IGSO PAS > Science > Projekt

Wpływ zmian klimatu oraz budowy zbiorników zaporowych na formowanie się pokrywy lodowej na rzekach karpackich

Date: -

Supervisor: Łukasz Wiejaczka

Contractors: Maksymilian Fukś

No.: Preludium Bis 2 2020/39/O/ST10/00652

(project inny)

Celem proponowanego projektu jest przeprowadzone badań nad wpływem zmian klimatu orazbudowy zbiorników zaporowych na występowanie zlodzenia na rzekach w postaci pokrywy lodowej wodniesieniu do obszaru polskich Karpat, stanowiących znaczną część dorzecza górnej Wisły.Hipoteza badawcza testowana w ramachplanowanego projektu zakłada, że funkcjonowanie zbiorników zaporowych ma większy wpływ nazaburzenia zlodzenia rzek górskich (formowania się pokrywy lodowej) w ujęciu regionalnym i lokalnym niżzmiany klimatyczne.

W proponowanym projekcie oprócz danych archiwalnych z posterunków wodowskazowychrozlokowanych na rzekach polskich Karpat o różnej wielkości przepływu oraz wyników terenowychobserwacji pokrywy lodowej na wybranych rzekach (przeprowadzonych w ramach projektu) zostaną wykorzystane satelitarne obrazy radarowe. Efektem badań przeprowadzonych w ramach proponowanego projektu będzie publikacja 4artykułów w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych.

Publikacje te, uzupełnione oartykuł zawierający przegląd światowej literatury dotyczącej badań zlodzenia rzek, będą podstawą doubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora przez osobę realizującą projekt badawczy.

Publications

Chapters

  • Fukś Maksymilian: Zmienność występowania pokrywy lodowej na rzekach karpackich w świetle wieloletnich serii obserwacyjnych. [w]: Współczesne problemy gospodarowania zasobami wodnymi. IV Krajowy Kongres Hydrologiczny. Red. Beniamin Więzik. Warszawa: Komitet Gospodarki Wodnej PAN, 2022 - s. 33-45 (Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN; 45)

Articles

Go back