SKŁAD OSOBOWY


dr Bożena Degórska
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 348
Telefon +48 226978848
E-mail

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Green infrastructure as a very important quality factor in urban areas - Warsaw case study. - Europa XXI 2017, 32 - s. 51-70.
 • Degórska Bożena: Transformation of Kujawy landscape in Central Poland (1770-1970). [w]: Landscape analysis and planning. Geographical perspectives. Eds. Małgorzata Luc, Urszula Somorowska, Jacek B. Szmańda. Cham etc.: Springer International Publishing Switzerland, 2015 - s. 125-158 (Springer Geography)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: The process of the spatial development of large cities in Poland and its adaptation to climate change: opportunities and threats. - Europa XXI 2015, 29 - s. 95-109.
 • Georgieva Veska, Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Degórska Bożena: Investigation on soil moisture reserves and meteorological conditions in relation to basic soil types in Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 43-58.
 • Degórska Bożena: Wrażliwość i adaptacja dużych miast do zmian klimatu w kontekście wzrostu temperatury powietrza. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 254 - s. 27-46.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Ocena wpływu zmian klimatu na gospodarkę przestrzenną. - Przestrzeń & Regiony 2014, 3, 1 - s. 3-31.
 • Degórska Bożena: Adaptacja miast do zmian klimatu - nowe aspekty wykorzystania geografii w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym. [w]: Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym. Red. Grzegorz Janicki. Lublin: UMCS, 2013 - s. 24-27.
 • Degórska Bożena: Problemy planowania struktur przyrodniczych Obszaru Metropolitalnego Warszawy związane z żywiołową urbanizacją przestrzeni. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 89-106.
 • Degórska Bożena: Spatial growth of urbanised land within the Warsaw Metropolitan Area in the first decade of the 21st century. - Geographia Polonica 2012, 85, 3 - s. 77-96.
 • Degórska Bożena: Krystalizacja struktury przestrzennej Krakowa na kanwie zieleni. [w]: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Red. Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 70-84 + 3 mapy - 126-127 (Biuletyn; 245)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: The influence of twenty years of socio-economic transformations on the quality of natural environment in Poland. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 253-274 (Geopolitical Studies; 16)
 • Degórska Bożena: Sieć stabilności ekologicznej jako ważny czynnik zrównoważonego rozwoju dużego miasta na przykładzie Krakowa. [w]: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r. Red. Włodzimierz Jędrzejewski, Dorota Ławreszuk. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2009 - s. 162-170.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Landscape transformations in recent centuries. - Papers Glob. Change 2008, 15 - s. 105-120.
 • Degórska Bożena: Key problems in the relation between the environment and spatial development in Poland. - Europ. Spatial Res. Policy 2007, 14, nr 2 - s. 53-81.
 • Degórska Bożena: Spontaniczny rozwój zabudowy mieszkaniowej na obszarze metropolitalnym Warszawy jako przykład istotnego problemu planowania przestrzennego. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 292-311.
 • Degórska Bożena: Rola środowiska przyrodniczego w zagospodarowaniu polskiej przestrzeni a ekologiczna polityka Unii Europejskiej. [w]: Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 133-168 (Biuletyn; 233)
 • Degórska Bożena: Wybrane problemy zagospodarowania i ochrony środowiska związane z rozwojem suburbanizacji. [w]: Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów. Red. Zbigniew Makieła, Roman Fedan. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 74-88 (Biuletyn; 230)
 • Degórska Bożena: International challenges and a new approach to management of space oriented at improvement of environmental quality and quality of life in towns. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 65-74 (Geopolitical Studies; 14)
 • Degórska Bożena: Zależność pomiędzy strukturą przestrzenną gruntów ornych a odległością od centrum w obszarze metropolitalnym Warszawy. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 43-48 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Degórska Bożena: Areas of particularly valuable natural features enjoying legal protection. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 93-107.
 • Degórska Bożena: Results of land use changes for agricultural landscape around the capital of Poland. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Zmiany krajobrazu w ostatnich stuleciach. [w]: Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Red. M. Gutry-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel, L. Ryszkowski. Poznań: Prodruk, 2006 - s. 17-28.
 • Degórska Bożena: Podnoszenie jakości życia w miastach i na obszarach metropolitalnych jako wyzwanie dla planowania i zarządzania przestrzenią. [w]: Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych. Red. Jarosław Jurek. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 68-71.
 • Degórska Bożena: Przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji. Możliwości rozwiązań krajowych w kontekście przyjętych praktyk europejskich". [w]: Problem suburbanizacji. Red. Piotr Lorens. Warszawa: Urbanista, 2005 - s. 255-263 (Biblioteka Urbanisty; 7)
 • Degórska Bożena: Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu w regionie miejskim. [w]: Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych. Red. Małgorzata. Strzyż. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 139-146 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 12)
 • Degórska Bożena: Problemy kształtowania środowiska w okolicy dużego miasta. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 27-32.
 • Degórska Bożena: Does the current spatial development of the metropolitan region of Warsaw conform to the precepts of sustainable development?. [w]: Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance. Ed. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 457-468 (Geopolitical Studies; 12)
 • Degórska Bożena: Spatial conflicts between the shaping of open spaces and the socio-economic development in the metropolitan area of Warsaw. [w]: New Aspects of Regional Transformation and the Urban-Rural Relationship. XIII. Polish-Hungarian Geographical Seminar, Tokaj, 26-30 September, 2002. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2004 - s. 11-19 (Discussion Papers)
 • Degórska Bożena: Planowanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej (na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy). [w]: Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: UG, 2004 - s. 141-148 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 13)
 • Degórska Bożena: Założenia zrównoważonego rozwoju regionu miejskiego i ich odniesienie do sytuacji Warszawy i okolic. [w]: Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.). Kijiv: NAN Ukrainy, 2004 - s. 180-188.
 • Degórska Bożena: Quality of the environment and life expectancy in Europe. [w]: Eastern dimension of European Union. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 61-69 (Geopolitical Studies; 11)
 • Degórska Bożena: Impact of the urban sprawl on environmental planning. Warsaw Metropolitan Region in the context of European experiences. [w]: Society and environment. Towns and settlement in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 51-60 (Europa XXI; 10)
 • Degórska Bożena: Przyrodniczy system terenów otwartych jako element stabilizujący strukturę przestrzenną obszarów metropolitarnych. [w]: Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego. Red. Zbigniew Zioło, Tadeusz Ślęzak. Warszawa: KPZK PAN, 2003 - s. 207-219 (Biuletyn; 205)
 • Degórska Bożena: Zrównoważony rozwój miast - aspekty ekologiczne. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 333-341.
 • Degórska Bożena: Współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony środowiska w regionach granicznych północno-wschodniej Polski. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 87-92 (Europa XXI; 9)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: The environmental dimension of European space according to the concept of the trajectory. [w]: European space in the face of enlargement. The West to East European Trajectory Project. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 37-44 (Europa XXI; 8)
 • Degórska Bożena: International collaboration for the sustainable development in the border regions of the north-eastern Poland. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 275-285.
 • Degórska Bożena: Green Lungs of Poland within the domestic and European space of nature. - Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Eur. 2002, 2 - s. 81-93.
 • Degórska Bożena: Przyrodniczy system terenów otwartych jako element strukturotwórczy w kształtowaniu ładu przestrzennego obszarów metropolitalnych. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2002, 46, z.2 - s. 39-41.
 • Degórska Bożena: Landscape changes in Central Poland. - Geogr. Casop. 2002, 54, nr 3 - s. 203-218.
 • Degórska Bożena: Kształtowanie terenów otwartych na obszarze metropolitalnym Warszawy - rozpoznanie problemów. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 37-54 (Prace Geograficzne; 184)
 • Degórska Bożena: Selected problems of sustainable development in Polish towns. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 77-86 (Europa XXI; 7)
 • Degórska Bożena: Główne problemy ochrony środowiska w procesie integracji Polski z Unią Europejską oraz w polityce przestrzennej. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 79-88.
 • Degórska Bożena: Współzależności pomiędzy oczekiwaną długością życia a poziomem ekorozwoju. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 323-328.
 • Degórska Bożena: Problemy kształtowania zielonego pierścienia wokół Warszawy. [w]: V Forum Architektury Krajobrazu, 17-20 października 2002, Wrocław. Wrocław: [b.w.], 2002.
 • Degórska Bożena: Problematyka ekologiczna w strategiach rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski. [w]: Gospodarka - przestrzeń - środowisko. Strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską. Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Red. nauk. Andrzej Stasiak, Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska. Białystok: Wydaw. WSE, 2001 - s. 367-378.
 • Degórska Bożena: Main principles of spatial policy of Uniting Europe and ecological aspects of spatial policy in Poland. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.1. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 141-158 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Degórska Bożena: "Obszary problemowe" z zakresu ochrony środowiska w negocjacjach Polski z Unią Europejską. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 37-40.
 • Degórska Bożena: Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania przemian krajobrazu na Kujawach w dwustuleciu 1770-1970. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 117-138 (Prace Geograficzne; 179)
 • Degórska Bożena: Ekologiczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich istotne w procesie integracji Polski z Unią Europejską. [w]: Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej. Red. Jerzy Bański. Warszawa: [b.w.], 2001 - s. 121-131 (Studia Obszarów Wiejskich; 1)
 • Degórska Bożena: Strategiczne problemy związane z ochroną przyrody w województwie mazowieckim. [w]: Rola obszarów chronionych w koncepcjach przestrzennego zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce na przykładzie woj. mazowieckiego (z punktu widzenia rozwoju ekologicznie zrównoważonego). Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2001 - s. 53-66 (Biuletyn; 198)
 • Degórska Bożena: Zmiany powierzchni lasów i gruntów ornych na Kujawach począwszy od schyłku XVIII wieku - uwarunkowania siedliskowe. [w]: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 181-193 (Prace Geograficzne; 178)
 • Degórska Bożena: Szanse i zagrożenia dla zrównoważonego, wielofunkcyjnego rzowoju obszarów wiejskich w procesie integracji z Unią Europejską (podstawy ekologiczne). [w]: Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską - aspekty regionalne. (Materiały z Konferencji 16-17 maja 2000, zorganizowanej przez KPZK PAN i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego). Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2000 - s. 159-179 (Studia; 110)
 • Degórska Bożena: Szanse i zagrożenia dla zrównoważonego wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich - podstawy ekologiczne (tezy referatu). [w]: Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w początkach XXI wieku w kontekście integracji z Unią Europejską - aspekty regionalne. Tezy wystąpień na konferencji, Aula Kryształowa SGGW, Warszawa, 16-17 maja 2000. Warszawa: [b.w.], 2000 - s. k48-51.
 • Degórska Bożena: Differentiation of ecodevelopment level of chosen countries of Central and Eastern Europe and countries of the European Union. [w]: Eastern borders of European integration processes. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Filia UMCS, 2000 - s. 533-545 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 19)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Przestrzeń ekologiczna Polski w procesie integracji europejskiej. [w]: Przestrzeń ekologiczna Polski. Dekolektywizacja rolnictwa i sytuacja zdrowotna w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 5-26 (Europa XXI; 5)
 • Degórska Bożena: Stan środowiska przyrodniczego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej (wybrane problemy). [w]: Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 511-525 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 18)
 • Degórska Bożena: Zmiany użytkowania ziemi na terenie południowo-wschodnich Kujaw w dwustuleciu 1770-1970. - Okólnik TD 1999, nr 116 - s. 1-10.
 • Degórska Bożena: Wybrane problemy przestrzennego zagospodarownia obszarów wiejskich w świetle koncepcji ekorozwoju. [w]: Wpływ zróżnicowań regionalnych na możliwości przekształceń wsi polskiej. Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. 47-69 (Biuletyn; 188)
 • Degórski Marek, Degórska Bożena, Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław: Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 349-363 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Degórski Marek, Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław, Degórska Bożena: Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 148-155.
 • Degórska Bożena: Problematyka ekologiczna zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przełomie XX-XXI wieku. [w]: Nacjonalne i regionalne osobliwości reformowania stosunków socjalno-ekonomicznych i regulacja procesów ekologicznych w Ukrainie i Polsce. Referaty naukowe uczestników VII ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Odessa 15-20 września 1997 r.). Kijów: Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, 1997 - s. 244-266.
 • Degórska Bożena: Rola obszarów wiejskich w zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego. [w]: Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej. Red. Andrzej Stasiak, Włodzimierz Zgliński. Warszawa: [b.w.], 1997 - s. 153-195.
 • Degórska Bożena: Legally protected areas of Polish eastern border voivodship (with particular consideration of the Polish-Lithuanian border region). [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 173-192 (Geopolitical Studies; 2)
 • Degórska Bożena, Gałązka Andrzej: Problemy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich związane ze stanem wyposażenia wsi w proekologiczne urządzenia infrastruktury komunalnej. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 246-249.
 • Degórska Bożena: Obszary chronione w przygranicznych województwach ściany wschodniej. [w]: Potencjał resursny kompleksu agrarno-przemysłowego w gospodarce rynkowej: teoria i praktyka kształtowania. Referaty naukowe uczestników seminarium ukraińsko-polskiego w Kamieńcu Podolskim (maj 1995 r.) i prace naukowe Instytutu ekonomiky NAN Ukrainy. Kijów: [b.w.], 1996 - s. 116-134.
 • Degórska Bożena: Transboundary natural system in Eastern Poland and a proposal for an environmental protection strategy. [w]: Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - s. 154-160.
 • Degórska Bożena: Zmiany lesistości wschodniej części Kujaw w ostatnim dwustuleciu jako wynik oddziaływania człowieka na środowisko. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 115-136.
 • Degórska Bożena: Przemiany użytkowania ziemi a rozwój sieci osadniczej na Kujawach w dwustuleciu 1770-1970. [w]: Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 243-244.
 • Degórska Bożena: Problematyka ekologiczna pogranicza polsko-białoruskiego ze szczególnym uwzględnieniem jakości wód Bugu na odcinku granicznym. [w]: Problemy polsko-białoruskiej współpracy przygranicznej. Pod red. Andrzeja Stasiaka i Włodzimierza Zglińskiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 95-107 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 8)
 • Degórska Bożena: Zagrożenia środowiska przyrodniczego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II. Pod red. Włodzimierza Zglińskiego i Tomasza Komornickiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 25-36 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 9)
 • Degórska Bożena: Tempo zmian powierzchni leśnych jako wskaźnik nasilenia antropopresji w wybranych regionach naturalnych Kujaw. [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 38-42.
 • Degórska Bożena: Wybrane transgraniczne problemy ekologiczne wschodniego i zachodniego pogranicza Polski. [w]: Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej. Red. Piotr Eberhardt, Krzysztof Miros. Kier. projektu Andrzej Stasiak. Warszawa: 1994 - s. 163-172 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 5)
 • Degórska Bożena: Problematyka ekologiczna pogranicza polsko-rosyjskiego. [w]: Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Red. Andrzej Stasiak, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1994 - s. 113-123 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 6)
 • Degórska Bożena: Ekanamicnaja prablematyka Pol'ska-Belaruskaga pameżża. [w]: Prablemy etnageneza i etnicnaj gistorii pameżża. Pacatkovy etap dasledavannja. (Materyjaly miżnarodnaj kanferencyi). Brześć, 20-26.06.1993 r. Brest: Taper, Brescki pedagagicny instytut, 1993 - s. 15-19.
 • Degórska Bożena: Problematyka ekologiczna pogranicza polsko-ukraińskiego. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej. Red. Piotr Eberhardt, Anatolij Józefowicz, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1993 - s. 135-149 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 3)

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Adaptation of environmental system in urban areas into the climate change. [w]: Ecology and environmental science – reduction of water stress and adaptation to aridity. Red. K. Gawroński, A. Ziernicka-Wojtaszek, L. Ksiązek, J. Niziński. Kraków: Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, 2017 - s. 77.
 • Degórska Bożena: Ecological and landscape dimension of the suburbanization of the Warsaw urban-rural region. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 4103.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Influence of climate change on environmental hazards - Warsaw case study. [w]: Land Use Change, Climate Extremes and Disaster Risk Reduction. 9th International Geographical Union Conference, March 18-20, 2016. Delhi: Department of Geography Shaheed Bhagat Singh College, University of Delhi, 2016 - s. 34.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Miejska wyspa ciepła jako istotny element przestrzeni zurbanizowanej. [w]: Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe. XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 16-18 czerwca 2016. Międzyzdroje: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2016 - s. 21.
 • Degórska Bożena: Ekologiczno-urbanistyczne problemy suburbanizacji przestrzeni wokół Warszawy. [w]: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego. Konferencja, 9 grudnia 2015 r., Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, Warszawa. Abstrakty referatów. Warszawa: Urząd m.st. Warszawy, IGiPZ PAN, 2015 - s. 22-23.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Adaptation of spatial development of big cities to climate change on example of Warsaw, opportunities and threats. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Degórska Bożena: Możliwości poprawy jakości powietrza. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2013 - s. 182-183.
 • Degórska Bożena: Spatial growth of urbanized land of Warsaw Metropolitan Area during the EU pre-accession period of Poland and the first years of membership. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Degórska Bożena: Transformation of rural areas into urban areas within the Warsaw Metropolitan Area in the early 21th centuries. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Degórska Bożena: Changes in the landscape of the Warsaw Metropolitan Area in the late 20th/early 21st centuries. - Annual Report 2009 - s. 102-105.
 • Degórska Bożena: Peri-urban land use relationships - Warsaw case study. [w]: Multifunctional land use in the rural-urban perspective. International confrence, November 7-9, 2007 in Bled, Slovenia. Ljubljana: University of Ljubljana, 2007 - s. 9.
 • Degórska Bożena: Spontaniczny rozwój zabudowy mieszkaniowej na obszarze metropolitalnym Warszawy jako przykład istotnego problemu planowania przestrzennego. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 10.
 • Degórska Bożena: The role of open spaces in the longer-term planning of the spatial structure of urban regions - a case study of the Warsaw Metropolitan Region. [w]: International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia. Ed. Uloe Mander, Kadri Meier. Tartu: Tartu University Press, 2005 - s. 57.
 • Degórska Bożena: Rola granic terenów otwartych w kształtowaniu zrównoważonej struktury przestrzennej regionu miejskiego. [w]: Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2005 - 2 s.
 • Degórska Bożena: Planowanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej. [w]: Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Jubileuszowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Gdańsk-Starbienino, 22-24 maja 2003 r. Gdańsk: [b.w.], 2003 - s. 12-13.
 • Degórska Bożena: Użytkowanie ziemi na obszarach chronionych w przygranicznych województwach ściany wschodniej. [w]: Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Materiały Konferencji Naukowej, Gdańsk, 16-18 maja 1996. Gdansk: UGd, 1996 - s. 25.
 • Degórska Bożena: Transboundary natural systems in eastern Poland and a proposal for an environmental protection strategy. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 35-36.

Mapy, atlasy

 • Degórska Bożena, Śleszyński Przemysław: Share of green areas (forests, meadows, pastures) by gminas (communities) 2004 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 94.
 • Matuszkiewicz Władysław, Degórska Bożena: Potencjalna roślinność naturalna Polski. - Poznaj Świat 1998, nr 9 - 1 mapa.
 • Matuszkiewicz Władysław, Degórska Bożena: Potencjalna roślinność naturalna. [w]: Narodowy Atlas Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 1 plansza.
 • Trampler Tadeusz, Kliczkowska Anna, Dmyterko Elżbieta, Degórska Bożena: Lasy - regiony przyrodniczo-leśne. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 42.2 (2 mapy).
 • Trampler Tadeusz, Kliczkowska Anna, Dmyterko Elżbieta, Degórska Bożena: Lasy - struktura siedliskowa. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 42.3 (2 mapy; wykres).

Prace popularno-naukowe

 • Degórska Bożena: Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 99-107.