SKŁAD OSOBOWY


dr Edyta Regulska
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 423
Telefon +48 226978923
E-mail

Wykształcenie

 • 1995-2000 - studia magisterskie: Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Wpływ konserwującej i konwencjonalnej uprawy buraka cukrowego na zgrupowanie Lumbricidae i ich aktywność).
 • 2006-2011 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2006

 • 01.2012 – 11.2012 – staż naukowy w Zakładzie Geoekologii i Klimatologii
 • 2012 - doktorat z nauk o ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Wskaźniki zoologiczne i krajobrazowe oraz ich przydatność do oceny rozwoju zrównoważonego krajobrazu wiejskiego (na przykładzie wybranych obszarów)).
 • od 2012 - adiunkt

Zainteresowania naukowe

 • Indykacja
 • Bioindykacyjna rola zwierząt w krajobrazie
 • Zmiany użytkowania ziemi
 • Przekształcenia krajobrazu rolniczego

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009 - stypendium, w ramach projektu "Mazowieckie Stypendium Doktoranckie", przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk i dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów Województwa Mazowieckiego.

Pełnione funkcje i członkostwo

Od 2008 - członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Inna działalność

Udział w konferencjach, kongresach, seminariach naukowych

 • 2006 - 6 Workframe Conference Simulating land-use processes - an interactive e-tool for SIA (e-LUP), 30-31.10.2006, Warszawa (udział).
 • 2006 - Seminarium Naukowe Zakładu Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN, Warszawa (referat pt. Wskaźniki krajobrazowe i wskaźniki zoologiczne jako podstawa oceny rozwoju zrównoważonego krajobrazu wiejskiego - zarys problemu i metodyki badań).
 • 2007 - Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000, XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Kampinoski Park Narodowy, Komitet Naukowy "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, 12-14.04.2007 r., Izabelin (poster pt. Lumbricidae jako bioindykatory).
 • 2007 - Klasyfikacja krajobrazu - teoria i praktyka (Landscape classification - theory and practice), Zakład Geoekologii WGiSR UW, PAEK, 15-17.06.2007 r., Warszawa (udział).
 • 2007 - Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Kielecki PTG, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 29.08-02.09.2007 r., Kielce (referat pt. Wskaźniki zoologiczne jako narzędzia ocen w badaniach ekologiczno-krajobrazowych obszarów wiejskich).
 • 2008 - Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, PAEK, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 18-21.06.2008 r., Janów Lubelski (referat pt. Ocena stanu środowiska przyrodniczego krajobrazów z zastosowaniem wskaźników zoologicznych).
 • 2008 - Rozwój obszarów przyrodniczo cennych, 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne (Oddziały Akademicki i Białostocki), IGiPZ PAN w Warszawie, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, 10-14.09.2008 r., Białowieża (Członek Komitetu Organizacyjnego).
 • 2009 - Skutki zmian klimatu w polskich parkach narodowych, Ministerstwo Środowiska, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Komitet Ekologii PAN, Komitet Narodowy IGBP - Global Change, 27.03.2009 r., Warszawa (udział).
 • 2009 - Efekty poznańskiej konferencji klimatycznej, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Komitet Ekologii PAN, Komitet Badań Morza PAN, Komitet Narodowy IGBP - Global Change, 27.04.2009 r., Warszawa (udział).
 • 2010 - Rozwój zrównoważony regionów Polski, V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 23-25.09.2010 r., Toruń (referat pt. Relacje pomiędzy parametrami glebowymi i wskaźnikami faunistycznymi w krajobrazie wiejskim na przykładzie wybranych pól).
 • 2010 - Seminarium naukowe Zakładu Geoekologii i Klimatologii PAN, Warszawa (referat pt. Wskaźniki zoologiczne i krajobrazowe oraz ich przydatność do oceny rozwoju zrównoważonego krajobrazu wiejskiego na przykładzie wybranych obszarów - prezentacja postępów w realizacji założeń pracy doktorskiej).
 • 2010 - Seminarium naukowe Zakładu Geoekologii i Klimatologii PAN, Warszawa (E. Regulska, B. Przewoźna referat pt. Relacje pomiędzy parametrami glebowymi i wskaźnikami faunistycznymi w krajobrazie wiejskim na przykładzie wybranych pól).
 • 2011 - Biegaczowate i inne bezkręgowce w badaniach środowiskowych, XII Sympozjum Polskich Karabidologów, Katedra Fitopatologii i Entomologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, 19–22.06.2011 r., Olsztyn (E. Regulska, B. Pacuk referat pt. Zastosowanie Carabidae jako bioindykatorów stanu środowiska przyrodniczego w krajobrazie wiejskim).

Wybrane prace niepublikowane

 • Solon J., Augustyniak E., 2006, Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych gatunków roślin oraz siedlisk wymienionych w załącznikach do Decyzji Dyrektora Generalnego LP nr 63 na gruntach Lasów Państwowych podległych RDLP w Warszawie oraz Nadleśnictwa Sarnaki. Przegląd publikacji i prac niepublikowanych, 31 s.  

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

 • Solon J., Regulska E. (red.), 2018, Krajobraz w percepcji społecznej. Abstrakty referatów i posterów, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 49 s.
 • Regulska E., Plit J. (red.), 2015, Zmiany krajobrazów kulturowych w obrazie kartograficznym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 28 120 s.
 • Regulska E., Solon J. (red.), 2014, Ogólnopolska konferencja naukowa "Krajobraz z komputera". Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa, 61 s.
 • Solon J., Regulska E., Affek A. (red.), 2014, Współczesne metody badań krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu, 38, IGiPZ PAN; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa, 244 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Affek A., Kowalska A., Degórski M., Regulska E., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 16.
 • Degórski M., Grabińska B., Kowalska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Affek A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Zawiska I., 2016, From detailed data to regional assessment of ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, s. 16.
 • Degórski M., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 15.
 • Degórski M., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Affek A., Grabińska B., Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 9.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 14.
 • Solon J., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Zawiska I., 2016, Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 13.
 • Plit J., Regulska E., 2015, Słowo wstępne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 28 s. 5-6.
 • Regulska E., Plit J., 2015, Słowo wstępne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 28 s. 5-6.
 • Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., 2014, Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska, [w:] Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa, s. 29-30.
 • Pacuk B., Regulska E., 2013, Sezonowa i roczna dynamika zmian w zgrupowaniach chrząszczy biegaczowatych (Carabidae) dwóch typów pól uprawnych, Biegaczowate jako przedmiot badań naukowych - tereźniejszość i przyszłość. 13. Sympozjum Polskich Karabidologów, 1-3.7.2013, Tuczno. Program i abstrakty, SGGW, Warszawa, s. 37.
 • Regulska E., Kołaczkowska E., 2013, The response of earthworms assemblages to the field spatial structure - a lesson from Northern Poland, Protection of soil functions - challenges for the future. International Conference, 15th-18th October 2013, Puławy, Poland. Conference materials, IUNG PIB, Puławy, s. 245-246.
 • Regulska E., Pacuk B., 2011, Zastosowanie Carabidae jako bioindykatorów stanu środowiska przyrodniczego w krajobrazie wiejskim, Biegaczowate i inne bezkręgowce w badaniach środowiskowych. 12-te Sympozjum Polskich Karabidologów, Olsztyn, 19-22 VI 2011. Materiały konferencyjne, [b.w.], Olsztyn, s. 18.
 • Przewoźna B., Regulska E., 2010, Relacje pomiędzy parametrami glebowymi i wskaźnikami faunistycznymi w krajobrazie wiejskim (na przykładzie wybranych pól), V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010, UMK, Toruń, s. 70.
 • Regulska E., 2007, Lumbricidae jako bioindykatory, Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007, Kampinoski Park Narodowy, GIOŚ, Izabelin, s. 64.

Prace dokumentacyjne

 • Regulska E., Kowalska A., Kruczkowska B., 2014, Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie", Problemy Ekologii Krajobrazu, 38 s. 237-244.