SKŁAD OSOBOWY


mgr Barbara Szejgiec-Kolenda
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 423
Telefon +48 226978923
E-mail

Wykształcenie

 • 2001-2006 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, kierunek - ekonomia
 • 2003-2008 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, specjalizacja - geografia społeczno-ekonomiczna

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2013

Zainteresowania naukowe

 • geografia handlu zagranicznego
 • geografia przedsiębiorstw
 • rozwój lokalny i regionalny
 • gospodarka przestrzenna

Inna działalność

Udział w konferencjach, kongresach, seminariach naukowych

2008 - IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni", Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (referat pt. Struktura i wielkość ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej – wspólnie z R. Wiśniewskim).

2009 - VII Konferencja Ludnościowa "Człowiek-Miasto-Przyroda. Nowe procesy, pytania i metody badawcze", Instytut Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń (referat pt. Monitoring rozwoju społecznego – wyzwania dla statystyki regionalnej – wspólnie z A. Pytalską)

2012 - XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Osiągnięcia i wyzwania badań polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej", Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (referat pt. Lokalny wymiar eksportu w Polsce. Założenia metodyczne badań powiatowych – wspólnie z R. Wiśniewskim )

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Komornicki T., Rosik P., Szejgiec B., 2017, Interactions of accessibility and territorial cohesion: transport infrastructure improvement towards reducing spatial inequalities?, Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017, University of Stockholm, Stockholm, 1 s.
 • Szejgiec-Kolenda B., 2016, Wzorce działalności eksportowej przedsiębiorstw handlowych, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś, Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 74.
 • Szejgiec-Kolenda B., 2016, Prawidłowości rozmieszczenia firm eksportujących w Polsce, Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 14-15 czerwca 2016 r, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, s. 54.
 • Zaucha J., Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Trade linkages and the role of territorial capital in the time of global crisis. A local perspective from Poland, Regional and Urban Studies for Strategic Planning and Development. RSA-Russia Conference 2016, 24th - 25th October 2016, St Petersburg, Russia, Regional Studies Association, St Petersburg, s. 17.
 • Śleszyński P., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach, Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, s. 137.
 • Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., 2015, Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu – od okresu transformacji systemowej do rzeczywistości pokryzysowej, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 46-47.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Zaucha J., 2015, Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 48-49.
 • Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2015, Impact of economic crisis on local development: Evidence from Polish regions, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, s. 22.
 • Szejgiec-Kolenda B., 2015, International trade patterns of border regions: Dynamics of intermediaries population and performance, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, s. 81.
 • Szejgiec-Kolenda B., Komornicki T., 2015, Areas at risk of the Russian restrictions on agri-food products. The nature of trade relations between Polish regions and Russia, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, s. 71.
 • Szejgiec B., 2014, The impact of economic crisis on geographic and product export diversification: the case of Polish regions, [w:] Compiled by Elizabeth Mitchell, Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories. Annual European Conference, Sunday15th - Wednesday 18th June 2014, Dokuz Eylul University, Faculty of Business, Izmir, Turkey, Regional Studies Association, Seaford, s. 129.
 • Szejgiec B., Wiśniewski R., 2008, Struktura i wielkość ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski, Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław, IGiGP UWr, Wrocław, s. 60.

Mapy, atlasy

 • Komornicki T., Szejgiec B., 2014, Handel zagraniczny [7 map], Statystyczny atlas województwa lubelskiego 2012, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 83-90.
 • Buciak R., Szejgiec B., Zych M., 2013, Obszary wiejskie – Powszechny Spis Rolny 2010, [w:] Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak, Kalejdoskop GIS. T.2, Esri Polska, Warszawa, s. 12-13.