SKŁAD OSOBOWY


dr Dariusz Brykała
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1993-1998 - studia magisterskie: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (praca magisterska pt. System drenażu Lodowca Waldemara – Ziemia Oskara II, Spitsbergen).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1998

 • 2007 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej).

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi,  2007-2013

GFZ German Research Centre for Geosciences, 2016

Zainteresowania naukowe

 • Geografia fizyczna
 • Hydrologia
 • Glacjologia
 • Geografia krajobrazu
 • Geografia historyczna
 • Historia kartografii
 • Odnawialne źródła energii
 • Geoturystyka
 • Możliwości wykorzystania UAV w badaniach geograficznych

Nagrody i wyróżnienia

Stypendia:

 • 1993-1994 - stypendium naukowe Fundacji Płockiej
 • 1997 - stypendium naukowe Fundacji im. Stefana Batorego
 • 2005 - stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2005 - stypendium konferencyjne The European Society for Environmental History
 • 2005-2006 - stypendium naukowe Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 2010 - stypendium konferencyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Inna działalność

Krótkoterminowe staże naukowe za granicą

 • 2000 - Austria - Instytut Geografii Uniwersytetu Wiedeńskiego, 29.06.-09.07.2000
 • 2002 - Finlandia - Instytut Geografii Uniwersytetu w Oulu, 07.09.-20.09.2002
 • 2004 - Czechy - Instytut Geoniki Czeskiej Akademii Nauk w Brnie, 27.06.-03.07.2004
 • 2007 - Rosja - Instytut Skorupy Ziemskiej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku, 26.06.-08.07.2007
 • 2009 – Rosja - Instytut Skorupy Ziemskiej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku, 26.06.-10.07.2009
 • 2010 - Rosja - Instytut Biologii Wód Śródlądowych im. I.D. Papanina Rosyjskiej Akademii Nauk w Boroku, 20-27.09.2010
 • 2011 – Białoruś – Instytut Wykorzystania Zasobów Przyrody Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku, 27.06.-02.07.2011
 • 2012 – Białoruś – Instytut Wykorzystania Zasobów Przyrody Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku, 18-24.06.2012
 • 2013 – Białoruś – Instytut Wykorzystania Zasobów Przyrody Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku, 10-16.06.2013

Udział w konferencjach zagranicznych (wybrane)

 • 2005 - 3rd International Conference of the European Society for Environmental History History and sustainability, European Society for Environmental History, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo i Università degli Studi di Firenze, 16-19.02.2005, Florencja (referat: Watermills and mill ponds within the Skrwa River catchment area (central Poland) since 14th to 20th century).
 • 2005 - 4th Conference of the International Water History Association Water and Civilization, International Water History Association i International Hydrological Programme UNESCO, 1-3.12.2005, Paryż (referat: Functioning  of watermills since 13th to 20th century. Same examples from the Kujawy, Pomerania and Mazovia region (Poland)).
 • 2008 - International Conference in the UNESCO Year of Planet Earth Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, Uniwersytet Egejski, 01-06.06.2008, Mytilene, Grecja (referaty pt. 800 years of watermills’ existence on polish rivers and their role in hydrographical systems’ modification oraz Main hydrological and geomorphological problems concerning with Siberian reservoirs’ functioning).
 • 2012 - 15th International Conference of Historical Geographers, Uniwersytet Karola, 06-10.08.2012, Praga (referaty: Wind and water power utilization during the last 200 years in the area of the Kujawsko-Pomorskie Region (Poland); Vertical-wheeled watermills in Turznice (Poland) in the light of dendrochronological studies oraz Watermills as main element of small rivers development - examples from Poland and Russia).
 • 2013 - 25th International Conference on the History of Cartography, Towarzystwo Kartograficzne Finlandii, 30.06.-05.07.2013, Helsinki, (poster: Spatial coverage and contents of the Charles Perthées’ special maps of Polish woivodeships from the end of the 18th century).
 • 2014 - Second World Congress of Environmental History Environmental History in the Making, Uniwersytet Minho, 08-12.07.2014, Guimaraes (poster: Density of watermills' location within the Lower Vistula river basin (Poland) before the Industrial Revolution).
 • 2015 - Waterscapes and Historic Canals as a Cultural Heritage, Uniwersytet Wenecki Ca’ Foscari, 13-16.05.2015, Wenecja (referat: Evolution of the Królewski and Oginski Canals in the light of cartographic materials from the 18th to mid-20th century)

Działalność dydaktyczna

 • 1997-1998 - jako student V roku zatrudniony na stanowisku asystenta - pomoc w prowadzeniu zajęć pracowników Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej UMK
 • 2007-2013 - Zakład Geografii Krajobrazu UMK (prowadzenie zajęć z geoturystyki, konsekwencji funkcjonowania sztucznych zbiorników wodnych, krajobrazu kulturowego oraz zajęć seminaryjnych dla studentów II studiów geograficznych specjalności geografia fizyczna i geoinformacja)
 • 2013 – promotorstwo 2 prac magisterskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Badania terenowe za granicą

 • 1996 - Spitsbergen, XI Toruńska Wyprawa Polarna na Ziemię Oskara II (Kaffioyra), 14.07.-23.08.1996 (badania systemu drenażu Lodowca Waldemara)
 • 1997 - Spitsbergen, XIII Toruńska Wyprawa Polarna na Ziemię Oskara II (Kaffioyra), 11.07.-08.09.1997 (badania systemu drenażu Lodowca Waldemara)
 • 1998 - Spitsbergen, XV Toruńska Wyprawa Polarna na Ziemię Oskara II (Kaffioyra), 26.06.-09.09.1998 (badania systemu drenażu Lodowca Waldemara)
 • 2007 - Syberia, 26.06.-08.07.2007 (badania procesów erozyjnych w strefie oddziaływania Zbiornika Brackiego)
 • 2009 - Wyspa Olchon na Jeziorze Bajkał, 26.06.-10.07.2009 (badania procesów osuwiskowych w konsekwencji podpiętrzenia Jeziora Bajkał)
 • 2012 – Białoruś, Polesie, 18-24.06.2012 (transformacja systemu fluwialnego rzeki w transportową drogę wodną)
 • 2016 – Niemcy, Meklemburgia, 08-11.2016 (monitoring współczesnej sedymentacji w jeziorze Tiefer See)

Popularyzacja nauki

 • Koordynator w IGiPZ PAN Toruńskich Festiwali Nauki i Sztuki, prowadzenie w latach 2004, 2007-2015 kilkunastu pokazów plenerowych i wycieczek w ramach Festiwalu.
 • Autor 7 artykułów popularno-naukowych.
 • Prowadzenie ponad 80 lekcji pokazowych w szkołach wszystkich typów.

Inne zainteresowania

Jestem fanem piłki ręcznej i piłki nożnej (Wisła Płock). Kilka moich wierszy można znaleźć w tomikach: Płockie pejzaże (1994) i Kraina pozabrzeżna (2000). Moją pasją jest historia. Uwielbiam spędzać wolny czas z rodziną.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Brykała Dariusz: Wielowiekowe wykorzystanie energii wody – od młynów wodnych do MEW Soczewka. - Energetyka Wodna 2016, 5, 4 - s. 36-40.
 • Kaczmarek Halina, Mazaeva Oksana A., Kozyreva Elena A., Babicheva Viktoria A., Tyszkowski Sebastian, Rybchenko Artem A., Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Słowiński Michał: Impact of large water level fluctuations on geomorphological processes and their interactions in the shore zone of a dam reservoir. - Journal of Great Lakes Research 2016, 42, 5 - s. 926-941.
 • Sarnowski Łukasz, Podgórski Zbigniew, Brykała Dariusz: Planning a greenway based on an evaluation of visual landscape attractiveness. - Moravian Geographical Reports 2016, 24, 3 - s. 55–66.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 139-142.
 • Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr, Goslar Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata, Sarnowski Łukasz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 145-174 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian, Lamparski Piotr, Babicheva Viktoria: Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, 2015 - s. 153-158.
 • Brykała Dariusz, Podgórski Zbigniew, Sarnowski Łukasz, Lamparski Piotr, Kordowski Jarosław: Wykorzystanie energii wiatru i wody w okresie ostatnich 200 lat na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 29 - s. 9-22.
 • Podgórski Zbigniew, Brykała Dariusz, Zaparucha Aleksandra, Barwińska Sylwia, Charzyński Przemysław: Fieldwork on selected educational paths. [w]: On the Vistula banks - fieldwork in bilingual education. Eds. Przemysław Charzyński, Karl Donert, Zbigniew Podgórski. Toruń: SOP Oświatowiec, 2015 - s. 95-111 (Geography in European Higher Education; 19)
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina, Słowiński Michał, Kozyreva Elena, Brykała Dariusz, Rybchenko Artiom, Babicheva Viktoria A.: Geology, permafrost, and lake level changes as factors initiating landslides on Olkhon Island (Lake Baikal, Siberia). - Landslides 2015, 12, 3 - s. 573-583.
 • Tyszkowski Sebastian, Kaczmarek Halina, Słowiński Michał, Kozyreva Elena, Brykała Dariusz, Rybčenko Artiom, Babičeva Viktoria. A.: Ruchy masowe na obszarze wieloletniej zmarzliny wyspowej w dobie zmian klimatu (Olchon, wschodnia Syberia). - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 467-476.
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Noryśkiewicz Agnieszka M., Obremska Milena, Ott Florian, Wulff Sabine, Zawiska Izabela: Charakterystyka środowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia. - Landform Analysis 2014, 25 - s. 55-75.
 • Brykała Dariusz, Strzyżewski Tomasz: Zasięg przestrzenny map ‘szczegulnych’ województw Karola Perthéesa. [w]: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin 19-21 września 2013. Red. Paweł Cebrykow, Jerzy Ostrowski. Lublin: KARTPOL s.c., 2013 - s. 15-17.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brademan Brian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Degórski Marek, Froehlich Wojciech, Gierszewski Piotr, Hirsch Florian, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Krzymińska Jarmila, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Nicolay Alexander, Noryśkiewicz Agnieszka, Noryśkiewicz Bożena, Obremska Milena, Ott Florian, Raab Alexandra, Raab Thomas, Schneider Anna, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Wulf Sabine, Zawiska Izabela: Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 53-66 (Scientific Technical Report; 04)
 • Grabski Mariusz, Podgórski Zbigniew, Brykała Dariusz: Obiekty sportowo-rekreacyjne jako składniki krajobrazu kulturowego miasta Włocławek na początku XXI wieku. - Journal of Health Sciences 2013, 3, 15 - s. 182-197.
 • Vitali Badziai, Brykała Dariusz: Dneprovsko-Bugskij i Oginskij kanaly, kak primery istoriceskogo, tehniceskogo i prirodnogo nasledija. [w]: Problemy prirodopolzovanija: itogi i perspektivy. Red. A.K. Karabanov et al. Minsk: Institut prirodopol'zovanija NAN Belarusi, 2012 - s. 274-276.
 • Brykała Dariusz: Reconstruction of water management (15th-20th century) in small Polish basins. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v cetyreh tomah) T.3. Upravlenie vodnymi resursami recnyh vodosborov. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (17 maja - 20 maja 2011 g., Perm). Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2011 - s. 14-20.
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wpływ wybranych czynników antropogenicznych na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 117-130 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Cebulska Marta: The use of temporal oscillation model to assess variability of precipitation. - Bull. Geogr. Phys. Geogr. Ser. 2009, nr 2 - 77-95 : mapy.
 • Brykała Dariusz, Górzyński Tomasz, Kordowski Jarosław, Majewski Maciej, Noryśkiewicz Agnieszka M., Tyszkowski Sebastian: Geomorfologiczne i hydrologiczne uwarunkowania lokalizacji i użytkowania średniowiecznych obiektów wodnych w dolinie dolnej Wisły n przykładzie młyna z Mniszka pod Grudziądzem. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2009 - s. 89-90.
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wieloletnie zmiany odpływu rzecznego w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym. [w]: Wody na obszarach chronionych. Red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 71-81.
 • Brykała Dariusz: Prace regulacyjne i melioracje wodne w dorzeczu Skrwy w XX wieku. - Rocz. Gostynin. 2008, 2 - s. 163-168.
 • Hak V.A., Grobelska Halina, Mazaeva O.A., Brykała Dariusz: Uslovija razvitija ovragov v beregovoj zone Bratskogo vodohranilisca. [w]: Ekzogennye processy v geologiceskoj srede. Ocenka prirodnyh opasnostej. Otvetstvennye redaktory A.T. Jankowski, E.A. Kozyreva. Irkuck-Sosnowiec: institut zemnoj kory SO RAN, WNoZ UŚ, 2008 - s. 45-53.
 • Brykała Dariusz: Zasięg i intensywność prac regulacyjnych i melioracji wodnych w zlewni Skrwy w XX wieku. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. T.III. Red. nauk. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski. Warszawa: Wydaw. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, 2007 - s. 15-21.
 • Brykała Dariusz: Wybrane problemy hydrograficzne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem zbiornika Soczewka na Skrwie Lewej. - Nauka Przyr. Technol. 2007, 1, z.2 - s. 45-52.
 • Brykała Dariusz: Prace regulacyjne i melioracje wodne w zlewni Skrwy w XX wieku. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 25-29 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Brykała Dariusz, Lamparski Piotr, Kordowski Jarosław: Wybrane problemy hydrograficzne i geomorfologiczne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem Zbiornika Soczewka. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 30-34 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Brykała Dariusz: Rekonstrukcja retencji zbiornikowej zlewni Skrwy Lewej w ciągu ostatnich 200 lat. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 79-93.
 • Brykała Dariusz: Watermills' functioning within the Skrwa river catchment area (Central Poland). [w]: History and sustainability. Third International Conference of the European Society for Environmental History, Florence, Italy, February 16-19, 2005. Proceedings. Florence: European Society for Environmental History, 2005 - s. 176-179.
 • Brykała Dariusz: Potencjalne możliwości poprawienia dyspozycyjnych zasobów wodnych w ramach małej retencji na przykładzie zlewni Skrwy. - Zesz. Nauk. AR Wrocł. Inż. Środ. 2004, 13 - s. 11-20.
 • Brykała Dariusz: Impoundment changes within the Skrwa River catchment area (central Poland) in the 19th and 20th centuries. - Limnol. Rev. 2004, 4 - s. 25-31.
 • Brykała Dariusz: Rekonstrukcja zagospodarowania hydrotechnicznego doliny Skrwy i Osetnicy od XV do XX wieku. [w]: Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Red. Urszula Myga-Piątek. Sosnowiec: KKK PTG, 2003 - s. 54-64 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 2)
 • Brykała Dariusz, Gębica Piotr, Gierszewski Piotr: Geomorphological effects of the catastrophic drainage of artificial reservoir in the Młynówka valley at Górowo Iławeckie. - Landform Anal. 2003, 4 - s. 73-80.
 • Brykała Dariusz: Funkcjonowanie młynów wodnych w zlewni Skrwy. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. T.1. Red. Piotr Szwarczewski, Ewa Smolska. Warszawa: [b.w.], 2002 - s. 19-22.
 • Brykała Dariusz, Araźny Andrzej: Wpływ warunków meteorologicznych na kształtowanie się odpływu powierzchniowego na Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) latem 1997 roku. - Probl. Klimat. Polar. 2002, 10 - s. 139-158.
 • Gębica Piotr, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz: Transformacja koryta i doliny Młynówki w wyniku powodzi spowodowanej katastrofą zapory. [w]: Antropogeniczne przemiany dolin rzecznych pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej. Włocławek: WSHE, 2002 - s. 123-137 (Zeszyty Naukowe WSHE; 10.) (Ser.E. Ochrona Środowiska; 2)
 • Brykała Dariusz: Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji młynów wodnych w zlewni Skrwy. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Red. Krystyna German, Jarosław Balon. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2001 - s. 164-171 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 10)
 • Brykała Dariusz: Wstępne wyniki badań nad odpływem rzecznym ze zlewni Skrwy Lewobrzeżnej. - Zap. Kuj.-Dobrz. 2001, 16 - s. 35-43.
 • Brykała Dariusz: Funkcje sztucznych zbiorników wodnych na Skrwie Lewobrzeżnej i jej dopływach. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 66-68.
 • Brykała Dariusz: Hydraulic geometry of a supraglacial stream on the Waldemar Glacier (Spitsbergen) in the summer of 1997. [w]: Polish Polar Studies. 26th International Polar Symposium. The Polish polar research. Lublin, 18-20 June 1999. Ed. Janina Repelewska-Pękalowa. Lublin: UMCS, 1999 - s. 51-64.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Bonk Alicja, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kramkowski Mateusz, Plessen Birgit, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tjallingii Rik: A new high-resolution sediment record from Lake Gościąż (central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Brykała Dariusz: Rekonstrukcja rozmieszczenia młynów łodnych (pływaków) na dolnej Wiśle i jej dopływach w XVIII i XIX wieku. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 25.
 • Brykała Dariusz: Rozmieszczenie młynów łodnych na dolnej Wiśle w świetle źródeł kartograficznych z XVIII i XIX wieku. [w]: Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Łódź, 22-23 czerwca 2017 roku. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2017 - s. 15.
 • Brykała Dariusz: Kartograficzne źródła do badań nad rekonstrukcją sieci młynów wodnych w dorzeczu dolnej Wisły. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 21.
 • Brykała Dariusz, Dziembowski Michał, Masloch Katarzyna, Siudek Wojciech, Tomczak Sandra, Lamparski Piotr, Majerska Marta, Kujawa Przemysław, Baniewska Anna, Skorupka Barbara, Borkowski Sławomir: Using historical encyclopedic works in geospatial reconstruction of hydraulic structures in the rivers of Central and Eastern Europe. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 41-42 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Brykała Dariusz, Dziembowski Michał, Masloch Katarzyna, Siudek Wojciech, Tomczak Sandra, Lamparski Piotr, Majerska Marta, Kujawa Przemysław, Baniewska Anna, Skorupka Barbara, Borkowski Sławomir: Rola XIX-wiecznych prac encyklopedycznych jako źródła do badań nad rekonstrukcją zagospodarowania hydrotechnicznego rzek w Polsce. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 23.
 • Brykała Dariusz, Prarat Maciej: Młyn wodny jako obiekt badań interdyscyplinarnych – wprowadzenie w tematykę Seminarium. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 9.
 • Brykała Dariusz, Prarat Maciej: Młyny wodne w zlewni Skrwy Lewej jako przykład ginącego składnika krajobrazu. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 28-29.
 • Brykała Dariusz, Sarnowski Łukasz, Strzyżewski Tomasz, Szarek Patrycja: Zmiany sieci młynów wodnych w ciągu ostatnich 300 lat. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 24.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bonk Alicja, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kramkowski Mateusz, Plessen Birgit, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tjallingii Rik: New high-resolution and integrated analyses of environmental response to climate change over the last 15 000 years from Lake Gościąż - Poland. [w]: From past to present - Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia. INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion 2017, 20 – 25 August 2017. Excursion guide and Abstracts. Red. Pertti Sarala, Peter Johansson. Rovaniemi: Geological Survey of Finland, 2017 - s. 90-91.
 • Dietze Elisabeth, Słowiński Michał, Hopmans Ellen C., Schreuder Laura T., Obremska Milena, Pieńczewska Anna, Blarquez Olivier, Ott Florian, Brykała Dariusz, Schouten Stefan, Brauer Achim: Local accidental fires during the industrialization of northern Poland revealed by fire biomarkers in varved lake sediments. [w]: Global Challenges for our Common Future: a paleoscience perspective. 5th Open Science Meeting PAGES Zaragoza 2017, 9-13 May. Abstract book. Zaragoza: 2017 - s. 40.
 • Dziembowski Michał, Brykała Dariusz, Masloch Katarzyna, Siudek Wojciech, Tomczak Sandra, Lamparski Piotr, Majerska Marta, Kujawa Przemysław, Baniewska Anna, Skorupka Barbara, Borkowski Sławomir: Geoprzestrzenna rekonstrukcja zagospodarowania hydrotechnicznego rzek Europy Środkowej i Wschodniej w oparciu o dane zawarte w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich". [w]: Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Łódź, 22-23 czerwca 2017 roku. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 - s. 20.
 • Fojutowski Michał, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Plessen Birgit, Pinkerneil Sylvia, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Environmental monitoring of the catchment area in the context of contemporary sedimentation in Lake Gościąż, Poland. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 65-66 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał, Fojutowski Michał: Paleolakes as an element modifying water and matter circulation in young‐glacial river‐lake systems. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 71-73 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Ott Florian, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Schwab Markus, Brademann Brian, Dräger Nadine, Kienel Ulrike, Pinkerneil Sylvia, Plessen Birgit, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Processes of seasonal layer formation in varved Lake Czechowskie (N Poland): Linking monitoring and sediment core data. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Ott Florian, Draeger Nadine, Brykała Dariusz, Kienel Ulrike, Gierszewski Piotr, Plessen Birgit, Schwab Markus J., Brademann Brian, Pinkerneil Sylvia, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Deciphering varve formation in Lake Czechowskie (N Poland) and Lake Tiefer See (NE Germany) through comprehensive lake monitoring. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 132-134 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Wulf Sabine, Plessen Birgit, Serb Johanna, Tjallingii Rik, Schwab Markus, Słowiński Michał, Brykała Dariusz, Tyszkowski Sebastian, Putyrskaya Victoria, Appelt Oona, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Site-dependent proxy response to climate change during the last 140 years observed in varved lake sediments in Northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Rzodkiewicz Monika, Huebener Thomas, Ott Florian, Zawiska Izabela, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Obremska Milena, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Changes in the trophic state of Czechowskie Lake during the last 2000 years. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 144-147 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał, Kaszubski Michał, Brauer Achim: Hydrological and geomorphological consequences of beavers activity in the Struga Czechowska valley (Tuchola Pinewood Forest, Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz: Geomorphological effects of beaver activities in the Czechowska stream valley (Tuchola Forest, Northern Poland). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 20.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał, Plessen Birgit: Lakes-paleolakes cascade system and its role in shaping the runoff and chemical properties of water in the young-glacial catchment – example from the Tuchola Pinewood Forest (Northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Tyszkowski Sebastian, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Practical aspects of registration the transformation of a river valley by beavers using terrestrial laser scanning. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Brykała Dariusz: Stopień szczegółowości treści map „szczegulnych” województw Karola Perthéesa na podstawie analizy sieci młynów wodnych i w odniesieniu do innych opracowań kartograficznych z epoki. [w]: Mapa jako narracja interpretacyjna. XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Wrocław, 24-26 września 2015 r. Streszczenia referatów. Opracowanie red. Teresa Bogacz, Beata Konopska. Wrocław: Wydawnictwa Instytutu Historii Nauki PAN, 2015 - s. 16-17.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław: Hydrologiczny i sedymentologiczny zapis efektów spłynięcia stawu bobrowego na Strudze Czechowskiej. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 13-14.
 • Brykała Dariusz, Masloch Katarzyna, Siudek Wojciech, Tomczak Sandra, Szyszka Krzysztof: The role of the 19th century encyclopedic works as sources for the study on the reconstruction of the range of hydraulic structures' development of rivers in Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 29-30 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Brykała Dariusz, Prarat Maciej, Jagiełło Daria: For understanding former cultural landscape - preserved windmills and watermills in open-air museums in Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 31-32 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Brykała Dariusz, Vitali Badziai: Evolution of the Królewski and Oginski Canals in the light of cartographic materials from the 18th to mid-20th century. [w]: Waterscapes as a Cultural Heritage. International Conference 2015. Venice: University of Venice Ca’ Foscari, UNESCO Venice Office, Civiltà dell’Acqua International Centre i Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2015 - 1 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Modyfikacja przebiegu kształtowania systemu rzeczno-jeziornego w wyniku działalności bobrów na przykładzie Strugi Czechowskiej. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 11-12.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz: Geomorfologiczne efekty aktywności bobrów w korycie i dolinie Strugi Czechowskiej w Borach Tucholskich. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 34-36.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał, Kaszubski Michał: Effect of beaver dams’ failures on valley modification and implications for palaeoenvironmental reconstructions – preliminary results. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 45 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał, Ott Florian, Groß-Schmölders Miriam: Thermal and hydrochemical structure of Lake Czechowskie - monitoring results. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 44-45 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Groß-Schmölders Miriam, Ott Florian, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Zawiska Izabela, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Monitoring climate signal transfer into the varved lake sediments of Lake Czechowskie, Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 46-47 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kaszubski Michał, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Plessen Birgit: The role of lakes and palaeolakes in shaping the runoff and chemical properties of water in the young-glacial catchments – example of Lake Czechowskie. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 73-74 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Rzodkiewicz Monika, Hübener Thomas, Ott Florian, Obremska Milena, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Zawiska Izabela, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Trophic gradients in Czechowskie Lake during the last 2000 years inferred from diatoms assemblages. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 102-103 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Brykała Dariusz: 800 years of watermills' operation on rivers of the Central and Northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Brykała Dariusz: Human impact on the temporal and spatial conditions of the outflow from the Skrwa Lewa river basin (central Poland). [w]: Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins. Eds. M. Isabel P. de Lima, Joao L.M.P. de Lima. Coimbra: Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Departamento de Engenharia Civil, 2014 - s. 61.
 • Brykała Dariusz: Density of watermills' location within the Lower Vistula river basin (Poland) before the Industrial Revolution. [w]: Second World Congress of Environmental History. Environmental History in the Making WCEH 2014. Book of Abstracts. Guimaraes: University of Minho; International Consortium of Environmental History Organizations, 2014 - s. 81.
 • Brykała Dariusz, Czarnecki Piotr, Chrzanowski Kamil: Hydraulic structures in studies of landscape reconstruction – examples from Northern Poland. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał: The outflow conditions and circulation of the dissolved substances within the Czechowskie lake basin - preliminary results. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 9 (Scientific Technical Report; 02)
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał: Characteristics of the water and dissolved matter circulation in the young-glacial catchment of the Czechowskie lake (Tuchola Pinewood Forest, Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Vitali Badziai: Historical and present-day role of water canals linking the Vistula, Dnieper and Neman basins. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Vitali Badziai: Evolucija sistem kanalov, soediniajuscikh bassejny Visly, Dnepra i Nemana. [w]: Geologija i poleznye iskopaemye cetverticnykh otlozhenij. Materialy VIII Universitetskih geologiceskih ctenij, Minsk, Belarus, 3-4 aprelja 2014 g. Red. A.F. Sanko, V.N. Gubin, V.I. Zuj, О.V. Lukashiov, N.S. Petrovа, D.L. Tvoronovich-Sevruk. Minsk: Cifrovaya pechat, 2014 - s. 46-47.
 • Brykała Dariusz, Vitali Badziai: Evolution of canals system linking the Vistula, Dnieper and Neman basins. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał: The influence of modern and paleolakes on the outflow and chemical properties of river waters - an example from Pomerania, Poland. [w]: Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins. Eds. M. Isabel P. de Lima, Joao L.M.P. de Lima. Coimbra: Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Departamento de Engenharia Civil, 2014 - s. 62.
 • Rychel Joanna, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata: Wspieranie działań w dziedzinie ochrony georóżnorodności na przykładzie Mapy Geologiczno-Turystycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Augustów, 1-5.09.2014 r. Red. Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny PIB, 2014 - s. 109-110.
 • Brykała Dariusz, Chrzanowski Kamil, Czarnecki Piotr: Watermills operation on the Pomeranian rivers at the beginning of the 20th century. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 40 (Scientific Technical Report; 04)
 • Brykała Dariusz, Sarnowski Łukasz: Zagospodarowanie hydrotechniczne rzek na mapach ‘szczegulnych’ województw Karola Perthéesa. [w]: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin 19-21 września 2013. Red. Paweł Cebrykow, Jerzy Ostrowski. Lublin: KARTPOL s.c., 2013 - s. 13-14.
 • Brykała Dariusz, Strzyżewski Tomasz, Sarnowski Łukasz, Jańczak Anna: Spatial coverage and contents of the Charles Perthées’ special maps of Polish woivodeships from the end of the 18th century. [w]: The Four Elements: the Essentials of the History of Cartography. Red. Antti Jakobsson. Helsinki: The Cartographic Society of Finland, 2013 - s. 107.
 • Brykała Dariusz, Vitali Badziai: Evolution of canals system linking the Vistula, Dnieper and Neman basins. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 39 (Scientific Technical Report; 04)
 • Sarnowski Łukasz, Brykała Dariusz, Podgórski Zbigniew: Visibility analysis in the landscape study using the Digital Photogrammetry 3D System DEPHOS – an example from Poland. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 18 (Scientific Technical Report; 04)
 • Brykała Dariusz, Podgórski Zbigniew, Sarnowski Łukasz: Wind and water power utilization during the last 200 years in the area of the Kujawsko-Pomorskie Region. [w]: XV International Conference of Historical Geographers 6-10.8.2012, Prague, Czechia Charles University in Prague, Faculty of Science. Book of Abstracts. Ed. Pavel Chromy et al. Prague: Czech Geographical Society, 2012 - s. 129.
 • Brykała Dariusz, Tsvetkova Marina, Tsvetkov Alexander: Watermills as main element of small rivers development - examples from Poland and Russia. [w]: XV International Conference of Historical Geographers 6-10.8.2012, Prague, Czechia. Book of Abstracts. Ed. Pavel Chromy et al. Prague: Czech Geographical Society, 2012 - s. 129-130.
 • Podgórski Zbigniew, Zielski Andrzej, Brykała Dariusz: Vertical-wheeled watermills in Turznice (Poland) in the light of dendrochronological studies. [w]: XV International Conference of Historical Geographers 6-10.8.2012, Prague, Czechia. Book of Abstracts. Ed. Pavel Chromy et al. Prague: Czech Geographical Society, 2012 - s. 194-195.
 • Brykała Dariusz: Możliwości wykorzystania dawnych piętrzeń młyńskich dla potrzeb małych elektrowni wodnych w województwie kujawsko-pomorskim. [w]: Konferencja "Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionach". Toruń - Przysiek, 27 marca 2009. Toruń: Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, 2009 - s. 8-10.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Bartczak Arkadiusz, Khak Viktoria: Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 21-23.
 • Brykała Dariusz, Kordowski Jarosław, Lamparski Piotr, Tyszkowski Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Majewski Michał: Fizycznogeograficzne uwarunkowania funkcjonowania średniowiecznego obiektu wodnego w Nowych Marzach. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik. Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2009 - s. 29-31 (Środowisko i Kultura; 6)
 • Kaczmarek Halina, Khak Viktoria, Mazaeva Oksana, Słowiński Michał, Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Rybchenko Artiom: Warunki rozwoju i dynamika dolinek erozyjnych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (rz. Angara). [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 82-85.
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Uwarunkowania odpływu rzecznego z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych. Red. Maria Baścik, Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy; PTG, 2008 - s. 36-37.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wybrane przejawy antropopresji i ich wpływ na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k4-5.
 • Brykała Dariusz: Impoundment reconstruction method and its applicability to landscape geography studies. [w]: Methodology of landscape research. Guide & abstracts of International Conference, Krynica, Poland, 3rd - 5th March 2008. Ed. Viacheslav Andreichuk, Urszula Myga-Piątek, Małgorzata Pietrzak. Sosnowiec - Krynica: Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, 2008 - s. 56-57.
 • Brykała Dariusz: Antropogeniczne etapy zmian warunków odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k7-8.
 • Brykała Dariusz, Grobelska Halina: Hydrotechniczne przekształcenia jezior województwa kujawsko-pomorskiego. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k9.
 • Trzhtsinsky Y., Grobelska Halina, Brykała Dariusz, Kozyreva E., Mazaeva O., Khak V., Rybchenko A.: Main hydrological and geomorphological problems concerning with Siberian reservoirs' functioning. [w]: Studying, Modeling & Sense Making of Planet Earth. International Conference, Mytilene, 1-6 June 2008. Abstracts. Mytilene: Department of Geography University of Aegean, 2008 - s. 14.
 • Trzhtsinsky Y., Grobelska Halina, Brykała Dariusz, Kozyreva E., Mazaeva O., Khak V., Rybchenko A.: Main hydrological and geomorphological problems concerning with Siberian reservoirs' functioning. [w]: Studying, Modeling & Sense Making of Planet Earth. International Conference, Mytilene, 1-6 June 2008. Proceedings CD. Mytilene: Department of Geography University of Aegean, 2008 - 5 s.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Cebulska Marta: Wykorzystanie modelu wahań w czasie do oceny zmienności opadów atmosferycznych. [w]: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia. Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak. Toruń: Zakład Klimatologii UMK, 2007 - s. 20-21.
 • Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz: Hydrologiczne konsekwencje zmiany relacji odpływu rzecznego do opadu w drugiej połowie XX wieku na przykładzie dorzeczy: Zgłowiączki i Skrwy Lewej. [w]: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia. Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak. Toruń: Zakład Klimatologii UMK, 2007 - s. 25-26.
 • Grobelska Halina, Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz: II Konferencja naukowo-techniczna "Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników nizinnych, Jeziorsko-2007", Uniejów, 24-25 V 2007 r. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.2 - s. 364-366.
 • Brykała Dariusz: Watermills' functioning within the Kujawsko-Pomorskie Region (Poland) since 13th to 20th centuries. [w]: 4th International Conference International Water History Association. UNESCO Headquarters, Paris, 1-3 December 2005. Abstracts. Paris: International Water History Association, 2005 - s. 24.
 • Brykała Dariusz: Potencjalne możliwości poprawy zasobów wodnych w ramach małej retencji na przykładzie zlewni Skrwy. [w]: Mała retencja jako element poprawy zasobów wodnych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wrocław, 16.11.2004 r.-17.11.2004 r. Wrocław: AR, 2004 - s. 1-2.
 • Brykała Dariusz: Natężenie prac regulacyjnych i melioracji wodnych w zlewni Skrwy w XX wieku. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. III Warsztaty Terenowe, Warszawa, 20-22 maja 2004 r. Warszawa: Wydaw. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, 2004 - s. 6.
 • Brykała Dariusz: Rekonstrukcja retencji zbiornikowej w ciągu ostatnich 200 lat na przykładzie zlewni Skrwy. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 23-25 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Brykała Dariusz: Młyny wodne w zlewni Skrwy i ich rola w modyfikacji warunków fluwialnych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: Zakład Geoekologii, 2002 - s. 103-104.
 • Brykała Dariusz: Potencjalne możliwości zwiększenia zasobów wodnych w ramach małej retencji w zlewni Skrwy. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: Zakład Geoekologii, 2002 - s. 20-21.
 • Brykała Dariusz: Zmiany warunków odpływu powierzchniowego ze zlewni Skrwy wywołane zabudową hydrotechniczną. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 17-18 maja 2001. Materiały konferencyjne. Kraków: UJ, 2001 - s. 25.
 • Brykała Dariusz, Gębica Piotr, Gierszewski Piotr: Geomorfologiczne skutki spłynięcia zbiornika wodnego w dolinie Młynówki w Górowie Iławeckim. [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 165-166.

Prace dokumentacyjne

 • Brykała Dariusz: Młyny wodne interdyscyplinarnie. - Energetyka Wodna 2017, 6, 2 - s. 10.
 • Brykała Dariusz: Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XIX do początku XXI wieku” – Toruń, 26 maja 2017 r. - Studia Geohistorica 2017, 5 - s. 275-277.
 • Brykała Dariusz: Multidisciplinary Scientific Seminar “Watermills Within the Lower Vistula Basin Since the Beginning of the 18th Century to the Beginning of the 21st Century”. - TIMS E-News The International Molinological Society, 2017, 23 - s. 24-25.
 • Brykała Dariusz: III Konferencja ESEH [European Society for Environmental History] "History and sustainability". Florencja, 16-19 II 2005 r. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.1 - s. 161-162.
 • Brykała Dariusz, Podgórski Zbigniew: 4 Konferencja IWHA "Woda i cywilizacja", Paryż, 1-3 XII 2005 r. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 446-447.
 • Brykała Dariusz: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mała retencja jako element poprawy zasobów wodnych", Wrocław, 16-17 XI 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 417-419.

Mapy, atlasy

 • Rychel Joanna, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata, Tyszkowski Sebastian: Mapa geologiczno-turystyczna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Skala 1:60 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, IGiPZ PAN, Uniwersytet Łódzki, 2014 - 1 mapa (Mapy Geologiczno-Turystyczne Parków Krajobrazowych)