SKŁAD OSOBOWY


dr Małgorzata Kijowska-Strugała
Stacja badawcza w Szymbarku, Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 183513170
E-mail

Wykształcenie

 • 2003-2006 - studia licencjackie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Geografii - kierunek geografia (praca licencjacka pt. Środowisko przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne gminy Czchów)
 • 2006-2008 - studia magisterskie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (praca magisterska pt. Walory turystyczne gminy Czchów)
 • 2006-2008 - studia licencjackie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-przyrodniczy, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska - kierunek ochrona środowiska (praca licencjacka pt. Transformacja właściwości fizyko-chemicznych opadów atmosferycznych w ekosystemie leśnym Stacji Bazowej ZMŚP Szymbark).
 • 2009-2010 - podyplomowe studia oceny oddziaływania na środowisko: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-przyrodniczy, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Stacja Badawcza w Szymbarku), od 2008

 • 2013 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Transport zawiesiny w warunkach zmieniającej się antropopresji w zlewni Bystrzanki (Karpaty fliszowe))

Zainteresowania naukowe

 • Monitoring środowiska
 • Geomorfologia fluwialna

Inna działalność

Staże naukowe:

 • 2010 - Międzynarodowa Letnia Szkoła, Rumunia: Instytut Geografii Rumuńskiej Akademii Nauk, Patarlagele, Natural Hazard Research Centre

Udział w konferencjach naukowych

 • 2009 - Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie, 17.04.2009 (poster pt. Uwarunkowania zanieczyszczenia powietrza w Górach Świętokrzyskich i Beskidzie Niskim).
 • 2009 - Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji, Kołobrzeg OWL Verano, 24-29.10.2009 (referat pt. Dynamika transportu materiału unoszonego z fliszowej zlewni Bystrzanki podczas wybranych wezbrań opadowych w latach 1997-2008).
 • 2010 - XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i różnorodnej-narastającej antropopresji, 14-16.04.2010, Międzyzdroje (poster pt. Charakterystyka genezy i przebiegu wezbrań w korycie fliszowej zlewni Bystrzanki (Beskid Niski) w latach 1995-2009).
 • 2010 - Krajowy Kongres Hydrologiczny, 06-08.09.2010, Warszawa.
 • 2010 - Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski, 01.12.2010, Warszawa (poster pt. Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki intensywnych opadów w maju i czerwcu 2010 roku w wybranych obszarach południowo-wschodniej części Polski).
 • 2011 - XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska  Przyrodniczego,
  Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, 11-13.04.2011 r., Borne Sulinowo (Przebieg i skutki deszczu ulewnego w maju i czerwcu 2010 roku w wybranych obszarach Zewnętrznych Karpat Fliszowych; Zmienność warunków termicznych w Szymbarku w latach 1968-2010)
 • 2011 - Georóżnorodność rzeźby Polski, IX Zjazd Geomorfologów Polskich, 19-22.09.2011 r, Poznań (Przebieg i skutki opadów ulewnych w zlewni potoku Bystrzanka (Beskid Niski) w maju i czerwcu 2010 roku)
 • 2012 - IV Międzynarodowego Seminarium w Ukrainie, Problematyka geomorfologii i paleogeografii w Karpatach ukraińskich i przylegających terenów, Uniwersytet Lwowski, Instytut Geografii, 06.09-09.09.2012 r. Worochta (Ukraina),  (Impact of downpours on fluvial processes in the Polish Carpathians as exemplified by Bystrzanka stream)
 • 2012 - Central European Conference ECOpole’12, 10.10-13.10.2012 r., Zakopane (Transformation of precipitation in the low mountains and foothill area)
 • 2013 - XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego-aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy, 27-29.05.2013 r., Gawrych-Ruda (Źródła dostawy sedymentu do koryta w zlewni pogórsko-beskidzkiej w warunkach zmiennej antropopresji)
 • 2013 - Carpatho-Balkan Geomorphological Commission,  25-28.06.2013 r., Stara Leśna (Słowacja), (Transport of suspended sediment in the Bystrzanka stream (Polish Flysh Carpathians) under changing anthropopressure;  Importance of splash in soil erosion in Bystrzanka catchment (Polish Flysh Carpathians); The dynamics of the concentration and transport of suspended and dissolved material in the Bystrzanka stream during different types of floods)
 • 2013 - Konferencja naukowa "Natura 2000-doświadczenia pienińskie", Pieniński Park Narodowy, Pieninský národný park,  7-8.11.2013 r., Krościenko nad Dunajcem- Spisska Stara Ves, (Wstępne wyniki badań stosunków termicznych w zespole zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne; Ocena stanu hydromorfologicznego Dunajca powyżej i poniżej zespołu zbiorników retencyjnych Czorsztyn-Sromowce Wyżne)

Działalność dydaktyczna

 • od 2009 - Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ człowieka na wielkość transportu zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie). [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 195-200 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Wpływ wybranych czynników środowiskowych i czasu użytkowania poletka na rozbryzg gleby na pogórskim stoku doświadczalnym. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 201-206 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Dynamika zmian temperatury wody w zespole zbiorników zaporowych Czorsztyn-Sromowce Wyżne i jej rola w kształtowaniu termiki rzeki górskiej. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 207-210 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold, Kiszka Krzysztof: The impact of extreme hydro-meteorological events on the transformation of mountain river channels (Polish Flysch Carpathians). - Zeitschrift für Geomorphologie 2017, 61, 1 - s. 75-89.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Lekach Judith, Bucała-Hrabia Anna: Diversification of the hydromorphological state and the habitat quality of streams in the Negev Desert (Israel). - Environmental Earth Sciences 2017, 76, 3 - s. 1-10.
 • Wiejaczka Łukasz, Olędzki Jan Romuald, Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata: A spatial and temporal analysis of land use changes in two mountain valleys: with and without dam reservoir (Polish Carpathians). - Quaestiones Geographicae 2017, 36, 1 - s. 129-137.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Spatial variations of suspended sediment grain size in small mountain catchment during summer floods. - Studia Geomorphologica Carpatho Balcanica 2016, 50 - s. 53-63.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi w karpackiej zlewni Bystrzanki. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2016, 18, 2 - s. 53-59.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Demczuk Piotr: Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy erozji w zlewni pogórsko-beskidzkiej w ostatnich 40 latach. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Monika Domańska. Storkowo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, 2016 - s. 111-116 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 30)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Hydromorphological state and habitat quality of mountain rivers above and below reservoirs (the Polish Carpathians). [w]: 2-nd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016, 10-12 June, 2016 Skopje, Republic of Macedonia. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2016 - s. 131-138.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Kozłowski Rafał: Influence of reservoirs on the concentration of nutrients in the water of mountain rivers. - Ecological Chemistry and Engineering S 2016, 23, 3 - s. 413-424.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Effect of a reservoir operation on relations between river water temperature and air temperature. [w]: 2-nd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016, 10-12 June, 2016 Skopje, Republic of Macedonia. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2016 - s. 73-80.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Demczuk Piotr: Impact of land use changes on soil erosion and deposition in a small Polish Carpathians catchment in last 40 years. - Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2015, 10, 2 - s. 261-270.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Dynamics of the channel beds level in mountain rivers in the light of the minimum water stages analysis. - Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2015, 10, 4 - s. 105-112.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Assessment of the hydromorphological state of Carpathian rivers above and below reservoirs. - Water and Environment Journal 2015, 29, 2 - s. 277-287.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Influence of the Czorsztyn-Sromowce Wyżne Reservoir Complex on the Dunajec River thermal-regime. - Geographia Polonica 2015, 88, 3 - s. 467-482.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Ocena wielkości rozbryzgu gleby na stoku pogórskim (Karpaty fliszowe, zlewnia Bystrzanki). - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 2014, 69, 2 - s. 79-95.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Termiczna charakterystyka zespołu zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne. - Gospodarka Wodna 2014, 74, 1 - s. 28-36.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Bioindykacyjna rola igieł jodły i świerka na przykładzie centralnej części Gór Świętokrzyskich i Beskidu Niskiego. [w]: Bioindykacja wyzwaniem nowoczesnej ochrony środowiska. Red. Marek Jóźwiak. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2013 - s. 50-52.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Impact of downpours on fluvial processes in the Polish Carpathians as exemplified by the Bystrzanka stream. - Studia Geomorphologica Carphato-Balcanica 2012, 46 - s. 25-40.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Impact of downpours on fluvial processes in the Polish Carpathians as exemplified by the Bystrzanka stream. - Studia Geomorphologica Carphato-Balcanica 2012, 46, 1 - s. 25-40.
 • Wiejaczka Łukasz, Kroczak Rafał, Kijowska-Strugała Małgorzata: Methods for the assessment of changes in the bottom morphology of a mountain reservoir. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2012, 46 - s. 41-50.
 • Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata: Ocena zmian warunków opadowych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN (Stacji Bazowej ZMŚP) w Szymbarku w okresie 40 lat obserwacji (1971-2010) i ich wpływ na zmienność odpływu wody ze zlewni Bystrzanki. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 135-137.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: The role of downpours in transformation of slopes in the Polish Carpathian Foothills. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2011, 45 - s. 69-87.
 • Kijowska Małgorzata: Geneza i przebieg wezbrań we fliszowej zlewni Bystrzanki w latach 1995-2009. - Monitoring Środ. Przyr. 2011, 12 - s. 59-68.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold: Dynamics of suspended material carried out from the flysch Bystrzanka catchment during selected rainfall events in the period of 1997-2008. - Quaest. Geogr. 2011, 30, nr 1 - s. 47-56.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zmienność warunków termicznych w Szymbarku w latach 1968-2010. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 91-93.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Wiejaczka Łukasz: Przebieg i skutki deszczu ulewnego w maju i czerwcu 2010 roku w wybranych obszarach Zewnętrznych Karpat Fliszowych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 98-100.
 • Kijowska Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Zastosowanie metody RHS w badaniach stanu hydromorfologicznego rzeki górskiej powyżej i poniżej zbiornika retencyjnego (na przykładzie Ropy w Beskidzie Niskim). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.3 - s. 343-359.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska Małgorzata: Zmiany położenia dna koryt rzek karpackich (powyżej zbiornika retencyjnego) w świetle analizy stanów niskich. - Monitoring Środ. Przyr. 2011, 12 - s. 137-143.
 • Kijowska Małgorzata: Charakterystyka okresu wegetacyjnego w Szymbarku w latach 1968-2009. - Rocz. Świętokrz. Ser. B 2010, 31 - s. 12-21.
 • Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata: Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika opadu podkoronowego, PH i przewodności elektrolitycznej właściwej w drzewostanie świerkowym (Picea excelsa) i grabowym (Carpinus betulus) w 2007 r. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 42-55 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold: Dynamika transportu materiału unoszonego z fliszowej zlewni Bystrzanki podczas wybranych wezbrań opadowych w latach 1997-2008. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2009 - s. 115-117.
 • Bochenek Witold, Jóźwiak Marek, Kijowska Małgorzata, Kozłowski Rafał: Zróżnicowanie opadu podkoronowego w wybranych ekosystemach leśnych w Górach Świętokrzyskich i w Beskidzie Niskim. - Monitoring Środ. Przyr. 2008, 9 - s. 47-55.

Prace pod redakcją naukową

 • Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - 328 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata, Demczuk Piotr: Application of RUSLE method to assess the intensity of erosion due to land use changes in a small Polish Carpathians catchment. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Human impact on suspended sediment load in a small Carpathians catchment during the years 1970-2010. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 215.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna: Changes in the channel-bed level of the western Carpathian rivers over the last 40 years. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna, Demczuk Piotr: Impact of precipitation and land use changes on soil erosion in a small Carpathian catchment. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 424.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof: Assessment of the shore abrasion size in a mountain reservoir (Polish Carpathians). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 362.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: The participation of a splash in the total soil erosion on the foothill slope (Polish Flysch Carpathians). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 103-104.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Udział rozbryzgu gleby w całkowitej erozji gleby na stoku pogórskim (zlewnia Bystrzanki). [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 129.
 • Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Stop 4.5.2. Soil erosion at the experimental slope of the Research Station in Szymbark. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 174-176.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Stop 4.5.3. Human impact on sediment load in the Bystrzanka catchment in the period 1970-2011. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 177-179.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Human impact on suspended sediment transport in Polish Flysch Carpathians over the last 40 years. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Ocena stanu hydromorfologicznego rzek karpackich powyżej i poniżej zbiorników retencyjnych. [w]: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Środowiska, Jubileuszu 40–lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz XXIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Zwierzyniec, 3 - 6 czerwca 2014 roku. Abstrakty referatów i posterów. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Changes in water temperature of a mountain river due to the impact of complex of two reservoirs (the Dunajec River in the Polish Carpathians). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof, Wiejaczka Łukasz, Rączkowska Zofia: Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1060.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Transport of suspended sediment in the Bystrzanka stream (Polish Flysh Carpathians) under changing anthropopressure. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 37.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Źródła dostawy sedymentu do koryta w zlewni pogórsko-beskidzkiej w warunkach zmiennej antropopresji. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 74-75.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: The dynamics of the concentration and transport of suspended and dissolved material in the Bystrzanka stream during different types of floods. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 38.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Importance of splash in soil erosion in Bystrzanka catchment (Polish Flysh Carpathians). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 40.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Wstępne wyniki badań stosunków termicznych w zespole zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spisska Stara Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, 2013 - s. 9.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Soja Roman: Ocena stanu hydromorfologicznego Dunajca powyżej i poniżej zespołu zbiorników retencyjnych Czorsztyn-Sromowce Wyżne. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spisska Stara Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, 2013 - s. 7.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Kijowska-Strugała Małgorzata: Transformacja opadu atmosferycznego na terenie gór niskich i pogórza [publikacja internetowa]. Opole: Uniwersytet Opolski, 2012 - 1 s.
 • Kijowska Małgorzata: Przebieg i skutki opadów ulewnych w zlewni potoku Bystrzanka (Beskid Niski) w maju i czerwcu 2010 r. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 78.
 • Kijowska Małgorzata: Charakterystyka genezy i przebiegu wezbrań w korycie fliszowej zlewni Bystrzanki (Beskid Niski) w latach 1996-2009. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010. Red. Andrzej Kostrzewski. Międzyzdroje: UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, 2010 - s. 44-45.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata, Wróblewski Hubert: Uwarunkowania zanieczyszczenia powietrza w Górach Świętokrzyskich i Beskidzie Niskim. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 38-42.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold: Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika opadu podkoronowego, pH i przewodności elektrolitycznej właściwej w drzewostanie świerkowym (Picea excelsa) i grabowym (Carpinus betulus) w 2007 r. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k43.

Prace dokumentacyjne

 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology in Stará Lesná, Slovakia, June 2013. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2013, 47 - s. 131-133.

Mapy, atlasy

 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Budek Anna, Bucała Anna, Długosz Michał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia, Tyszkowski Sebastian: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Gmina Łużna. Skala Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2012 - 1 mapa

Prace popularno-naukowe

 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska Małgorzata: Spłukiwanie gleby na stokach o różnym użytkowaniu (Beskid Niski i Pogórze Karpackie). - Aura 2011, nr 3 - s. 13-15.