Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Warsztaty z naziemnego skaningu laserowego i GPS RTK

Nie, 27.10.2013

 

W dniach 14-20 października 2013 r. w Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku odbyły się warsztaty terenowo-kameralne: "Globalny System Pozycjonowania w teorii i praktyce badawczej" oraz "Naziemny Skaning Laserowy w teorii i praktyce badawczej". Szkolenia związane były z zakupem przez nasz Instytut stanowiska naziemnego skaningu laserowego.

Pierwsze dwa dni poświęcone były tajnikom pomiarów satelitarnych GNSS. W części wstępnej zapoznaliśmy się m.in. z charakterystyką sieci stacji referencyjnych funkcjonujących w Polsce (zwłaszcza ASG-EUPOS), teoretycznymi podstawami pomiarów z wykorzystaniem poprawek sieciowych oraz własnego odbiornika bazowego, parametrami zakupionego sprzętu (odbiorniki R4 i kontrolery TSC3 firmy Trimble). W kolejnych sesjach terenowych przećwiczyliśmy praktyczne możliwości sprzętu: różne sposoby pomiaru punktów (RTK z wykorzystaniem poprawek sieciowych i stacji bazowej, statykę z post-processingiem), tyczenie linii, kalibrację i wiele innych technik z zakresu geodezji, a także liczne warianty konfiguracji odbiorników i kontrolerów. Na zakończenie zapoznaliśmy się z poszczególnymi funkcjami oprogramowania Trimble Access. Szkolenie prowadził Tomasz Majkusiak z firmy Geotronics Polska (Kraków).

Kolejne pięć dni upłynęło na niezwykle intensywnym szkoleniu z zakresu TLS (Terrestrial Laser Scanning). Wykorzystując nasz najnowszy nabytek - skaner Riegl VZ-4000, wykonaliśmy pomiary na kilku różnych stanowiskach, m.in. w strefie brzegowej zbiornika Klimkówka, w okolicach Góry Chełm w Wawrzce, na poletkach badawczych w Stacji i w obrębie monitorowanego od kilku lat osuwiska. Różnorodność stanowisk, zwłaszcza pod względem stopnia pokrycia roślinnością i odległości do celu (od kilkudziesięciu metrów do ponad 4 kilometrów), pozwoliła na przetestowanie możliwości sprzętu, efektywności technologii detekcji pełnej fali i automatycznego rozpoznawania tarczek pomiarowych, a także wielu wariantów ustawień poszczególnych parametrów. Sesje terenowe przeplatane były szkoleniami teoretycznymi, podczas których skupiliśmy się na praktycznych aspektach wykorzystania oprogramowania bazowego RiscanPro oraz jego dodatkowych modułów (MultiStation Adjustment, RiMTA 3D, Color Profile). Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy rejestracji i łączeniu chmur punktów z różnych stanowisk, metodom selekcji i filtracji danych, kolorowaniu RGB oraz narzędziom do modelowania powierzchni, zwłaszcza służącym modelowaniu różnicowemu. Szkolenie prowadzili: Philip Amod z Riegl Laser Measurement Systems (Horn, Austria) oraz Jacek Krawiec i Klaudia Gergont z firmy Laser-3D (Kraków).

Głównym organizatorem warsztatów był kierownik Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii dr Jacek Wolski, zaś współorganizatorami dr Witold Bochenek i mgr Małgorzata Kijowska (Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku) oraz specjalista ds. IT w IGiPZ PAN – Tomasz Sztajer. Ponadto w szkoleniach uczestniczyli: mgr Andrzej Affek (Zakład Geoekologii i Klimatologii w Warszawie), dr Sebastian Tyszkowski (Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń w Toruniu) oraz dr Anna Bucała i mgr Jarosław Cebulski (Zakład Badań Geośrodowiska w Krakowie). Mieliśmy także przyjemność gościć dwóch Kolegów z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: dr Wojciecha Gruszczyńskiego i mgr Wojciecha Matwija. Wszyscy uczestnicy z IGiPZ PAN otrzymali imienne certyfikaty poświadczające ukończenie specjalistycznych, autoryzowanych szkoleń. 

GALERIA ZDJĘĆ

Wróć