IGSO PAS > People > Member
Prof. Marek Degórski
Head of Department of Geoecology, Chairman of Scientific Council
Department of Geoecology
Office 418
Phone +48 226978918
+48 226978840
E-mail

Education

1975-1979 - Master’s degree studies: Faculty of Biology and Earth Sciences (field of study: geography), Nicolaus Copernicus University in Toruń, 1975-1979 (Master’s thesis: A profile of water properties of soils found in a habitat of dried forest situated in the northern part of the Brda River outwash).

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 1979

 • 1988 - PHD in natural sciences in the field of geography, 1988 (a doctoral dissertation entitled: Habitat conditions of forest ecosystems in the Rawa Upland catena, with a particular focus on the dynamics of water-trophic properties of soils)
 • 2002 - a habilitated (post-doctoral) degree in Earth Sciences in the field of geography (post-doctoral dissertation entitled: Spatial variability to the properties of podzolic soils in Central and Northern Europe and the geographical differentiation of podogenic factors)
 • 2009 – Professor of Earth Sciences

- 1996-2002 – the head of Department of International Scientific Cooperation

- 2003-2009 – the deputy director of the Institute for scientific affairs

- since 2004 – the head of Geoecology and Climatology Department

- since 2010 – the director general of the Institute

Research interests

 • Pedogeneses, soil cover properties and erosion
 • Landscape structure
 • Methodology
 • Complex geography

Awards and distinctions

 • 1988 – Award of the Secretary of the 7th Department of Polish Academy of Sciences for a study Badania nad przestrzennym zróżnicowaniem kontynentalizmu Zachodniej i Centralnej Europy metodą Ellenberg'a [Research into spatial diversification of continentalism of Western and Central Europe by means of Ellenberg’s method].
 • 1989 – Award of the President of Polish Academy of Sciences for a study entitled Warunki siedliskowe kateny ekosystemów leśnych na Wysoczyźnie Rawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wodno-troficznych właściwości gleb [Habitat conditions of forest ecosystems in the Rawa Upland catena, with a particular focus on the dynamics of water-trophic properties of soils].
 • 2005 – Distinction of the Philadelphian Institute of Scientific Information (ISI) for a high citation index of a study  Morpholithological genesis and soil properties of the pine forest ecosystems in relation to the north-south transect in Europe.
 • 2005 – Stanisław Staszic Award given by 7th Department of Polish Academy of Sciences for a study: Przestrzenna zmienność właściwości gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych [Spatial variability to the properties of podzolic soils in Central and Northern Europe and the geographical differentiation of podogenic factors].
 • 2008 – The Golden badge of the Polish Geographical Society.

Projects

Other projects

External projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Affek A., Kowalska A., Regulska E., Solon J., Degórska B., Wolski J., Degórski M., 2023, Mapowanie i ocena usług ekosystemów miejskich w skali ogólnopolskiej, Przegląd Geograficzny, 95, 2, s. 163-186.
 • Affek A., Wolski J., Degórska B., Solon J., Kowalska A., Regulska E., Degórski M., 2023, Usługi ekosystemów miejskich (zurbanizowanych), [w:] Red. Małgorzata Stępniewska, Andrzej Mizgajski, Usługi ekosystemowe w zarządzaniu układami przyrodniczymi, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 65-84.
 • Degórski M., 2023, Suburbanizacja a środowisko – kontekst dobrostanu człowieka, [w:] Red. Mirosław Grochowski, Suburbanizacja. Człowiek – zmiana – przestrzeń, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, , s. 95-109.
 • Degórski M., 2023, Wielofunkcyjność przestrzeni przyrodniczej szansą zwiększenia potencjału rozwoju regionów i jakości życia ludzi, [w:] Red. nauk. Piotr Szukalski, Człowiek w środowisku zamieszkania. Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Część 8, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, , s. 234-255.
 • Nowak M., Śleszyński P., Churski P., Degórski M., Komornicki T., Sagan I., Stryjakiewicz T., 2023, Wymiar prawny w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne i zagadnienia badawcze, Przegląd Geograficzny, 95, 4, s. 343-367.
 • Degórski M., Degórska B., 2022, Sustainable regional development: Environmental practices, [w:] Red. Mishra Mishra, R.B. Singh, Andrews Jose de Lucena., Soumendu Chatterjee, Regional development planning and practice, Advances in Geographical and Environmental Sciences, Springer, Singapore, , s. 3-32.
 • Degórski M., 2021, Co gleba może powiedzieć nam o paleokrajobrazach, [w:] Red. Radosław Dobrowolski, Anna Orłowska, Beata Hołub, Grzegorz Janicki, Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, , s. 170-175.
 • Degórski M., 2021, Wykorzystanie wybranych charakterystyk glebowych w poznaniu paleośrodowisk, [w:] Red. Jan Gancarski, Zmiany środowiska i warunków klimatycznych w okresie od schyłkowego paleolitu do końca średniowiecza i ich wpływ na warunki życia człowieka w północnej części Europy Środkowej, Muzeum Podkarpackie, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno, , s. 21-54.
 • Degórski M., 2021, Właściwości Spodosols i Ultisols wskaźnikiem zmian klimatu i środowiska oraz antropopresji, [w:] Red. Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Jolanta Święchowicz, RzeŸba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych : monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70. rocznicę urodzin i w 47. rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, , s. 155-176.
 • Degórski M., 2020, Środowisko, jego potencjał i zdolności adaptacji do zmian globalnych w kontekście rozwoju kraju, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 73-86.
 • Degórski M., 2020, Introduction – Research assumptions, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 9-11.
 • Degórska B., Degórski M., 2019, Całościowe ujęcie krajobrazu, wybrane podejścia i problemy badawcze, Przegląd Geograficzny, 91, 3, s. 325-347.
 • Kruczkowska B., Jonczak J., Gadziszewska J., Niska M., Florek W., Degórski M., 2019, The record of postglacial environmental changes of the southern Baltic coastal zone in the sequence of fossil soils, Journal of Soils and Sediments, 19, 2, s. 848-861.
 • Bański J., Degórski M., Komornicki T., Śleszyński P., 2018, The delimitation of areas of strategic intervention in Poland; a methodological trial and its results, Moravian Geographical Reports, 26, 2, s. 84-94.
 • Degórska B., Degórski M., 2018, Influence of climate change on environmental hazards and human well-being in the urban areas — Warsaw case study versus general problems, [w:] Red. Suraj Mal, R.B. Singh, Christian Huggel, Climate change, extreme events and disaster risk reduction: Towards sustainable development goals, Sustainable Development Goals Series, Springer International Publishing, Cham, , s. 43-57.
 • Degórski M., 2018, Gospodarka o obiegu zamkniętym circular economy – nowe podejście w rozumieniu relacji człowiek - środowisko, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 183, s. 27-35.
 • Degórska B., Degórski M., 2017, Green infrastructure as a very important quality factor in urban areas – Warsaw case study, Europa XXI, 32, s. 51-70.
 • Degórski M., 2017, Jakość życia a potencjał środowiska i świadczenia ekosystemów, [w:] Red. Włodzimierz Okrasa, Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, , s. 207-222.
 • Degórski M., 2017, Właściwości pokrywy glebowej jako narzędzie regionalizacji, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 37, s. 83-91.
 • Degórski M., 2017, Geograficzne prawidłowości zróżnicowania właściwości gleb bielicoziemnych i rdzawoziemnych w Europie Środkowej i Północnej - trendy i dyskontynuacje procesów, [w:] Red. Alojzy Kowalkowski, Problemy dyskontynuacji i trendów ewolucji gleb leśnych Środkowej i Północnej Europy. Wydanie jubileuszowe z okazji 90-lecia urodzin i 70-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Alojzego Kowalkowskiego, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, , s. 209-258.
 • Degórski M., Zawiska I., 2017, Impact of road traffic on soil properties (Polish case study), Ukrainian Geographical Journal, 2017, 2, s. 34-39.
 • Komornicki T., Bański J., Degórski M., Śleszyński P., 2017, Obszary Wzrostu jako przedmiot strategicznej interwencji państwa, [w:] Red. Włodzimierz Okrasa, Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, , s. 157-176.
 • Kowalska A., Affek A., Solon J., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2017, Potential of cultural ecosystem services in postglacial landscape from beneficiaries' perspective, Economics and Environment , 60, 1, s. 236-245.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitation of problem areas in Poland, Geographia Polonica, 90, 2, s. 131-138.
 • Degórski M., 2016, Geografia jako dyscyplina naukowa uprawiana w Polsce. Jej stan i perspektywy, [w:] Red. Wiesław Maik, Andrzej Suliborski, Marcin Wójcik, Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 31-46.
 • Degórski M., 2016, Identyfikacja problemów w polityce krajobrazowej Polski w kontekście ochrony krajobrazu i zagospodarowania przestrzennego kraju, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 261, s. 9-33.
 • Degórski M., Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Solon J., Affek A., Kruczkowska B., Wolski J., Kołaczkowska E., Regulska E., Zawiska I., 2016, Ecosystem services in postglacial landscape – basic assumptions and research methodology, Economics and Environment , 59, 4, s. 22-32.
 • Degórski M., Zawiska I., 2016, Impact of road traffic on soil properties – Polish case study, [w:] Red. Recep Efe, İsa Cürebal, Gulnara Nyussupova, Emin Atasoy, Recent researches in interdisciplinary sciences, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, , s. 735-745.
 • Jonczak J., Degórski M., Kruczkowska B., 2016, Porównanie cech ultramorfoskopowych powierzchni ziaren pyłu kwarcowego w dwóch glebach piaszczystych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej, Soil Science Annual, 67, 3, s. 131-139.
 • Roo-Zielińska E., Affek A., Kowalska A., Grabińska B., Kruczkowska B., Wolski J., Solon J., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Zawiska I., 2016, Potential of provisioning and regulating ecosystem services in postglacial landscape, Economics and Environment , 59, 4, s. 274-291.
 • Błażejczyk K., Kazandjiev V., Degórski M., Dimitrov P., 2015, Assessment of occupational heat stress risk among agriculture workers in Poland and Bulgaria, Europa XXI, 29, s. 59-72.
 • Degórska B., Degórski M., 2015, The process of the spatial development of large cities in Poland and its adaptation to climate change: opportunities and threats, Europa XXI, 29, s. 95-109.
 • Degórski M., 2015, Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej, Przegląd Geograficzny, 87, 1, s. 163-166.
 • Degórski M., 2015, Regional Conference of the International Geographical Union: Krakow, Poland, 18-22 August 2014, Geographia Polonica, 88, 1, s. 159-164.
 • Degórski M., 2015, Europa XXI 29 (2015), Editorial, Europa XXI, 29, s. 5-6.
 • Degórski M., 2015, Challenges to landscape planning and protection in Poland, [w:] Eds. Małgorzata Luc, Urszula Somorowska, Jacek B. Szmańda, Landscape analysis and planning. Geographical perspectives, Springer Geography, Springer International Publishing Switzerland, Cham etc., , s. 187-200.
 • Degórski M., 2015, Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r., Przegląd Geograficzny, 87, 1, s. 141-149.
 • Degórski M., 2015, Polityka krajobrazowa Polski: wyzwania i szanse, Problemy Ekologii Krajobrazu, 40, s. 13-26.
 • Degórski M., 2015, Czy istnieją granice kompetencyjne badań megasystemu środowiska przez geografów?, Czasopismo Geograficzne, 86, 1-2, s. 49-69.
 • Degórski M., Zawiska I., 2015, The influence of car traffic on the sanitary state of the soils, Europa XXI, 28, s. 139-150.
 • Georgieva V., Kazandjiev V., Degórski M., Błażejczyk K., Kuchcik M., Degórska B., 2015, Investigation on soil moisture reserves and meteorological conditions in relation to basic soil types in Bulgaria, Europa XXI, 29, s. 43-58.
 • Kazandjiev V., Degórski M., Błażejczyk K., Georgieva V., 2015, Agroclimatic conditions in Bulgaria and agricultural adaptation, Europa XXI, 29, s. 23-42.
 • Degórska B., Degórski M., 2014, Ocena wpływu zmian klimatu na gospodarkę przestrzenną, Przestrzeń & Regiony, 3, 1, s. 3-31.
 • Degórski M., 2014, Miejsce lasu w gospodarce przestrzennej kraju, Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. VI Sesja. Sękocin Stary, 18-20 marca 2014 r, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, , s. 31-52.
 • Degórski M., 2014, Infrastrukturalna wartość lasów: lasy w zagospodarowaniu przestrzennym i kształtowaniu krajobrazu; społeczno-kulturowe wartości lasu w przestrzeni (w środowisku życia człowieka), [w:] Red. nauk. Piotr Gołos, Adam Kaliszewski, Kazimierz Rykowski, Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów. Materiały dugiego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym "Wartość", Sękocin Stary, 15 października 2013 roku, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, , s. 182-197.
 • Degórski M., 2014, Co nam zostało z tych paradygmatów, czyli krytyczne spojrzenie na geografię fizyczną w ostatnim 30-leciu w Polsce, [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 77-91.
 • Degórski M., 2014, Korytarze ekologiczne a infrastruktura transportowa w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Przestrzeń & Regiony, 3, 1, s. 74-89.
 • Degórski M., 2014, Relationships between human-environment-space of place – The evolution of research paradigms in geography and the challenge of modernity, Geographia Polonica, 87, 3, s. 409-421.
 • Degórski M., Ostaszewska K., Richling A., Solon J., 2014, Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Przegląd Geograficzny, 86, 3, s. 295-316.
 • Degórski M., Solon J., 2014, Świadczenia ekosystemowe jako czynnik wzmacniania trajektorii rozwoju regionu, Economics and Environment , 4, s. 48-57.
 • Błaszkiewicz M., Brademan B., Brauer A., Brykała D., Degórski M., Froehlich W., Gierszewski P., Hirsch F., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Krzymińska J., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Nicolay A., Noryśkiewicz A., Noryśkiewicz B., Obremska M., Ott F., Raab A., Raab T., Schneider A., Schwab M., Słowiński M., Tyszkowski S., Wulf S., Zawiska I., 2013, Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 53-66.
 • Degórski M., 2013, Infrastrukturalna wartość lasów: lasy w zagospodarowaniu przestrzennym i kształtowaniu krajobrazu; społeczno-kulturowe wartości lasu w przestrzeni (w środowisku życia człowieka), Narodowy Program Leśny, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa-Sękocin, , s. 1-21.
 • Degórski M., 2013, Zagrożenia zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych w Polsce z punktu widzenia czynników środowiskowych, [w:] Red. nauk. Wanda Maria Gaczek, Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 163-174.
 • Degórski M., 2013, Czy geografia może być również nauką stosowaną? Oczekiwania praktyki wobec geografów – doświadczenia ostatnich lat, [w:] Red. Grzegorz Janicki, Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym, UMCS, Lublin, , s. 10-13.
 • Błaszkiewicz M., Degórski M., Van Loon A., 2012, Warunki peryglacjalne jako czynnik transformacji rzeźby obszarów młodoglacjalnych, [w:] Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman, Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego, Uniejów 13-15 czerwca 2012 roku, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, , s. 25-27.
 • Degórski M., 2012, Integrowanie systemu przyrodniczego z systemem społeczno-gospodarczym podstawą nowoczesnego zarządzania regionem, Przestrzeń i Regiony, 1, 1, s. 7-32.
 • Degórski M., 2012, Geografia jako kryterium i sorbent wiedzy – wzajemne powiązania pomiędzy dyscyplinami naukowymi, [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Związki geografii z innymi naukami, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 7, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, , s. 15-28.
 • Degórski M., 2012, Quality of Life and Ecosystem Services in Rural-Urban Regions, Europa XXI, 22, s. 137-147.
 • Degórski M., 2012, Problemy planowania ochrony krajobrazu w Polsce, [w:] Red. Tadeusz J. Chmielewski, Barbara Sowińska, Zarządzanie systemami krajobrazowymi, Problemy Ekologii Krajobrazu, 33, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin, , s. 17-30.
 • Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2012, Ecological indicators for environmental diagnosis and monitoring, [w:] Ed. by Paweł Churski, Contemporary issues in Polish geography, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 29-64.
 • Solon J., Degórski M., 2012, Geographical pattern of chosen soil and herb layer features of central- and north European Scots pine forests, Geographia Polonica, 85, 2, s. 83-95.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Degórski M., 2012, Landscape scale of topography-soil-vegetation relationship: influence of land use and land form, Polish Journal of Ecology, 60,, 1, s. 3-17.
 • Van Loon A., Błaszkiewicz M., Degórski M., 2012, The role of permafrost in shaping the Late Glacial relief of northern Poland, Netherlands Journal of Geosciences, 91, 1-2, s. 223-231.
 • Błaszkiewicz M., Degórski M., Krupa A., 2011, Stanowisko 2 - Wygonin. Geneza i peryglacjalna transformacja sedymentacyjnej krawędzi kontaktu lodowego, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa, , s. 128-133.
 • Degórski M., 2011, Influence of traffic into the environment properties and human, United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings, IGU, Santiago, 9 s.
 • Degórski M., 2011, Środowisko przyrodnicze jako kreator atraktorów oraz czynnik rozwoju i wzrostu lepkości regionu, [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Geografia regionalna - scalanie i system wiedzy geograficznej, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 6, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, , s. 83-92.
 • Degórski M., 2011, Pamiętamy... Geografia polska w latach II wojny światowej. Red. A. Jackowski, A. Michno. Kraków 2010, Przegl. Geogr., 83, z.1, s. 139-148.
 • Degórski M., 2011, The relationships between different forms of iron and aluminium in soils as indicators of soil-cover development on India's Cherrapunji Spur (Meghalaya Plateau), Geographia Polonica, 84, 1, s. 61-73.
 • Degórski M., 2011, Interdyscyplinarne badania środowiska szansą rozwoju geografii, [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 5, Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, , s. 45-54.
 • Degórski M., Kowalkowski A., 2011, The use of SEM morphology in researching the litho-pedogenetic environments evolution of Late Pleistocene and Holocene, [w:] Eds. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba, Landform evolution and climate change. Paleogeographical approaches. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 1, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 17-38.
 • Degórski M., Kowalkowski A., 2011, The use of SEM morphoscopy in researching the litho-pedogenetic environments evolution of Late Pleistocene and Holocene, Geographia Polonica, 84, Special Issue Part 1, s. 17-38.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., Degórski M., 2011, Wykorzystanie wskaźników ekologicznych do oceny stanu i zmian środowiska geograficznego, [w:] Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał, Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, , s. 49-87.
 • Degórska B., Degórski M., 2010, The influence of twenty years of socio-economic transformations on the quality of natural environment in Poland, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts, Geopolitical Studies, 16, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 253-274.
 • Degórski M., 2010, Lasy jako element przestrzeni Polski na początku XXI wieku, Forum Leśne. Człowiek - las - drewno. 9-11 września 2010, XII edycja Targów EKO-LAS, Mostki k. Świebodzina, Ornatus, Poznań, , s. 71-79.
 • Degórski M., 2010, Uwarunkowania środowiskowe systemu społeczno-ekologicznego na pograniczu polsko-niemieckim jako wewnętrzenej granicy Unii Europejskiej, Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 26, UWr, Wrocław, , s. 11-24.
 • Degórski M., 2010, Socio-economic responses to the environment and ecosystems services in regional development, Geographia Polonica, 83, 2, s. 83-95.
 • Degórski M., 2010, Ekologiczne problemy polskiej przestrzeni na początku XXI wieku, [w:] Red. Kazimierz H. Dyguś, Yevgenij L. Mediokritski, Ekologiczne problemy XXI wieku. Monografia, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Warszawa, , s. 11-24.
 • Degórski M., 2010, Wykorzystanie świadczeń ekosystemów w rozwoju regionów, Ekonomia i Środ., nr 1, s. 85-97.
 • Degórski M., 2010, Attempts to implement of landscape knowledge in spatial development in Poland, [w:] Eds. Andrzej Macias, Andrzej Mizgajski, Implementation of landscape ecological knowledge in practice. 1st IALE-Europe Thematic Symposium, Poznań, 16-19.06.2010. Proceedings, Wydaw. Nauk. UAM, Poznań, , s. 24-27.
 • Degórski M., 2010, Wielofunkcyjność przestrzeni przyrodniczej szansą zwiększenia potencjału rozwoju regionów poprzez grawitację atraktorów i wzrost lepkości, [w:] Red. Zbigniew Strzelecki, Paulina Legutko-Kobus, Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 280-287.
 • Degórski M., Kowalkowski A., 2010, Możliwości rekonstrukcji rozwoju środowiska przy zastosowaniu badań morfoskopowych SEM, Polskie i światowe osiągnięcia nauki. Nauki o Ziemi, Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce, Gliwice, , s. 9-64.
 • Degórski M., 2009, Zastosowanie badań glebowych w interpretacji paleośrodowisk i ewolucji rzeźby, [w:] Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 271-279.
 • Degórski M., 2009, Are environmental conditions among factors behind new spatial patterns?, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008, Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Pecs, 29-39 : wykr.
 • Degórski M., 2009, Znaczenie fizycznogeograficzne studiów regionalnych w poznaniu zróżnicowania i funkcjonowania środowiska geograficznego, [w:] Red. Andrzej Richling, Maciej Lechowicz, Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich, WGiSR UW, Warszawa, , s. 67-91.
 • Degórski M., 2009, Ponadczasowe wartości geografii jako dyscypliny naukowej, [w:] Red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont, Geografia i wartości, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 33-40.
 • Degórski M., 2009, Fragmentacja versus spójność - nowe wyzwania w przemianach strukturalnych przestrzeni przyrodniczej Polski, [w:] Red. Iwona Jażewicz, Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin, Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, Słupsk, , s. 121-133.
 • Degórski M., 2009, Korytarze ekologiczne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowana Kraju, [w:] Red. Włodzimierz Jędrzejewski, Dorota Ławreszuk, Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, , s. 83-88.
 • Degórski M., 2009, Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego, [w:] Red. Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne, Problemy Ekologii Krajobrazu, 23, IGiGP UJ, Kraków, , s. 53-60.
 • Kuchcik M., Degórski M., 2009, Heat- and cold-related mortality in the north-east of Poland as an example of the socio-economic effects of extreme hydrometeorological events in the Polish Lowland, Geographia Polonica, 82, 1, s. 69-78.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., Degórski M., 2009, Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E), Przegląd Geograficzny, 81, 1, s. 5-46.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., Degórski M., 2009, Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5ř91'-104ř8' E), Przegl. Geogr., 81, z.1, s. 5-46.
 • Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Więckowski M., 2009, Study of spatial developments in the Polish-German border region, [w:] Ed. Wendelin Strubelt, Guiding principles for spatial development in Germany, German Annual of Spatial Research and Policy, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, , s. 153-184.
 • Degórska B., Degórski M., 2008, Landscape transformations in recent centuries, Papers Glob. Change, 15, s. 105-120.
 • Degórski M., 2008, Environmental dimension of transboundary spatial development - driving forces in environmental regionalism. A case study on the Polish-German borderland, [w:] Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild, Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, , s. 161-173.
 • Degórski M., 2008, Oddziaływanie miasta na wybrane właściwości gleby w kilku europejskich i azjatyckich aglomeracjach, [w:] Red. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosław Stepaniuk, Marcin Mazur, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna, 37, PAN; PTG, Warszawa, , s. 150-160.
 • Degórski M., 2008, Postrzeganie rozwiązań zrównoważonego rozwoju w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej ludności na przykładzie wybranych gmin i miast obszaru metropolitalnego Warszawy, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak, Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, Słupsk, , s. 30-39.
 • Degórski M., 2008, Przyrodnicze aspekty zagospodarowania przestrzennego kraju - przesłanki i rekomendacje dla KPZK, [w:] Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 39-63.
 • Degórski M., 2008, Polityka ekologiczna w zarządzaniu regionem, [w:] Red. Tadeusz Stryjakiewicz, Teresa Czyż, O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej, Biuletyn, 237, KPZK PAN, Warszawa, , s. 50-72.
 • Degórski M., 2008, Istota koncepcji regionu fizycznogeograficznego w kontekście redukcjonizmu geografii, [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Terytorium, region, miejsce - czas i przestrzeń w geografii, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 4, Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, , s. 73-85.
 • Degórski M., Kowalkowski A., 2008, Buforowość i przewodnictwo elektrolityczne jako wskaźniki warunków rozwoju gleb bielicowych, Rocz-i Glebozn., 59, nr 1, s. 60-68.
 • Degórski M., Kuchcik M., 2008, Studies on the influence of extreme phenomena on living conditions in Lowland Poland: selected issues, [w:] Ed. Stanisław Liszewski, The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions, ŁTN, Łódź, , s. 9-34.
 • Degórski M., Kuchcik M., 2008, Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pobrzeży Południowobałtyckich, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak, Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, Słupsk, , s. 417-432.
 • Kowalkowski A., Degórski M., 2008, Wskaźniki dawnych i aktualnych środowisk kształtujących cechy teksturalne powierzchni ziarn piasku kwarcowego przy zastosowaniu skaningowej mikroskopii elektronowej, Rocz-i Glebozn., 59, nr 3/4, s. 160-174.
 • Degórski M., 2007, Istota badań pedosfery w poznaniu ewolucji i funkcjonowania środowiska przyrodniczego - krytyczne spojrzenie na rozwój polskiej geografii gleb, Przegl. Geogr., 79, z.3/4, s. 593-614.
 • Degórski M., 2007, Environmental conditions as a driving force of regional development in Poland, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006, Discussion Papers. Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs, , s. 67-80.
 • Degórski M., 2007, Trophic resources and carbon storage in soils of two forest types in Białowieża National Park (N-E Poland), Humic Substances in Ecosystems 7, UMK, Toruń, , s. 117-128.
 • Degórski M., 2007, Regionalizacja pedologiczna jako wynik geograficznego zróżnicowania rozwoju i właściwości gleb na przykładzie gleb bielicoziemnych w środkowej i północnej Europie, [w:] Red. Robert Sołtysik, Roman Suligowski, Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, 1, IG AŚ, Kielce, , s. 71-79.
 • Degórski M., 2007, Ocena zaawansowania plac planistycznych w gminach posiadających obszary objęte prawną ochroną przyrody, [w:] Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus, Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe, KUL, Lublin, , s. 263-276.
 • Degórski M., 2007, Rola geografii w poznaniu, interpretacji i predykcji interakcji człowiek-środowisko, [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Geografia a przemiany współczesnego świata, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 3, Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, , s. 87-101.
 • Degórski M., 2007, Wpływ emisji zanieczyszczeń do atmosfery na stan i funkcjonowanie pedosfery w wybranych geoekosystemach Polski, Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej, UW WGiSR, Warszawa, , s. 269-281.
 • Degórski M., Kuchcik M., 2007, Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie megasystemu środowiska geograficznego Niżu Polskiego, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Praca zbiorowa, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 19-30.
 • Korcelli P., Domański R., Liszewski S., Markowski T., Degórski M., 2007, Wykorzystanie badań nad środowiskiem geograficznym w gospodarce przestrzennej, Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych, PAN Wydział VII, Warszawa, , s. 165-171.
 • Meyer B., Degórski M., 2007, Integration of multifunctional goals into land use - the planning perspective, [w:] Eds. Uelo Mander, Hubert Wiggering, Katharina Helming, Multifunctional land use. Meeting future demands for landscape goods and services, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, , s. 153-166.
 • Solon J., Degórski M., Roo-Zielińska E., 2007, Vegetation response to a topographic-soil gradient, Catena, 71, z.2, s. 309-320.
 • Breymeyer A., Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2006, Warming, continentality & pollution: large scale forces driving pine ecosystems, Papers Glob. Change, 13, s. 79-114.
 • Degórska B., Degórski M., 2006, Zmiany krajobrazu w ostatnich stuleciach, [w:] Red. M. Gutry-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel, L. Ryszkowski, Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi, Prodruk, Poznań, , s. 17-28.
 • Degórski M., 2006, Wskaźnikowa rola gleby w ocenie przemian i jakości środowiska geograficznego na poziomie badań krajobrazowych - przegląd koncepcji, [w:] Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna, 32, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 55-56.
 • Degórski M., 2006, Podstawy teoretyczne systemowego ujęcia badań środowiska przyrodniczego i geograficznego oraz ich znaczenie dla rozwiązań aplikacyjnych, [w:] Komitet red. Andrzej Richling et al, Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16/1, WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, Warszawa, , s. 37-48.
 • Degórski M., 2006, Soil cover, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 65-75.
 • Degórski M., 2006, Ponadczasowe wartości geografii jako dyscypliny naukowej, [w:] Red. Maria Łanczont, Grzegorz Janicki, Wartości w geografii. Ogólnopolska konferencja w 70 rocznicę urodzin Prof. dra hab. Józefa Wojtanowicza, Lublin, 6-7 kwietnia 2006 r, UMCS, Lublin, , s. 46-51.
 • Degórski M., 2006, Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie megasystemu środowiska geograficznego Niżu Polskiego, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym, Zakład Geoekologii UAM, Poznań, , s. 20-21.
 • Degórski M., 2006, Środowisko człowieka versus człowiek-środowisko. Dylematy czy ewolucja behawioralnych postaw społecznych, [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Człowiek w badaniach geograficznych, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 2, Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, , s. 121-138.
 • Degórski M., 2006, The development of the socio-ecological system within the Polish-German borderland as the internal border area of the European Union, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements, Geopolitical Studies, 14, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 47-64.
 • Degórski M., 2006, Influence of extreme occurences into the environment and human life conditions. Polish case study, Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts, Queensland University of Technology, Brisbane, na CD-ROM].
 • Degórski M., 2006, Projektowanie systemów terytorialno-krjobrazowych w świetle koncepcji uporządkowanego rozwoju, [w:] Red. Ryszard J. Klimko, Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 15, Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, Słupsk, , s. 22-33.
 • Jurgensen M., Reed D., Page-Dumroese D., Laks P., Collins A., Mroz G., Degórski M., 2006, Wood strength loss as a measure of decomposition in northern forest mineral soil, Europ. J. Soil Biol., 42, s. 23-31.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Degórski M., 2006, Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa), [w:] Komitet red. Andrzej Richling et al, Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16/1, WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, Warszawa, , s. 87-100.
 • Degórski M., 2005, Chronosekwencja gleb bielicowych w okolicach Juraty na Półwyspie Helskim: wstępne studia geomorfologiczno-pedologiczne, [w:] Red. Ryszard Krzysztof Borówka, Plejstoceńskie i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Polski. Wybrane aspekty, Oficyna IN PLUS, Szczecin, , s. 17-21.
 • Degórski M., 2005, Landscape diversity as a objective of environmental quality in Poland - visual approach, International Symposium "Visual diversity - landscape scenery as a subject of socio-cultural appraisal and sustainable development in rural Eastern Europe", October 17-19, 2005, Muenchenberg, Germany,
 • Degórski M., 2005, Krajobraz jako obiektywna wizualizacja zjawisk i procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego, [w:] Red. Urszula Myga-Piątek, Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 4, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 13-25.
 • Degórski M., 2005, Landscape scenery in Poland - historical and socio-cultural background, International Symposium "Visual diversity - landscape scenery as a subject of socio-cultural appraisal and sustainable development in rural Eastern Europe", October 17-19, 2005, Muenchenberg, Germany,
 • Degórski M., 2005, Wpływ sposobu użytkowania lasu na zapasy węgla organicznego w glebie, Monitoring Środ. Przyr., 6, s. 75-83.
 • Degórski M., 2005, New relations in new Europe - necessity of its cognition, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski, New spatial relations in new Europe, Europa XXI, 13, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-6.
 • Degórski M., 2005, Dynamika procesów zachodzących w systemie przyrodniczym a kierunki zmian właściwości gleb w wybranych geoekosystemach, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander, Zintegrowany Monitoring Środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 39-48.
 • Degórski M., 2005, Rozwój regionalny a wielofunkcyjność krajobrazu, [w:] Red. Małgorzata. Strzyż, Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 12, IG AŚ, Kielce, , s. 15-22.
 • Degórski M., 2005, Potencjał środowiska przyrodniczego oraz współpraca w zakresie jego wykorzystania i ochrony wzdłuż wewnętrznych granic Unii Europejskiej, na przykładzie Polski i Niemiec, [w:] Red. Barbara Gworek, Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia tom 3, Dział Wydaw. IOŚ, Warszawa, , s. 748-754.
 • Degórski M., 2005, Gleba jako indykator zmian w środowisku przyrodniczym, Przegl. Geogr., 77, z.1, s. 37-55.
 • Degórski M., 2005, Środowisko przyrodnicze a środowisko geograficzne, [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 1, ŁTN, Łódź, , s. 116-129.
 • Degórski M., 2005, Podstawy teoretyczne systemowego ujęcia badań środowiska przyrodniczego i ich znaczenie dla rozwiązań aplikacyjnych, [w:] Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz, Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r, IG AŚ, Kielce, , s. 55-56.
 • Kowalkowski A., Degórski M., 2005, Biogeomorfogeniczna odrębność górskich strukturalnych gleb rdzawych bielicowych, Probl. Zagosp. Ziem Górs., 52, s. 7-16.
 • Degórski M., 2004, Regional differences of podzolic soil properties in central and northern Europe, Rocz-i Glebozn., 55, nr 3, s. 59-70.
 • Degórski M., 2004, The state of natural environment in Poland on the day of accession to the European Union - the opening account, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance, Geopolitical Studies, 12, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 285-305.
 • Degórski M., 2004, Geograficzne zróżnicowanie gleb bielicowych borów środkowej i północnej Europy, Reg. Monitoring Środ. Przyr., 5, s. 185-197.
 • Degórski M., 2004, Formalnoprawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii Europejskiej, [w:] Red. Mariusz Kistowski, Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, Problemy Ekologii Krajobrazu, 13, UG, Gdańsk, , s. 19-27.
 • Degórski M., 2004, Geografia gleb jako dyscyplina fizycznogeograficzna, Przegl. Geogr., 76, z.3, s. 271-278.
 • Degórski M., 2004, Rola gleb bielicoziemnych w funkcjonowaniu ekosystemów borów środkowej i północnej Europy, [w:] Red. Zdzisław Michalczyk, Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 377-382.
 • Degórski M., 2004, Stan środowiska przyrodniczego a przeobrażenia przestrzeni wiejskiej, [w:] Red. Jerzy Bański, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, Warszawa, , s. 177-195.
 • Degórski M., 2004, Spatial variability of multifunctional landscape as the basis for potential differences of regional "smart growth" of rural areas - the examples from Poland, [w:] Ed. Jerzy Bański, Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region, European Rural Development Network, 2, Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, Warsaw, , s. 133-147.
 • Degórski M., 2004, Geografia fizyczna a społeczno-ekonomiczna w badaniach środowiska geograficznego, [w:] Red. Zbyszko Chojnicki, Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Praca zbiorowa, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 25-54.
 • Degórska B., Degórski M., 2003, The environmental dimension of European space according to the concept of the trajectory, European space in the face of enlargement. The West to East European Trajectory Project, Europa XXI, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 37-44.
 • Degórski M., 2003, Society and environment in the spatial studies. Examples of Polish and European experiences, Society and environment. Towns and settlement in Europe, Europa XXI, 10, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-7.
 • Degórski M., 2003, Environmental matters in the legal aspect to the EU's spatial planning and its Eastern European dimension, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern dimension of European Union, Geopolitical Studies, 11, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 167-177.
 • Degórski M., 2003, Stan środowiska oraz główne kierunki działań w polskiej polityce ekologicznej, wynikające z integracji z Unią Europejską, [w:] Red. Barbara Gworek, Jan Misiak, Obieg pierwiastków w przyrodzie. T.2, Dział Wydaw. IOŚ, Warszawa, , s. 13-29.
 • Degórski M., 2003, Local variability of soil properties of forest stands along the north-south climatic transect in Europe, Pol. J. Ecol., 51, nr 4, s. 461-469.
 • Degórski M., 2003, Morpholitological genesis and soil properties of the pine forest ecosystems in relation to the North-South transect in Europe, Pol. J. Ecol., 51, nr 4, s. 441-459.
 • Degórski M., 2003, Silne i słabe strony polskiej przestrzeni ekologicznej wobec koncepcji Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego, [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Opole, , s. 109-116.
 • Degórski M., 2003, Wpływ właściwości susbstratu glebowego pochodzenia glacjofluwialnego na rozwój gleb bielicowych północnej i środkowej Europy, Przegl. Geogr., 75, z.2, s. 191-212.
 • Degórski M., 2003, Odpowiedzialność - przywilej wolności w relacjach człowiek - środowisko. Echo dyskusji z Profesorem Marcinem Rościszewskim, Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności, Europa XXI, 9, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 35-40.
 • Degórski M., 2003, Pedodiversity as a part of geodiversity in creation of landscape structure, [w:] Eds. J. Brandt, H. Vejre, Multifunctional landscapes. Vol.2. Monitoring, diversity and management, WIT Press, Southampton, , s. 105-121.
 • Reed D., Breymeyer A., Degórski M., Noble R., 2003, Scots pine (Pinus sylvestris) ecosystem response to climate on a temperate to boreal forest transect: project description, Pol. J. Ecol., 51, nr 4, s. 399-401.
 • Roper-Lindsay J., Simmons E., Solon J., Jongman R., Degórski M., Miller C., 2003, Biodiversity and landscape diversity. Recommendations for future research, [w:] Eds. J. Brandt, H. Vejre, Multifunctional landscapes. Vol.2. Monitoring, diversity and management, WIT Press, Southampton, , s. 155-159.
 • Degórski M., 2002, Ocena wpływu antropopresji na wybrane właściwości pokrywy glebowej piętra subalpejskiego i alpejskiego w rejonie Kasprowego Wierchu, [w:] Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek, Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, Kraków-Zakopane, , s. 395-402.
 • Degórski M., 2003 (dr.2002), Some aspects of multifunctional landscape character in the interdisciplinary envrionmental study, [w:] Eds. Katharina Helming, Hubert Wiggering, Sustainable development of multifunctional landscapes, Springer-Verlag, Berlin, , s. 53-65.
 • Degórski M., 2002, Natural environment as advantage of the Central European countries in conditions of new arrangements of the socio-economic links, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 75-89.
 • Degórski M., 2002, Rola geografii w zintegrowanej analizie krajobrazu wielofunkcyjnego, [w:] Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 151-161.
 • Degórski M., 2002, Problemy regionalnej współpracy transgranicznej w aspekcie ochrony środowiska, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 67-77.
 • Degórski M., 2001, Zapasy węgla organicznego w glebach borów sosnowych w środkowej i północnej Europie, [w:] Red. Barbara Gworek, Andrzej Mocek, Obieg pierwiastków w przyrodzie - bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Monografia. T.1, Dział Wydaw. IOŚ, Warszawa, , s. 103-112.
 • Degórski M., 2001, Rola abiotycznych elementów geokompleksów w koncepcji ekorozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem pedosfery, [w:] Red. Aleksandra Kowalczyk, Ekologia krajobrazu i ekorozwój, Problemy Ekologii Krajobrazu, 8, Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 53-63.
 • Degórski M., 2001, Multifunctionality of natural space in period of socio-economic transformation in Europe, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.1, Papers and Monographs of the Department of Economy, 22, [b.w.], Rzeszów, , s. 127-140.
 • Degórski M., 2001, Uwarunkowania środowiska przyrodniczego szansą lub barierą przestrzennego rozwoju wybranych obszarów aglomeracji warszawskiej, [w:] Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz, Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac, Prace Geograficzne, 180, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9-26.
 • Degórski M., 2001, Pedosfera - komponent środowiska łączący abiotyczną i biotyczną różnorodność, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin, Prace Geograficzne, 179, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 227-238.
 • Degórski M., 2001, Zróżnicowanie właściwości gleb w zbiorowiskach roślinnych Parku Narodowego Oulanka, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym, Prace Geograficzne, 178, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 195-213.
 • Degórska B., Degórski M., 2000, Przestrzeń ekologiczna Polski w procesie integracji europejskiej, Przestrzeń ekologiczna Polski. Dekolektywizacja rolnictwa i sytuacja zdrowotna w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Europa XXI, 5, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-26.
 • Degórski M., 2000, The influence of possible climate change on soil structure in Poland, [w:] Red. V.M. Kotljakov, Globalnye i regionalnye izmenenija klimata i ih prirodnye i socialno-ekonomiceskie posledstvija, GEOS, Moskva, , s. 239-246.
 • Degórski M., 2000, Is a geodiversity a part of landscape diversity, [w:] Eds. Jesper Brandt, Baerbel Tress, Gunther Tress, Multifunctional landscapes: Interdisciplinary approaches to landscape research and management, Centre for Landscape Research, Roskilde, , s. 215-216.
 • Degórski M., 2000, European integration - opportunities of threats to natural environment in Central and Eastern Europe, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern borders of European integration processes, Papers and Monographs of the Department of Economy, 19, Filia UMCS, Rzeszów, , s. 515-532.
 • Degórski M., Breymeyer A., 2000, Sprawność ekologiczna biotopów nadrzecznych, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska, Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew), Dokumentacja Geograficzna, 19, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 133-145.
 • Gworek B., Brogowski Z., Degórski M., Wawrzoniak J., 2000, Zmiany właściwości fizyko-chemicznych niektórych gleb Białowieskiego Parku Narodowego, Rocz-i. Glebozn., 51, nr 1/2, s. 87-99.
 • Gworek B., Degórski M., 2000, Borówka (Vaccinum myrtillus) oraz igły sosny (Pinus silvestris) wskaźnikami zanieczyszczeń środowiska metalami ciężkimi w wybranych siedliskach borowych na obszarze Polski, Rocz-i. Glebozn., 51, nr 1/2, s. 79-86.
 • Vucetich J., Reed D., Breymeyer A., Degórski M., Mroz G., Solon J., Roo-Zielińska E., Noble R., 2000, Carbon pools and ecosystem properties along a latitudinal gradient in northern Scots pine (Pinus silvestris) forests, Forest Ecol. Manag., 136, s. 135-145.
 • Degórski M., 1999, Nowe wyzwania dla polityki ekologicznej Polski w okresie przedakcesyjnymi i akcesyjnym, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 18, [b.w.], Rzeszów, , s. 527-540.
 • Degórski M., 1999, Główne obszary problemowe polskiej polityki ekologicznej w okresie integracji z Unią Europejską, Ochr. Środ. Zasob. Natur., 18, s. 3-11.
 • Degórski M., 1999, Zróżnicowanie pokrywy glebowej pięter wysokogórskich w bezwęglanowych rejonach Tatr Polskich, [w:] Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska, Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, 174, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 25-36.
 • Degórski M., Degórska B., Adamczyk A., Baranowski J., 1999, Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów, [w:] Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 4, IG UJ, Kraków, , s. 349-363.
 • Gworek B., Degórski M., Brogowski Z., 1999, Trace metals in auto- and semihydrogenic soils found in three forest site types of Bialowieza National Park, Pol. J. Environ. Studies, 8, nr 5, s. 305-308.
 • Breymeyer A., Degórski M., Reed D., 1998, Transect studies on pine litter organic matter. Decomposition and chemical properties of upper soil layers in Polish forest, Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California, USDA Forest Service General Technical Report, PSW, GTR 166, [b.w.], Riverside, , s. 179-187.
 • Breymeyer A., Mroz G., Reed D., Degórski M., 1998, Warunkowanie tempa dekompozycji ściółki sosnowej przez zmieniający się klimat i skład chemiczny substratu. Badania na transektach, [w:] Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska, Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 187-205.
 • Degórski M., 1998, Spatial and vertical distribution of soil physico-chemical properties and the content of heavy metals in the pedosphere in Poland, Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California, USDA Forest Service General Technical Report, PSW, GTR 166, [b.w.], Riverside, , s. 169-179.
 • Degórski M., 1998, Zróżnicowanie fizykochemicznych właściwości gleb siedlisk borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim", [w:] Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska, Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 41-53.
 • Degórski M., 1998, Charakterystyka morfolitologiczna siedlisk borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim", [w:] Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska, Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 31-40.
 • Degórski M., 1998, Sezonowa dynamika wybranych właściwości gleb siedlisk borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim", [w:] Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska, Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 55-61.
 • Degórski M., Adamczyk A., Baranowski J., Degórska B., 1998, Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty, [b.w.], Kraków, , s. 148-155.
 • Jefremow A., Degórski M., 1998, Właściwości humusu, biomasa mikroorganizmów i zawartość kwasów nukleinowych w glebach siedlisk borów i borów mieszanych na transekcie klimatycznym, [w:] Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska, Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne, Dokumentacja Geograficzna, 13, Wydaw. Continuo, Wrocław, , s. 63-77.
 • Breymeyer A., Degórski M., Reed D., 1997, Transect studies on pine litter organic matter: decomposition and chemical properties of upper soil layers, International Symposium:" Air pollution and climate change effects on forest econsystems", Riverside, California, February 5-9, 1996, Pacific Southwest Research Station Home Page, 18 s.
 • Breymeyer A., Degórski M., Reed D., 1997, Decomposition of pine-litter organic matter and chemical properties of upper soil layers: transect studies, Environ. Pollution, 98, nr 3, s. 361-367.
 • Degórski M., 1997, Rekultywacja, rewaloryzacja i restytucja środowiska pedologicznego w koncepcji ekorozwoju, Zastosowania ekologii krajobrazu w ekorozwoju, Problemy Ekologii Krajobrazu, 1, Zakład Geoekologii WGiSR UW, Warszawa, , s. 80-84.
 • Degórski M., 1997, Spatial and vertical distribution of soil physico-chemical properties and the content of heavy metals in the pedosphere in Poland, International Symposium:" Air pollution and climate change effects on forest ecosystems", Riverside, California, February 5-9, 1996, Pacific Southwest Research Station Home Page, 16 s.
 • Degórski M., 1997, Duch racjonalizmu geograficznego w edukacji podstawą rozwoju zrównoważonego, "Żyj przyjazny Ziemi". Materiały konferencji, Fundacja Edukacyjna "Varsovia", Warszawa, , s. 19-23.
 • Degórski M., Gworek B., 1997, Heavy metals in diagnostic surface horizons in Białowieża National Park, Pol. J. Environ. Studies, 6 suppl., s. 37-39.
 • Gworek B., Degórski M., 1997, Przestrzenne i profilowe rozmieszczenie pierwiastków śladowych i żelaza w glebach zbiorowisk borowych, Rocz-i. Glebozn., 48, nr 1/2, s. 19-30.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1997, Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of Skrajna Turnia slope), Island and high mountain vegetation: biodiversity, bioclimate and conservation. IAVS Symposium, Tenerife, 12-16 April 1993. Proceeding book, Universidad de La Laguna, La Laguna, , s. 173-178.
 • Degórski M., 1996, Potential and actual contamination of soil in Poland, Third International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. September 10-13, 1996, Warsaw Marriott Hotel, Warsaw, Poland. Symposium Proceedings, [b.w.], [B.m.], , s. 917-920.
 • Degórski M., 1996, Differentiation of forest habitat as evident disparate soil features in particular plant associations, Aquilo Ser. Bot., 36, s. 1-8.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1996, Tourism's impact on the geographical environment around Kasprowy Wierch, [w:] Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble, Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994, National Academy Press, Washington, DC, , s. 210-213.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1996, Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, , s. 78-80.
 • Breymeyer A., Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., Śmiałkowski J., 1995, Biodiversity and matter cycling in forest ecosystems in the gradient of air pollution in Poland. Results of introductory research, [w:] Eds. P. Paschalis, K. Rykowski, S. Zajączkowski, Protection of forest ecosystems biodiversity, Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa, , s. 175-191.
 • Degórski M., 1995, Directions of soil degradation in Poland, Aquilo Ser. Bot., 35, s. 53-63.
 • Degórski M., 1995, Analysis of a catenary complex of soils and forest plant communities in the South Mazovia Uplands (Central Poland), Ekol. Pol., 42, nr 3/4, s. 265-289.
 • Degórski M., 1995, Zróżnicowanie morfolitogeniczne gleb bielicoziemnych wschodniej i północnoeuropejskiej krainy glebowej, [w:] Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995, Courier.exe, Toruń, , s. 43-46.
 • Degórski M., 1994, Zróżnicowanie właściwości gleb wykształconych w glacjofluwialnym materiale akumulacji ozowej w południowej Finlandii (na przykładzie regionu Hamme), Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii. Marek Degórski, Aniela Matuszkiewicz, Jan M. Matuszkiewicz, Władysław Matuszkiewicz, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 25, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-24.
 • Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A., Degórski M., 1994, Badania fitosocjologiczne w lasach południowej Finlandii, Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii. Marek Degórski, Aniela Matuszkiewicz, Jan M. Matuszkiewicz, Władysław Matuszkiewicz, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 25, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 25-44.
 • Degórski M., 1986, Phytoindication methods in landscape planning and management, Geographia Polonica, 52, s. 89-100.

Editorial publications

 • Bański J., Degórski M., 2009, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, 164 s.
 • Degórski M., 2006, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, 324 s.
 • Degórski M., Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz J., Matuszkiewicz W., 1994, Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 25, PAN IGiPZ, Warszawa, 79 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Affek A., Wolski J., Degórska B., Solon J., Kowalska A., Regulska E., Degórski M., 2023, Mapping and assessment of urban ecosystem services in Poland, Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023, Poznań, , s. 52.
 • Kowalska A., Affek A., Solon J., Regulska E., Degórska B., Wolski J., Degórski M., 2023, Regulating and cultural services of urban ecosystems at the neighbourhood scale – a Warsaw case study, Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023, Poznań, , s. 16.
 • Affek A., Wolski J., Solon J., Degórska B., Degórski M., Regulska E., Kowalska A., 2022, Regulating ecosystem services of urban green space in Warsaw: assesing and maping potential, use and unmet demand, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 233.
 • Degórski M., 2022, The use of the chosen soil characteristics in getting to know palaeoenvironment and paleolandscape, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 171.
 • Degórski M., Affek A., Degórska B., Kowalska A., Regulska E., Solon J., Wolski J., 2022, Ecosystem service indicators as a spatial planning tool in the urban landscape across scales (national, regional and local), [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 237.
 • Degórski M., Degórska B., 2022, The natural potential of cities as the basis of their resiliance to exogenous factors and the quality of life of their inhabitants., UGI-IGU Paris 2022. Time for Geographers. The Centennial Congress, 1 s.
 • Kowalska A., Regulska E., Affek A., Wolski J., Solon J., Degórska B., Degórski M., 2022, Cultural ecosystem services of urban green space in Warsaw: assessing and mapping potential, useand unmet demand, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 241.
 • Degórska B., Degórski M., 2019, Smog a new challenge for spatial planning and urban management - Polish case study, International Conference "Local and Urban Governance: Trends, Challenges and Innovations in a Globalizing World". University of Cape Verde, Cidade da Praia, 4 - 7 September 2019. Abstracts, International Geographical Union, Cidade da Praia, 1 s.
 • Degórski M., 2019, Circular economy a new challenge for urban governance, International Conference "Local and Urban Governance: Trends, Challenges and Innovations in a Globalizing World". University of Cape Verde, Cidade da Praia, 4 - 7 September 2019. Abstracts, International Geographical Union, Cidade da Praia, 1 s.
 • Degórski M., 2019, Glebowe usługi ekosystemowe jako wskaźnik potencjału środowiska - wymiar lokalny i regionalny, Konferencja naukowa "Usługi ekosystemowe gleb - wskaźniki i metody oceny", Warszawa 26 czerwca 2019 r, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy, , s. 7.
 • Degórski M., Degórska B., 2019, Potencjał środowiska i świadczenia kulturowe ekosystemów jako czynniki kreujące markę terytorialną, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 275, s. 121-124.
 • Degórski M., 2018, The role of soils in ecosystem services shaping, [w:] Red. Piotr Lupa, Małgorzata Stępniewska, Paulina Grams, Ecoserv Poznań 2018. 5th Scientific Symposium Ecosystem Services in Transdisciplinary Approach. Book of abstracts, Department of Integrated Geography, Adam Mickiewicz University, Poznań, , s. 47.
 • Degórski M., 2018, Circular economy - new vision for the life style, XXIX Biennial Conference of North East India Geographical Society (NEIGS) and XI International Geographical Union (IGU) Commission Seminar. Focal theme: Environment and sustainable livelihood, 8-10 February, 2018. Abstracts, Department of Geography B. Borooah College, Guwahati, , s. 15.
 • Degórski M., Degórska B., 2018, Circular economy - eco-innovation performance in the urban areas, International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada), Laval University, Quebec, 1 s.
 • Degórska B., Degórski M., 2017, Adaptation of environmental system in urban areas into the climate change, [w:] Red. K. Gawroński, A. Ziernicka-Wojtaszek, L. Ksiązek, J. Niziński, Ecology and environmental science – reduction of water stress and adaptation to aridity, Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, Kraków, , s. 77.
 • Degórski M., 2017, Soil indicators as a tool for environmental management, [w:] Red. K. Gawroński, A. Ziernicka-Wojtaszek, L. Ksiązek, J. Niziński, Procedings of the third Ecoscience Workshop - Ecology and environmental science – reduction of water stress and adaptation to aridity, Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, Kraków, , s. 75-76.
 • Degórski M., 2017, Właściwości pokrywy glebowej jako kryterium regionalizacji, [w:] Red. Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek, Katarzyna Pukowiec-Kurda, Materiały Konferencyjne XXII seminarium krajobrazowego „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, , s. 16-17.
 • Degórski M., 2017, Ecosystem services as a tool for local and regional development, [w:] Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache, IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017, CD PRESS, Bucuresti, , s. 61.
 • Affek A., Kowalska A., Degórski M., Regulska E., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 16.
 • Degórska B., Degórski M., 2016, Influence of climate change on environmental hazards - Warsaw case study, Land Use Change, Climate Extremes and Disaster Risk Reduction. 9th International Geographical Union Conference, March 18-20, 2016, Department of Geography Shaheed Bhagat Singh College, University of Delhi, Delhi, , s. 34.
 • Degórska B., Degórski M., 2016, Miejska wyspa ciepła jako istotny element przestrzeni zurbanizowanej, Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe. XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 16-18 czerwca 2016, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Międzyzdroje, , s. 21.
 • Degórski M., 2016, Environmental and social resources of Polish part of Polesie – potential of landscapes and cultures, Problemy racional'nogo izpol'zovanija prirodnych resursov i ustojcivoe razvitie Polesia. Sb. dokl. Mezdunar. nauc. konf. (Мinsk, 14–17 sent. 2016 g.). T.1, Belaruskaja Navuka, Minsk, , s. 36-37.
 • Degórski M., 2016, Przedmowa, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas, Środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, , s. 9-10.
 • Degórski M., 2016, Influence of climate change on environmental hazards and human well-being in the urban areas - Warsaw case, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, , s. 1370.
 • Degórski M., 2016, Jakość życia a świadczenia ekosystemów, Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 1 s.
 • Degórski M., 2016, Ecosystem services as a tool for sustainable development, EUROGEO 2016 - Geographic Information: for a better world, 29 – 30 September 2016, Malaga, Spain, Universidad de Malaga, Malaga, , s. 9.
 • Degórski M., 2016, Głos w dyskusji, [w:] Red. Andrzej Suliborski, Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 99-101.
 • Degórski M., 2016, Głos w dyskusji, [w:] Red. Andrzej Suliborski, Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 173-175.
 • Degórski M., Grabińska B., Kowalska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Affek A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Zawiska I., 2016, From detailed data to regional assessment of ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, , s. 16.
 • Degórski M., Kruczkowska B., 2016, Ecosystem services delivered by soils - regional analysis, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, , s. 26.
 • Degórski M., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 15.
 • Degórski M., Solon J., 2016, Ecosystem services as a factor for trajectory strengthening of region's development and well-being - environmental governance, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, , s. 854.
 • Degórski M., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Affek A., Grabińska B., Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 9.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 14.
 • Solon J., Degórski M., 2016, Land cover versus ecosystems – two different approaches for mapping ecosystem services and landscape changes. Consequences for interpreting land cover changes, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, , s. 1785.
 • Solon J., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Zawiska I., 2016, Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 13.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2016, Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce, Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 1 s.
 • Degórski M., 2015, Green infrastructure as an important factor in human wellness condition for inhabitants of urban area, [w:] Ed. Naja Marot, Green infrastructure in Central, Eastern, and South-Eastern Europe: Is there a universal solution to environmental and spatial challenges? Network conference of Spa-ce.net, Ljubljana (Slovenia), September 27-29, 2015, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Ljubljana, , s. 48.
 • Degórski M., 2015, Editorial, Europa XXI, 295-6.
 • Degórski M., 2015, Soil indicators as tools for environmental management, Ecologie et sciences de l'environnement. Workshop franco-polonais, Paris, 20 XI 2015, Academie Polonaise des Sciences, Paris, , s. 14.
 • Degórski M., 2015, Istota poznania procesów zachodzących w systemie środowiska geograficznego dla interpretacji przemian krajobrazu, [w:] Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badan teenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków / Bukowina Tatrzańska, PAEK, IGiGP UJ, Kraków, , s. 17.
 • Degórski M., 2015, Soil indicators of pedogenic processes development as a tool for interpreting the evolution of the environment during the late Pleistocene and Holocene, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract volume and excursion guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 39.
 • Jonczak J., Degórski M., Kruczkowska B., 2015, Porównanie cech mikromorfoskopowych pyłu kwarcowego w glebie rdzawej i glejobielicowej na terasie nadzalewowej Słupi, [w:] Red. Cezary Kabała, Dorota Kawałko, Beata Łabaz, Katarzyna Szopka, Jerzy Weber, Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój" Wrocław, 31.08-03.09.2015, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Wrocław, , s. s. 56, 245.
 • Affek A., Kowalska A., Solon J., Degórski M., 2014, „Korzystanie z dobrodziejstw przyrody” – pilotażowe badania dotyczące percepcji korzyści płynących z ekosystemów, Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia, UAM, Poznań, , s. 17.
 • Degórska B., Degórski M., 2014, Adaptation of spatial development of big cities to climate change on example of Warsaw, opportunities and threats, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Degórski M., 2014, Impact of road on soil properties – Polish case study, Geohazrads, Biodiversity, Resource Sustainability and Mountain Response to Global Change, IGU Commission Conference, 4th-5th June, Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Srinagar. Book of Abstracts, J&K, India, Srinagar, , s. 118.
 • Degórski M., 2014, Miejsce lasu w gospodarce przestrzennej kraju, Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu. Zimowa Szkoła Leśna, 18-20 marca 2014 r., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary. Streszczenia referatów i doniesień, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, , s. 13-14.
 • Degórski M., 2014, Glebowe wskaźniki rozwoju procesów pedogenicznych jako narzędzie interpretacji ewolucji środowiska w czwartorzędzie, [w:] Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia, Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń, , s. 27-28.
 • Degórski M., 2014, The power of geography in integrated study of men and environment, The Power of Geography and the Role of Spatial Information. EUROGEO Conference 2014. 15-17 May, 2014, Valetta, Malta (book of abstracts), EUROGEO, Valletta, , s. 6-7.
 • Degórski M., 2014, Przedmowa, Rozwój myśli geograficznej w Polsce. Katalog wystawy towarzyszącej Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej. Collegium Maius, Kraków, 18-22 sierpnia 2014. Antoni Jackowski, Małgorzata Taborska, IGiGP UJ, Kraków, , s. 11-13.
 • Degórski M., 2014, Impact of heavy road traffic on soil properties and human well-being, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Degórski M., Solon J., 2014, Świadczenia ekosystemowe jako czynnik wzmacniania trajektorii rozwoju regionu, Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia, UAM, Poznań, , s. 7-8.
 • Degórski M., 2013, Effect of the road traffic on soil properties, [w:] Eds. I. Atalay, R. Efe, Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts, [b.w.], Kemer, , s. 109.
 • Degórski M., 2013, Climate change as a cause of hazard and risk for the spatial development, Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center, IGU, Kyoto, , s. 1.
 • Degórski M., 2013, Time and space in the study of physicgeographical system on the example of soil cover, Reflection of time and space research in geography. Conference on the occasion of the 70th Anniversary of the Institute of Geography, SAS, 19.11.2013, Book of abstracts, Institute of Geography SAS, Bratislava, , s. 24.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Degórski M., 2013, Relationship between vegetation and soil along a topographical gradient, [w:] Eds. I. Atalay, R. Efe, Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts, [b.w.], Kemer, , s. 213.
 • Degórski M., 2011, Quality of life and ecosystem services in rural-urban regions, Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 19.
 • Degórski M., 2011, Influence of traffic into the environment properties and human, United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings, IGU, Santiago, 1 s.
 • Degórski M., Kowalkowski A., 2011, Możliwości rekonstrukcji procesów rzeźbotwórczych kształtujących współczesną georóżnorodność na podstawie badań makroskopowych SEM, [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 35-36.
 • Degórski M., 2010, Ecosystem services as a factor for increasing of quality life in rural-urban regions, Managing the urban rural interface. International conference, 19-22 October, 2010, Frederiksberg Campus, University of Copenhagen. Book of abstracts, Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, University of Copenhagen, Frederiksberg, , s. 69.
 • Degórski M., 2010, The possibility of reconstructing the environmental evolution in Late Pleistocene and Holocene using SEM analysis - as exemplified by podsolic soils, Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program, [b.w.], Tel Aviv, 1 s.
 • Degórski M., 2009, Uwarunkowania środowiskowe systemu społeczno-ekologicznego na pograniczu polsko-niemieckim jako wewnętrznej granicy Unii Europejskiej, [w:] Red. Sylwia Horska-Schwarz, Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej w świetle procesów integracji europejskiej, UWr, Wrocław, , s. 4-5.
 • Degórski M., 2009, Socio-economic responses to ecosystems and their services in regional and local level, Networking in the European regional and local space. Warsaw Regional Forum 2009, Proceedings. Prepared for print by: Konrad Czapiewski & Piotr Siłka, PAN IGiPZ; PTG, Warsaw, 12a.
 • Degórski M., 2008, Interaction of soil properties with global climate change, Building together our territories. 31st International Geographical Congress, Tunis 2008, August 12-15. Abstracts, [b.w.], Tunis, , s. 99.
 • Degórski M., 2008, Impact of the urbanization on soil conditions, [w:] Eds. Winfried H. Blum, Martin H. Gerzabek, Manfred Vodrazka, EUROSOIL 2008. University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria, August 2008-08-04. Book of abstracts, BOKU, Vienna, , s. 303.
 • Degórski M., 2008, Znaczenie fizycznogeograficznych studiów regionalnych w poznaniu zróżnicowania środowiska geograficznego, Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich, Warszawa, 29-30.05.2008. Streszczenia, WGiSR UW, Warszawa, , s. 12-13.
 • Degórski M., 2008, Zastosowanie badań glebowych w interpretacji paleośrodowisk i ewolucji rzeźby, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k14.
 • Degórski M., 2008, Korytarze ekologiczne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce. Międzynarodowa konferencja, Białowieża, 20-22 listopada 2008 r. Program. Streszczenia referatów. Lista adresowa uczestników, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, , s. 13.
 • Degórski M., 2008, Przestrzeń w perspektywie fizycznogeograficznej [głos w dyskusji], [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Terytorium, region, miejsce - czas i przestrzeń w geografii, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 4, Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, , s. 208.
 • Solon J., Degórski M., Roo-Zielińska E., 2008, Studies on vegetation response to a topographical-soil gradient, Annual Report, s. 93-96.
 • Degórski M., 2007, Analysis of negative socioeconomic impact of flash floods and their perception in the society, Forecasting and risk management of flash floods in Central and Eastern Europe. International Seminar, Lublin, 17-18 December 2007, UMCS, Lublin, , s. 27.
 • Degórski M., 2007, Trophic resources and carbon storage in soils of forest types in Białowieża National Park (N-E Poland), Humic Substances in Ecosystems 7. An International Scientific Conference, Bachotek, Poland, 17-21.06.2007. Program. Abstracts, [b.w.], B. m.], , s. 12.
 • Degórski M., 2007, Economic-ecological models as a tools for analyzing landscape services and multifunctionality, Multifunctional land use in the rural-urban perspective. International confrence, November 7-9, 2007 in Bled, Slovenia, University of Ljubljana, Ljubljana, , s. 10.
 • Degórski M., 2007, Polityka ekologiczna w zarządzaniu regionem, O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Konferencja naukowa, Poznań, 19-20 listopada 2007 r, UAM, Poznań, , s. 6-7.
 • Degórski M., 2007, [Głos w dyskusji], [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Geografia a przemiany współczesnego świata, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 3, Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, , s. 292-293.
 • Degórski M., 2007, Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego, [w:] Red. Jarosław Balon, Wojciech Maciejowski, Ekologia krajobrazu - perspektywy badawcze i utylitarne. Bukowina Tatrzańska, 11-14 września 2007. Materiały konferencyjne, IGiGP UJ, Kraków, , s. 10.
 • Degórski M., 2007, Ocena zaawansowania prac planistycznych w gminach posiadających obszary objęte prawną ochroną przyrody, Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r, KUL, Lublin, , s. 9.
 • Degórski M., Kowalkowski A., 2007, Buforowość i elektrolityczna przewodność w profilu jako indykatory warunków powstawania gleb, Gleba w czasie i przestrzeni. 27. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7 września 2007. Streszczenia, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW, Warszawa, , s. 109.
 • Kowalkowski A., Degórski M., 2007, Możliwość rekonstrukcji rozwoju środowiska przy zastosowaniu badań morfoskopowych SEM na przykładzie gleb bielicowych, Gleba w czasie i przestrzeni. 27. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7 września 2007. Streszczenia, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW, Warszawa, , s. 242.
 • Degórski M., 2006, Człowiek w środowisku [głos w dyskusji], [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Człowiek w badaniach geograficznych, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 2, Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, , s. 250-251.
 • Degórski M., 2006, Człowiek w geografii - wybrane problemy badawcze [głos w dyskusji], [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Człowiek w badaniach geograficznych, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 2, Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, , s. 268-269.
 • Degórski M., 2006, Environmental dimension of transboundary spatial development - driving forces in the ecological regionalism, Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 4.
 • Degórski M., 2006, Badania ekologiczno-gleboznawcze. R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz. Warszawa 2005, Przegl. Geogr., 78, z.3, s. 434-436.
 • Degórski M., Jankowski A., 2006, Introduction, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 5.
 • Degórski M., Kuchcik M., 2006, Socio-economic effects of extreme hydrometeorological events on Polish Lowland, Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Warszawa, , s. 21-22.
 • Degórski M., 2005, Transgraniczna współpraca w zakresie wykorzystania i ochrony potencjału przyrodniczego w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Polski i Niemiec, Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Integracja europejska. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna (Warszawa, 22-23.09.2005), Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, , s. 1.
 • Degórski M., 2005, The planning perspective of multifunctional land use at the regional scale, [w:] Ed. Uloe Mander, Kadri Meier, International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia, Tartu University Press, Tartu, , s. 57.
 • Degórski M., 2005, [Głos w dyskusji], [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 1, ŁTN, Łódź, , s. 195.
 • Kowalkowski A., Degórski M., 2005, Biogeomorfogeniczna odrębność górskich strukturalnych gleb rdzawych bielicowych, [w:] Red. Anna Miechówka, Michał Gąsiorek, Krystyna Ciarkowska, Gleby górskie - geneza, właściwości, zagrożenia. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków - Niedzica - Zawoja, 14-16.09.2005, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb AR, Kraków, , s. 53-54.
 • Meyer B., Degórski M., 2005, Integration of multifunctional goals into land use - the planning perspective, [w:] Ed. Uloe Mander, Kadri Meier, International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia, Tartu University Press, Tartu, , s. 32.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Degórski M., 2005, Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania dynamiki krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa), [w:] Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz, Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r, IG AŚ, Kielce, , s. 186.
 • Breymeyer A., Degórski M., Kozłowska A., Matuszkiewicz J., Biegański L., 2004, Chronić czy pielęgnować [dyskusja], Urbanista, nr 6, s. 22-24.
 • Degórski M., 2004, Spatial variability of multifunctional landscape as a reason for potential differences of regional "smart growth" on some examples from Poland, Issues of sustainable land use in European landscapes. Problems, conflicts & solutions. International workshop, Goedoelloe, Hungary, 14-18 April 2004. Programme & Book of abstracts, Institute of Environmental and Landscape Management. Szent Istvan University, Goedoelloe, , s. 24.
 • Degórski M., 2004, Gleba jako indykator zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym, Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r, Dokumentacja Geograficzna, 31, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 39-40.
 • Degórski M., 2004, Climate changes as a reason of podzolic soil development in Northern and Central Europe, One Earth - Many Worlds. The 30th Congress of the International Geographical Union, 15-20 August 2004, Glasgow UK. Programme, IGU, Glasgow, 1 s.
 • Degórski M., 2004, Dynamika procesów zachodzących w systemie przyrodniczym a kierunki zmian właściwości gleb w wybranych geoekosystemach, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Przewodnik konferencyjny, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, Poznań, , s. 29.
 • Degórski M., 2004, Przestrzenna zmienność gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych, Działalność Nauk., 17, s. 107-110.
 • Degórski M., Kowalkowski A., 2004, The measurability and quantification of podzolization process as a function of time, EUROSOIL 2004. Abstracts, Albert-Ludwigs-Univeritaet Freiburg, Freiburg, , s. 166.
 • Degórski M., 2003, Zróżnicowanie czynników pedogenicznych a rozwój i właściwości gleb bielicowych w północnej i środkowej Europie, [w:] Red. Stefan Skiba, Marek Drewnik, Andrzej Kacprzak, Gleba w środowisku. 26. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, , s. 202.
 • Degórski M., 2003, Stan środowiska oraz główne kierunki działań w polskiej polityce ekologicznej wynikające z integracji z Unią Europejską, Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Integracja europejska. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna (Warszawa, 25-26.09.2003), Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 1 s.
 • Degórski M., 2003, Itroduction, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern dimension of European Union, Geopolitical Studies, 11, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 7-8.
 • Degórski M., 2003, Przedmowa, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa, , s. 5.
 • Degórski M., 2003, Geografia fizyczna a społeczno-ekonomiczna, Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Słubice, 3-5 kwietnia 2003. Streszczenia referatów, [b.w.], Słubice, , s. 7-8.
 • Degórski M., 2003, Formalno-prawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii Europejskiej, Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Jubileuszowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Gdańsk-Starbienino, 22-24 maja 2003 r, [b.w.], Gdańsk, , s. 14-15.
 • Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2003, Vegetation response to soil structure and dynamics within a catchment: a Pińczów case study (S Poland), Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy, Universita di Camerino, Camerino, , s. 74.
 • Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2003, Relationship between climate humidity, soil moisture, composition and structure of vegetation in pine forest in the temperate and boreal zones, Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy, Universita di Camerino, Camerino, , s. 73.
 • Roo-Zielińska E., Degórski M., Solon J., 2003, Does spatial changeability of plant communities good reflect differentiation of abiotic conditions, specially the moisture of the soils?, Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy, Universita di Camerino, Camerino, , s. 190.
 • Solon J., Degórski M., Roo-Zielińska E., 2003, Geographical pattern of herb layer and soil properties in Scots pine (Pinus sylvestris) forest in relation to climate differentiation, Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy, Universita di Camerino, Camerino, , s. 210.
 • Degórski M., 2002, Wielofunkcyjność krajobrazu w koncepcjach rozwoju regionalnego, [w:] Red. Małgorzata Strzyż, Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych", Kielce-Sandomierz, 3-4.10.2002 r, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, , s. 22-23.
 • Degórski M., 2001, The total store of organic carbon in the soil of pine ecosystems in Northern and Central Europe, Keeping all the parts: preserving, restoring sustaining complex ecosystems. The Ecological Society of America 86th Annual Meeting, Monona Terrace, Madison, Wisconsin, August 5-10, 2001, The Ecological Society of America, Washington, , s. 271.
 • Degórski M., 2001, Wpływ zróżnicowania morfogenetycznego substratu gleb bielicoziemnych na niektóre właściwości ekosystemów borowych Europy Północnej i Środkowej, [w:] Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński, Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, , s. 32-33.
 • Degórski M., 2001, Regionalna współpraca transgraniczna a ochrona środowiska, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 35-37.
 • Degórski M., 2000, Rola abiotycznych elementów geokompleksów w koncepcji ekorozwoju, Założenia i teorie ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Materiały konferencji naukowej, Bydgoszcz-Tleń, 7-9.09.2000, [b.w.], Bydgoszcz, , s. 17.
 • Degórski M., 2000, Wpływ antropopresji na właściwości pokrywy glebowej pięter wysokogórskich rejonu Kasprowego Wierchu, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac, [b.w.], [B.m.], , s. 90.
 • Degórski M., Solon J., 2000, Międzynarodowa Konferencja "Globalne i regionalne zmiany klimatu a ich naturalne i społeczno-ekonomiczne konsekwencje", Vadul lui Voda, 26-28 sierpnia 1999 roku, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 166.
 • Degórski M., 1999, Główne obszary problemowe polskiej polityki ekologicznej w okresie integracji z Unią Europejską, Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Integracja europejska III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa, 8-9 listopada 1999 r, IOŚ, Warszawa, , s. 2-3.
 • Degórski M., Reed D., 1998, Horizontal differentiation in cotton strid decomposition in pine ecosystem soil in Poland, The Earth's changing land. GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change, Barcelona, Spain, 14-18 March 1998. Abstracts, Institut Cartografic de Catalunya, Barcelona, , s. 165.
 • Degórski M., 1997, Geoekologiczne uwarunkowania rozwoju gleb bielicoziemnych w wschodnio- i północnoeuropejskiej krainie glebowej, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, , s. 41-42.
 • Breymeyer A., Degórski M., 1996, Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Pine litter decomposition as related to chemical properties of upper soil layers, Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts, [b.w.], [B.m.], 7].
 • Degórski M., 1996, Potential and actual contamination of soil in Poland, Third International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, [b.w.], Warsaw, , s. 177.
 • Degórski M., 1996, Soil transformation as an element of landscape changes in North and Central Europe, Abstracts of International Conference "Landscape transformation in Europe, practical and theoretical aspects", [b.w.], Warsaw, , s. 36.
 • Degórski M., 1996, Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Spatial and vertical distribution of soil physico-chemical properties and content of heavy metals in pedosphere, Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts, [b.w.], [B.m.], 13].
 • Degórski M., 1996, Human impact on degradation of soil cover in Poland, 28th International Geographical Congress. The Hague, August 4-10 1996. Abstract book. Land, sea and human effort, Stichting Internationaal Geografisch Congress, Utrecht, , s. 109.
 • Degórski M., Gworek B., Lewandowski W., 1996, Metale ciężkie w glebach Białowieskiego Parku Narodowego, Materiały Konferencji Naukowej "Metale i metaloidy - aspekty farmakologiczne, toksykologiczne i środowiskowe", [b.w.], Białowieża, , s. 28.
 • Degórski M., 1995, Rekultywacja, rewaloryzacja i restytucja pedosfery w koncepcji ekorozwoju, Zastosowanie ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Materiały konferencji naukowej, Warszawa, 5-7.10.1995, WGiSR UW, Warszawa, 16].
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1995, The influence of touristic use in the transformation of properties of the geographical environment of the area around Kasprowy Wierch in the Tatra Mountains - proposal of the study, Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r, [b.w.], Warszawa], , s. 59-60.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1995, Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych, [w:] Red. Roman Soja, Paweł Prokop, Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków, , s. 47-48.
 • Kozłowska A., Rączkowska Z., Degórski M., 1993, Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of the range of Skrajna Turnia slope), Abstracts book. International Association for Vegetation Science 36th International Symposium in Tenerife 12-16 April 1993, Universidad de Laguna, Tenerife, , s. 22.

Documentation studies

 • Degórski M., 2021, Jubileusz Profesora Jana Marka Matuszkiewicza, Przegląd Geograficzny, 93, 3, s. 307-309.
 • Degórski M., 2020, Andrzej Mizgajski, [w:] Red. Włodzimierz Łęcki, Damian Łowicki i Małgorzata Stępniewska, Jasna myśl i proste słowo. Wędrówki przez system społeczno-ekologiczny z Profesorem Andrzejem Mizgajskim, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 33.
 • Degórski M., 2019, Jubileusz Pani Profesor Ewy Roo-Zielińskiej, Przegląd Geograficzny, 91, 3, s. 293-294.
 • Degórski M., 2018, Korcelli Piotr (ur. 1939), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 737-738.
 • Degórski M., 2018, Szczęsny Roman (1929-2000), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. s.1623-1626.
 • Degórski M., 2018, Kosiński Leszek Antoni (ur. 1929), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 752-754.
 • Degórski M., 2018, Grzeszczak Jerzy (ur. 1932), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 514-515.
 • Degórski M., 2018, Breymeyer Alicja (1932-2015), [w:] Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan, Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 169-171.
 • Degórski M., 2015, Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce, Kraków 18-22 sierpnia 2014 r, Przegląd Geograficzny, 87, 1, s. 141-149.
 • Degórski M., 2015, Setna rocznica urodzin dr hab. Zdzisławy Wójcik, Przegląd Geograficzny, 87, 1, s. 188-191.
 • Degórski M., 2007, Konferencja Regionalna Miedzynarodowej Unii Geograficznej, Brisbane, 3-7 VII 2006 r, Przegl. Geogr., 79, z.1, s. 185-186.
 • Degórski M., 2006, Konferencja naukowa "Wartości w geografii", Lublin, 6-7 IV 2006 r, Przegl. Geogr., 78, z.3, s. 448-449.
 • Degórski M., 2005, Inicjatywa organizacji Konferencji Regionalnej MUG w Polsce - oferta przedłożona na Kongresie MUG w Glasgow, Przegl. Geogr., 77, z.1, s. 120-122.
 • Degórski M., 2005, Geografia moja pasja, Wiad. Uczel. Wyższa Szk. Ekologii i Zarządzania, nr 115-17 : fot.
 • Degórski M., Kowalkowski A., 2005, Kongres EUROSOIL 2004. Freiburg, 4-12 IX 2004 r, Przegl. Geogr., 77, z.3, s. 415-417.
 • Degórski M., 2004, Zakład Geoekologii i Klimatologii nową jednostką organizacyjną IGiPZ PAN, Przegl. Geogr., 76, z.3, s. 382-383.
 • Degórski M., 2004, Sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia działalności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie. Warszawa, 10-11 X 2003 r, Przegl. Geogr., 76, z.1, s. 105-108.
 • Degórski M., 2003, Jubileusz Profesor Alicji Breymeyer, Przegl. Geogr., 75, z.2, s. 317-319.
 • Degórski M., 2002, Professor Marcin Maria Rościszewski, New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 5-8.
 • Degórski M., 2000, Współpraca naukowa IGiPZ PAN na forum międzynarodowym w okresie transformacji (1991-1998), Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 89-102.
 • Degórski M., 1996, [Pierwsza] I Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna. Holandia, sierpień 1996 r, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 567-568.

Maps, atlases

 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Obszary zagrożone trwałą marginalizacją, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 1 mapa.
 • Bański J., Degórski M., 2009, Wprowadzenie, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, , s. 9.
 • Degórski M., 2009, Pokrywa glebowa, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, , s. 51-57.
 • Degórski M., 2008, Gleba - żyzny naskórek Ziemi, PAN, Warszawa, 16 s.
 • Degórski M., 2005, Geografia jako dyscyplina naukowa, Wiad. Uczel. Wyższa Szk. Ekologii i Zarządzania, nr 118-19 : ry
 • Degórski M., 2005, [3 hasła], Wielka Encyklopedia PWN. T.26, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Degórski M., 2004, [2 hasła autorskie], Wielka Encyklopedia PWN. T.19, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Degórski M., 2002, [Udział w opracowaniu 11 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Degórski M., 2002, [6 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Degórski M., 2001, [22 hasła], Wielka Encyklopedia PWN. T.1-4, 6, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Degórski M., 1999, Środowisko geograficzne Polski, Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga. T.28, Gutenberg-Print, Warszawa,