including 151 in English
 • Head of 48 projects and expert evaluations, participant in 48 projects and expert evaluations
 • Scholarship: 1994, Utrecht University; 1999, University of Kopenhagen
 • Active participation in 326 scientific conferences, including 100 abroad
 • Supervision of 5 PHD students and 43 MSc students (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)

Research interests

 • Land use
 • Contemporary transformations of spatial structure
 • Spatial and regional planning
 • Local and regional development
 • Rural geography

Awards and distinctions

 • 2001 – Jan Olaf Chmielewski Science Award of the Department of Earth Mining Sciences Polish Academy of Sciences granted for a publication Problem areas in Polish agriculture
 • An honorary member of the Bulgarian Scientific Society

Selected publications

Projects

Other projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Bański J., 2023, Issues and dilemmas of local and regional development in geographical research, [w:] Red. Jerzy Bański, Michael Meadows, Research directions, challenges and achievements of modern geography, Advances in Geographical and Environmental Sciences, Springer, Singapore, , s. 271-293.
 • Bański J., Kamińska W., Mularczyk M., 2023, Small towns ageing — searching for linkages between population processes, [w:] Red. Huhua Cao, John Zacharias, Claude Albert, Meutchehe Ngomsi, The city in an era of cascading risks: New insights from the ground, City Development: Issues and Best Practices, Springer, , s. 149-166.
 • Bański J., Kowalski M., Konopski M., 2023, Nierówności przestrzenne a geografia niezadowolenia. Przykład preferencji wyborczych na obszarach problemowych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 95, 4, s. 421-446.
 • Bański J., Mazur M., Mazurek D., 2023, Struktura przestrzenna, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas małych miast, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 109-120.
 • Bański J., Mazurek D., 2023, Identification of the spatial extent of the peri-urban area: The case of three cities in Poland, Moravian Geographical Reports, 31, 3, s. 47-55.
 • Bański J., 2022, Rozważania na temat klasyfikacji małych miast – przegląd podejść badawczych i próba klasyfikacji wielokryterialnej, Przegląd Geograficzny, 94, 2, s. 199-218.
 • Bański J., 2022, The integration of local resources in search of a new product – on the example of the Lublin region (Poland), European Countryside, 14, 4, s. 753-769.
 • Bański J., Kamińska W., 2022, Trends for agricultural land-use in the CEECs following the collapse of the Eastern Bloc, Land Use Policy, 112, s. 105794.
 • Bański J., 2021, The functions and local linkages of small towns: A review of selected classifications and approaches to research, [w:] Red. Jerzy Bański, The Routledge handbook of small towns, Routledge, New York, , s. 7-19.
 • Bański J., Kamińska W., Mularczyk M., 2021, Ruch naturalny i migracje a zjawisko starzenia się społeczeństwa w małych miastach w Polsce w okresie 2008‑2017, Przegląd Geograficzny, 93, 4, s. 491-513.
 • Bański J., Kamińska W., Mularczyk M., 2021, The natural and migration movements versus population ageing in Poland’s small towns, [w:] Red. Jerzy Bański, The Routledge handbook of small towns, Routledge, New York, , s. 138-159.
 • Bański J., Kiniorska I., 2021, The role of local resources as factors of regional development, [w:] Red. R.B. Singh, Soumendu Chatterjee, Mukunda Mishra, Andrews Jose de Lucena, Practices in regional science and sustainable regional development. Experiences from the Global South, Springer, Singapore, , s. 23-36.
 • Bański J., Mazur M., Kamińska W., 2021, Socioeconomic conditioning of the development of the COVID-19 pandemic and its global spatial differentiation, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 915 s.
 • Mazur M., Bednarek-Szczepańska M., Bański J., Mazurek D., 2021, Measuring environmental and landscape-related potential for tourism development in rural areas and assessment of its co-occurrence with tourist movement: The case of Poland, Moravian Geographical Reports, 29, 2, s. 101-112.
 • Bański J., 2020, Selected apects of the transformation of agriculture in the CEECs following the fall of the Eastern Bloc, Studia Obszarów Wiejskich, s. 5-31.
 • Bański J., 2020, Zmiany w rolniczym użytkowaniu ziemi w Europie Środkowo- Wschodniej po upadku gospodarki socjalistycznej, Studia Obszarów Wiejskich, 57, s. 15-34.
 • Bański J., 2020, Dilemmas for spatial planning and regional development in Poland. A review of the concepts, [w:] Red. Jerzy Bański, Dilemmas of regional and local development, Routledge Explorations in Development Studies, Routledge, Oxon, New York, , s. 29-49.
 • Bański J., Solon B., 2020, Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 92, 1, s. 155-167.
 • Bański J., Wesołowska M., 2020, Disappearing villages in Poland - selected socioeconomic processes and spatial phenomena, European Countryside, 12, 2, s. 222-241.
 • Bański J., Wesołowska M., Łoboda K., 2020, Wsie zanikające – identyfikacja i analiza wybranych cech społeczno-ekonomicznych, Przegląd Geograficzny, 92, 2, s. 175-189.
 • Mazur M., Bednarek-Szczepańska M., Bański J., Mazurek D., 2020, Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa a ruch turystyczny na obszarach wiejskich w Polsce – próba metodyczna, Czasopismo Geograficzne, 91, 1-2, s. 59-85.
 • Bański J., 2019, Dylemat równości i efektywności w koncepcjach rozwoju przestrzennego kraju, [w:] Red. Agnieszka Olechnicka, Mikołaj Herbst, Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, , s. 102-111.
 • Bański J., 2019, Land-use and ownership changes of agriculture, [w:] Red. Grzegorz Gorzelak, Social and economic development in Central and Eastern Europe: Stability and change after 1990, Regions and Cities, Routledge, London, , s. 225-243.
 • Bański J., 2019, Struktura i ocena zasobów lokalnych w regionach Polski Wschodniej, Studia Obszarów Wiejskich, 53, s. 35-50.
 • Bański J., 2019, Miejsce obszarów wiejskich w planowaniu przestrzennym, [w:] Red. Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin, Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. T.2, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, , s. 741-760.
 • Bański J., 2019, Spatial differences in the transformation processes taking place in rural areas of East-Central Europe, [w:] Red. Jerzy Bański, Three decades of transformations in the East-Central European Countryside, Springer, Cham, , s. 3-19.
 • Bański J., 2018, Gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich, w tym zapewniająca racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi, [w:] Red. Jerzy Wilkin, Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, , s. 9-18.
 • Bański J., 2018, Phases to the transformation of agriculture in Central Europe – Selected processes and their results, Agricultural Economics, 64, s. 546-553.
 • Bański J., 2018, Wyzwania rozwojowe na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim, Mazowsze Studia Regionalne, 25, s. 45-59.
 • Bański J., Degórski M., Komornicki T., Śleszyński P., 2018, The delimitation of areas of strategic intervention in Poland; a methodological trial and its results, Moravian Geographical Reports, 26, 2, s. 84-94.
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2018, Zachowania wyborcze mieszkańców wsi, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 281-286.
 • Bański J., Mazurek D., 2018, Smart specialisation and the internal potential of regions in Poland, Folia Geographica, 60, 1, s. 5-30.
 • Bański J., 2017, Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych z polskich placówek geograficznych, Przegląd Geograficzny, 89, 4, s. 595-616.
 • Bański J., 2017, The future of rural Poland: the main trends and possible scenarios, Eastern European Countryside, 23, s. 71-102.
 • Bański J., 2017, Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej, Wieś i Rolnictwo, 1, s. 7-22.
 • Bański J., 2017, The consequences of changes of ownership for agricultural land use in Central European countries following the collapse of the Eastern Bloc, Land Use Policy, 66, s. 120-130.
 • Komornicki T., Bański J., Degórski M., Śleszyński P., 2017, Obszary Wzrostu jako przedmiot strategicznej interwencji państwa, [w:] Red. Włodzimierz Okrasa, Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, , s. 157-176.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitation of problem areas in Poland, Geographia Polonica, 90, 2, s. 131-138.
 • Bański J., 2016, Użytkowanie ziemi, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 35-44.
 • Bański J., 2016, Small farms in rural space: a diagnosis of their circumstances and significance, as exemplified by the case of Poland, [w:] Red. A.K. Srivastava, T.K. Datta, K.K Vass, V.K. Gupta, S. Ayyappan, Sustainable Livelihood Security fo Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 03-06 February 2015, ICAR - National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. Proceedings, National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi, , s. 39-48.
 • Bański J., 2016, Geography of world class universities, Wulfenia, 23, 6, s. 361-376.
 • Bański J., 2016, Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej – przykład regionu lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 7-19.
 • Bański J., 2016, Rozważania na temat stanu i perspektyw geografii w Polsce, [w:] Red. Andrzej Suliborski, Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 107-115.
 • Bański J., 2016, Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza i wyzwania, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 167, s. 274-284.
 • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2016, The influence of landscape capital differentiation on the offer of agro-tourist facilities in Poland, [w:] Red. Elisabeth Kastenholz, Maria João Carneiro, Celeste Eusébio, Elisabete Figueiredo, Meeting challenges for rural tourism through co-creation of sustainable tourist experiences, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, , s. 223-242.
 • Bański J., Czapiewski K., 2016, Funkcje gospodarcze, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 89-112.
 • Bański J., Czapiewski K., Górczyńska M., 2016, Impact of the locations of small towns in Mazovia (Poland) on their socio-economic structure and on their role in relation to the neighboring rural areas, Journal of Urban and Regional Analysis, 8, 2, s. 117-131.
 • Bański J., Mazur M., 2016, Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy, Land Use Policy, 54, s. 1-17.
 • Bański J., Ryger T., 2016, Planowanie i zarządzanie, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 131-144.
 • Czapiewski K., Bański J., Górczyńska M., 2016, The impact of location on the role of small towns in regional development: Mazovia, Poland, European Countryside, 8, 4, s. 413-426.
 • Bański J., 2015, Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych, Przegląd Geograficzny, 87, 2, s. 279-298.
 • Bański J., 2015, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi – wybrane zagadnienia, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102, 1, s. 59-69.
 • Bański J., 2015, Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne, [w:] Red. nauk. Eugeniusz Karol Chyłek, Mariusz Pietras, Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka – Praktyce". Praca zbiorowa, Wydawnictwo Pascal, Warszawa, , s. 169-176.
 • Bański J., 2015, Geografia najlepiej ocenianych ośrodków akademickich, Przegląd Geograficzny, 87, 4, s. 613-641.
 • Bański J., 2015, Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, Wieś i Rolnictwo, 2, s. 139-149.
 • Bański J., 2015, Bariery i determinanty lokalnego rozwoju, [w:] Red. nauk. Michał Thlon, Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, , s. 131-150.
 • Bański J., 2015, Las jako element gospodarki przestrzennej, [w:] Red. Stanisław Zając, Kazimierz Rykowski, Współdziałanie. Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju. Materiały siódmego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Sękocin Stary, 26 maja 2015 roku, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, , s. 82-92.
 • Bański J., 2015, The Atlas of Polish Agriculture as an example of the use of statistics for decision-making, [w:] Eds. Flavio Bolliger, Leonardo Z. Maya, Improving Statistics for Food Security, Sustainable Agriculture, and Rural Development. Linkig statistics with decision making. ICAS VI. Sixth International Conference on Agricultural Statistics, 23-25 October 2013, Rio de Janeiro, Brazil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Rio de Janeiro, , s. 383-388.
 • Bański J., Czapiewski K., 2015, A vision of the polycentric development of the Mazovia region in Poland, Geograficky Casopis, 67, 4, s. 301-321.
 • Bański J., Więckowski M., 2015, Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju lokalnego - na przykładzie woj. podkarpackiego, Biuletyn KPZK PAN, 256, s. 9-26.
 • Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P., 2015, Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic, Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 7-36.
 • Bański J., 2014, Rola infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, [w:] Red. Cezary Jastrzębski, Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce, , s. 33-42.
 • Bański J., 2014, Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia, Wieś i Rolnictwo, 165, 4, s. 1-13.
 • Bański J., 2014, Social and economic success in metropolitan areas and the role of urban-rural cooperation, [w:] Eds. Magdalena Dej, Karol Janas, Oskar Wolski, Towards urban-rural partnership in Poland. Preconditions and potential, Institute of Urban Development, Kraków, , s. 33-40.
 • Bański J., 2014, Structure and ownership of agricultural land in Poland in the first years of new millenium, Journal of Agricultural Science and Technology B, 2, s. 85-93.
 • Bański J., 2014, Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s. 441-470.
 • Bański J., 2014, Sukces społeczno-gospodarczy w obszarach metropolitalnych – rola współpracy miejsko-wiejskiej, [w:] Red. Magdalena Dej, Karol Janas, Oskar Wolski, Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, , s. 47-55.
 • Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2014, Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego - diagnoza i ocena, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26, s. 98-112.
 • Bański J., Ferenc M., 2014, ESPON as a tool of national and regional policy, Europa XXI, 25, s. 23-35.
 • Bednarek-Szczepańska M., Bański J., 2014, Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 243-260.
 • Bański J., 2013, Atlas of Polish Agriculture as example of statistics utilisation for decision making, Sixth International Conference on Agricultural Statistics, ICAS, Rio de Janeiro, 7 s.
 • Bański J., 2013, Dlaczego geografia jest w "B" - kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 677-682.
 • Bański J., 2013, O przyszłości polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 9-24.
 • Bański J., 2013, Różne oblicza polskiej geografii, [w:] Red. Anna Cedro, Geografia wobec problemów zmian globalnych. VIII Forum Geografów Polskich, Szczecin, 10-11 czerwca 2013 r, ZAPOL, Szczecin, , s. 13-16.
 • Bański J., 2013, Modern-day demographic processes in Central Europe and their potential interactions with climate change, Papers on Global Change IGBP, 20, s. 85-99.
 • Bański J., 2013, Geography in the organizational structure of academic institutions – selected issues, European Journal of Geography, 4, 2, s. 55-72.
 • Bański J., 2013, Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 291-307.
 • Bański J., 2013, Zróżnicowanie terytorialne i spójność przestrzenna, [w:] Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar, Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, , s. 48-58.
 • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2013, The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland, International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience, University of Aveiro, Aveiro, , s. 235-250.
 • Bański J., Czapiewski K., Ferenc M., Mazur M., 2013, Land use change and land use functions - case studies, Studia Obszarów Wiejskich, 32, s. 169-234.
 • Bański J., Ferenc M., 2013, "International" or "Anglo-American" journals of geography?, Geoforum, 45, s. 285-295.
 • Bański J., Janicki W., 2013, The influence of the EU’s eastern frontier on the socioeconomic situation of border areas, as exemplified by Lublin province (Poland), European Urban and Regional Studies, 20, 3, s. 299-313.
 • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M., Konopski M., 2013, The use of ITC in Mazovian agriculture, [w:] Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka, Knowledge as a factor of rural development, Rural Areas and Development, 10, Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, Warsaw, , s. 45-57.
 • Bański J., 2012, Miejsce geografii w strukturze organizacyjnej wybranych ośrodków akademickich na świecie, Przegl.Geogr., 84, 2, s. 199-217.
 • Bański J., 2012, Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie długookresowej – próba metodyczna, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, 145, KPZK PAN, Warszawa, , s. 78-105.
 • Bański J., 2012, O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 199-217.
 • Bański J., 2012, A diagnosis of contemporary geography in Poland – selected issues, [w:] Ed. by Paweł Churski, Contemporary issues in Polish geography, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 11-26.
 • Bański J., 2012, Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 11, 3, s. 5-16.
 • Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2012, Policentryczność rozwoju Mazowsza, Mazowsze Studia Regionalne, 10, s. 71-88.
 • Bański J., Ferenc M., 2012, Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, 84, 4, s. 617-638.
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2012, Spatial differences in voting behaviour among inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007, Geograficky Casopis, 64, 2, s. 91-109.
 • Bański J., Wesołowska M., 2012, Architectural transformations of residential buildings in rural areas of the Lublin region, Architectoni.ca, 2, 1, s. 174-186.
 • Bański J., 2011, Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne - w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, Studia, 133, KPZK PAN, Warszawa, , s. 88-102.
 • Bański J., 2011, A diagnosis of contemporary geography in Poland - selected issues, Czas. Geogr., 82, z. 1/2, s. 7-22.
 • Bański J., 2011, Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych, Przegl. Geogr., 83, z.2, s. 233-250.
 • Bański J., 2011, Changes in agricultural land ownership in Poland in the period of the market economy, Agric. Econ., 57, z. 2, s. 93-101.
 • Bański J., 2011, Uwarunkowania sukcesu gospodarczego na wsi, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Studia, 138, KPZK PAN, Warszawa, , s. 61-76.
 • Bański J., 2011, Obszar problemowy - koncepcje i kryteria identyfikacji, Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Wybór referatów konferencyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Ponadregionalnych, Warszawa, , s. 7-18.
 • Bański J., 2011, The work of art as a source of knowledge in geographical studies, Problems of Geography, 3-4, s. 3-17.
 • Bański J., 2011, Wieś w badaniach geograficznych - ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego, [w:] Red. nauk. Maria Halamska, Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Wydaw. Nauk. Scholar, Warszawa, , s. 29-44.
 • Bański J., 2011, Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych, Przegląd Geograficzny, 83, 2, s. 233-250.
 • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2011, Instrumenty polityki spójności oraz WPR. Znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Bliżej Brukseli, nr 8, s. 28-39.
 • Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu, Przegląd Geograficzny, 82, 3, s. 319-333.
 • Bański J., 2010, Granica w badaniach geograficznych - definicja i próba klasyfikacji, Przegląd Geograficzny, 82, 4, s. 489-508.
 • Bański J., 2010, Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - nowe opracowania, stare rozwiązania. Dyskusja, Przegląd Geograficzny, 82, 4, s. 619-627.
 • Bański J., 2010, Uprawy roślinne, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 79-93.
 • Bański J., 2010, Rolnicze użytkowanie ziemi, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 47-54.
 • Bański J., 2010, Znaczenie rolnictwa w gospodarce Polski, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-14.
 • Bański J., 2010, Obszar problemowy - koncepcja i typologia, Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Warszawa, 9-10 grudnia 2010 roku. Materiały konferencyjne, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 6-7.
 • Bański J., 2010, Rozwój gospodarki rolnej w Polsce, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 25-37.
 • Bański J., 2010, Warunki naturalne rolnictwa, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 15-24.
 • Bański J., 2010, Dilemmas for regional development in the concepts seeking to develop Poland's spatial structure, Reg. Studies, 44, nr 5, s. 535-549.
 • Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu, Przegl. Geogr., 82, z.3, s. 319-333.
 • Bański J., 2010, Is Central-Eastern Europe a separate region within Europe?, International Conference Geography and Regional Development. Proceedings, National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, , s. 34-40.
 • Bański J., 2010, Granica w badaniach geograficznych - definicja i próby klasyfikacji, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 489-508.
 • Bański J., 2010, "Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" - nowe opracowanie, stare rozwiązania. Dyskusja, Przegl. Geogr., 82, z.4, s. 619-627.
 • Bański J., Wesołowska M., 2010, Transformations in housing construction in rural areas of Poland's Lublin region - influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics, Landscp. Urban Plann., 94, iss. 2, s. 116-126.
 • Bański J., 2009, Kern- und Peripheriengebiete und die Raumentwicklung: das Beispiel Polen, Alles Metropole? Berlin-Brandenburg zwischen Hauptstadt, Hinterland und Europa. Herausgegeben von Thomas Weith, Hans-Joachim Kujath und Annekathrin Rauschenbach, Reihe Planungrundschau, 17, Verlag Uwe Altrock, Berlin, , s. 71-86.
 • Bański J., 2009, Wschodnia granica Unii Europejskiej jako bariera przestrzenna na przykładzie województwa lubelskiego, Czas. Geogr., 80, z.3, s. 113-129.
 • Bański J., 2009, Odrębność obszaru podmiejskiego w kontinuum miejsko-wiejskim, Czas. Geogr., 80, z. 4, s. 210-228.
 • Bański J., 2009, Rural areas of economic success in Poland - diagnosis and conditioning, [w:] Ed. Jerzy Bański, Socio-economic disparities and the role of local development, Studia Obszarów Wiejskich, 20, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 69-88.
 • Bański J., 2009, Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym, W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 98-108.
 • Bański J., 2009, Historia rozwoju gospodarki rolnej na ziemiach polskich, [w:] Red. Zygmunt Górka, Andrzej Zborowski, Człowiek i rolnictwo. Profesorowi Czesławowi Guzikowi w 70. rocznicę urodzin, IGiGP UJ, Kraków, , s. 33-45.
 • Bański J., 2009, Zmiany gospodarki rolnej i zabezpiecznia żywnościowego ludności w wyniku zmian klimatycznych, [w:] Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski, Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi, Studia, 74, KPZK PAN, Warszawa, , s. 64-74.
 • Bański J., Czapiewski K., 2009, Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 55-78.
 • Bański J., Janicki W., 2009, Ogniwa łańcucha powiązań rolnik-konsument w regionie chełmsko-zamojskim na przykładzie wybranych produktów rolnych, [w:] Red. Iwona Jażewicz, Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin, Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, Słupsk, , s. 183-201.
 • Bański J., Janicki W., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M., 2009, Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim, Małopolskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, Kraków, , s. 3-82.
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 483-506.
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 483-506.
 • Bański J., Kulikowski R., 2009, Analiza obszarów wiejskich pod kątem konkurencyjności i towarowości, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 39-54.
 • Bański J., Mazur M., 2009, Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 79-95.
 • Janicki W., Bański J., 2009, Transformation of rural space in borderlands: prospects of development of selected supply chains in chełmsko-zamojski region, Romanian Rev. Polit. Geogr., 11, nr 2, s. 83-98.
 • Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Więckowski M., 2009, Study of spatial developments in the Polish-German border region, [w:] Ed. Wendelin Strubelt, Guiding principles for spatial development in Germany, German Annual of Spatial Research and Policy, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, , s. 153-184.
 • Bański J., 2008, Współczesny rozwój obszarów wiejskich - wybrane procesy społeczne i ekonomiczne, Woda-Środ.-Obsz. Wiejskie, 8, z.1, s. 7-28.
 • Bański J., 2008, Central-Eastern Europe or just Europe - the view from Poland, Association of American Geographers, 2008 Annual Meeting, Boston, Association of American Geographers, Boston,
 • Bański J., 2008, Agriculture of Central Europe in the period of economic transformation, [w:] Eds. Jerzy Bański, Maria Bednarek, Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe, Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich], 15, PTG; PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 7-20.
 • Bański J., 2008, Struktura własnościowa gruntów rolnych w okresie gospodarki rynkowej w Polace, Czas. Geogr., 79, z.3, s. 227-243.
 • Bański J., 2008, Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] Red. Aleksandra Jezierska-Thoele, Leszek Kozłowski, Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydaw. Nauk. UMK, Toruń, , s. 29-43.
 • Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Przegl. Geogr., 80, z.2, s. 199-222.
 • Bański J., 2008, Wschodnia Polska - rubieże Zachodu, początek Wschodu, czy fragment Środkowej Europy?, [w:] Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, PAN; PTG, Warszawa, , s. 15-20.
 • Bański J., 2008, Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania gospodarki rolnej, [w:] Red. nauk. Józef St. Zegar, Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (6). Praca zbiorowa, Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu do Unii Europejskiej, 102, IERiGŻ-PIB, Warszawa, , s. 9-33.
 • Bański J., 2008, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 121-134.
 • Bański J., 2008, Problemy demograficzne obszarów wiejskich, Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, 12, IUNG-PIB, Puławy, , s. 93-102.
 • Bański J., Jankowski A., 2008, Polskie Towarzystwo Geograficzne, [w:] Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling, Historia geografii polskiej, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 492-506.
 • Bański J., 2007, Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce - polaryzacja czy równoważenie?, Przegl. Geogr., 79, z.1, s. 45-77.
 • Bański J., 2007, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce, [w:] Red. Stanisław Grykień, Władysław Hasiński, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 12, PTG, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9-18.
 • Bański J., 2007, Contemporary processes in the rural areas in Poland, Prvi Kongres Srpskih Geografa. Zbornik radova, Srpsko Geografsko Drustwo, Beograd, , s. 591-598.
 • Bański J., 2007, Obszary wiejskie w strategiach rozwoju województw zachodnich, [w:] Red. Paweł Brezdeń, Stanisław Grykień, Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, 9, Zante, Wrocław, , s. 27-35.
 • Bański J., 2007, The development of rural areas in Central Europe - an identification of new processes, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006, Discussion Papers. Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs, , s. 29-37.
 • Bański J., Czapiewski K., 2007, Wpływ zróżnicowania struktury przestrzennej rolnictwa na efektywność gospodarki rolnej - ujęcie regionalne, Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w 2006 roku, IERiGŻ, Warszawa, , s. 50-74.
 • Bański J., 2006, The balance of development of central and peripheral rural areas in Poland in the transformation period, Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts, Queensland University of Technology, Brisbane, na CD-ROM].
 • Bański J., 2006, Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Geogr. Rev., 2, z.2, s. 566-579.
 • Bański J., 2006, Relations between core and periphery in the Polish conception of development, Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts, Queensland University of Technology, Brisbane, na CD-ROM].
 • Bański J., 2006, The development of rural areas, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 193-210.
 • Bański J., 2006, Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach - analiza i ocena, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 11, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, , s. 59-72.
 • Bański J., Błażejczyk K., 2006, Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Jolanta Czerniawska, Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Dedykowane Profesorowi Bogumiłowi Krygowskiemu w stulecie urodzin, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 119-129.
 • Bański J., Czapiewski K., 2006, Pozarolnicza działalność gospodarcza na wsi - wnioski z bazy Agrinpol na tle innych źródeł, Przedsiębiorczość wiejska. Baza danych www.agrinpol.pl, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, , s. 7-14.
 • Bański J., Wesołowska M., 2006, Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, Przegl. Geogr., 78, z.2, s. 207-229.
 • Bański J., 2005, Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich, [w:] Red. Benicjusz Głębocki, Urszula Kaczmarek, Obszary sukcesu na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 8, PTG, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9-20.
 • Bański J., 2005, The development of new housing construction in suburban areas, Geography in Europe of regions. Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO '05, Luhacovice, Czech Republic, August 22-26, 2006, Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, , s. 5-14.
 • Bański J., 2005, Struktura przestrzenna obszarów wiejskich w zachodniej Polsce, [w:] Red. Jarosław Jurek, Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych, Oficyna IN PLUS, Szczecin, , s. 73-78.
 • Bański J., 2005, Obszary problemowe polskiej wsi, [w:] Red. Benicjusz Głębocki, Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Praca zbiorowa, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 377-394.
 • Bański J., 2005, Suburban and peripheral rural areas in Poland: the balance of development in the transformation period, Geogr. Casop., 57, z.2, s. 117-130.
 • Bański J., Błażejczyk K., 2005, Globalne zmiany klimatu - wpływ na rozwój rolnictwa na świecie, [w:] Praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Grzegorza Dybowskiego, Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie, Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 17, IERiGŻ-PIB, Warszawa, , s. 204-231.
 • Bański J., 2004, Contemporary transformations of the rural space in Poland: selected problems, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, New Aspects of Regional Transformation and the Urban-Rural Relationship. XIII. Polish-Hungarian Geographical Seminar, Tokaj, 26-30 September, 2002, Discussion Papers, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs, , s. 20-35.
 • Bański J., 2004, Contemporary demographic processes in the Polish rural areas, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance, Geopolitical Studies, 12, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 323-334.
 • Bański J., 2004, Land tenure and land relations in Poland, [w:] Ed. Vladimir Belenkiy, An international encyclopedia of land tenure relations for the nations of the world. Vol.3, The Edwin Mellen Press, Lewiston, , s. 400-467.
 • Bański J., 2004, Procesy ludnościowe na obszarach wiejskich, [w:] Red. Jerzy Bański, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, Warszawa, , s. 21-38.
 • Bański J., 2004, Wybrane problemy rozwoju gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli (wyniki badań ankietowych), [w:] Red. Jerzy J. Parysek, Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Praca zbiorowa, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 289-303.
 • Bański J., 2004, Współczesne przeobrażenia przestrzeni wiejskiej we wschodniej Polsce, [w:] Red. Zdzisław Michalczyk, Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 489-498.
 • Bański J., 2004, Współczesne procesy na obszarach wiejskich w Polsce, Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.), NAN Ukrainy, Kijiv, , s. 168-174.
 • Bański J., 2004, Obszary problemowe w Polsce, [w:] Red. Tadeusz Markowski, Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn, 211, KPZK PAN, Warszawa, , s. 9-32.
 • Bański J., 2004, Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich, [w:] Red. Ewa Pałka, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, Warszawa, , s. 9-22.
 • Bański J., 2004, The development of non-agricultural economic activity in Poland's rural areas, [w:] Ed. Jerzy Bański, Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region, European Rural Development Network, 2, Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, Warsaw, , s. 31-43.
 • Bański J., Czapiewski K., 2004, Mieszkańcy wsi wobec integracji europejskiej - ujęcie regionalne, [w:] Red. Stanisław Ciok, Dariusz Ilnicki, Regionalny wymiar integracji europejskiej, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, VIII/1, IGiRR UWr, Wrocław, , s. 285-298.
 • Bański J., Kowalski M., Śleszyński P., 2004, Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r, Biul. Bad. CKE, nr 2, s. 34-35.
 • Bański J., 2003, Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce, Przegl. Geogr., 75, z.3, s. 385-401.
 • Bański J., 2003, Transforming the functional structure of Poland's rural areas, [w:] Ed. Jerzy Bański, Jan Owsiński, Alternatives for European rural areas, European Rural Development Network, 1, IERiGŻ, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 19-37.
 • Bański J., 2003, Regional effect of the transition in Poland's rural areas, [w:] Eds. Antonin Vaishar, Jana Zapletalova, Jan Munzar, Regional geography and its applications. Papers of the 5th Moravian Geographical Conference CONGEO'03, Frenstat pod Radhostem, Czech Republic, September 15-19, 2003, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, Brno, , s. 6-11.
 • Bański J., 2003, Współczesne i przyszłe zmiany w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich - wybrane zagadnienia, [w:] Red. Bronisław Górz, Czesław Guzik, Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, PTG, Warszawa, , s. 11-25.
 • Bański J., 2003, Selected aspects of present-day changes in Polish rural space, Geographia Polonica, 76, 1, s. 73-96.
 • Bański J., Czapiewski K., 2003, Referendum na wsi a opinie na temat Unii Europejskiej - wybrane wyniki badań ankietowych, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa, , s. 73-85.
 • Bański J., 2002, Obszary problemowe Małopolski, [w:] Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 299-303.
 • Bański J., 2002, Współczesne problemy użytkowania ziemi w Polsce, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Materiały konferencji naukowej poświęconej Profesorowi Marianowi Koziejowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, , s. 51-61.
 • Bański J., 2002, Obszary problemowe euroregionów wschodniego pogranicza, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Euroregiony wschodniego pogranicza - założenia i osiągnięcia, Wydaw. WSE, Białystok, , s. 49-54.
 • Bański J., 2002, Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 267-276.
 • Bański J., 2002, Typy ludnościowych obszarów problemowych, [w:] Red. Jerzy Bański, Eugeniusz Rydz, Problemy społeczne wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, [b.w.], Warszawa, , s. 41-52.
 • Bański J., 2002, European Union pre-accession aid in the development of Poland's rural areas, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 367-378.
 • Bański J., 2003 (dr.2002), Land management in a period of transformation in Poland, [w:] Eds. Katharina Helming, Hubert Wiggering, Sustainable development of multifunctional landscapes, Springer-Verlag, Berlin, , s. 217-227.
 • Bański J., 2002, Geografia wsi - nowa dyscyplina badawcza polskiej geografii, Przegl. Geogr., 74, z.3, s. 367-379.
 • Bański J., 2001, Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej - ocena dystansu, [w:] Red. Jerzy Bański, Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 1, [b.w.], Warszawa, , s. 29-42.
 • Bański J., 2001, Problem areas in Poland's agriculture, Geographia Polonica, 74, 1, s. 47-63.
 • Bański J., 2001, Economic activation trends of rural areas in Poland - spatial view, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2, Papers and Monographs of the Department of Economy, 22, [b.w.], Rzeszów, , s. 393-408.
 • Bański J., 2001, Methods of delimiting agricultural problem areas, Probl. na Geogr., z.1-2, s. 26-34.
 • Bański J., 2001, Rolnictwo Danii w okresie przynależności do Unii Europejskiej, Przegl. Geogr., 73, z.4, s. 517-533.
 • Bański J., 2001, Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju obszarami wiejskiej biedy, [w:] Red. nauk. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Eugeniusz Kośmicki, Henryk Januszek, Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, AR, Poznań, , s. 283-298.
 • Bański J., 2000, Poziom rozwoju rolnictwa w powiatach przy granicy polsko-ukraińskiej, [w:] Red. nauk. Antoni Jarosz, Roman Fedan, Agroturystyka - szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa w Horyńcu Zdroju, 5-7 maja 2000, Wydaw. Nauk. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lubaczowie, Lubaczów, , s. 97-105.
 • Bański J., 2000, The situation of agriculture in problem areas in the opinion of farm owners, [w:] Ed. Michał Jasiulewicz, Socio-economic alternations in rural areas of Central Europe in the transition period. Materials of international conference held in Koszalin on May 26, 2000, Wydaw. Uczelniane PK, Koszalin, , s. 97-110.
 • Bański J., 2000, Rolnicze obszary problemowe w polsko-ukraińskiej strefie pogranicznej, [w:] Red. nauk. Bronisław Górz, Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego. XVI Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, [b.w.], Lublin, , s. 17-25.
 • Bański J., 2000, Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju, Czas. Geogr., 71, z.1, s. 3-21.
 • Bański J., 2000, Rolnicze obszary rezerw produkcyjnych, Wieś i Roln., nr 2, s. 31-43.
 • Bański J., 2000, Obszary o najniższym poziomie rozwoju rolnictwa - na podstawie powszechnego spisu rolnego 1996, Wiad. Statyst., 45, nr 7, s. 61-67.
 • Bański J., 2000, Agricultural problem areas - problem and methodological assumption, 50 let Geografski Institut BAN. Mezdunarodna naucna sesija. Sbornik ot dokladi, Sofija, noembri 2000, BAN, Sofija, , s. 328-337.
 • Bański J., 1999, Teoria i kierunki badań obszarów problemowych w Polsce, Przegl. Geogr., 71, nr 4, s. 401-416.
 • Bański J., 1999, Obszary problemowe a polityka regionalna, Aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania. Referaty naukowe uczestników IX ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Humań 25-30 września 1999 r.), Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, Kijów, , s. 232-257.
 • Bański J., 1999, Przemiany strukturalne rolnictwa w Irlandii pod wpływem członkostwa w strukturach europejskich, Przegl. Geogr., 71, z.1/2, s. 45-57.
 • Bański J., 1998, Agricultural land use in suburban zones, [w:] Ed. Ion Iordan, Władysława Stola, Cristian. Talanga, Socio-economic changes in the suburban areas of large cities in Romania and Poland. Romanian-Polish Geographical Seminar, Geographical International Seminars, 4, Institute of Geography of the Romanian Academy, Bucuresti, , s. 31-39.
 • Bański J., 1998, Problematyka optymalizacji użytkowania ziemi w Polsce, [w:] Red. nauk. Henryk Sasinowski, Roman Rudnicki, Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski (strategia ekorozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską). XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok, , s. 34-42.
 • Bański J., 1998, Wpływ warunków przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na przestrzenne zróżnicowanie rolniczego użytkowania ziemi, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 338-339.
 • Bański J., Ilieva M., Iliev I., 1998, Agricultural land use in Bulgaria and Poland - an attempt at a comparison, Probl. na Geogr., z.1-2, s. 69-81.
 • Kulikowski R., Bański J., 1998, Rolnictwo na obszarach projektowanego przebiegu autostrad, Sieć komunikacyjna Polski w europejskich procesach integracyjnych, Europa XXI, 1, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 25-36.
 • Bański J., 1997, Wybrane konflikty w użytkowaniu ziemi na terenie Mazowsza, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, , s. 243-246.
 • Bański J., 1997, Agricultural land use in suburban zones, Les transformations socio-economique dans les zones suburbaines de grandes villes de la Roumanie et de la Polonie. Compte rendus de 2-me Colloque geographique roumanian-polonais, Geographical International Seminars, 4, [b.w.], Bucuresti, , s. 30-41.
 • Bański J., Ilieva M., Iliev I., 1997, Agricultural land utilization in Bulgaria and Poland - comparative analysis, Tranformations of Polish and Bulgarian agriculture after 1989. 2nd Polish-Bulgarian Geographical Seminar, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 13-15.
 • Bański J., 1996, Zróżnicowanie i dynamika przekształceń rolniczego użytkowania ziemi na przykładzie wybranych województw, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 99-113.
 • Bański J., 1996, Kierunki przemian rolniczego użytkowania ziemi w województwie warszawskim w latach 1978-1988, [w:] Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak, Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku, Conference Papers, 25, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 71-78.
 • Bański J., 1996, Rolnicze użytkowanie ziemi w okresie restrukturyzacji, [w:] Red. nauk. Jan Falkowski, Eugeniusz Rydz, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego). Materiały XIII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 45 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydaw. Uczelniane WSP, Słupsk, , s. 5-12.
 • Bański J., 1995, Kierunki zmian rolniczego użytkowania ziemi w latach osiemdziesiątych, [w:] Red. nauk. Jan Falkowski, Mieczysław Kluba, Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski (ze szczególnym uwzględnieniem województw: toruńskiego i włocławskiego). Materiały XII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 44 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydaw. UMK, Toruń, , s. 13-21.
 • Bański J., 1994, Przemiany w rolnictwie Holandii ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego użytkowania ziemi, Przegl. Geogr., 66, z.3/4, s. 357-373.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Bański J., 2023, Wstęp, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas małych miast, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 7.
 • Bański J., 2023, Changing directions of agricultural land use in the face of global climate change – the case of Central Europe, Annals of Nutrition and Metabolism, 79, s. 419-420.
 • Bański J., 2023, Classification of small-sized urban centres - methodological attempts, Mobilising geographical knowledge in response to increased and intensified pandemics and risks. IGU Commission on African Studies Thematic Conference. Universidade Pedagogica De Maputo, 28 - 30 May 2023. Book of abstracts, IGU, , s. 11.
 • Bański J., 2022, Dilemmas for spatial planning and regional governance in Poland, New Zealand Geographic Society Conference, 23-25 November, Chrischurch, New Zealand Geographic Society, Christchurch, , s. 29-30.
 • Bański J., 2020, Introduction, [w:] Red. Jerzy Bański, Dilemmas of regional and local development, Routledge Explorations in Development Studies, Routledge, Oxon, New York, , s. 1-3.
 • Bański J., 2019, The impact of agricultural sector transformations on rural landscape in Central Europe with special attention to cultural landscape, [w:] Red. Daniela Ribeiro, Matej Gabrovec, Primoz Gasperic, Matjaz Gersic, Miha Koderman, IGU Thematic Conference Transformation of Traditional Cultural Landscapes (2019; Koper). Abstracts and guide book, Zalozba RC, Ljubljana, , s. 11-12.
 • Bański J., 2019, Preface, [w:] Red. Jerzy Bański, Three decades of transformations in the East-Central European countryside, Springer, Cham, 3 s.
 • Bański J., 2019, Models of agriculture transformation in the countries of Central Europe, Workshop March Series. Xi'an, China, March 23-25, 2019. Conference Program Guide, Scientific Research Publishing, Xi'an, , s. 34-35.
 • Bański J., 2019, Models of agriculture transformation in the countries of Central Europe, Workshop March Series. Conference Program Guide, March 23-25, 2019, Engineering Information Institute, Xian, China, , s. 34-35.
 • Bański J., 2018, Transformation results of agriculture in Central Europe after the collapse of Eastern Bloc, [w:] Red. Jana Zapletalova, Antonin Vaishar, Milada St'astna, European Countryside and its perception. 6th Moravian Conference on Rural Research, EURORURAL '18, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2018. Book of Abstracts, Mendel University, Brno, , s. 7.
 • Bański J., 2018, Smart Geography? – Some critical remarks on the organizational aspects of the discipline, [w:] Red. Stoyan Nedkov, Kliment Naydenov, Mariyana Nikolova, Boian Koulov, Georgi Zhelezov, Stelian Dimitrov, Nadezhda Ilieva, Dimitar Zhelev, International Scientific Conference "Smart Geography", 100 Years Bulgarian Geographical Society, Sofia, 2-4 November 2018. Book of abstracts, "St. Kliment Ohridski" University Press, Sofia, , s. 11-13.
 • Bański J., 2018, Agricultural land use under the influence of processes of privatisation in the Central Europe, XXIX Biennial Conference of North East India Geographical Society (NEIGS) and XI International Geographical Union (IGU) Commission Seminar. Focal theme: Environment and sustainable livelihood, 8-10 February, 2018. Abstracts, Department of Geography B. Borooah College, Guwahati, , s. 4.
 • Bański J., 2018, Role of urban-rural partnership in generation of socio-economic success in Polish metropolitan areas, 20th WASET conference proceedings, 29-30 January 2018, Sydney, Australia, Sydney, , s. 2163.
 • Bański J., Grigorescu I., 2018, Presents and futures of local and regional development. Multi-level interdisciplinary approaches within international context, Romanian Journal of Geography, 62, 2, s. 137-138.
 • Bański J., 2017, The concepts of sustainable territorial development and their practical results - Polish examples, Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017, University of Stockholm, Stockholm, 1 s.
 • Bański J., 2017, Transformations in agriculture and meeting the food needs of population as a result of climatic changes, Annals of Nutrition & Metabolism, 71, Suppl. 2, s. 1292.
 • Bański J., 2017, Evaluation of the local resources and their spatial differentiation in the Eastern Poland, [w:] Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache, IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017, CD PRESS, Bucuresti, , s. 41.
 • Bański J., 2017, Scenario of the urban networks development in the Mazovia region (Poland): policentrism vs. monocentrism, 10th IGU International Conference, Urbanization, Health and Wellbeing and Sustainable Development Goals, Abstracts, Department of Geography, Osmania University, Hyderabad, , s. 142.
 • Bański J., 2016, Atlas of Rural Areas in Poland as a research tool for regional and local development study, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, , s. 1866.
 • Bański J., 2016, Wstęp, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 5.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2016, Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce, Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 1 s.
 • Bański J., 2015, Map as a tool of spatial analysis and modelling in agricultural studies, Advancing Agricultural Sciences Through Statistics. Conference on Agricultural Statistics 2015. Program and Book of Abstracts, Universiti Putra Malaysia, Bintulu, , s. 22.
 • Bański J., 2015, Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne, [w:] Red. nauk. Eugeniusz K. Chyłek, Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych Nauka – praktyce, Wydawnictwo Pascal, Warszawa, , s. 124-125.
 • Bański J., 2015, Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne, "Nauka – praktyce". Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych, 10 września 2015 - Warszawa. Streszczenia referatów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, , s. 22-23.
 • Bański J., 2015, The influence of the border on the local development on the example of Lublin border region (Poland), EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts, Hungarian Geographical Society, Budapest, , s. 235.
 • Bański J., 2015, Role and importance of smallholder farmers in rural space: an example from Poland, Sustainable Livelihood Security for Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 3rd (Tuesday) - 6th (Friday), February 2015. ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana, ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, , s. 21.
 • Bański J., 2015, Maps as a tool of agricultural planning and policy – the case of Poland, Places of possibility? Rural Societies in a Neoliberal World. XXVI European Society for Rural Sociology Congress, 18-21 August 2015. Book of Abstracts, European Society for Rural Sociology, Aberdeen, , s. 64.
 • Bański J., 2015, Future of farming and rural areas in Poland: three scenario and vision, Places of possibility? Rural Societies in a Neoliberal World. XXVI European Society for Rural Sociology Congress, 18-21 August 2015. Book of Abstracts, European Society for Rural Sociology, Aberdeen, , s. 248.
 • Bański J., 2014, Polish Geographical Society, The International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment, and Technology, The Wiley-AAG, 2 s.
 • Bański J., 2014, Detecting Territorial Potentials and Challenges in Cross-Border Regions – the ESPON Handbook overview, The Power of Geography and the Role of Spatial Information. EUROGEO Conference 2014. 15-17 May, 2014, Valetta, Malta (book of abstracts), EUROGEO, Valletta, , s. 30.
 • Bański J., 2014, Modernization or marginalization: contemporary trends of family farming in Poland, [w:] Ed. Esmail Karamidehkordi, Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran, University of Zanjan Press, Zanjan, , s. 149.
 • Bański J., 2014, Polycentric development of Mazovia Region: vision or reality?, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, , s. 279.
 • Bański J., 2013, Changes in population potential of Eastern Poland vs. local development, Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center, IGU, Kyoto, 1 s.
 • Bański J., 2013, Wprowadzenie, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 7-8.
 • Bański J., 2013, Scenarios for development and visions of Poland`s rural space in a long-term perspective, AAG Annual Meeting Abstracts, AAG, Los Angeles, , s. 48-49.
 • Bański J., 2013, Geography in the organizational structure of academic institutions – selected issues, Geography: linking tradition and future, EUROGEO, Bruges, , s. 10.
 • Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2013, The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland, International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience, University of Aveiro, Aveiro, , s. 36.
 • Bański J., Garcia-Blanco G., 2013, Preface, Studia Obszarów Wiejskich, 32, s. 9.
 • Czapiewski K., Bański J., Mazur M., Ferenc M., 2013, Role of local actors in the land use change processes; results from ESPON EU-LUPA project, [w:] Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds, Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference, Sunday 5th May - Wednesday 8th May 2013, University of Tampere, Tampere, Finland, Regional Studies Association, Tampere, , s. 29.
 • Bański J., 2012, Introduction, [w:] Ed. Jerzy Bański, Local and regional development – challenges and policy issues, Rural Studies, 27, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, , s. 7.
 • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., 2012, ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?, Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, Regional Studies Association, Seaford, , s. 42-43.
 • Bański J., 2011, Dilemmas for regional development - the case of Poland, American Association of Geographers Annual Meeting Abstracts, Seattle, Washington, 12-16 April 2011, Association of American Geographers, Seattle, , s. 41.
 • Bański J., 2011, Quo vadis geography? Some remarks of Poland, United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings, IGU, Santiago, 1 s.
 • Bański J., 2011, Editorial, Czas. Geogr., 82, z. 1/2, s. 3-4.
 • Bański J., 2010, The influences of EU border on local development - on example of borderland of the Lublin region, Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program, [b.w.], Tel Aviv, 1 s.
 • Bański J., 2010, Wstęp, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5.
 • Bański J., 2009, Wprowadzenie, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-8.
 • Bański J., 2009, [Głos w dyskusji], [w:] Red. Andrzej Richling, Maciej Lechowicz, Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich, WGiSR UW, Warszawa, , s. 107.
 • Bański J., 2009, Introduction, [w:] Ed. Jerzy Bański, Socio-economic disparities and the role of local development, Studia Obszarów Wiejskich, 20, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5.
 • Bański J., Czapiewski K., 2009, Winners of transformation - successful rural areas in Poland, Socio-economic disparities and the role of local development. Warsaw Conference 2009, Commission on Local Development IGU, 7-14 September 2009, Warsaw, Poland. Book of abstracts, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 11-12.
 • Bański J., Czapiewski K., Komornicki T., Kulikowski R., Mazur M., Śleszyński P., 2009, Podsumowanie i wnioski, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 97-108.
 • Bański J., Bednarek M., 2008, Introduction to the volume, [w:] Eds. Jerzy Bański, Maria Bednarek, Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe, Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich], 15, PTG; PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 5.
 • Bański J., 2007, East-Central Europe as a region in Europe, [w:] Eds. Eva Kallabova, Bohumil Frantal, Petr Klusacek, Regions, Localities and Lanscapes in New Europe. Enhanced abstracts and full texts (in the supplement) of lectures from the 7th International Geographical Conference CONGEO '07, Brno, Czech Republic, August 27-31, 2007, Institute of Geonics Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, , s. 6-8.
 • Bański J., 2007, Conceptions of spatial development in Poland, Second Global Conference on Economic Geography. Bejing International Convention Center, China, 25-28th June 2007, Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Science, Beijing, , s. 37-38.
 • Bański J., 2007, Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym, Urbanista, nr 2, s. 10-14.
 • Bański J., 2006, Contemporary processes in the rural areas in Poland, Prvi Kongries Srbskich Geografa, Sokobanja, 12-22 X 2006, [b.w.], Sokobanja, , s. 104.
 • Bański J., 2006, Encyklopedia szkolna WSiP. Geografia. Warszawa 2006, Geogr. w Szk., 59, nr 3, s. 60-61.
 • Bański J., 2006, Głos w dyskusji, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Wieś polska dwa lata po wstąpieniu do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ściany wschodniej, Biuletyn, 228, KPZK PAN, Warszawa, , s. 200-202.
 • Bański J., 2006, Conception of rural development in Poland, Geografia v meniacom sa svete. XIV Kongres SGS, FPV UMB Katedra Geografie, Banska Bystrica, , s. 90.
 • Bański J., Błażejczyk K., 2006, Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, 20-21 marca 2006 Poznań. Forum Geografów Polskich, UAM, Poznań, , s. 173-175.
 • Bański J., 2005, Contemporary land use changes in East-Central Europe - identification of the main conflicts, [w:] Ed. Lucien Hoffmann, Laurence Lewis, European Union expansion: land use change and environmental effects in rural areas. International Workshop, Luxembourg, 4-7 September 2005. Programme, abstracts, list and addresses of participants, [b.w.], Luxmbourg, , s. 23-24.
 • Bański J., 2005, Relations between core and peripheries in the Polish conceptions of development, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 4.
 • Bański J., 2005, Peripheralization of peripheries - the case of Poland, Quo vadis periphery? International Conference on Issues of Peripheral Areas, Prague, November 25-26, 2005. Abstract book, [b.w.], Prague, , s. 2.
 • Bański J., 2005, Contemporary land use in suburban areas - processes and future outlook, [w:] Ed. Uloe Mander, Kadri Meier, International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia, Tartu University Press, Tartu, , s. 54.
 • Bański J., 2004, Introduction to the volume, [w:] Ed. Jerzy Bański, Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region, European Rural Development Network, 2, Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, Warsaw, , s. 5.
 • Bański J., 2004, Wstęp, [w:] Red. Jerzy Bański, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, Warszawa, , s. 7.
 • Bański J., Rydz E., 2002, Wprowadzenie, [w:] Red. Jerzy Bański, Eugeniusz Rydz, Problemy społeczne wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, [b.w.], Warszawa, , s. 7.
 • Bański J., 2001, Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 149-151.
 • Bański J., 2000, Typy rolniczych obszarów problemowych, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, , s. 167-169.
 • Bański J., 2000, Methods of identification of problem areas in agriculture, Sustainable development of rural regions in the period of transition. International Conference, Veliki Preslav 20-21.06.2000, [b.w.], Veliki Preslav, , s. 7-8.
 • Bański J., 1996, Changes of the agricultural land use in the suburban zones, Colocviul de Geografie Romano-Polon. Bucuresti - 2 Iulie 1996, [b.w.], Bucuresti, , s. 13.
 • Bański J., 1995, Kierunki przemian rolniczego użytkowania ziemi w województwie warszawskim w latach 1980-1988, Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces rurarux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995, PAN IGiPZ, Warszawa, 1 s. nlb.
 • Bański J., 1994, Przemiany rolniczego użytkowania ziemi na wschodnich obszarach przygranicznych, [w:] Red. Tadeusz Wilgat, Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery, Lublin, , s. 179.
 • Bański J., 1994, Land use change in modern Japan. Red. Y. Himiyama, 1992, Przegl. Geogr., 66, z.1/2, s. 210-211.

Documentation studies

 • Bański J., 2022, Konrad Czapiewski (1979‑2022), Przegląd Geograficzny, 94, 3, s. 397-398.
 • Bański J., Chmieliński P., Czapiewski K., Mazur M., Szymańska M., Wilkin J., 2015, Przedsiębiorczość na wsi, współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju, FDPA, Warszawa, 42 s.
 • Bański J., 2013, Population Dynamics and the Human Dimensions of Climate Change. International Seminar (Canberra, Australia, 27-29th November 2012), Papers on Global Change IGBP, 20, s. 103-104.
 • Bański J., 2012, Regionalna Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej „United and Integrated with the World”. Santiago, Chile, 14-18.11.2011, Czasopismo Geograficzne, 83, 1-2, s. 113-115.
 • Bański J., 2008, Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Czas. Geogr., 79, z.1/2, s. 214-219.
 • Bański J., 2008, Polskie Towarzystwo Geograficzne [folder informacyjny], PTG, Warszawa, 8 s.
 • Bański J., 2008, Przedmowa, Czas. Geogr., 79, z.1/2, s. 7-8.
 • Bański J., 2005, Prace Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, [w:] Red. Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski, Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 7, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 209-215.
 • Bański J., Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2001, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2000 r, Czas. Geogr., 72, z.3/4, s. 424-429.
 • Bański J., Komornicki T., Śleszyński P., 2001, Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 43, 6 s.
 • Bański J., Śleszyński P., 2000, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1999 r, Czas. Geogr., 71, z.3/4, s. 363-366.
 • Bański J., Śleszyński P., 1999, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1998 r, Czas. Geogr., 70, z.3/4, s. 393-396.
 • Bański J., Śleszyński P., 1998, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1997 r, Czas. Geogr., 69, z.1, s. 116-118.
 • Bański J., Śleszyński P., , Biuletyn Informacyjny ZG PTG nr 42. Styczeń 2000, 8 s.

Maps, atlases

 • Bański J. (red.), Mazur M., Czapiewski K., Konopski M., 2021, Atlas Obszarów Wiejskich Kujawsko-Pomorskiego, IGiPZ PAN, KSOW, 76 s.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Obszary zagrożone trwałą marginalizacją, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 1 mapa.
 • Bański J., 2010, [1 mapa], Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al, Studia, 128, KPZK PAN, Warszawa,
 • Bański J., 1998, Użytkowanie ziemi w okresie restrukturyzacji (mapy), PAN IGiPZ, Warszawa, 14 k. (27 map).
 • Bański J., 1996, Rolnicze użytkowanie ziemi, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 81.4 (7 map i 5 wykresów).
 • Bański J., 2020, Australia, [w:] Red. Jerzy Makowski, Tomasz Wites, Geografia świata. Regiony, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, , s. 413-422.
 • Bański J., 2009, Obszary wiejskie, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, , s. 135-141.
 • Bański J., Degórski M., 2009, Wprowadzenie, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, , s. 9.
 • Bański J., 2000, Użytkowanie ziemi w Polsce, Geogr. w Szk., 53, nr 2/3, s. 98-102.
 • Bański J., 1998, W głąb pustyni, Poznaj Świat, nr 8, s. 40-42.
 • Bański J., 1994, Ruiny nad Morzem Egejskim, Nowa Europa, 11-13 III, s. 19.