Podpisanie porozumienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

Wto, 10.07.2012

Podpisanie porozumienia między MRR a IGiPZ PAN

 

Informujemy, że dnia 5 lipca 2012 r. wiceminister Marceli Niezgoda i prof. dr hab. Marek Degórski, podpisali porozumienie o współpracy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w zakresie zagospodarowania przestrzennego i wymiaru terytorialnego.

Porozumienie określa zasady współpracy pomiędzy Ministerstwem i Instytutem w zakresie działań, związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Służą one realizacji zadań Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących krajowej polityki zagospodarowania przestrzennego, krajowych polityk posiadających wymiar przestrzenny oraz prac wynikających z zobowiązań europejskich dotyczących wymiaru terytorialnego polityk publicznych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od lat współpracuje z Instytutem jako kluczowym partnerem, obok Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej i Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, w ramach realizacji zadań związanych między innymi z:

  • Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; 
  • Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020;
  • działaniami z zakresu wymiaru terytorialnego polityk UE;
  • programami ESPON i URBACT;
  • polityką miejską.

Zawarcie porozumienia umożliwia Ministerstwu korzystanie ze specjalistycznej wiedzy eksperckiej, wymianę doświadczeń, zapewnienie szybkiego i nieograniczonego dostępu do najnowszych badań oraz analiz przygotowywanych w Instytucie, zbieżnych z zapotrzebowaniem wynikającym z aktualnych prac MRR. Należą do nich m.in.: przygotowanie założeń systemu monitorowania KPZK 2030 czy doradztwo w zakresie zagadnień związanych z analizą zmian struktur przestrzennych kraju i Europy.

Współpraca będzie prowadzona w szczególności w zakresie analiz dotyczących wymiaru terytorialnego europejskich polityk publicznych, współorganizacji seminariów, konferencji, warsztatów oraz spotkań dotyczących przestrzennych aspektów polityk publicznych, w szczególności polityki regionalnej w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego w ujęciu krajowym i europejskim. Wymiana wiedzy i doświadczeń będzie pomocna przy opracowywaniu rządowych dokumentów strategicznych oraz w trakcie bieżących konsultacji merytorycznych dotyczących zagadnień związanych z działalnością Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Instytut we współpracy z Ministerstwem planuje również przygotowanie wspólnych publikacji w ramach serii wydawniczych, dotyczących wyników badań w odniesieniu do zagospodarowania przestrzennego i wymiaru terytorialnego, monitoringu zmian struktur przestrzennych, obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich i metropolitalnych.

Żródło informacji: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

 

Konferencja

W imieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uprzejmie informujemy o konferencji pt. Territorial development challenges - visions of Europe and Poland, która odbędzie się 22-23 listopada 2012 r. w siedzibie Ministerstwa.

Więcej Informacji...

Wróć