Publishing

Geographical Studies


Informacja dla Autorów

Uwagi ogólne. Prosimy o przesyłanie tekstu w postaci wydruku komputerowego, w trzech egzemplarzach. Tekst powinien mieć ok. 200 stron (z materiałem ilustracyjnym). Powyższa objętość obejmuje również wykaz literatury, przypisy, streszczenie angielskie i tabele. Tekst powinien być wydrukowany (czcionka 11 pkt.) jednostronnie z podwójną interlinią i szerokimi (4 cm) marginesami. Prosimy o ograniczenie liczby i objętości przypisów do niezbędnego minimum. Ilustracji i tabel nie należy wklejać do tekstu, lecz drukować je na oddzielnych stronach i zapisywać w osobnych plikach. W tekście można zaznaczyć proponowane miejsce ich zamieszczenia, ale umieszczane będą po pierwszym cytowaniu, stąd prośba o zachowanie chronologii.

Piśmiennictwo. W tekście opracowania, przy powoływaniu się na piśmiennictwo, należy podawać nazwisko autora oraz rok publikacji, np. (Nowak 1999; Kowalski 2000) lub według A. Nowaka (1999), a przy cytowaniu również numer strony, np. według A. Nowaka (1999, s. 5). W powołaniach na więcej prac tego samego autora, które ukazały się w tym samym roku podaje się: (Bunge 1987a, b). W przypadku wspólnej publikacji dwóch autorów podaje się: (Marshall, Wood 1995), a trzech i więcej autorów: (Ford i in., 1996). W wykazie piśmiennictwa, jednakże, należy podać wszystkich autorów. Konieczna jest pełna zgodność między nazwiskami i rokiem publikacji w tekście i w wykazie piśmiennictwa.

Tabele powinny być opracowane podobnie w programach MS Word lub Excel. Każda tabela powinna zawierać zwięzły tytuł i kolejny numer (u góry) oraz źródło danych (u dołu). Prosimy nie stosować edycji ramek, cieniowania wierszy i kolumn, itp. Każda tabela powinna być wydrukowana na osobnej stronie i zapisana na dyskietce w łatwym do odczytania formacie.

Ilustracje. Fotografie powinny być wykonane na odpowiednim poziomie technicznym, a mapy – zgodnie z zasadami kartografii. Wykresy, diagramy i mapy, opisane jako ryciny, powinny mieć jednolitą numerację (numery rycin zaznaczone ołówkiem na odwrocie); tytułów nie należy umieszczać na rycinach. Objaśnienia fotografii i rycin, w języku polskim i angielskim, powinny być umieszczone na osobnej kartce. Objaśnienia legendy map (w jęz. polskim i angielskim) należy w miarę możliwości zamieścić na mapach, a nie w formie odsyłaczy. Przy planowaniu wielkości rycin należy uwzględnić format kwartalnika (B5) i zmniejszenie ich podczas reprodukcji do podstawy 120 mm. Większe ryciny (na wklejkach) będą zamieszczane tylko w wyjątkowych przypadkach.
Jeśli ryciny opracowane są komputerowo, linie nie powinny być cieńsze niż 0,3 punktu, a symbole i opisy muszą być czytelne nawet po zmniejszeniu. Preferowane programy to CorelDRAW, Adobe Illustrator, Photoshop; wykresy mogą być opracowane w MS Excel, a czarno-białe również w MS Word. Ryciny opracowane w innych programach powinny być zapisane w formacie EPS lub TIFF (o rozdzielczości nie mniejszej niż 600 dpi) i w CMYK (nigdy RGB). Prosimy o upewnienie się, czy konwersja nie spowodowała pogorszenia jakości rycin.

Akceptacja materiału, zapis elektroniczny. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i wprowadzeniu ewentualnych poprawek do artykułu lub notatki, Autor dostarcza ostateczną wersję materiału wraz z materiałem cyfrowym (CD-ROM) i oryginałami rycin. Wersja drukowana musi być identyczna z dostarczonym zapisem cyfrowym.

Korekta ogranicza się tylko do poprawienia błędów drukarskich. Wszelkie zmiany tekstu są kosztowne i dlatego prosimy Autorów o dostarczanie wyłącznie dopracowanych tekstów. Korekta powinna być wykonana i zwrócona do Redakcji niezwłocznie. Jeśli korekta nie zostanie zwrócona w ciągu 8 dni, wówczas wykona ją Redakcja.

Pozostałe uwagi. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji stylistycznej tekstów. W korespondencji z Redakcją prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej (e-mail: e.janko@twarda.pan.pl). Po wydrukowaniu, Autor otrzymuje bezpłatnie 5 egzemplarzy pracy.