IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Arkadiusz Bartczak
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1993–1998 – studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Rola zbiornika stopnia wodnego Włocławek w gospodarce wodnej województw: włocławskiego i płockiego).
 • 2009–2010 – studia podyplomowe w zakresie statystyki i matematyki finansowej: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2006

 • 2004 - doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (praca doktorska pt. Wieloletnia zmienność odpływu z dorzecza Zgłowiączki).

Zainteresowania naukowe

 • Historyczne zmiany odpływu rzecznego w małych zlewniach rzecznych
 • Uwarunkowania obiegu wody w małych zlewniach rzecznych
 • Dynamika (zmiany i zmienność) odpływu rzecznego
 • Ekstremalne zdarzenia hydrologiczne (niżówki, wezbrania)
 • Wpływ człowieka na środowisko wodne

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Bartczak A., Słowińska S., Tyszkowski S., Kramkowski M., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., 2019, Ecohydrological changes and resilience of a shallow lake ecosystem under intense human pressure and recent climate change, Water, 11, 121 s.
 • Kaczmarek H., Tyszkowski S., Bartczak A., Kramkowski M., Wasak K., 2019, The role of freeze-thaw action in dam reservoir cliff degradation assessed by terrestrial laser scanning: A case study of Jeziorsko Reservoir (central Poland), Science of the Total Environment, 690, s. 1140–1150.
 • Bartczak A., Błaszkiewicz M., Birek E., 2018, Położenie i środowisko geograficzne powiatu włocławskiego, [w:] Red. Krzysztof Mikulski, Tomasz Dziki, Monografia powiatu włocławskiego, Starostwo Powiatowe we Włocławku, Włocławek,, s. 15-58.
 • Kaczmarek H., Mazaeva O., Kozyreva E., Babicheva V., Tyszkowski S., Rybchenko A., Brykała D., Bartczak A., Słowiński M., 2016, Impact of large water level fluctuations on geomorphological processes and their interactions in the shore zone of a dam reservoir, Journal of Great Lakes Research, 42, 5, s. 926-941.
 • Bartczak A., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,, s. 139-142.
 • Brykała D., Bartczak A., Błaszkiewicz M., Gierszewski P., Goslar T., Kaczmarek H., Kaszubski M., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lisicki S., Roman M., Sarnowski Ł., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 145-174.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2014, The application of Box–Cox transformation to determine the Standardised Precipitation Index (SPI), the Standardised Discharge Index (SDI) and to identify drought events: Case study in Eastern Kujawy (Central Poland), Journal of Water and Land Development, 22, 7-9, s. 3-15.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2014, Identyfikacja i ocena intensywności okresów suchych we wschodniej części Kujaw, Nauka Przyroda Technologie, 8, 4, s. 1-22.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2014, Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie odpływu jednostkowego w zlewni rzeki Zgłowiączki (wschodnia część Kujaw), Nauka Przyroda Technologie, 8, 3, s. 1-16.
 • Kramkowski M., Bartczak A., Kaczmarek H., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przestrzennych zmian obszarów wodno-błotnych, na przykładzie Jeziora Rakutowskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 37, s. 169-179.
 • Bartczak A., 2013, The impact of a small hydro-electric power station (sheps) on water stage and discharge oscillation of the Zgłowiączka river, Central Poland, [w:] Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko, Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm), Permskij gosudarstwiennyj universitet, Perm,, s. 123-129.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2013, Tendencje rocznych sum opadów atmosferycznych we wschodniej części Kujaw, Nauka Przyroda Technologie, 7, 1, s. 1-18.
 • Bartczak A., Gierszewski P., 2012, Możliwości wykorzystania dolnej Wisły dla celów żeglugowych, [w:] Red. Danuta Szumińska, Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki, Promotio Geographica Bydgostiensia, 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz,10 s.
 • Bartczak A., Birek E., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2009, Wpływ wybranych czynników antropogenicznych na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej, [w:] Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark,, s. 117-130.
 • Bartczak A., Brykała D., Cebulska M., 2009, The use of temporal oscillation model to assess variability of precipitation, Bull. Geogr. Phys. Geogr. Ser., nr 277-95 : mapy.
 • Bartczak A., Birek E., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2008, Wieloletnie zmiany odpływu rzecznego w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym, [w:] Red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka, Wody na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Kraków,, s. 71-81.
 • Bartczak A., 2007, Wahania stanów wody (przepływów) rzeki Zgłowiączki wywołane pracą małej elektrowni wodnej (MEW) w Nowym Młynie, Nauka Przyr. Technol., 1, z.2, s. 35-43.
 • Bartczak A., 2006, Wpływ funkcjonowania Małej Elektrowni Wodnej (MEW) na przepływy rzeki (na przykładzie rzeki Zgłowiączki) - wstępne wyniki badań, [w:] Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna, 32, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 9-13.
 • Bartczak A., 2006, Charakterystyka odpływu ze wschodniej części Kujaw, [w:] Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski, Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń,, s. 261-265.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Brykała D., Gierszewski P., Fojutowski M., Bartczak A., Kaszubski M., Plessen B., Pinkerneil S., Kordowski J., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Groundwater monitoring within catchment areas of three lakes with varved sediments in Northern and Central Poland, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm,, s. 411.
 • Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018, Soils development in coastal zone of the disappearing Rakutowskie Lake, Central Poland, [w:] Red. Marcin Sykuła, The 3rd International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment", Kraków - Poronin, 16-19.09.2018 : book of abstracts and field session guide, Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, Poznań,, s. 52.
 • Bartczak A., 2017, Funkcjonowanie młynów wodnych z punktu widzenia hydrologa – na przykładzie z Kujaw, [w:] Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Toruń,, s. 13-14.
 • Bartczak A., Krzemiński M., 2017, The Application of the Standardised Precipitation Index (SPI) for the Evaluation of Intensity of Dry and Wet Periods in the Vicinity of Czechowskie Lake, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 26-28.
 • Fojutowski M., Gierszewski P., Brykała D., Bartczak A., Plessen B., Pinkerneil S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Environmental monitoring of the catchment area in the context of contemporary sedimentation in Lake Gościąż, Poland, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 65-66.
 • Bartczak A., Krzemiński M., 2015, The annual maximum daily rainfall in the vicinity of Czechowskie Lake, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 22-24.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2013, Sezonowość odpływu rzecznego ze wschodniej części Kujaw, [w:] Red. Roman Cieśliński, Katarzyna Jereczek-Korzeniewska, Aspekty badań wody w XX i XXI wieku - streszczenia artykułów, Wydział Oceanografii i Geografii UG; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk,, s. 13-14.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2012, Parameters of streamflow droughts in agricultural basin in central Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna,1 s.
 • Tyszkowski S., Bartczak A., Glazik R., 2012, An analysis of selected elements of the environment in the outflow model compared with measurements of agricultural basin in central Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna,1 s.
 • Bartczak A., 2009, Hydrologiczne konsekwencje funkcjonowania małych elektrowni wodnych - przykłady z województwa kujawsko-pomorskiego, Konferencja "Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionach". Toruń - Przysiek, 27 marca 2009, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Toruń,, s. 11-13.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., Bartczak A., Khak V., 2009, Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce,, s. 21-23.
 • Kaczmarek H., Khak V., Mazaeva O., Słowiński M., Bartczak A., Brykała D., Rybchenko A., 2009, Warunki rozwoju i dynamika dolinek erozyjnych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (rz. Angara), [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce,, s. 82-85.
 • Bartczak A., Birek E., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2008, Uwarunkowania odpływu rzecznego z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Red. Maria Baścik, Józef Partyka, Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych, Ojcowski Park Narodowy; PTG, Ojców,, s. 36-37.
 • Bartczak A., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2008, Wybrane przejawy antropopresji i ich wpływ na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark,, s. k4-5.
 • Bartczak A., Brykała D., Cebulska M., 2007, Wykorzystanie modelu wahań w czasie do oceny zmienności opadów atmosferycznych, [w:] Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak, Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia, Zakład Klimatologii UMK, Toruń,, s. 20-21.
 • Brykała D., Bartczak A., 2007, Hydrologiczne konsekwencje zmiany relacji odpływu rzecznego do opadu w drugiej połowie XX wieku na przykładzie dorzeczy: Zgłowiączki i Skrwy Lewej, [w:] Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak, Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia, Zakład Klimatologii UMK, Toruń,, s. 25-26.
 • Grobelska H., Bartczak A., Brykała D., 2007, II Konferencja naukowo-techniczna "Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników nizinnych, Jeziorsko-2007", Uniejów, 24-25 V 2007 r, Przegl. Geogr., 79, z.2, s. 364-366.

Mapy, atlasy