SKŁAD OSOBOWY


dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 349
Telefon +48 226978849
+48 603565718
E-mail

Wykształcenie

 • 1990-1995 – studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej (praca magisterska pt. Konfrontative Analyse der Zollrechtsfachssprache\; deutsch-polnischer Vergleich - Analiza konfrontatywna języka specjalistycznego z zakresu prawa celnego: porównanie polsko-niemieckie)

Przebieg kariery zawodowej

 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1997:

- Centrum Studiów Europejskich, 1997-2002
- Zakład Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN, od 2002

 • 2004 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografia społeczno-ekonomiczna (praca doktorska pt. Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej)

Zainteresowania naukowe

 • Geografia miast
 • Funkcje metropolitalne
 • Region metropolitalny
 • Miasto kreatywne – rozwój przestrzeni kreatywnych
 • Badania porównawcze
 • Nauki społeczne – wspólnota koncepcji

Wybrane publikacje

 • Korcelli-Olejniczak E.,  2011, Marked by Dynamics. Berlin and Warsaw in the process of functional change (w:) B. Derudder, M. Hoyler, P.J. Taylor, F. Witlox (red.), International Handbook  of Globalization and World Cities, Edward Elgar Publishing Ltd, s. 517-529. (więcej informacji...)
 • Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R. (red.), 2008, Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development. Mind the Gaps!, Central and European Development Studies, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. (więcej informacji...)
 • Korcelli-Olejniczak E., 2010, Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług, Przegląd Geograficzny, 82, 4, s. 573-592.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2010, Serce Ursynowa – poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa [The Heart of Ursynów – in search for an Urban Road] (w:) S. Gzell (red.), Reurbanizacja. Uwarunkowania [Reurbanization. Preconditions], Urbanista, Warszawa.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2009, Berlin 20 years later: Defining Or Redefining its functional profile? With Some Implications for Warsaw, Geographia Polonica, 82, 2, s. 45-56.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2008, Research on Metropolitan Functions:  Identification and  Definitions according to the ESPON and Alternative Approaches, EUROPA XXI, 18, s. 47-58.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2007, Berlin and Warsaw: in search of a new role in the urban system of Central Europe, Journal of Housing and the Built Environment, 22, 1, s. 51-68.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2006, City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020, (w:) T. Markowski, M. Turała (red.), New members - new challenges for the European regional development policy, KPZK PAN, Warszawa, s. 258-268.   
 • Korcelli-Olejniczak E., 2004, Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej, Prace Geograficzne, 198, IGiPZ PAN, Warszawa.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2005 - członek Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 1997-2004 – Sekretarz Redakcji serii EUROPA XXI
 • od 2004 – członek Rady Redakcyjnej serii EUROPA XXI

Inna działalność

Udział w debatach i dyskusjach naukowych

 • 2007 - udział w dyskusji panelowej, Kunsthalle (hala sztuki) Darmstadt pt. Transformacja i gościnność miast polskich oraz niemieckich, Deutsches Polen Institut, Fundacja Schadera (w ramach projektu Jahrbuch Polen 2007).

Działalność dydaktyczna

 • 1993-1994 - nauczyciel języka niemieckiego, Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Warszawie.
 • 2006–2008 - udział w Programie Wirtualny Kampus na podstawie umowy Universita degli Studi di Urbino z Komisją Europejską (współprowadzenie wykładów i opiekun naukowy).
 • 2009 - cykl wykładów dot. zmian funkcji metropolitalnych Warszawy w wymiarze przestrzennym oraz przekształceń polskiego systemu miast, Uniwersytet w Gandawie, Wydział Geografii, Belgia.

Badania terenowe

 • 2000–2002 - prowadzenie cyklu 30 wywiadów eksperckich z przedstawicielami najwyższych władz samorządowych Polski i Niemiec, planistami i przedstawicielami instytucji gospodarczych. Badania terenowe prowadzone w ramach promotorskiego projektu badawczego dotyczące funkcji metropolitalnych Warszawy i Berlina w latach 1990-2002 oraz perspektyw ich rozwoju.
 • 2009 - koordynacja badań terenowych dotyczących decyzji lokalizacyjnych 600 firm sektora trzeciego i czwartego w Warszawie i Województwie Mazowieckim (Projekt PLUREL).
 • 2011 - badania terenowe dotyczące stanu i perspektyw wykorzystania budownictwa socjalistycznego w dzielnicy Ursynów - wywiady z mieszkańcami, lokalnymi ekspertami i przedsiębiorcami (projekt ReNewTown).

Liczne prace redakcyjne i tłumaczeniowe w wydawnictwach IGiPZ PAN.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty, inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Grochowski Mirosław, Węcławowicz Grzegorz: Urban policies on diversity in Warsaw, Poland. Warsaw: IGSO PAS, 2014 - 31 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Węcławowicz Grzegorz: Governance arrangements and initiatives in Warsaw, Poland. Warsaw: IGSO PAS, 2014 - 38 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny - pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 189 s. (Prace Geograficzne; 235 )
 • Korcelli Piotr, Grochowski Mirosław, Kozubek Elżbieta, Korcelli-Olejniczak Ewa, Werner Piotr: Development of urban-rural regions: from European to local perspective. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 158 s. (Monografie IGiPZ PAN; 14 )
 • Vandermotten C., Peeters D., Korcelli Piotr, Halbert L., Korcelli-Olejniczak Ewa: ESPON projekt 1.4.3. Study on Urban functions, final report. Luxemburg: The ESPON Monitoring Committee, 2007 - 250 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 226 s. (Prace Geograficzne; 198 )

Artykuły, rozdziały, referaty, inne

 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta. [w]: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta. Red. Tadeusz Markowski, Danuta Stawasz. Warszawa: KPZK PAN, 2014 - s. 52-63. (Studia KPZK PAN 157 )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław J.: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. [w]: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Red. nauk. Andrzej Klasik. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 - s. 175-190.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, 2013 - s. 109-124.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective? - Geographia Polonica 2013, 86 2 - s. 153-166.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Gesellschaftliche Raeumlichkeit: 2. Konstruktion Geographischer Wirklichkeiten. Stuttgart 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83 z.4 - s.567-570.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Marked by dynamics: Berlin and Warsaw in the process of functional change. [w]: International handbook of globalization and world cities. Ed. Ben Derudder, Michael Hoyler, Peter J. Taylor, Frank Witlox. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 - s.517-529. (Elgar Original Reference )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług - Przegl. Geogr. 2010, 82 z.4 - s.573-592.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Rejniak Bernard: Serce dzielnicy - poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa. [w]: Reurbanizacja: uwarunkowania. Sławomir Gzell. Warszawa: Urbanista, 2010 - s.77-83.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin 20 years later: defining or redefining its functional profile? With some implication for Warsaw. - Geographia Polonica 2009, 82 2 - s.45-55.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Research on metropolitan functions: identification and definitions according to the ESPON and alternative approaches. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s.47-57. (Europa XXI; 18 )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Functional complementarity as a basis for inter-metropolitan collaboration and networking. A case study on cultural activities in Berlin and Warsaw. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s.117-130.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Eds. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008. - Geographia Polonica 2008, 81 2 - s.97-99.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozubek Elżbieta: Typologies of European urban - rural regions: a review and assessment. - Geographia Polonica 2008, 81 2 - s.25-42.
 • Leibenath Markus, Korcelli-Olejniczak Ewa, Knippschild Robert: Bridging the gaps? Cross-border governance between top-down policies and local needs and limitations. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s.187-193.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system. - J. Housing Built Envir. 2007, 22 nr 1 - s.51-68.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Metropolitan functions as a research question: definitions and identifications in the ESPON and alternative approaches. - GaWC Research Bulletin 2007 nr 248 - 6 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020. [w]: New members - new challenges for the European regional development policy. Ed. Tadeusz Markowski, Maciej Turała. Warszawa: KPZK PAN, 2006 - s.258-268. (Studia Regionalia; 18 )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system. [w]: Globalisation and World Cities. Research Bulletin No 180 2005
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw: an evaluation of population trends and forecasts. [w]: Regional scientists' tribute to Professor Ryszard Domański. Ed. Tadeusz Markowski Warszawa: Committee for Space Economy and Regional Planning PAS, 2005 - s.243-257. (Studia Regionalia; 15 )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Freedom means: to be able to look both East and West. A short essay in memory of Professor Marcin Rościszewski. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s.9-13. (Europa XXI; 9 )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Koncepcja transformacji w geografii niemieckiej i jej implikacje dla badań nad Warszawą. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s.115-125. (Prace Geograficzne; 184 )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Między Berlinem a Bonn - nowa rola Berlina w procesie "dopełnienia jedności niemieckiej". [w]: Integracja europejska - dylematy spójności i konwergencji regionalnej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s.35-47. (Europa XXI; 6 )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Haupstadt Belin. Sues Werner (ed.), vol.1-3. Berlin 1995. - Geographia Polonica 2001, 74 1 - s.123-124.
 • Powęska Halina, Korcelli-Olejniczak Ewa: Geopolitical factors of the development of the service factor in Poland in the 1990s. [w]: Political geography studies in Central and Eastern Europe. Ed. Alexandru Ilies, Jan Wendt. Oradea: Editura Universitatii din Oradea, 2001 - s.87-95.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Przyszłość Europy w nowym wymiarze. Na marginesie zbioru przemówień Romana Herzoga "Wizja Europy. Odpowiedzi na wyzwania globalne". [w]: Powiązania handlowe Polski z Europą. Z debaty o przyszłym kształcie zjednoczonej Europy. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s.75-87. (Europa XXI; 4 )
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Geopolitische Aspekte der polnischen West- und Ostgrenze. [w]: Grenzen und Grenzraeume in der deutschen und polnischen Geschichte. Scheidelinie oder Begegungsraum? Hrsg. Georg Stoeber, Robert Maier Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung, 2000 - s.91-99. (Studien zur Internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreiche des Georg-Eckert-Institut; 104 )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Środkowo-Europejski obszar meteropolitarny Wiedeń-Bratysława - rynek pracy w dobie transformacji. [w]: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s.57-70. (Europa XXI; 2 )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne w Berlinie - ślady podziałów sprzed 1990 r. [w]: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s.71-81. (Europa XXI; 2 )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Zjawisko globalizacji - nowe wyzwania dla Unii Europejskiej. - Przegl. Geogr. 1997, 69 z.3/4 - s.353-361.

Prace pod redakcją naukową

 • Leibenath Markus, Korcelli-Olejniczak Ewa, Knippschild Robert: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - 193 s.
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa, Głowacki Jacek, Jakubowski Maciej, Kowalski Mariusz, Jaworska Barabara: Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy. Warszawa: PAN IGiPZ, 1999 - 57 s. (Europa XXI; 3 )
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Sieć komunikacyjna Polski w europejskich procesach integracyjnych. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 36 s. (Europa XXI; 1 )
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 106 s. (Europa XXI; 2 )

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Grochowski Mirosław: Warsaw as a diverse city: how policy reflects reality. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment. [w]: Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warsaw: Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2013 - s. 34.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa (rec.): Sonja A. Hirt: Iron curtains: gates, suburbs and privatization of space in the post-socialist city. - Journal of Housing and the Built Environment 2013, 28 4 - s.729-730.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw region as a European Metropolitan Region - concepts and potentials. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s.30.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Gesellschaftliche Raeumlichkeit; 1. Orte der Geographie. B. Werlen. Stuttgart 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82 z.4 - s.634-637.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Red. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008. - Przegl. Geogr. 2008, 80 z.4 - s.608-611.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warszawa - metropolia gościnna? - Architektura & Biznes 2007 nr 11 - s.20-21.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Identification and definitions of metropolitan functions: the ESPON and alternative approaches. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s.60.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Functional complementarity as basis for intermetropolitan collaboration and networking (case study: Berlin and Warsaw). [w]: Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s.8.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Studium Berlina - Strategia Warszawy. - Urbanista 2005 nr 10 - s.33-34.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Poland and Slovakia - neighbours in Central Europe - introduction. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s.5-6. (Europa XXI; 7 )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Certain problems for the development of rural areas [summary]. W. Stola. - Przegl. Geogr. 2002, 74 z.3 - s.365.

Prace dokumentacyjne

 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Programy odnowy miejskiej we wschodnich landach Niemiec [konwersatorium IGiPZ PAN, 1 VI 2006]. - Urbanista 2006 nr 6 - s.7.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Poland versus Central and Eastern Europe. In search of a common course (introduction). [w]: Polska i jej sąsiedzi wobec przemian cywilizacyjnych i geopolitycznych. Red. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1998 - s.10-13. (Geopolitical Studies; 4 )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Carl Ritter's work and the prospects for a renaissance of the theistic and teleological approach in geography. Maciej Jakubowski. [w]: Religion, Ideology and Geographical Thougt. Ed. Ute Wardenga, Witold J. Wilczyński Kielce: WSP Instytut Geografii, 1998 - s.124-131. (Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach; 3 )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Land management in Poland in the period of transformation. Summary. [w]: Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s.111-117.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Polsko-niemieckie seminarium "Perspektywy badań i rozwoju przestrzennego". Warszawa, 21-23 XI 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70 z.1/2 - s.163-165.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Looking to the East. [w]: Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego. Red. M. Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. (Geopolitical Studies; 3 )
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: The Polish eastern border. Summary. [w]: Polska granica wschodnia Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s.89-94. (Geopolitical Studies; 1 )
 • Stasiak Andrzej, Korcelli-Olejniczak Ewa: Transborder co-operation and the state regional policy. Introduction by the chairman of the Polish delegation at the First Polish Lithuanian Geographic Seminar on Transborder Co-operation. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s.17-20. (Geopolitical Studies; 2 )

Prace popularno-naukowe

 • Bierzyński Adam, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław, Wątorska-Dec Magdalena, Węcławowicz Grzegorz: Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 20 s.