SKŁAD OSOBOWY


dr hab. Mariusz Kowalski, prof. ndzw. IGiPZ
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 18
Telefon +48 226978998
E-mail

Wykształcenie

 • 1988-1993 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Mniejszości narodowe i konflikty etniczne w Europie środkowo-wschodniej).
 • 1994-1995 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, historia (przerwane)

Przebieg kariery zawodowej

Urząd m. st. Warszawy, 1993-1995

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1995

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2001

Zainteresowania naukowe

 • Geografia z zakresu geografii politycznej, geografii ludności i geografii historycznej (m.in. zagadnienia narodowościowe i demograficzne, geografia wyborcza, historyczne podziały terytorialne).

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2000 - członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2003 - członek Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do badania problemów nauczania historii i geografii
 • od 2005- członek Komisji Konkursu Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2008- członek Zarządu Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2008 - członek The Genealogical Society of South Africa
 • 2000-2010 - członek Zespołu Badań Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN


Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Kowalski M., 2018, Co ukształtowało regionalne zróżnicowania zachowań wyborczych?, [w:] Red. Jan Szomburg, Marcin Wandałowski, Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej, Wolność i Solidarność, 82, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk,, s. 59-65.
 • Kowalski M., 2017, Uzurpacja prestiżu na przykładzie Magdalenki, Studia Obszarów Wiejskich, 46, s. 57-72.
 • Kowalski M., 2016, Morawianie (Morawcy) w Polsce, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 5, s. 115-132.
 • Kowalski M., 2016, Europejski układ centrum-pereferia z perspektywy badań genetycznych, Obóz, 55, s. 19-32.
 • Kowalski M., 2016, Cykle pokoleniowe w czasie i przestrzeni, Przegląd Geograficzny, 88, 4, s. 489-510.
 • Kowalski M., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie wyników wyborów do Sejmu z 1957 roku, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 21, s. 73–84.
 • Kowalski M., 2015, Poles in the Dutch Cape Colony 1652-1814, Werkwinkel, 10, 1, s. 65-96.
 • Kowalski M., 2015, Pochodzenie Fiodora Nieświckiego w świetle badań genetycznych, Przegląd Wschodni, 14, 1, s. 151–166.
 • Kowalski M., 2014, Tibor Madleňák, 2012. Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku (1998–2010). Bratislava: Veda, Geographia Polonica, 87, 1, s. 161-163.
 • Kowalski M., 2014, Udział Polaków w formowaniu południowoafrykańskiej Kolonii Przylądkowej, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 3, s. 225-242.
 • Kowalski M., 2014, Księstwa i książeta w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7, s. 293-318.
 • Kowalski M., 2014, Czy Wielkopolska była prawicowa? Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w Polsce w latach dwudziestych XX wieku, Prace i Studia Geograficzne, 54, s. 89-105.
 • Kowalski M., 2013, Atrakcyjność regionów i miast, [w:] Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar, Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,, s. 88-103.
 • Kowalski M., 2013, Ludność polska w wieloetnicznych regionach Litwy, Łotwy i Białorusi, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 2, s. 205-237.
 • Kowalski M., 2013, Przedsionek Europy. Miejsce Polski w systemie geopolitycznym nowożytnej Europy, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Studia nad geopolityką XX wieku, Prace Geograficzne, 242, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 235-263.
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2012, Spatial differences in voting behaviour among inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007, Geograficky Casopis, 64, 2, s. 91-109.
 • Kowalski M., 2012, Immigrants from the Polish-Lithuanian Commonwealth in the early stages of European colonization of the Cape Colony, Geographia Polonica, 85, 3, s. 55-76.
 • Kowalski M., 2012, Wielkie posiadłości ziemskie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich wpływ na dzisiejsze środowisko antropogeniczne, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 1, s. 113-138.
 • Kowalski M., 2012, Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 279-312.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2012, The migration of Poles to Germany in the context of the frequency of the most common Polish surnames, Przegląd Zachodni, Special number, s. 121-135.
 • Kowalski M., Solon J., 2011, Lubelskie. Case Studies, Annex 4/6, ESPON ATTREG - The Attractiveness of European regions and cities for residents and visitors - Final Report. Russo A. et al, ESPON & University Rovira i Virgili, Tarragona,19 s.
 • Kowalski M., 2010, Wileńszczyzna - region pogranicza litewsko-białorusko-polskiego, [w:] Red. Alicja Szerląg, Wileńszczyzna małą ojczyzną, Oficyna Wydaw. ATUT, Wrocław,, s. 65-89.
 • Kowalski M., 2010, The territorial administration reform and the Polish question in Lithuania, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts, Geopolitical Studies, 16, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 213-221.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2010, Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk, Przegl. Zach., 66, nr 2, s. 115-130.
 • Kowalski M., Świątek D., 2010, Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006), Dzielnica Śródmieście wczoraj, dziś i jutro. Materiały z sesji z okazji 20-lecia samorządności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Zamek Królewski, 25 maja 2020, Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa,, s. 66-85.
 • Kowalski M., Świątek D., 2010, Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006) [wersja rozszerzona], Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa,
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 483-506.
 • Kowalski M., 2009, Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczypospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej, Przegl. Geogr., 81, z.2, s. 173-203.
 • Kowalski M., 2009, Warsaw. European Parliament Election, 2004, Electoral Geography 2.0. Mapped politics,
 • Kowalski M., 2009, Polish soldier-immigrants to South Africa in the period of French Revolution and the Napoleonic wars (1789-1815), Familia, 46, nr 3, s. 147-164.
 • Śleszyński P., Kowalski M., 2009, Rozmieszczenie geograficzne nazwisk a migracje, Biul. Migr., nr 23, s. 7-8.
 • Kowalski M., 2008, Państwa magnackie w przestrzeni polityczno-administracyjnej I Rzeczypospolitej, [w:] Red. Mariusz Kulesza, Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydaw. UŁ, Łódź,, s. 33-48.
 • Kowalski M., 2008, Wileńszczyzna jako problem geopolityczny w XX wieku, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 267-296.
 • Kowalski M., 2008, Struktura etniczna Obwodu Kaliningradzkiego, [w:] Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, PAN; PTG, Warszawa,, s. 183-188.
 • Kowalski M., Solon J., 2008, Ethnical diversity and regional development of eastern borderland regions in Poland, Lithuania and Latvia, Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe, Europa XXI, 18, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 79-98.
 • Kowalski M., 2007, Księstwa w przestrzeni politycznej I Rzeczpospolitej, [w:] Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala, Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, 2, IG AŚ, Kielce,, s. 175-184.
 • Kowalski M., 2006, Polish Boer families. The influence of early Polish immigration on Boer families, Familia, 43, nr 2, s. 38-46.
 • Kowalski M., 2006, Belarusians in Białystok region, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements, Geopolitical Studies, 14, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 477-487.
 • Kowalski M., 2006, Udział emigrantów z Polski w formowaniu społeczności burskiej, [w:] Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, 33, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 143-147.
 • Kowalski M., 2006, Postawa Ukraińców wobec innych państw i narodów w świetle sondażu społecznego z grudnia 2004 roku, [w:] Red. Andrzej Furier, "Pomarańczowa rewolucja" - szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej. Tom studiów, Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Szczecin,, s. 88-105.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2006, Problems of socio-spatial development in central districts of Warsaw, [w:] Eds. G.Enyedi, Z.Kovacs, Social changes and social sustainability in historical urban centres. The case of Central Europe, Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies HAS, Pecs,, s. 107-126.
 • Kowalski M., 2005, Zachowania wyborcze Kaszubów, [w:] Red. Marek Dutkowski, Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce, Oficyna IN PLUS, Szczecin,, s. 51-53.
 • Kowalski M., Malicki J., 2005, Błękit pomarańczy, czyli raport o podzielonym narodzie, Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji. Aut. Jerzy Marek. Nowakowski et al, Wydaw. Trio, Warszawa,, s. 51-83.
 • Bański J., Kowalski M., Śleszyński P., 2004, Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r, Biul. Bad. CKE, nr 2, s. 34-35.
 • Kowalski M., 2004, Zachowania wyborcze ludności wiejskiej a sytuacja społeczno-ekonomiczna wsi - identyfikacja procesów, [w:] Red. Jerzy Bański, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, Warszawa,, s. 131-144.
 • Kowalski M., 2004, The civilizational divide in Poland, Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Europ., 4, s. 41-63.
 • Kowalski M., 2004, Regionalne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-2001, [w:] Red. Tadeusz Markowski, Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn, 211, KPZK PAN, Warszawa,, s. 407-430.
 • Kowalski M., 2004, Spatial differentiation of EU accession referendum results in Poland, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance, Geopolitical Studies, 12, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 307-322.
 • Kowalski M., 2003, Zróżnicowanie społeczeństwa woj. opolskiego w świetle geografii wyborczej, [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej, PTG, Opole,, s. 75-80.
 • Kowalski M., 2003, Wybory samorządowe w roku 2002 na wschodnim pograniczu Polski, Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności, Europa XXI, 9, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 73-85.
 • Kowalski M., 2003, Integration of the Polish lands with the neighbouring states in XIX century, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern dimension of European Union, Geopolitical Studies, 11, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 495-506.
 • Kowalski M., 2003, Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa,, s. 11-48.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2003, Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w 2002 r. w aspekcie regionalnym, [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Opole,, s. 303-309.
 • Kowalski M., 2002, Polacy na Białorusi, Białorusini w Polsce - obraz pogranicza dwóch narodów, Bialorus.pl, online
 • Kowalski M., 2002, Mniejszość polska na Grodzieńszczyźnie, mniejszość białoruska na Białostocczyźnie, [w:] Red. Cecylia Sadowska-Snarska, Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski, Wydaw. WSE, Białystok,, s. 89-106.
 • Kowalski M., 2002, The phenomenon of the Polish part of Spisz and Orava, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 113-119.
 • Kowalski M., 2002, Electoral behaviour in Poland as the effect of the "clash of civilization", Geogr. Casop., 54, nr 3, s. 219-237.
 • Kowalski M., 2002, Województwo małopolskie na mapie wyborczej Polski, [w:] Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków,, s. 361-366.
 • Kowalski M., 2002, Geografia hipotetycznego poparcia dla Unii Europejskiej w Polsce, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów,, s. 235-243.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2002, Voting behaviour in region of Słupsk, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów,, s. 287-303.
 • Kowalski M., 2001, Regional differentiation of electoral behaviour in countries of Central and Eastern Europe as the effect of the "civilisation clash", Revista Rom. Geogr. Polit., 3, nr 1, s. 77-90.
 • Kowalski M., 2001, Hipotetyczna geografia poparcia dla Unii Europejskiej w Polsce, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów,, s. 117-120.
 • Kowalski M., 2001, Poles in Land of Grodno, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2, Papers and Monographs of the Department of Economy, 22, [b.w.], Rzeszów,, s. 37-50.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2001, Geografia wyborcza byłego województwa słupskiego, Słup. Prace Mat.-Przyr. Geografia, 13c, s. 153-189.
 • Kowalski M., 2000, Spatial differentiation of electoral behaviour in Poland and Lithuania, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern borders of European integration processes, Papers and Monographs of the Department of Economy, 19, Filia UMCS, Rzeszów,, s. 717-733.
 • Kowalski M., 1999 (dr.2000), Cywilizacyjno-kulturowe uwarunkowania stosunków polsko-białoruskich, [w:] Red. Dzmitryj Karau, Aleg Latysonak, Belarusy i Paljaki: dyjalog narodau i kultur X-XX st. Materyjaly mizdonarodnaga kruglaga stala (Grodna, 28-30 verasnja 1999 g.), Nas Radavod, 8, [b.w.], Grodna,, s. 383-395.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2000, Kulturowo-cywilizacyjne uwarunkowania zachowań wyborczych: przykład byłego województwa słupskiego, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław,, s. 268-274.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2000, Analiza współzależności zachowań wyborczych w byłym województwie słupskim w wyborach parlamentarnych 1997, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław,, s. 263-267.
 • Kowalski M., 1999, Kulturowe uwarunkowania stosunków polsko-litewsko-białoruskich, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 18, [b.w.], Rzeszów,, s. 71-80.
 • Kowalski M., 1999, Electoral geography in Poland, [w:] Ed. Annamaria Duro, Spatial research in support of the European integration. Proceedings of the 11th Polish-Hungarian Geographical Seminar (Matrahaza, Hungary, 17-22 September, 1998), Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs,, s. 87-95.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kowalski M., 1998, Wybory parlamentarne w Berlinie - ślady podziałów sprzed 1990 r, [w:] Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak, Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji, Europa XXI, 2, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 71-81.
 • Kowalski M., 1998, Problematyka etniczna wschodniego pogranicza Polski, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej. Próba syntezy, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 15, [b.w.], Rzeszów,, s. 285-294.
 • Kowalski M., 1998, Wyznanie a preferencje wyborcze mieszkańców Białostocczyzny (1990-1997), Przegl. Geogr., 70, z.3/4, s. 269-282.
 • Kowalski M., 1997, Białoruś u progu rewolucji narodowej: rozważania na temat dwóch publikacji propagujących ideę białoruską, Przegląd Wschodni, 4, 3, s. 651-656.
 • Kowalski M., 1997, Ethnic characteristics of the north-eastern borderland of Lithuania, [w:] Ed. Maciej Jakubowski, The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation, Geopolitical Studies, 2, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 115-131.
 • Kowalski M., 1997, Mazowsze na tle ogólnopolskim w świetle wyników wyborów z lat 1993 i 1995, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia,, s. 189-194.
 • Kowalski M., 1997, Problem miasta Wisaginia (Visaginias) na Litwie jako przykład skutków migracji transgranicznych, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Społeczne koszty migracji transgranicznych, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 12, [b.w.], Rzeszów,, s. 387-400.
 • Kowalski M., 1995, Przemiany narodowościowe na Białorusi. P. Eberhardt. Warszawa, 1993, Czas. Geogr., 66, z.3/4, s. 407-410.
 • Kowalski M., , Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza,

Prace pod redakcją naukową

 • Kowalski M., 2003, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa,190 s.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., Głowacki J., Jakubowski M., Kowalski M., Jaworska B., 1999, Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy, Europa XXI, 3, PAN IGiPZ, Warszawa,57 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Kowalski M., 2018, Dynastie książęce Rusi Koronnej, [w:] Red. Jan Malicki, Aleksandra Zwiagina, Wielki projekt. 360 rocznica Unii Hadziackiej 1658-2018. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 360 rocznicy Unii Hadziackiej, 16 września 2018 roku, Hadziacz, Ukraina. Abstrakty, Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa,, s. 32-33.
 • Kowalski M., 2017, Dwuetniczność międzywojennej Warszawy w świetle wyników wyborów do Rady m.st. Warszawy i Sejmu, Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Łódź, 22-23 czerwca 2017 roku, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,, s. 24.
 • Kowalski M., Malicki J., 2009, Ukrainian Survey: A report (December 2004–September 2006–April 2007), Democracy versus Authoritarianism, Warsaw East European Conference 2007, Biblioteca Europae Orientalis, 28, (Parva, 2) [b.w.], Warszawa,, s. 47-48.
 • Kowalski M., 2008, Ziemia, klasa 8. R. Salna, G. Sapoznikovas, Vilnius 2007, Protokół posiedzenia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do badania problemłów nauczania historii i geografii, Wilno, 19-22 maja 2008 r, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa,4 s.
 • Kowalski M., 2003, Wstęp, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa,, s. 7-8.
 • Kowalski M., 2003, Wstęp, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, OA PTG, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 7-8.
 • Kowalski M., 2000, Zróżnicowanie polityczne województwa białostockiego, jako rezultat zetknięcia dwóch kręgów cywilizacyjnych, [w:] Red. Z. Ejsmont, Problemy rozwoju regionalnego: materiały z seminarium naukowego-Grodno, 27 maja 1998 roku, Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok,, s. 51.
 • Kowalski M., , Recenzja, Protokół posiedznia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do badania problemów nauczania historii i geografii, Toruń, 17-20 maja 2007,

Prace dokumentacyjne

 • Kowalski M., 2011, Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza – projekt badawczy, RegioPortal – rozwój lokalny i regionalny – portal samorządowy, online
 • Kowalski M., 2005, Badania ukraińskie Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Kulturalny, 542,
 • Kowalski M., 1997, Report on the 1st Polish-Lithuanian Seminar on Research on Polish-Lithuanian Transborder Cooperation, Wigry - Mariampole - Alytus, June 2-9, 1996, [w:] Ed. Maciej Jakubowski, The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation, Geopolitical Studies, 2, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 7-12.
 • Kowalski M., 1996, [Pierwsze] I seminarium polsko-litewskie poświęcone badaniom naukowym nad polsko-litewską współpracą przygraniczną. Wigry-Mariampol-Olita, 2-9 VI 1996 r, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 558-560.

Mapy, atlasy

 • Solarz M. (red.), Zych M., Talacha J., Wojtaszczyk M., Orleański M., Skorupska M., Szczęsna K., Wereszczyński M., Górny K., Awramiuk-Godun A., Iwańczak B., Wójcik K., Dudek A., Kamińska A., Górna A., Kowalski M., Deręgowska A., Solarz A., 2018, Geograficzno-polityczny altas Polski. Polska w świecie współczesnym, Trzecia Strona, Warszawa,245 s.
 • Kowalski M., 2006, Population in powiats (counties), declaring other then Polish nationality or ethnicity, 2002 [mapa], [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw,, s. 153.
 • Kowalski M., 2002, Zróżnicownie etniczne i językowe Polski, Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy, Reader's Digest Przegląd, Warszawa,1 mapa.
 • Kowalski M., 2002, Wybory prezydenckie 2000, wybory parlamentarne 2001, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 75.6 (13 map; 2 wykresy).

Prace popularno-naukowe

 • Kowalski M., 2017, Ariowie, Słowianie, Polacy. Pradawne dziedzictwo Międzymorza, Biblioteka Wolności, 3S MEDIA Sp. z o.o., Warszawa,286 s.
 • Kowalski M., Pansegrouw C., 2013, Insiggewende brief uit Pole, Doending vir Afrikaans. Nuusbrief van die Vriende van Afrikaans, 17, 1, s. 3-4.
 • Kowalski M., 2008, Problemy demograficzne, [w:] Red. Wojciech Baturo, Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 112-137.
 • Kowalski M., 2008, Katastrofy antropogeniczne, [w:] Red. Wojciech Baturo, Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 84-97.
 • Kowalski M., 2004, Białorusini w Polsce według spisu 2002, Czasopis, nr 6, s. 43-44.
 • Kowalski M., 2004, [19 haseł autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.20, 22-24, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kowalski M., 2003, [10 haseł autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kowalski M., 2003, Zróżnicowanie i struktura dzisiejszej ludności Ziemi, [w:] Red. Wojciech Baturo, Biologia. Spojrzenie na człowieka, Encyklopedia PWN, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 71-79.
 • Kowalski M., 2002, Ludność świata, Geografia. Spojrzenie na Ziemię i środowisko. Encyklopedia PWN, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 111-120.
 • Kowalski M., 2001, Ludność świata, Encyklopedia Multimedialna PWN. Cz.7. Człowiek, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kowalski M., 1997, Polska monarchia w XIX i XX wieku, Mały herbarz Adama Kromera i przyjaciół, online
 • Kowalski M., 1997, Mediokracja, Najwyższy Czas, nr 40IX.
 • Kowalski M., 1997, Z geografii wyborczej Wileńszczyzny, Najwyższy Czas, nr 16XVIII.
 • Kowalski M., 1997, Geografia wyborcza Polski lat 90, Najwyższy Czas, nr 27I.
 • Kowalski M., 1997, Polskość Galicji, Najwyższy Czas, nr 34XII-XIII.