SKŁAD OSOBOWY


dr inż. Anna Kowalska
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 405
Telefon +48 226978904
E-mail

Wykształcenie

 • 1996-2001 - studia magisterskie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska (praca magisterska pt. Analiza zmian środowiskowych w dolinie rzeki Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem w wieku XIX i XX).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2002

 • 2008 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Środowiskowe i antropogeniczne uwarunkowania zróżnicowania kompleksów roślinności w dolinie środkowej Wisły).
 • od 2008 - adiunkt

Zainteresowania naukowe

 • Geobotanika
 • Przemiany zbiorowisk roślinnych
 • Działalność człowieka w dolinach rzecznych
 • Systemy Informacji Geograficznej
 • Ochrona przyrody
 • Edukacja ekologiczna

Inna działalność

Staże naukowe, praktyki

 • 1999 - praktyki studenckie w Biebrzańskim Parku Narodowym.
 • 2007 - miesięczny staż naukowy w zakładzie Landscape Systems w Centrum Badawczym Alterra (Wageningen UR - Holandia).

Działalność edukacyjna

 • 1998-1999 - członkini Straży Ochrony Przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
 • 2003-2007 - prowadzenie lekcji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, również w ramach Festiwalu Nauki (Od źródeł do ujścia - zmienność rzek i dolin rzecznych, Rola rzek w środowisku przyrodniczym i ich znaczenie dla człowieka, Zbiorowiska roślinne Polski, Partycypacja społeczna jako przykład aktywnej postawy obywatelskiej - na przykładzie drogi ekspresowej S7 i wpływu jej wariantów na obszary oraz siedliska z listy Natura 2000).

Badania terenowe

 • 2002 - badania zbiorowisk roślinnych w Tatrach: kartowanie pokrywy roślinnej, zdjęcia fitosocjologiczne (w ramach projektu Hiperspektralny monitoring i kartowanie roślinności wysokogórskiej - HySENS).
 • 2002-2005 - badania terenowe na Kaszubach i Mazurach, w Górach Świętokrzyskich i w Masywie Śnieżnika: zdjęcia fitosocjologiczne (w ramach projektu Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w regionach Polski, ze względu na potrzeby renaturalizacji lasów, szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody).
 • 2004-2005 - badania terenowe w dolinie Środkowej Wisły (w ramach projektu Środowiskowe i antropogeniczne uwarunkowania zróżnicowania kompleksów roślinności w dolinie środkowej Wisły).
 • 2008 - badania terenowe w Puszczy Kozienickiej oraz Parku "Branskij Les" (Rosja) (w ramach polsko-rosyjskiego projektu Lasy Europy Wschodniej - wpływ geograficznej zmienności na różnorodność biologiczną).
 • 2009 - badania terenowe w Parku "Bolszaja Kokszaga" (Rosja) (w ramach polsko-rosyjskiego projektu Lasy Europy Wschodniej - wpływ geograficznej zmienności na różnorodność biologiczną).
 • 2009-2011 - badania terenowe na Mazurach i Kurpiach - kartowanie potencjalnej roślinności naturalnej oraz zdjęcia fitosocjologiczne (w ramach projektu Modele długookresowej ewolucji fitocenoz leśnych regenerujących na terenach porolnych w warunkach zróżnicowanego siedliska glebowego i odmiennych oddziaływań antropogenicznych na pograniczu mazursko-kurpiowskim).
 • 2010 - badania terenowe w Parku "Woroneskij Zapowiednik" (Rosja) (w ramach polsko-rosyjskiego projektu Lasy Europy Wschodniej - wpływ geograficznej zmienności na różnorodność biologiczną).
 • 2011 - badania terenowe w Parkach „Kulikowe Pole” i „Kurski Zapowiednik” (Rosja) (w ramach polsko-rosyjskiego projektu Przestrzenne i czasowe uwarunkowania współczesnego zróżnicowania zbiorowisk leśnych w od dawna użytkowanych regionach Europy Wschodniej).
 • 2012 - badania terenowe w Parku Narodowym „Buzuluckij Bor” (Rosja) (w ramach polsko-rosyjskiego projektu Przestrzenne i czasowe uwarunkowania współczesnego zróżnicowania zbiorowisk leśnych w od dawna użytkowanych regionach Europy Wschodniej).
 • 2013 - badania terenowe w Kampinoskim Parku Narodowym - kartowanie roślinności północnego pasa wydmowego (w ramach projektu Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000).
 • 2013 - badania terenowe w dolinie Wisły poniżej Torunia - kartowanie roślinności (w ramach projektu Ocena zróżnicowania młodoglacjalnych krajobrazów dolinnych na podstawie różnorodności rzeźby terenu, gleb, roślinności i użytkowania ziemi).
 • 2013 - badania terenowe w Valdayskim Parku Narodowym (Rosja) (w ramach polsko-rosyjskiego projektu Przestrzenne i czasowe uwarunkowania współczesnego zróżnicowania zbiorowisk leśnych w od dawna użytkowanych regionach Europy Wschodniej).
 • 2014 – badania terenowe w Kampinoskim Parku Narodowym - kartowanie roślinności południowego pasa wydmowego (w ramach projektu Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000).
 • 2014 – badania terenowe w dolinie dolnej Wisły (Unisław-Chełmno) - kartowanie roślinności (w ramach projektu Ocena zróżnicowania młodoglacjalnych krajobrazów dolinnych na podstawie różnorodności rzeźby terenu, gleb, roślinności i użytkowania ziemi).
 • 2014 – badania terenowe na Suwalszczyźnie - rozpoznanie stanu środowiska przyrodniczego, kwerenda w lokalnych urzędach, ankietowanie na temat korzystania z dobrodziejstw przyrody metodą door-to-door (w ramach projektu Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - ocena zasobów, zagrożeń i wykorzystania).

Wybrane prace niepublikowane

 • Matuszkiewicz J., Nowicki W., Romanowski J., Kowalska A., 2006, Raport o oddziaływaniu na środowisko dla wariantów I-V przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska (zlecenie DHV POLSKA Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 2518/3 z dnia 9 czerwca 2006 r.).
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., 2009, Krajobraz i roślinność rzeczywista gminy Łomianki (zlecenie Gminy Łomianki na podstawie umowy nr RGP. 732-10/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.).

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

 • Romanowski J., Matuszkiewicz J., Kowalczyk K., Kowalska A., Kozłowska A., Solon J., Bouwma I., Middendorp H., Reijnen R., Rozemeijer R., van der Sluis T., 2005, Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley, CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, Warsaw, Wageningen, Utrecht, 127 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Affek A., Kowalska A., 2018, Potencjał ekosystemów do świadczenia usług z perspektywy bezpośrednich użytkowników, [w:] Red. Jerzy Solon, Edyta Regulska, Krajobraz w percepcji społecznej. Abstrakty referatów i posterów, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 7.
 • Kowalska A., 2018, 200-years forest cover changes in different habitat types of Masuria-Kurpie borderland, 17th International Conference of Historical Geographers, Warsaw 2018. Book of abstracts, Warszawa, 1 s.
 • Kowalska A., 2018, C-sequestration evaluation in riparian mixed forests (Vistula river valley), [w:] Red. Piotr Lupa, Małgorzata Stępniewska, Paulina Grams, Ecoserv Poznań 2018. 5th Scientific Symposium Ecosystem Services in Transdisciplinary Approach. Book of abstracts, Department of Integrated Geography, Adam Mickiewicz University, Poznań, s. 37.
 • Affek A., Kowalska A., 2017, Ecosystem potentials to provide services in the view of direct users, IALE 2017 European Congress: from pattern and process to people and action. Ghent, 12-15 September 2017, IALE Europe, Ghent, 1 s.
 • Affek A., Kowalska A., Degórski M., Regulska E., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 16.
 • Degórski M., Grabińska B., Kowalska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Affek A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Zawiska I., 2016, From detailed data to regional assessment of ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, s. 16.
 • Degórski M., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 15.
 • Degórski M., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Affek A., Grabińska B., Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 9.
 • Kowalska A., 2016, Indicator of potential harvested crops from agroecosystems in north-east Poland, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, s. 60.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kębłowska A., 2016, Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych, Seminarium naukowe "Wyniki inwentaryzacji i monitoringu przyrody ożywionej i nieożywionej parku zrealizowanych w ramach projektu NFOŚiGW", Centrum Edukacji KPN, Izabelin, s. 4-5.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 14.
 • Solon J., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Zawiska I., 2016, Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 13.
 • Affek A., Kowalska A., 2015, Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services, Crossing Scales, Crossing Borders: Global Approaches to Complex Challenges. 9th IALE World Congress, July 5-10, 2015, Portland, Oregon USA, IALE, Portland, 1 s.
 • Affek A., Kowalska A., 2015, Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, s. 80.
 • Belonovskaya E., Krenke A., Tishkov A., Tsarevskaya N., Matuszkiewicz J., Kowalska A., 2015, Conservation of the old-agrarian landscapes for the high biodiversity sustention, Geography, Culture and Society for our future Earth. International Geographical Union Regional Conference, 17-21 August 2015, Moscow, Russia. Book of Abstracts, International Geographical Union, Moscow, s. 30.
 • Kowalska A., Affek A., 2015, The ability of forest ecosystems to provide goods and services in view of local community, [w:] Compiled by Tiia Lillemaa, Urmas Peterson, Ajith Perera, Sustaining ecosystem services in forest landscapes. IUFROLE WG Conference in Tartu, Estonia, 2015. Book of abstracts, IUFRO Landscape Ecology Working Group Conference, Tartu, s. 87.
 • Kowalska A., Kołaczkowska E., Kębłowska A., 2015, Kartowanie roślinności pasów wydmowych w Kampinoskim Parku Narodowym, [w:] Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków/Bukowina Tatrzańska. Materiały konferencyjne, PAEK; IGiGP UJ, Kraków, s. 28.
 • Affek A., Kowalska A., Solon J., Degórski M., 2014, „Korzystanie z dobrodziejstw przyrody” – pilotażowe badania dotyczące percepcji korzyści płynących z ekosystemów, Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia, UAM, Poznań, s. 17.
 • Kowalska A., 2014, Program wycieczki "Krajobrazy Podlasia", [w:] Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa, s. 58-61.
 • Kowalska A., Kołaczkowska E., 2014, Regeneration of forest communities in pine and mixed oak-pine forest habitats in Kampinos National Park – an example of Krzywa Góra forest division, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Kowalska A., 2013, Differences and changes in the open landscape habitats of the Vistula river valley, Open Landscapes Ecology, Management and Nature Conservation, Program & Abstracts Book, 29th September-3rd October 2013 Hildesheim, Germany, University of Hildesheim, Hildesheim, s. 38-39.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kozłowska A., Roo-Zielińska E., Solon J., 2012, Differences in plant species richness between ancient and post-agricultural pine forests in Central Poland, Book of abstracts - 2nd International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems & Landscapes, August 28th-31st 2012, University College, Cork, s. 93.
 • Kowalska A., 2011, Mapy roślinności w badaniach przekształceń środowiska geograficznego, [w:] Red. Joanna Plit, Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, Warszawa, s. 27.
 • Kowalska A., Matuszkiewicz J., 2011, Przekształcenia roślinności równiny zalewowej doliny środkowej Wisły, gmina Łomianki - strefa podmiejska Warszawy, Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 30.06-02.07.2011. Materiały konferencyjne, Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej. Instytut Biologii Roślin UWr; Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział Wrocławski, Wrocław, s. 51.
 • Kowalska A., 2010, Atlas roślinności lasów. L.Witkowska-Żuk. Warszawa 2008, Przegl. Geogr., 82, z.1 s. 115-116.
 • Kowalska A., 2010, Genetic relations between vegetation and fluvial landforms in the lower Vistula river valley, [w:] Eds. Wojciech Kurek, Katarzyna Marciszewska, Andrzej Szczepkowski, Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", September 6-12, 2010, Warsaw, Poland, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa, s. 43.
 • Kowalska A., 2009, Zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych a zanikanie przyrodniczo cennych zbiorowisk roślinnych (na przykładzie doliny środkowej Wisły), [w:] Red. nauk. Zuzanna Borcz, Andrzej Drabiński, Urszula Myga-Piątek, Leszek Pływaczyk, Krajobraz wsi współczesnej - zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Materiały Konferencji Naukowej XI Seminarium Krajobrazowe KKK/PTG, Kamień Śląski 2009. Streszczenia referatów, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Kamień Śląski, s. 16-17.
 • Kowalska A., 2009, Zmiany udziału zbiorowisk chronionych w dolinie środkowej Wisły w II połowie XX wieku, Dynamika roślinności w warunkach antropopresji i ochrony - warsztaty geobotaniczne. Ogólnopolska konferencja, Łódź-Spała, 25-27 czerwca 2009 r. Program konferencji, streszczenia referatów i plakatów, UŁ, Łódź, s. 18.
 • Matuszkiewicz J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Solon J., 2007, Ecological consequences of "Łomianki ring road" - expressway variants entered to the Spatial Management Plan of the Warsaw Metropolitan Area, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, s. 47-48.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Romanowski J., 2007, Zastosowanie scenariuszy ekologicznych dla poprawy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, Urbanista, nr 5 s. 18-24.
 • Kowalska A., 2005, Granice morfologiczne i ich wpływ na formy użytkowania ziemi w dolinie Wisły, Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 1 s.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Solon J., 2005, Prognostic, vegetation maps in the evaluatio of an impact of hydro engineering measurements in the Vistula valley, W3M Conference for wetlands: monitoring, modelling, management, Wierzba, 22-25 September 2005. Programme and abstracts, Warsaw Agricultural University Press, Warsaw, s. 50.
 • Kowalska A., 2002, Analiza zmian krajobrazowych w dolinie rzeki Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem w wieku XIX i XX, Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych obszarów Polski i Europy. III Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec - Będzin - Rudy Raciborskie, 26-27.09.2002. Streszczenia, WNoZ UŚ, Sosnowiec, 1 s. nlb.

Prace dokumentacyjne

 • Regulska E., Kowalska A., Kruczkowska B., 2014, Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie", Problemy Ekologii Krajobrazu, 38 s. 237-244.
 • Kowalska A., 2006, Międzynarodowe seminarium "Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w Europie", Wageningen, Holandia, 20-22 IX 2006 r, Przegl. Geogr., 78, z.4 s. 614-616.

Mapy, atlasy

 • Matuszkiewicz J., Kębłowska A., Kowalska A., Deręgowska A., Otręba A., Kołaczkowska E., Ciurzycki W., Popkiewicz P., Mędrzycki P., Zaniewski P., Truszkowska E., Torzewski K., Kamola P., 2015, Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna, Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, 1 s.
 • Matuszkiewicz J., Wolski J., Kowalska A., 2014, Mapa sekwencji stanów "las - nie las" [1 mapa], [w:] Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak, Kalejdoskop GIS. T.3, ESRI Polska, Warszawa, s. 74-75.