SKŁAD OSOBOWY


dr Jacek Wolski
Kierownik Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Zakład Geoekologii i Klimatologii, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 402
Telefon +48 226978902
E-mail

Wykształcenie

 • 1990-1997 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Zmiany środowiska geograficznego powstałe w wyniku wysiedlenia na przykładzie dwóch wsi bieszczadzkich - Wołosate i Caryńskie).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1995

 • 2006 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich jako następstwo zmian form i natężenia oddziaływań antropogenicznych w ciągu ostatnich 150 lat).

- od 2011 - kierownik Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Zainteresowania naukowe

 • Problematyka obszarów opuszczonych przez ludność - przekształcenia krajobrazów wiejskich, trwałość dawnych układów przestrzennych, przyrodnicze (biotyczne i abiotyczne) konsekwencje zmian form i natężenia oddziaływań antropogenicznych, metodyka podejścia interdyscyplinarnego.
 • Dawna Bojkowszczyzna jako nieistniejący region etnograficzny - kultura materialna mieszkańców, historia rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej i archiwalnych map w badaniach przyrodniczo-historycznych.
 • Naziemne skanowanie laserowe.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2006 - wyróżnienie Rady Naukowej IGiPZ PAN za pracę doktorską pt. Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich jako następstwo zmian form i natężenia oddziaływań antropogenicznych w ciągu ostatnich 150 lat.
 • 2008 - Nagroda Naukowa im. Eugeniusza Romera przyznana przez Wydział VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN za pracę pt. Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 1995 - członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 1995-1999 - członek Zarządu Oddziału Akademickiego PTG
 • 1999-2002 - vice-przewodniczący Oddziału Akademickiego PTG
 • 2007-2013 - członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Akademickiego PTG
 • 2008-2016 - sędzia i sędzia referent w Komisjach XXIV-XXXII Konkursu Prac Magisterskich z zakresu geografii organizowanego przez PTG
 • od 2009 - członek Komisji Konkursu Prac Magisterskich PTG
 • od 2012 - członek komitetu redakcyjnego czasopisma "Geographia Polonica"
 • od 2015 - członek Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • od 2016 - członek Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • od 2016 - członek Towarzystwa Miłośników Historii - Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego

Inna działalność

Udział w konferencjach i seminariach naukowych (wybór) tl_files/igipz/instytut/pdf_ico.gif

Szkolenia

 • 2013 - Szkolenie z obsługi systemu skanującego 3D TLS (Riegl VZ-4000) oraz oprogramowania RiscanPro (Laser 3D Jacek Krawiec - Certyfikowany Dystrybutor RIEGL Laser Measurement Systems GmbH w Polsce) - certyfikat.
 • 2013 - Szkolenie z obsługi stanowiska GNSS firmy Trimble oraz oprogramowania Trimble Access (Geotronics Polska - Autoryzowany Dystrybutor Sprzętu Pomiarowego Trimble w Polsce) - certyfikat.
 • 2014 - Szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami - ISOK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) - certyfikat.

Prace redakcyjne, dokumentacyjne, wyjazdy

 • od 1991 - udział w wyprawach poznawczych: 1991 - Kamczatka, 1992 - Bajkał, Mongolia, 1993 - Turkmenistan, Uzbekistan, 1994 - Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Nigeria, Kamerun, 1997 - Bornholm, 1998 - Tanzania, 2000 - Malawi, 2002 - Zambia, 2010-2014 - Ukraina, Rumunia, Słowacja (corocznie), 2015 - Serbia, 2016 - Estonia.
 • od 1995 - udział w ok. 40 badawczych wyjazdach terenowych w Polsce i za granicą (Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia).
 • 1997-2000 - redakcja techniczna i merytoryczna oraz opracowanie komputerowe ponad 200 rycin (głównie map) związanych z badaniami geoekologicznymi i rezerwatami biosfery (publikacja w pracach innych autorów). 
 • od 2006 - rozbudowa i bieżąca aktualizacja witryny internetowej Zakładu Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN.
 • 2008-2016 - ok. 30 recenzji wydawniczych do czasopism naukowych (m.in. Przegląd Geograficzny, Dokumentacja Geograficzna, Geographia Polonica, Journal of Landscape Ecology).
 • 2008-2016 - ok. 130 opinii naukowych (na potrzeby Komisji Konkursu Prac Magisterskich PTG).
 • 2010-2011 - przewodniczący zespołu autorskiego powołanego na potrzeby opracowania projektu witryny internetowej Instytutu, obejmującego kompletną strukturę portalu oraz hierarchię i wzajemne powiązania jego części składowych, modele konceptualne baz danych, rozwiązania funkcjonalne, sugerowaną zawartość poszczególnych modułów tematycznych i layout.
 • od 2011 - przewodniczący zespołu redakcyjnego portalu internetowego IGiPZ PAN; koordynator całości prac związanych z tworzeniem i bieżącą aktualizacją portalu.

Popularyzacja nauki

 • od 1993 - publikacja ok. 500 zdjęć w książkach, atlasach, encyklopediach, czasopismach i opracowaniach multimedialnych - współpraca z kilkunastoma wydawnictwami (m.in. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Nowa Era, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, OPRESS, Kurpisz, Prószyński i S-ka, Daunpol), czasopismami (Poznaj Świat, Świat i Podróże) oraz Polskim Narodowym Komitetem UNESCO-MAB.
 • 1994-2005 - współpraca z Wydawnictwem Naukowym PWN - jako autor haseł (1033) i zdjęć, głównie do Nowej Encyklopedii Powszechnej i Wielkiej Encyklopedii Powszechnej.
 • 1995-1999 - współpraca z Wydawnictwem Bauer - jako autor zdjęć i artykułów o tematyce podróżniczej (m.in. Kamczatka. Kraina wulkanów i gejzerów; Holandia. Krajobraz z wiatrakami; Bajkał. Perła w tajdze; Tata bus i mummy lorry; Zanzibar - goździki i kardamon; Kumys na każdą okazję. Wędrowałem przez Mongolię; Safari znaczy podróż. Busem przez Tanzanię).
 • 1996-1997 - współpraca z Wydawnictwem Gutenberg-Print - jako autor haseł (230), organizator zespołu autorskiego (w tym pracownicy IGiPZ PAN) i koordynator prac przy redakcji części geograficznej Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej (suplement współczesny).
 • 1998-2003 - prelekcje z pokazami slajdów o tematyce podróżniczej (Muzeum Ziemi PAN, Muzeum Etnograficzne, Klub Podróży Jarema).

Wybrane prace niepublikowane

Inne zainteresowania

Turystyka kwalifikowana (piesza, rowerowa, off-road), fotografia podróżnicza i krajobrazowa, Land Rover (galerie zdjęć).

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Solon Jerzy, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Potential of cultural ecosystem services in postglacial landscape from beneficiaries' perspective. - Ekonomia i Środowisko 2017, 60, 1 - s. 236-245.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: Ecosystem services in postglacial landscape – basic assumptions and research methodology. - Ekonomia i Środowisko 2016, 59, 4 - s. 22-32.
 • Roo-Zielińska Ewa, Affek Andrzej, Kowalska Anna, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Solon Jerzy, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: Potential of provisioning and regulating ecosystem services in postglacial landscape. - Ekonomia i Środowisko 2016, 59, 4 - s. 274-291.
 • Skała Magdalena, Wolski Jacek: Osadnictwo i ludność. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 347-376 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Krajobraz z pamięcią czy pamięć o krajobrazie?. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 679-687 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Zachować od niepamięci. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 21-42 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Formy antropogenicznej rzeźby jako zapis dawnej działalności gospodarczej człowieka. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 165-205 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Komunikacja i transport w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 715-754 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: The landscape of abandoned villages in the Western Bieszczady: The problem of definition and classification. - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 371-387.
 • Wolski Jacek: Formy ochrony przyrody. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 473-535 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Kartografia topograficzna Bojkowszczyzny Zachodniej (1772-1939). [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 107-174 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek, Blin-Olbert Danuta: Wybrane elementy bojkowskiej kultury materialnej. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 615-657 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Solon Jerzy: Naziemne skanowanie laserowe (TLS) jako narzędzie do szacowania nadziemnej biomasy roślinności torfowiskowej. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 41-60.
 • Starkel Leszek, Wolski Jacek: Polish geography: Does the past have a future? An interview with Professor Leszek Starkel. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 441-469.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Wolski Jacek, Kowalska Anna: A map of sequences of ’forest/non-forest states’ over the last 200 years in the borderland between Poland’s Masuria and Kurpie regions. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 393-402.
 • Wolski Jacek: Błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. [w]: Źródla kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 15-32 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Wolski Jacek: Down dead wood in a forest – still an obstacle to forest management or already an ecological issue?. - Geographia Polonica 2012, 85, 2 - s. 97-121.
 • Wolski Jacek: Następstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich - dyskusja zależności "proces a region" w ujęciu różnoskalowym. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 47-73.
 • Wolski Jacek: Trwałość krajobrazu wiejskiego na przykładzie przekształceń zbiorowisk roślinnych bieszczadzkiej "krainy dolin" w ciągu ostatnich 150 lat. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2009, 65, z.6 - s. 441-448.
 • Wolski Jacek: Przekształcenia granic lasu w Bieszczadach Wysokich (od połowy XIX w. do współczesności). [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia fizyczna. Red. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosław Stepaniuk, Marcin Mazur. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 109-116 (Dokumentacja Geograficzna; 37)
 • Wolski Jacek: Trwałość śladów dawnej gospodarki rolnej na nieużytkowanych współcześnie stokach w Bieszczadach Wysokich. - Rocz-i Glebozn. 2008, 59, nr 3/4 - s. 290-297.
 • Wolski Jacek: Współczesny obraz dawnych granic własnościowych i gospodarczych w Bieszczadach. [w]: Granice w krajobrazach kulturowych. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2006 - s. 117-126 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 5)
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek: Propozycja gospodarowania zapasem martwego drewna w lasach zagospodarowanych. [w]: O gospodarce leśnej w leśnych kompleksach promocyjnych. Synteza wyników badań programu badawczego "Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w leśnych kompleksach promocyjnych". Kazimierz Rykowski. Sękocin Las: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2005 - s. 145-147.
 • Wolski Jacek: Martwe drewno w lesie: ocena zapasu i propozycje postępowania. - Prace Inst. Bad. Leśn. 2003, z.2 (953) - s. 23-45.
 • Wolski Jacek: Dawny krajobraz wiejski na przykładzie obszarów opuszczonych przez ludność - problemy metodyczne badań. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 437-442.
 • Wolski Jacek: Wykorzystanie austriackich map katastralnych w badaniach krajobrazowych. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 263-268.
 • Wolski Jacek: Zmiany krajobrazu wysiedlonej doliny górskiej w Bieszczadach. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 119-136.
 • Wolski Jacek: Kompleksowa (geoekologiczna) metoda oceny walorów przyrodniczych doliny dużej rzeki (na przykładzie małopolskiego przełomu Wisły). - Ochr. Środ. Zasob. Natur. 2002, 23 - s. 127-155.
 • Wolski Jacek: Metoda pomiarów leżącego martwego drewna w lesie - założenia teoretyczne i przebieg prac terenowych. - Prace Inst. Bad. Leśn. Ser.A 2002, z.2 - s. 27-45.
 • Wolski Jacek: Kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich - rys historyczny oraz geodezyjne i kartograficzne zasady sporządzania. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 107-131.
 • Wolski Jacek: Kierunki zmian krajobrazu okolic bieszczadzkiej wsi Caryńskie. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 149-167 (Prace Geograficzne; 179)
 • Wolski Jacek: Ochrona przyrody w Polsce w świetle prawa międzynarodowego. - Geogr. w Szk. 2001, 54, nr 4 - s. 195-206.
 • Wolski Jacek: Zmiany krajobrazu wysiedlonej doliny górskiej w Bieszczadach. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 73-76.
 • Wolski Jacek: Austriacki kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich oraz jego wykorzystanie w pracach urządzeniowych i badaniach naukowych. - Pol. Przegl. Kartogr. 2000, 32, nr 3 - s. 199-212.
 • Wolski Jacek: Ochrona przyrody w Polsce. Formy ochrony przyrody w świetle polskiego prawa. - Geogr. w Szk. 2000, 53, nr 2/3 - s. 102-113.
 • Wolski Jacek: Land use and cover changes in the evacuated rural areas (the case of Bieszczady Mts.). - Misc. Geogr. 1998, 8 - s. 29-40.
 • Wolski Jacek: Współczesne przemiany w Mongolii. - Geogr. w Szk. 1994, nr 5 - s. 275-279.

Prace pod redakcją naukową

 • Wolski Jacek (red.): Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 723 s. (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek (red.): Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 803 s. (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek, Grabińska Bożenna, Roo-Zielińska Ewa (red.): Macroecological processes. Geographia Polonica 85, 2. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 121 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Degórski Marek, Regulska Edyta, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: From detailed data to regional assessment of ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 15.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 9.
 • Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Map of ecosystems as a basis for ecosystem services analysis and mapping. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 23.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Zawiska Izabela: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 13.
 • Wolski Jacek: Західна Бойківщина – вчора, сьогодні і завтра (резюме). [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 717-723 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: The Western Boyko Region – yesterday, today and tomorrow (summary). [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 699-706 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Przedmowa. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 17-20 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Affek Andrzej, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Naziemny skaning laserowy (TLS) jako narzędzie do szacowania biomasy roślinności torfowiskowej. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 8-9.
 • Wolski Jacek: Jakość danych oraz błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. Warszawa: Centrum Promocji Informatyki, 2014 - 1 s.
 • Wolski Jacek: Jakość danych oraz błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 51-52.
 • Wolski Jacek: Bieszczady Wysokie. Bieszczadzki Park Narodowy. Mapa dla wytrawnego turysty. Skala 1:40.000. Wojciech Krukar. Wyd. 2. Krosno 2004. - Pol. Przegl. Kartogr. 2007, 39, nr 2 - s. 168-169.
 • Wolski Jacek: Atlas gór Polski. Sudety - Karpaty - Góry Świętokrzyskie. Red. Krzysztof Radwański, Marcin Szymczak. Warszawa 2006. - Pol. Przegl. Kartogr. 2007, 39, nr 4 - s. 372-374.
 • Wolski Jacek: Współczesny obraz dawnych granic własnościowych i gospodarczych w Bieszczadach. [w]: Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2005 - 2 s.
 • Wolski Jacek: Wykorzystanie katastru galicyjskiego w badaniach naukowych. [w]: Kartografia Galicji 1772-1918. XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Krasiczyn - Przemyśl - Lwów 26-29 września 2001 r. Streszczenia referatów. Warszawa: PAN Instytut Historii Nauki. Zespół Historii Kartografii, 2001 - s. 30-32.

Prace dokumentacyjne

 • Więckowski Marek, Wolski Jacek, Śleszyński Przemysław: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 50-51.

Mapy, atlasy

 • Matuszkiewicz Jan Marek, Wolski Jacek, Kowalska Anna: Mapa sekwencji stanów "las - nie las" [1 mapa]. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: ESRI Polska, 2014 - s. 74-75.
 • Wolski Jacek: [Mapy]. [w]: Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne rozmieszczenia ssaków łownych w Polsce. Bożenna Grabińska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 24 mapy. (Prace Geograficzne; 228)
 • Wolski Jacek: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 13 map.
 • Wolski Jacek: Obszary ochrony przyrody. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (1 mapa).

Prace popularno-naukowe

 • Wolski Jacek: [272 hasła autorskie i współautorskie, w tym 43 podpisane]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.25-30. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Wolski Jacek: [30 haseł autorskich i 164 współautorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.19-24. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Wolski Jacek: [33 hasła autorskie i 204 współautorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Wolski Jacek: [14 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Wolski Jacek: [Udział w opracowaniu 158 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Wolski Jacek: [59 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Wolski Jacek: [Udział w opracowaniu 122 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Wolski Jacek: [Hasła geograficzne na literę B]. [w]: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXIV/II (suplement współczesny). Warszawa: Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, 1998.
 • Wolski Jacek: [Hasła geograficzne na literę B]. [w]: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXV/III (suplement współczesny). Warszawa: Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, 1998.
 • Wolski Jacek: Turkmenistan. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.6. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 501-506.
 • Wolski Jacek: Mongolia. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.6. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 429-435.
 • Wolski Jacek: Kirgistan. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.6. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 389-395.
 • Wolski Jacek: Uzbekistan. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.6. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 506-511.
 • Wolski Jacek: Hasła geograficzne na literę A z następujących państw: Wielka Brytania i Irlandia Północna, Islandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Kazachstan, Kirgistan, Mongolia, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Angola, Gambia, Ghana, Kamerun, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej. [w]: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Wydawnictwa Gutenberg (suplement współczesny). T.23/1. Warszawa: Wydaw. Gutenberg-Print, 1997 - 60 s.
 • Wolski Jacek: Zimbabwe. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.2. Afryka. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1996 - s. 378-381.
 • Wolski Jacek: Złote Wybrzeże. - Świat Podróży 1996, nr 1 - s. 12-13.
 • Wolski Jacek: Angola. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.2. Afryka. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1996 - s. 162-166.
 • Wolski Jacek: Jaskinie w Dolinie Prądnika. - Świat i Podróże 1996, nr 6 - s. 4.
 • Wolski Jacek: Wulkany Kamczatki. - Poznaj Świat 1996, nr 2 - s. 53-54.
 • Wolski Jacek: Dwie stolice. - Poznaj Świat 1995, nr 6 - s. 58-59.
 • Wolski Jacek: Wulkany Kamczatki. - Geogr. w Szk. 1995, 48, nr 4 - s. 249-250.
 • Wolski Jacek: Zatoka Kara Bogaz. - Geogr. w Szk. 1993, 46, nr 5 - s. 304.