Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

Konferencja Ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych

Pią, 21.09.2012

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. Polityka przestrzenna a transportowa – Ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych organizowanej przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań z zakresu geografii komunikacji oraz innych dyscyplin naukowych związanych z tematyką ewaluacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. W szczególności zapraszamy do przedstawienia referatów dotyczących wzajemnych relacji między polityką przestrzenną a transportową w kontekście modernizacji istniejących i budowy nowych obiektów infrastrukturalnych.

Naszym celem jest również integracja środowiska naukowców (geografów, ekonomistów, inżynierów, socjologów oraz ekologów krajobrazu) zajmujących się tematyką zależności między transportem a przestrzenią. Konferencja ma służyć z jednej strony wymianie myśli teoretycznej mającej źródło w geografii, ekonomii, inżynierii ruchu, socjologii oraz ekologii krajobrazu, a z drugiej strony prezentacji badań empirycznych naukowców wyżej wymienionych dziedzin nauki. Wspólnym elementem dla wszystkich dziedzin jest przestrzeń, w której powstają, ulegają degradacji oraz są modernizowane obiekty infrastrukturalne.

Przestrzeń można analizować w kontekście wynikających z inwestycji infrastrukturalnych:

  • efektów bezpośrednich (np. skrócenie czasu przejazdu, wpływ na koszt i komfort podróży, przesunięcia międzygałęziowe popytu);
  • efektów pośrednich, tj. efektów społeczno-ekonomicznych (np. zmiany dostępności, zmiany wartości nieruchomości, delokalizacja firm, migracje ludności itp.) i efektów środowiskowych (wpływ na środowisko naturalne).

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2012 r. w IGiPZ PAN w Warszawie.

Prosimy o przesłanie wypełnionych zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty na konto Polskiego Towarzystwa Geograficznego do dnia 5 listopada 2012 r.

Więcej informacji znajduje sięw Zaproszeniu poniżej.

Komitet organizacyjny w składzie:
dr hab. Tomasz Komornicki, prof. IGiPZ PAN
dr Piotr Rosik
dr Rafał Wiśniewski

Wróć