SKŁAD OSOBOWY


dr Marcin Mazur
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 439
Telefon +48 226978939
E-mail

Wykształcenie

 • 2002-2007 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Percepcja map wykonanych metodą kartodiagramu)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2007

Dorobek naukowy:

 • Redakcja kartograficzna Atlasu Rolnictwa Polski (2007-2010)
 • Autorstwo lub współautorstwo 27 publikacji naukowych, w tym 9 anglojęzycznych

Zainteresowania naukowe

 • Metodyka kartografii
 • Percepcja map
 • Kontinuum miasto-wieś
 • Przeobrażenia stref podmiejskich

Nagrody i wyróżnienia

 • 2003-2007 - Stypendium Naukowe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS

Pełnione funkcje i członkostwo

 • 2007-2009 - sekretarz Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 2009-2012 - zastępca Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2012 - zastępca Skarbnika Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2011 - członek Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Inne, ważne projekty badawcze

Udział w projektach i ekspertyzach:

 • 2011-2013 – CORDIS FP 7-REGPOT-2010-1: Improving research potential of the Institution
  for Land Utilization, Technology and Regional Development on the field of GIS, precision
  agriculture, land use and regional development (UD AGR REPO) (koordynator: Uniwersytet
  w Debreczynie, Wegry, kierownik: prof. J. Bański) – ekspert z zakresu wykorzystania GIS w
  analizie użytkowania ziemi.
 • 2007-2009 – ESPON FP 6: Foresight Analysis for Rural Areas of EU (FARO) (koordynator:
  M. Perez-Soba, ALTERA, Wageningen, kierownik: prof. J. Bański). 

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Mazur M., 2017, Metoda a forma - systematyzacja pojęć. Próba klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji, Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, 2, 2 s. 47-57.
 • Mazur M., 2017, Method vs. form - an attempt to classify cartographic presentation methods, Polish Cartographical Review, 49, 2 s. 47-57.
 • Bański J., Mazur M., 2016, Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy, Land Use Policy, 54 s. 1-17.
 • Mazur M., 2016, Społeczeństwo, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 71-88.
 • Mazur M., 2016, Demografia, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 53-70.
 • Mazur M., Czapiewski K., 2016, Functional structure of gminas in Poland – classification approaches and research opportunities, Studia Obszarów Wiejskich, 43 s. 7-22.
 • Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P., 2015, Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic, Studia Obszarów Wiejskich, 37 s. 7-36.
 • Novotny L., Hruška V., Egedy T., Mazur M., 2015, Defining rural areas of Visegrad countries, Studia Obszarów Wiejskich, 39 s. 21-34.
 • Novotny L., Mazur M., Egedy T., 2015, Definition and delimitation of peripheries of Visegrad countries, Studia Obszarów Wiejskich, 39 s. 35-48.
 • Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2014, Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego - diagnoza i ocena, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26 s. 98-112.
 • Bański J., Czapiewski K., Ferenc M., Mazur M., 2013, Land use change and land use functions - case studies, Studia Obszarów Wiejskich, 32 s. 169-234.
 • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M., Konopski M., 2013, The use of ITC in Mazovian agriculture, [w:] Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka, Knowledge as a factor of rural development, Rural Areas and Development, 10, Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, Warsaw, s. 45-57.
 • Mazur M., 2013, Metoda kartograficzna jako źródło informacji w badaniach obszarów wiejskich, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13 s. 41-58.
 • Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2012, Policentryczność rozwoju Mazowsza, Mazowsze Studia Regionalne, 10 s. 71-88.
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2012, Spatial differences in voting behaviour among inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007, Geograficky Casopis, 64, 2 s. 91-109.
 • Mazur M., 2011, Historical conditionings as the decisive factor in the contemporary spatial structure of Polish agriculture, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010, Discussion Papers. Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pesc, s. 53-67.
 • Mazur M., 2011, Oś centrum-peryferie na przykładzie badania zastosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w rolnictwie województwa mazowieckiego, [w:] Red. Monika Wesołowska, Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Studia Obszarów Wiejskich, 26, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, s. 105-120.
 • Rosik P., Mazur M., 2011, Poprawa jakości transportu publicznego w miastach w perspektywie finansowej 2004-2006, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 18 s. 121-135.
 • Mazur M., Świątek D., 2010, Wyposażenie techniczne i środki produkcji, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas rolnictwa Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 65-78.
 • Bański J., Janicki W., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M., 2009, Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim, Małopolskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, Kraków, s. 3-82.
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegl. Geogr., 81, z.4 s. 483-506.
 • Bański J., Mazur M., 2009, Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, s. 79-95.
 • Mazur M., 2009, The territory of Dobra Szczecińska municipality as an example of conflict between the functions of a border and suburban commune and an area of high natural value, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008, Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Pecs, s. 132-144.
 • Mazur M., Świątek D., 2009, Sieci infrastrukturalne stref podmiejskich wybranych 6 miast w Polsce w aspekcie kontinuum miasto-wieś, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki, Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, s. 157-173.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Mazur M., Konopski M., Czapiewski K., 2018, Local self-government as a determinant for the implementation of circular economy in the rural areas of Poland. Diagnosis of the situation in spatial terms, [w:] Red. Viktor Varjú, Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy. Abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI, 19-20 April 2018, Pécs, Hungary, MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, Pecs, s. 18.
 • Mazur M., 2017, Wprowadzenie, Studia Obszarów Wiejskich, 47 s. 5-6.
 • Mazur M., 2017, Peripheries of Visegrad countries in spatial dimension. Methods of delimitation and empirical results, [w:] Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache, IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017, CD PRESS, Bucuresti, s. 44.
 • Mazur M., 2017, Inequal location. Opportunities of peripheriality quantitative assessment - case study of Visegrad countries, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, s. 37.
 • Mazur M., 2015, Kartograficzne badania percepcji map statystycznych, [w:] Oprac. red. Jolanta Korycka-Skorupa, Jerzy Ostrowski, Mapa w społeczeństwie informacyjnym. XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 15-16 września 2105 r. Streszczenia referatów i posterów, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa, s. 28.
 • Mazur M., 2014, Accessibility of rural areas to the major academic centres as a factor of education level - Polish case, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Mazur M., 2014, Location and accessibility as a factor of Polish rural areas development, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Czapiewski K., Bański J., Mazur M., Ferenc M., 2013, Role of local actors in the land use change processes; results from ESPON EU-LUPA project, [w:] Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds, Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference, Sunday 5th May - Wednesday 8th May 2013, University of Tampere, Tampere, Finland, Regional Studies Association, Tampere, s. 29.
 • Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., 2012, ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?, Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, Regional Studies Association, Seaford, s. 42-43.
 • Czapiewski K., Mazur M., 2011, Challenges for Polish agricultural regions - evidences from ESPON EDORA project, Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK, Regional Studies Association, Newcastle, s. 34.
 • Mazur M., Czapiewski K., 2011, Modernization of Polish agriculture. ICT in the rural space of Mazovia region, Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK, Regional Studies Association, Newcastle, s. 117-118.
 • Bański J., Czapiewski K., Komornicki T., Kulikowski R., Mazur M., Śleszyński P., 2009, Podsumowanie i wnioski, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, s. 97-108.

Prace dokumentacyjne

 • Bański J., Chmieliński P., Czapiewski K., Mazur M., Szymańska M., Wilkin J., 2015, Przedsiębiorczość na wsi, współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju, FDPA, Warszawa, 42 s.