SKŁAD OSOBOWY


dr hab. Marek Więckowski, prof. ndzw. IGiPZ
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 321
Telefon +48 226978821
E-mail

Wykształcenie

 • 1995–2000 - studia doktoranckie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca doktorska pt. Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych)
 • 1989-1994 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - specjalizacja geografia regionalna (praca magisterska pt. Środowisko przyrodnicze a zagospodarowanie turystyczne Kaukazu Zachodniego)

Przebieg kariery zawodowej

 • 2002-2004 - ENS-LSH (ECOLE NORMALE SUPERIEURE) w Lyonie, w ramach programu post-doc, przyznanego przez Ministerstwo Nauki Francji
 • od 2000 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 1993-1999 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Zainteresowania naukowe

 • Problematyka granic politycznych i współpraca transgraniczna
 • Geografia turyzmu (turystyki)
 • Geografia transportu
 • Mobilność przestrzenna
 • Rozwój regionalny

Nagrody i wyróżnienia

  • 2004 - Wyróżnienie w konkursie na najlepszy podręcznik w Europie. Nadane przez EEPG na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem (IV miejsce w Europie za cykl podręczników do geografii do gimnazjum Odkrywamy Świat)
  • 2002 - Stypendium Ministerstwa Nauki Francji na pobyt w ENS-LSH (staż post-doc; przedłużone w 2003 roku na kolejny rok)
  • 2000 – Stypendium przyznane przez Komisję Geografii Ludności MUG na przelot i pobyt na Kongresie Międzynarodowej Unii Geograficznej w Seulu
  • 2000 - Nominacja do nagrody im. H. Steinhausa w konkursie na najlepsze książki popularnonaukowe (za książkę Polskie naj…)
  • 1994 - Wyróżnienie w XI Konkursie Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego z zakresu geografii za pracę pt. Środowisko przyrodnicze a zagospodarowanie turystyczne Kaukazu Zachodniego.
  • 1984 i 1989 - Laureat Olimpiad Geograficznych (1984 – II miejsce, 1989 – IV miejsce)

  Pełnione funkcje i członkostwo

  • od 2008 - członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Geographia Polonica
  • 1997 - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 46. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • 1995-2002 - przewodniczący Zarządu Oddziału Akademickiego PTG
  • od 1995 - członek Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

  Inne, ważne projekty badawcze

  • 2001-2002 Polska, Wielka Brytania, „Internal migration and regional population dynamics in Europe” Udział w projekcie w części Slovak Republic CASE STUDY, The University of Leeds (Marek Kupiszewski, Marek Więckowski, Helen Durham, Philip Rees)

  Inna działalność

  Staże i stypendia naukowe za granicą

  • 2002-2004 - Stypendium Ministerstwa Nauki Francji, Ecole Normale Supérieure, Lettre et Science Humaines (realizacja własnego projektu badawczego: Regiony przygraniczne i procesy zróżnicowania terytorialnego w nowym podziale w Europie; udział w innych projektach: m.in. Metropolizacja w Europie Centralnej oraz Marginalizacja obszarów peryferyjnych w Europie).

  Udział w konferencjach naukowych

  Wystąpienia z referatami

  • Kilkadziesiąt międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, w tym: w Paryżu (kilka razy), Seulu (Kongres MUG), Berlinie, Bratysławie (kilka razy), Preszowie, Pradze, Lyonie (kilkanaście razy), Genewie, Bordeaux, Perpignan, Marrakeszu, Budapeszcie, Gyula.

  Przewodniczenie sesjom

  • 2010 – Warszawa, Seminarium polsko-słowackie w ramach dwustronnej współpracy pomiędzy Polską a Słowacką Akademią Nauk - przewodniczenie głównej sesji
  • 2009 – Warszawa, Warsaw Regional Forum Networking in the European regional and local space - prowadzenie sesji Transborder interactions
  • 2008 - Białowieża, Zjazd PTG – przewodniczenie 2 sesjom dotyczącym turystyki oraz prowadzenie panelu o edukacji w geografii na sesji plenarnej
  • 2005 – Marrakesz, członek Komitetu Naukowego konferencji Tourisme et developpement (Turystyka a rozwój)
  • 2004 – Perpignan, Międzynarodowe Akademickie Dni Turystyki (JOURNEES ACADEMIQUES DU TOURISME) - przewodniczenie sesji Turystyka a granice

  Ekspedycje badawcze, krótkoterminowe badania terenowe

  • 2009-2012 - badania na pograniczu polsko-słowackim w ramach projektu Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępności przestrzennej jako czynnik rozwoju polsko-słowackich regionów turystycznych.

  • 2006 - Libia, Trypolis – Sabha - udział w opracowaniu planu regionalnego rozwoju regionu Fezzan w Libii (ekspert w zakresie turystyki, transportu, demografii i rozwoju regionalnego)
  • 2005 - badania na pograniczu polsko-niemieckim w ramach projektu Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej (udział jako sekretarz naukowy oraz ekspert od zagadnień związanych z turystyką i współpracą transgraniczną)
  • 2002–2004 - badania na obszarze Francji i obszarów przygranicznych w ramach projektu Regiony przygraniczne i procesy zróżnicowania terytorialnego w nowym podziale w Europie realizowanego w Ecole Normale Supérieure, Lettre et Science Humaines.

  Działalność dydaktyczna

  Wykłady na uczelniach

  • od 2000 - pojedyncze wykłady na Uniwersytecie Sorbony w Paryżu, Uniwersytecie Lyon 2 i w ENS LSH oraz na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW
  • 1996-1999 - prowadzenie kursów przygotowawczych z geografii na uczelnie wyższe
  • 1995-1999 - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW (zajęcia m.in. z geografii regionalnej, turystyki i krajoznawstwa, dydaktyki geografii oraz praktyki terenowe w Tatrach i Sudetach)

  Prace na rzecz dydaktyki

  • Realizacja cyklu podręczników do geografii w gimnazjum: autor cyklu "Odkrywamy świat", którego poszczególne części miały 7 wydań; podręcznik otrzymał wyróżnienie (IV miejsce) w konkursie na najlepszy podręcznik w Europie, nadane przez EEPG na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem

  Prace redakcyjne, współpraca z wydawnictwami

  • stała współpraca z wydawnictwami (m.in. Wydawnictwa Naukowe PWN, WSiP, Nowa Era, Publicat S.A. OPRESS, Demart, Kurpisz, Prószyński i S-ka), oraz z redakcjami czasopism (m.in. Poznaj swój kraj, Poznaj świat, Podróże)
  • od 2008 - członek komitetu redakcyjnego czasopisma Geographia Polonica, wydawanego przez IGiPZ PAN

  Popularyzacja nauki

  • autorstwo ponad 12 książek, 140 artykułów i ponad 1500 opublikowanych fotografii.
  • 1997-2002 - praca w Telewizji Polskiej (m.in.: w latach 1997-2000 prowadzący program „Polskie ABC” TVP POLONIA; w latach 2000-2002 przygotowanie i prowadzenie prognozy pogody w Panoramie TVP 2).
  • 1997-2002 -praca w Polskim Radiu (przygotowanie i prowadzenie audycji radiowych o tematyce geograficznej, ponad 200)

  Publikacje

  Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

  Monografie, raporty

  Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Kolosov Vladimir, Więckowski Marek: Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction. - Geographia Polonica 2018, 91, 1 - s. 5-16.
  • Więckowski Marek: Political borders under ecological control in the Polish borderlands. - Geographia Polonica 2018, 91, 1 - s. 127-138.
  • Wendt Jan A., Więckowski Marek, Wiskulski Tomasz: Polonya’nın Turizm Hareketliliğindeki Değişimler. [w]: Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti. Red. Emin Atasoy, Jan A. Wendt. Istanbul: Beta, 2017 - s. 159-176.
  • Więckowski Marek, Cerić Denis: Evolving tourism on the Baltic Sea coast: perspectives on change in the Polish maritime borderland. - Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016, 16, issue sup 1 - s. 98-111.
  • Bański Jerzy, Więckowski Marek: Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju lokalnego - na przykładzie woj. podkarpackiego. - Biuletyn KPZK PAN 2015, 256 - s. 9-26.
  • Michniak Daniel, Więckowski Marek, Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development. - Moravian Geographical Reports 2015, 23, 1 - s. 13-20.
  • Michniak Daniel, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław: Analýza vplyvu investícií do cestnej infraštruktúry na rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí. - Ekonomicky casopis 2014, 62, 5 - s. 540-554.
  • Więckowski Marek: Editorial. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 177-178.
  • Więckowski Marek: Editorial. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 325-326.
  • Więckowski Marek: Zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie (self-catering accommodation) - zarys problemu. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2014, 3 - s. 243-257.
  • Więckowski Marek: Tourism space: an attempt at a fresh look. - Tourism 2014, 24, 1 - s. 17-24.
  • Więckowski Marek: Overlapping political and ecological borders on the Polish borderlands. [w]: Cartographies of nature: how nature conservation animates borders. Ed. Maano Ramutsindela. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014 - s. 219-237.
  • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
  • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Więckowski Marek, Michniak Daniel: Szacowanie popytu i podaży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem metod izochronowych. - Marketing i Rynek 2014, 21, 7 - s. 32-42.
  • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek: Możliwości pozyskania danych na temat zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz propozycje wskaźników. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 143-163.
  • Więckowski Marek: Eco-frontier in the mountainous borderlands of Central Europe: the case of Polish border parks. - Journal of Alpine Research 2013, 101, 3 - s. 1-12.
  • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
  • Więckowski Marek: Tourism development in the borderlands in Central Europe. [w]: Borderland Voices: Shaping a New World Order - Book of Abstracts. Ed. A. Iwashita. Fukuoka, Busan: Slavic Center, Univeristy of Hokkaido, 2012.
  • Więckowski Marek: La mise en tourisme des frontières orientales de la Pologne [publikacja internetowa]. - Regard Sur L'Est 2012, 62 - bez numeracji stron.
  • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Rosik Piotr, Michniak Daniel: Powiązania transportowe jako czynnik aktywizacji przepływu usług, kapitału, ludzi pomiędzy makroregionem Polski zachodniej a regionami Słowacji. - Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 2011, 4 - s. 7-53.
  • Więckowski Marek: Kształtowanie się transgranicznych regionów turystycznych na granicach Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 171-190.
  • Więckowski Marek: Wybrane aspekty rozwoju turystyki transgranicznej w sąsiedztwie zewnętrznej granicy strefy Schengen. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie 2011, 12 - s. 122-140.
  • Więckowski Marek: Creation of the cross-border tourist regions in Central Europe. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 8 s.
  • Więckowski Marek: Cross-border mobility of Poles et the beginning of the 21st Century. [w]: Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010. Ed. Andras Donat Kovacs. Pesc: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011 - s. 38-44 (Discussion Papers. Special)
  • Więckowski Marek: Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego. S. Sitek. Katowice 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 289-293.
  • Więckowski Marek: Typologia przestrzeni turystycznej na obszarach przygranicznych. [w]: Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany. Red. nauk. Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 449-456.
  • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz: Konflikty przestrzenne w wybranych gminach. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 90-120 (Studia; 130)
  • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Śleszyński Przemysław: Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 40-72 (Studia; 130)
  • Więckowski Marek: Specific features of development of tourism within the areas neighbouring upon the Polish Eastern border. [w]: European Union external and internal borders - interactions and networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 101-115 (Europa XXI; 20)
  • Więckowski Marek: The main forms of Pole's international mobility. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 529-538 (Geopolitical Studies; 16)
  • Więckowski Marek: Tourism development in the borderlands of Poland. - Geographia Polonica 2010, 83, 2 - s. 67-81.
  • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Dyskusja wyników i wnioski. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 121-126 (Studia; 130)
  • Więckowski Marek: Współpraca terytorialna jako instrument osiągania spójności terytorialnej w obecnej perspektywie oraz po 2013 r. [w]: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę. Red. Anna Baucz, Magadalena Łotocka, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 187-228.
  • Więckowski Marek: Development of the new tourist space in the Polish borderlands. [w]: Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009 - 89-97 : wykr. (Discussion Papers; Special)
  • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Study of spatial developments in the Polish-German border region. [w]: Guiding principles for spatial development in Germany. Ed. Wendelin Strubelt. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - s. 153-184 (German Annual of Spatial Research and Policy)
  • Więckowski Marek: Integracja przestrzeni turystycznej na pograniczach państw w Unii Europejskiej. [w]: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania. Red. D. Ilnicki, K. Janc. Wrocław: IGiRR UWr, 2008 - s. 201-209 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 3)
  • Więckowski Marek: Wybrane aspekty rozwoju turystyki w przygranicznych parkach narodowych w Polsce. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 242-247 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
  • Więckowski Marek: Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa ze Słowacją. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.III. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 275-293.
  • Więckowski Marek: New intenational mobility of Poles. - Espace, Populations, Societes 2008, nr 2 - s. 261-270.
  • Więckowski Marek: Creation et fonctionnement des expaces touristiques frontalieres en Pologne. [w]: Tourisme et frontieres. Red. J.L. Caccomo. Paris: l'Harmattan, 2007 - s. 197-212.
  • Więckowski Marek: Zagrożenia i ograniczenia rozwojowe w gminach o funkcjach turystycznych w świetle zaawansowania prac planistycznych. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 277-291.
  • Więckowski Marek: Le tourisme international et son impact sur le developpement de la Pologne. [w]: Tourisme et developpement. Regards et croises. Sous la direction de Christian Bataillou & Bernard Scheou. Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan, 2007 - s. 89-103.
  • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Stan zaawansowania prac planistycznych w gminach a zagrożenia i ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego. [w]: Wybrane problemy planistyczne 2007 roku. Seminarium szkoleniowe, Wrocław, 15-16 października 2007 r. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ZOIU, 2007 - s. 77-89 (Zeszyty Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów; 3/07)
  • Więckowski Marek: Integracja sieci transportu w Unii Europejskiej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 47-56.
  • Więckowski Marek: Tourism. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 263-274.
  • Więckowski Marek: Creation et fonctionnement des espaces touristiques frontaliers en Pologne. - Geoeconomie 2005, 33 - s. 35-49.
  • Więckowski Marek: Wybrane aspekty funkcjonowania szybkich kolei we współczesnej Europie, na przykładzie francuskiego TGV. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 41-54.
  • Więckowski Marek: The contemporary Polish-Slovak transboundary cooperation. [w]: Population, environment and development. Ed. Alina Potrykowska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 187-200 (Prace Geograficzne; 202)
  • Więckowski Marek: Les echanges touristiques entre la Pologne et l'Europe. - Geocarrefour 2005, 80, nr 1 - s. 59-64.
  • Więckowski Marek: The border as a barrier to the development of socio-economic ties between the Polish and Slovak populations. [w]: Population, environment and the challenge of development. Essays in honour of Mohammed Taher. Ed. Anup Saikia. New Delhi: Akansha Publishing House, 2003 - s. 124-143.
  • Więckowski Marek: Transgraniczne połączenia kolejowe na południowych granicach Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2003, 9 - s. 201-210.
  • Więckowski Marek: Development of the new tourist space of the West Carpathian Mts. in the 1990s. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 121-129 (Europa XXI; 7)
  • Więckowski Marek: Polish-Slovak transboundary cooperation. - Geogr. Casop. 2002, 54, nr 3 - s. 255-270.
  • Więckowski Marek: Granica polityczna jako bariera dla rozwoju i funkcjonowania transportu w Karpatach Zachodnich. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2001, 7 - s. 201-221.
  • Więckowski Marek: Ruch turystyczny Polaków w słowackiej strefie przygraniczej. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 349-352.
  • Więckowski Marek: Kształtowanie się transgranicznej polsko-słowackiej sieci transportowej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2000, 6 - s. 205-228.
  • Więckowski Marek: Zmiany w turystycznym zagospodarowaniu granicy polsko-słowackiej w latach 90. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 353-358.
  • Więckowski Marek: Ochrona przyrody jako czynnik kształtowania się polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. [w]: Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 644-656 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 18)
  • Więckowski Marek: Natural conditions for the development of the Polish-Slovak transboundary ties. - Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen. Geographica 1999, suppl. nr 2/I - s. 257-263.
  • Więckowski Marek: Abchazja. Walka o raj. - Geozeta 1999, nr 1 - s. 40-43.

  Abstrakty, recenzje, notatki

  • Więckowski Marek: Related features of second homes with self-catering accommodation in Europe. [w]: New Perspectives on Second Homes. Program and abstracts from the IGU Commission for the Geography of Tourism, Leisure and Global Change conference, Skeviks gård, Stockholm, 9 - 11 June 2014. Stockholm; Umea: University of Umea; IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Changes, 2014 - s. 15-16.
  • Więckowski Marek: New cross-border tourist attractions in Poland. From periphery and the doubled national trails to the cross-border thematic trails. [w]: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission on Tourism Geography, IGiPZ PAN, PTG, 2014 - s. 32.
  • Więckowski Marek: Development of new cross-border tourist attractions in Poland. [w]: The Border: a Source of Innovation. XIV International Conference BRIT (Border Regions in Transition). Arras, Lille, Mons: BRIT XIV, 2014 - 1 s.
  • Więckowski Marek, Timothy Dallen: Tourism and international borders: Globalization processes in the modern world. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
  • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Spatial accessibility as a measure of cross-border relations under conditions of integration. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - s. 1.
  • Więckowski Marek: Wooden architecture heritage as a resource for tourism development in the Western Carpathians. [w]: Tourism between Tradition and Modernity. Hiroshima: [b.w.], 2013 - s. 33-34.
  • Więckowski Marek: Attractiveness and accessibility as factors of tourist flow differentiation in the Tatra Mountains (Poland, Slovakia). [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013. (publikacja elektroniczna), 2013 - 1 s.
  • Więckowski Marek: Tourism development in the Polish-Slovak borderland. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 234.
  • Więckowski Marek: Creation of the cross-border tourist regions in Central Europe. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 2 s.
  • Więckowski Marek: Eco-frontier in European Union's periphery borderlands. [w]: BRIT XI Mobile borders. Abstracts vol.2. Geneva: University of Geneva, 2011 - s. 37-38.
  • Więckowski Marek: Integracja przestrzeni turystycznej na obszarach przygranicznych w Unii Europejskiej. [w]: Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław. Wrocław: IGiGP UWr, 2008 - s. 67.
  • Więckowski Marek: Zagrożenia i ograniczenia rozwojowe w gminach o funkcjach turystycznych w świetle zaawansowania prac planistycznych. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 10.
  • Więckowski Marek: Environment, population, and the development of the Polish-Slovak transboundary cooperation. [w]: 29th International Geographical Congress, 14-18 August 2000, Seoul, Korea. Abstracts. Seoul: [b.w.], 2000 - s. 606-607.
  • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Krajobrazy roślinne w środkowej części Tien-Szanu Północnego. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 44-45.
  • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Wybrane procesy rzeźbotwórcze w Tien-szanie północnym. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 113-114.

  Prace dokumentacyjne

  • Więckowski Marek, Müller Dieter, Cerić Denis: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Change, PTG, IGiPZ PAN, 2014 - 61 s.
  • Więckowski Marek, Świątek Dariusz: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 48-51.
  • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: 46. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.2 - s. 254-256.
  • Więckowski Marek, Wolski Jacek, Śleszyński Przemysław: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 50-51.
  • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Czterdziesty Szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim - 18-21 września 1997 r.). - Geogr. w Szk. 1998, 51, nr 1 - s. 54-55.
  • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Czterdziesty szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Poznaj Świat 1997, nr 12 - s. 86.

  Mapy, atlasy

  • Więckowski Marek: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 23 mapy.

  Prace popularno-naukowe

  • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 6, część 2. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 92 s.
  • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 6, część 1. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 96 s.
  • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody. Podręcznik do 6 klasy szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 274 s.
  • Więckowski Marek, Malarz Roman: Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum, zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 272 s.
  • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 5, część 1. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 90 s.
  • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 5, część 2. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 180 s.
  • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - podręcznik do przyrody dla szkół podstawowych - klasa 5. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 300 s.
  • Więckowski Marek, Hassa Romuald, Galikowski Mirosław, Kaczmarzyk Marek, Mrzigod Aleksandra, Mrzigod Janusz: Przyroda 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Fizyka. Chemia. Biologia. Geografia. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 222 s.
  • Więckowski Marek, Hassa Romuald, Galikowski Mirosław, Kaczmarzyk Marek, Mrzigod Aleksandra, Mrzigod Janusz: Przyroda 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Fizyka. Chemia. Biologia. Geografia. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 256 s.
  • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Poradnik nauczyciela 3. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: WSiP, 2013 - 120 s.
  • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 4. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 200 s.
  • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - podręcznik do przyrody dla szkół podstawowych - klasa 4. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 276 s. + CD-ROM
  • Malarz Roman, Więckowski Marek: Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 332 s. + 1 CD-ROM.
  • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Wyd. 3, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 300 s.
  • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.3. Wyd. 2, zmienione, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 208 s.
  • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Poradnik nauczyciela 2. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: WSiP, 2012 - 156 s.
  • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.3. Wyd. 2 poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 112 s.
  • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Wyd. 3 poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 176 s.
  • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf, Srokosz Wiesław: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.1. Wyd. 2 - zmienione, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 96 s.
  • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 96 s.
  • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 2 144 s.
  • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 208 s.
  • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 2 300 s.
  • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 3 zm 168 s.
  • Więckowski Marek, Mędrzycki Ł.: Odkrywamy świat - Multibook. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 1 CD-ROM.
  • Więckowski Marek, Rodowald Olaf, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 3 zm 88 s.
  • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Poradnik nauczyciela 1. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 124 s.
  • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - 144 s.
  • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - 300 s.
  • Więckowski Marek: Integracja europejska i współpraca transgraniczna. - Geogr. w Szk. 2010, wyd. specjalne nr 2 - s. 20-25.
  • Więckowski Marek: Czego nas uczą zmiany położenia i funkcji granic Polski. - Ziemia 2010 - s. 121-132.
  • Więckowski Marek: Atrakcyjność turystyczna Polski. - Geogr. w Szk. 2010, wyd. specjalne nr 1 - s. 30-34.
  • Więckowski Marek: Polskie naj... Poznań: Publicat, 2009 - Wyd. VII 96 s.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. VII ppopr., uzup. i rozsz. 164 s.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. VII popr., uzup. i rozsz 148 s. + 1 CD-ROM.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. IV popr., uzup. i rozsz 228 s. + 1 CD-ROM.
  • Więckowski Marek: Cyklony. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2009, nr 2 - s. 1-5.
  • Więckowski Marek: Turystyka. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 153-159.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Geografia. Gimnazjum. Podręcznik. Cz.1. Warszawa: WSiP, 2009 - 168 s.
  • Więckowski Marek: Współczesne migracje na świecie. - Geogr. w Szk. 2009, wyd. specjalne nr 2 - s. 12-19.
  • Więckowski Marek, Zieliński K.: Program nauczania geografii. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 16 s.
  • Więckowski Marek, Zieliński K., Rodowald O.: Poradnik metodyczny do geografii. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 124 s. + 1 CD-ROM.
  • Więckowski Marek, Zieliński K., Rodowald O.: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 88 s.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 5 popr., uzup. i rozsz 148 s.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 6 popr., uzup. i rozsz 228 s.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 6 popr., uzup. i rozsz 164 s.
  • Więckowski Marek: Bałtyk. Poznań: Publicat, 2008 - 96 s.
  • Więckowski Marek: Migracje. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2008, nr 2 - s. 1-5.
  • Więckowski Marek: Polska w strefie Schengen. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2008, nr 1 - s. 1-3.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 2 212 s.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 5 128 s.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 5 144 s.
  • Więckowski Marek: Polskie naj... Poznań: Publicat, 2006 - 96 s.
  • Więckowski Marek: Problemy integracji sieci transportu w Unii Europejskiej. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2006, nr 2 - s. 2-4.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - 212 s. + 1 CD-ROM.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - Wyd.4 zm. i popr 116 s. + 1 CD-ROM.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - Wyd.4 zm. i popr 144 s.
  • Więckowski Marek: Lyon. Tam gdzie Rodan i Saona. - Poznaj Świat 2005, nr 6 - s. 32-41.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2005 - 200 s. + 1 CD-ROM.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2005 - Wyd.3 254 s.
  • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [5 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26-30. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
  • Więckowski Marek: [7 tekstów do map]. [w]: Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze. Warszawa: Demart, 2004 - s. 180-181.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2004 - Wyd.2 200 s. + 1 CD-ROM.
  • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [4 hasła autorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2003 - 200 s. + 1 CD-ROM.
  • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2002 - 254 s.
  • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [1 hasło]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
  • Więckowski Marek: Polska księga rekordów. Poznań: Podsiedlik, Raniowski i Spółka, 2001 - Wyd.2 popr 96 s. (Cuda Natury)
  • Więckowski Marek: [Udział w opracowaniu 5 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-3. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
  • Więckowski Marek: [1 hasło]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.2. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
  • Więckowski Marek: Polska księga rekordów. Poznań: Podsiedlik, Raniowski i Spółka, 2000 - 96 s. (Cuda Natury)
  • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Notki dotyczące 16 województw Polski]. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.