IGSO PAS > Science > Projekt

Pamięć kamieni. Pochodzenie, użytkowanie i sakralizacja kamieni młyńskich wmurowanych w ściany gotyckich kościołów na Nizinach Południowobałtyckich

Date: -

Supervisor: Dariusz Brykała

Contractors: Mirosław Błaszkiewicz, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Zachariasz Mosakowski, Robert Piotrowski

Acronym: millPOLstone
Foreign partner: CEREGE Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement; Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE)
Orderer institution: Narodowe Centrum Nauki
No.: 2019/35/B/HS3/03933
Official Web Site

(project OPUS)

Północna Polska i Północno-Wschodnie Niemcy to unikalne w skali światowej regiony z tak dużą ilością gotyckich kościołów, w których mury wmurowano i wyeksponowano kamienie młyńskie. Były one niemymi świadkami dawnych wierzeń, bogactwa okolicznych terenów w przeróżne zakłady produkcyjne i zasięg wymiany handlowej. W projekcie tym chcielibyśmy odkryć fragmenty ich szerzej nieznanej historii.

Główne cele naukowe projektu opierają się na trzech słowach użytych w tytule: pochodzenie, użytkowanie i sakralizacja. Cele projektu są następujące:

(1) określenie miejsc pochodzenia, produkcji, importu, rozmieszczenia i wykorzystania kamieni młyńskich w średniowieczu na obszarze Nizin Południowobałtyckich (SBL);

(2) określenie cech i rodzaju wykorzystanych kamieni młyńskich w zależności od rodzaju zakładu produkcyjnego (wielkość, rodzaj bruzd, paprzyca, rodzaj młyna);

(3) określenie antropologicznych i kulturowych powodów osadzania kamieni młyńskich w murach kościoła;

(4) próba datowania budowy kościołów na podstawie analiz długości ekspozycji kamieni młyńskich w ścianach kościołów.

Obszar naszych badań obejmuje Niziny Południowobałtyckie, które w średniowieczu należały do ​​kilku odrębnych organizmów państwowych, ale wszystkie należały już do jednego kręgu kulturowego - zachodniej cywilizacji chrześcijańskiej.

Główny okres badań jest ściśle związany z budową kościołów z wmurowanymi w ich ściany kamieniami młyńskimi. W związku z tym, że w różnych częściach badanego obszaru etap budowy kościołów gotyckich nie kończył się jednocześnie (np. na Mazowszu jeszcze w XVI wieku powstawały kościoły gotyckie), główny okres badawczy obejmuje zakres od XIII do końca XVI wieku. Należy przy tym zaznaczyć, że analiza antropologicznego postrzegania kamieni młyńskich zostanie rozszerzona na okresy późniejsze - aż do dnia dzisiejszego.

Prace interdyscyplinarnego zespołu badawczego (18 osób) będą realizowane w 6 pakietach roboczych:

WP1: Uwarunkowania historyczno-geograficzne przestrzennego rozmieszczenia kościołów z wmurowanymi kamieniami młyńskimi.

WP2: Źródła materiału skalnego użytego do produkcji kamieni młyńskich.

WP3: Kamienie młyńskie w strukturze ścian kościołów.

WP4: Określenie czasu ekspozycji kamieni młyńskich w murach kościołów.

WP5: Przesłanki i symbolika umieszczania kamieni młyńskich w kościołach.

WP6: Kamienie młyńskie jako relikty krajobrazu zanikającego i utraconego.

 

Publications

Articles

Abstracts, reviews, notes

 • Brykała Dariusz: Od eratyków do dziedzictwa geokulturowego – interdyscyplinarne badania nad produkcją, użytkowaniem i sakralizacją kamieni młyńskich. [w]: Interdyscyplinarność w badaniach krajobrazu. Streszczenia wystąpień Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PAEK. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2023 - s. 7.
 • Brykała Dariusz: Aims and objectives of the millPOLstone project and Workshop in Golßen. [w]: 3rd Annual millPOLstone Workshop ‘Millstones in churches of Eastern Germany’. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - s. 5-8.
 • Piotrowska Joanna, Brykała Dariusz, Piotrowski Robert: The millstone in the visual arts - an attribute of the saints and a tool in the typological story. [w]: 3rd Annual millPOLstone Workshop ‘Millstones in churches of Eastern Germany’. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - s. 24-25.
 • Piotrowski Robert: Geomity krajobrazu młodoglacjalnego. Aksjologiczno-ontologiczne rozpoznanie krajobrazu jako czynnik determinujący postrzeganie świata w kulturach tradycyjnych. [w]: Interdyscyplinarność w badaniach krajobrazu. Streszczenia wystąpień Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PAEK. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2023 - s. 7.
 • Piotrowski Robert: Folk narrations about water bodies in the Southern Baltic Lowland: From geomythological interpretations to examples of symbolic eco-symbiosis. [w]: Folklore, Geography and Environment: Ways of Knowing Water, Landscape and Climate in the Anthropocene, 2023. Hull: Folklore Society, 2023 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Piotrowski Robert, Pogodziński Paweł M.: Fragmenty drewnianych jednostek wiślanych w architekturze Mazowsza Płockiego. [w]: Rzeka, która dzieli; Rzeka, która łączy; Rzeka, która żywi. Dorzecze środkowej Wisły w badaniach naukowych. Warszawa-Legionowo: Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Muzeum Historyczne w Legionowie, 2022 - s. 13.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Permafrost evolution in the last glacial period in the Nort-Central European Lowlands. [w]: DEUQUA2022 Conference: Connecting Geoarchives; Abstract Volume. Red. A. Brauer, M.J. Schwab. Potsdam: German Research Centre For Geosciences, 2022 - s. 37-38 (Scientific Technical Report STR; 22/02)
 • Czubla Piotr, Dąbski Maciej, Gierszewski Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz: Od sacrum do geodziedzictwa – kamienie młyńskie w ścianach gotyckich kościołów w perspektywie geologicznej i geomorfologicznej. [w]: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r.. Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 - s. 100-102.
 • Brykała Dariusz: Koncepcja Młyna Eucharystycznego – w poszukiwaniu idei umieszczania kamieni młyńskich w ścianach świątyń. [w]: "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2021 - s. 10.
 • Brykała Dariusz: Stan zaawansowania realizacji projektu millPOLstone i wyzwania na przyszłość. [w]: "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2021 - s. 25.
 • Brykała Dariusz: Cele i zadania projektu millPOLstone i Warsztatów w Koszalinie. [w]: "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2021 - s. 6.

Editorial publications

Maps, atlases

 • Lamparski Piotr: Fieldtrip route map. [w]: 3rd Annual millPOLstone Workshop ‘Millstones in churches of Eastern Germany’. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - s. 29.
 • Lamparski Piotr: Mapa - Trasa przebiegu warsztatów terenowych. [w]: 2nd Annual millPOLstone Workshop „Kamienie młyńskie w kościołach Warmii i Mazur”, Olsztyn, 7-8 września 2022 r. Materiały Konferencyjne. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 39.
 • Lamparski Piotr: Mapa - Trasa wycieczki warsztatów terenowych. Skala 1:170000. [w]: "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop. Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2021 - s. 28.

Chapters

 • Piotrowski Robert: Wiatrak w narracjach wspomnieniowych. [w]: Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska. Red. Maciej Prarat. Toruń: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Towarzystwo Miłośników Torunia, 2022 - s. 23-36.

Documentation studies

Go back