IGiPZ PAN > Zakład Badań Geośrodowiska > Geośrodowisko - Klimat Przyroda Człowiek

Zakład Badań Geośrodowiska

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

5 kwietnia 2024
 
 
 

Informacje ogólne

Geośrodowisko to kompleksowy system składający się z elementów naturalnych i antropogenicznych, które współdziałają ze sobą w różnym stopniu w określonej przestrzeni geograficznej.

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i coraz większą presją człowieka na środowisko przyrodnicze, zrozumienie dynamiki geośrodowiska w różnych skalach czasowych i przestrzennych wydaje się kluczowe dla prowadzenia efektywnej polityki klimatycznej i ochrony środowiska. W tym kontekście ważne jest dążenie do rozwiązywania problemów związanych z różnymi aspektami geośrodowiska oraz badanie roli, jaką odgrywają w nim czynniki naturalne i antropogeniczne.

Głównym celem konferencji naukowej "Geośrodowisko - Klimat, Przyroda, Człowiek" jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć badawczych oraz wymiana myśli naukowej nad złożoną naturą geośrodowiska.

Termin i miejsce konferencji

Termin: Kraków, 5 kwietnia 2024.

Miejsce konferencji:

- budynek Polskiej Akademii Umiejętności (Duża Aula, II piętro) przy ul. Sławkowskiej 17

- budynek Polskiej Akademii Nauk przy ul. Św Jana 28

Tryb konferencji: stacjonarny.

Zakres tematyczny

Tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień z geografii fizycznej. W szczególności dotyczy problematyki z zakresu: geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geologii, gleboznawstwa, paleogeografii, monitoringu środowiska, ochrony przyrody, antropopresji.

Zgłoszenie udziału i rejestracja

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z tytułem referatu i/lub posteru oraz abstraktem prosimy przesyłać do 31 stycznia 2024 roku wysyłając wypełniony formularz korzystając z poniższego linku:

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI "GEOŚRODOWISKO - KLIMAT, PRZYRODA, CZŁOWIEK"

Ważna informacja!!! Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 referat i 1 poster. Zgłoszenie dwóch wystąpień wymaga dwukrotnego wypełnienia formularza.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna (niezależnie od liczby wystąpień) dla uczestników wynosi 400 zł (dla doktorantów/studentów 300 zł).

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w obradach konferencyjnych, materiały konferencyjne, wyżywienie (przerwy kawowe, obiad)

Wpłat należy dokonywać do 16 lutego 2024 roku na konto Banku Gospodarstwa Krajowego: 75 1130 1017 0020 1467 8620 0121 w tytule przelewu wpisując: opłata konferencyjna + imię i nazwisko

Właściciel rachunku: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, NIP: 5250012188

Publikacje materiałów pokonferencyjnych

Przewidywana jest możliwość publikacji artykułów prezentujących wybrane zagadnienia omawiane w ramach wystąpień w następujących czasopismach naukowych (po procesie recenzji): Geographia Polonica, Przegląd Geograficzny, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica.

Patronat/Partnerstwo

Konferencja "GEOŚRODOWISKO - Klimat, Przyroda, Człowiek" odbędzie się pod patronatem:

Komitetu Nauk Geograficznych PAN

Partnerem konferencji "GEOŚRODOWISKO - Klimat, Przyroda, Człowiek" jest:

Miasto Kraków

Komitet Honorowy

prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Adam Kotarba - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
prof. dr hab. Kazimierz Krzemień - Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Adam Łajczak - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
prof. dr hab. Maria Łanczont - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Roman Soja - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Rada Programowa

dr hab. Tomasz Bryndal - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej
prof. dr hab. Tadeusz Ciupa - Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego
prof. dr hab. Marek Degórski - Komitet Nauk Geograficznych PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
dr hab. Piotr Gierszewski - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
dr hab. Agnieszka Latocha-Wites - Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Zofia Rączkowska - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
dr hab. Michał Słowiński - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul - Uniwersytet Jagielloński

Komitet Organizacyjny

dr hab. Łukasz Wiejaczka – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Anna Bucała-Hrabia – Sekretarz Naukowy Konferencji
mgr inż. Krystyna Łącka - Skarbnik
dr hab. Witold Bochenek
dr hab. Stanisław Kędzia
dr hab. Małgorzata Kijowska-Strugała
dr Jarosław Cebulski
dr Łukasz Quirini-Popławski
dr Eliza Płaczkowska
dr Katrzyna Wasak-Sęk
dr Karol Witkowski
dr Sabina Wójcik
mgr Maksymilian Fukś
mgr Tomasz Szydłowski
mgr Joanna Wąs

Regulamin Konferencji oraz informacja o RODO