SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Piotr Korcelli
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 302
Telefon +48 226978900
E-mail

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

 • Korcelli Piotr, Kozubek Elżbieta, Werner Piotr: Zmiany użytkowania ziemi a interakcje przestrzenne na obszarach metropolitalnych Polski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 113 s. (Prace Geograficzne; 254)
 • Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Siłka Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz: Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2013 - 215 s.
 • Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław, Rosik Piotr, Czapiewski Konrad, Korcelli Piotr, Świątek Dariusz, Degórska Bożena, Siłka Piotr, Wiśniewski Rafał, Stępniak Marcin, Mazur Marcin: Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012 - 56 s. (Trendy Rozwojowe Mazowsza; 4)
 • Korcelli Piotr, Grochowski Mirosław, Kozubek Elżbieta, Korcelli-Olejniczak Ewa, Werner Piotr: Development of urban-rural regions: from European to local perspective. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 158 s. (Monografie IGiPZ PAN; 14)
 • Korcelli Piotr, Degórski Marek, Drzazga Dominik, Komornicki Tomasz, Markowski Tadeusz, Szlachta Jacek, Węcławowicz Grzegorz, Zaleski Janusz, Zaucha Jacek: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - 169 s. (Studia; 128)
 • Vandermotten C., Peeters D., Korcelli Piotr, Halbert L., Korcelli-Olejniczak Ewa: ESPON projekt 1.4.3. Study on Urban functions, final report. Luxemburg: The ESPON Monitoring Committee, 2007 - 250 s.
 • Węcławowicz Grzegorz, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław: Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 212 s. (Monografie; 6)
 • Gawryszewski Andrzej, Korcelli Piotr, Nowosielska Ewa: Funkcje metropolitalne Warszawy. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 144 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania; 53)
 • Korcelli Piotr: Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1998 - 201 s. (Biuletyn; 184)
 • Korcelli Piotr: Regional patterns in Poland's transformation: the first five years. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 61 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 34)

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Korcelli Piotr: On European metropolisation scenarios and the future course of metropolitan development in Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 107-121.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Metropolitan transition in East-Central Europe. - Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 2015, 157 - s. 29-49.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Od metropolii do megamiasta. [w]: Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju. Red. nauk. Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 PLUS" przy Prezydium PAN, 2015 - s. 72-82.
 • Werner Piotr, Korcelli Piotr, Kozubek Elżbieta: Land use changes and externalities in Poland's metropolitan areas. Application of neighborhood coefficients. [w]: Computational Science and Its Applications - ICCSA 2014. 14th International Conference, Guimaraes, Portugal, June 30 - July 3, 2014. Proceedings, Part IV. Eds. Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Ana Maria A.C. Rocha, Carmelo Torre, Jorge Gustavo Rocha, Maria Irene Falcao, David Taniar, Bernady O. Apduhan, Osvaldo Gervasi. Cham etc.: Springer, 2014 - s. 215-226.
 • Werner Piotr, Korcelli Piotr, Kozubek Elżbieta: Population potentials as a modulator of land use changes in Poland's metropolitan areas. - Quaestiones Geographicae 2014, 33, 2 - s. 37-50.
 • Grochowski Mirosław, Korcelli Piotr, Kozubek Elżbieta, Sławiński Tomasz, Werner Piotr: Warsaw: spatial growth with limited control. [w]: Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change in Europe. Eds. Kjell Nilsson, Stephan Pauleit, Simon Bell, Carmen Aalbers, Thomas Sick Nielsen. Berlin; Heidelberg: Springer, 2013 - s. 131-167.
 • Korcelli Piotr: Rola geografii w badaniu i konstruowaniu planów przestrzennego zagospodarowania kraju. [w]: Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. Red. Andrzej Kostrzewski, Wiesław Maik, Robert Brudnicki. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2011 - s. 69-78.
 • Korcelli Piotr: Obszary metropolitalne a funkcjonalne obszary miejskie. [w]: Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. Red. nauk. Sylwia Kaczmarek. Łodź: Wydaw. UŁ, 2011 - s. 43-50.
 • Korcelli Piotr: Inter-metropolitan linkages: selected concepts and policy applications. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 11-20 (Studia Regionalia; 29)
 • Korcelli Piotr, Kozubek Elżbieta: Economy and employment. [w]: Peri-urbanisation in Europe. Towards European policies to sustain urban-rural futures. Eds. Annette Piorr, Joe Ravetz, Ivan Tosics. Copenhagen: Academic Books Life Sciences, 2011 - s. 44-49.
 • Korcelli Piotr, Kozubek Elżbieta: Regiony miejsko-wiejskie w krajach europejskich - ujęcia typologiczne. [w]: Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Praca zbiorowa. Red. Stanisław Ciok, Piotr Migoń. Wrocław: UWr IGiRR, 2010 - s. 109-115.
 • Korcelli Piotr: Poland's settlement system - trends and factors underpinning change. [w]: The Polish spatial development concept versus European visions of spatial development perspectives. Ed. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 26-40 (Studia Regionalia; 22)
 • Korcelli Piotr: Obszary miejskie jako węzły w rozwoju policentrycznym - recenzja raportu 1.1.1 ESPON. [w]: Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje. Red. nauk. Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka. Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar, 2009 - s. 17-29.
 • Korcelli Piotr: Koncepcja nie tylko polityki. [w]: W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 46-51.
 • Korcelli Piotr: System osadniczy Polski - tendencje i uwarunkowania przemian. [w]: Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2008 - s. 30-42 (Studia; 122)
 • Korcelli Piotr: Przemiany regionów miejsko-wiejskich w Europie. [w]: Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Praca zbiorowa. Red. Jerzy J. Parysek, Tadeusz Stryjakiewicz. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2008 - s. 91-103.
 • Korcelli Piotr: Scenarios on the territorial future of Europe: a commentary and further implications. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 39-46 (Europa XXI; 18)
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozubek Elżbieta: Typologies of European urban - rural regions: a review and assessment. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 25-42.
 • Korcelli Piotr: Podstawowe węzły układu osadniczego Polski na tle europejskiego systemu osadniczego (aglomeracje - metropolie). [w]: Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 87-113 (Biuletyn; 233)
 • Korcelli Piotr, Domański Ryszard, Liszewski Stanisław, Markowski Tadeusz, Degórski Marek: Wykorzystanie badań nad środowiskiem geograficznym w gospodarce przestrzennej. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 165-171.
 • Korcelli Piotr: Urbanization and the urban system. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 163-173.
 • Korcelli Piotr: Replacement migration and the dilemmas of migration policy. - Reg. Local Studies 2006, Spec. iss. - s. 99-111.
 • Korcelli Piotr: Pojęcie policentryczności a współczesne przemiany systemu miast. [w]: Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych. Red. Teresa Czyż, Henryk Rogacki. Warszawa: KPZK PAN, 2005 - s. 146-155 (Biuletyn; 219)
 • Korcelli Piotr: The) urban system of Poland. - Built Environ. 2005, 31, nr 2 - 133-142 : mapy.
 • Korcelli Piotr: Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych. [w]: Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych. Red. Stanisław Liszewski, Wiesław Maik. Bydgoszcz: Wydaw. Wyższej Szkoły Gospodarki, 2005 - s. 41-45 (Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarczej w Bydgoszczy; 1)
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw: an evaluation of population trends and forecasts. [w]: Regional scientists' tribute to Professor Ryszard Domański. Ed. Tadeusz Markowski. Warszawa: Committee for Space Economy and Regional Planning PAS, 2005 - s. 243-257 (Studia Regionalia; 15)
 • Wegener Michael, Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr: Spatial impact of the Trans-European Networks for the new EU member states. [w]: New spatial relations in new Europe. Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 27-43 (Europa XXI; 13)
 • Korcelli Piotr: Koncepcja policentryczności systemów miejskich w ujęciu Europejskiej Perspektwy Rozwoju Przestrzennego. [w]: Przestrzeń Europy, przestrzeń Unii Europejskiej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 37-43 (Europa XXI; 11)
 • Korcelli Piotr: Migracje kompensacyjne a dylematy polityki migracyjnej. - Studia Reg. Lok. 2004, nr 3 - s. 61-73.
 • Korcelli Piotr: Krajowe systemy miast w regionie Morza Bałtyckiego. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 7-22.
 • Korcelli Piotr: Forecasting urban development: two tales. [w]: Society and environment. Towns and settlement in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9-16 (Europa XXI; 10)
 • Korcelli Piotr: Migracje kompensacyjne a kształtowanie postaw polskiej polityki imigracyjnej. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 143-151 (Europa XXI; 9)
 • Korcelli Piotr: European urban system and its West-East dimension. [w]: European space in the face of enlargement. The West to East European Trajectory Project. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 45-49 (Europa XXI; 8)
 • Korcelli Piotr: Studia nad transformacją i rozwojem Warszawy w latach dziewięćdziesiątych. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 11-19 (Prace Geograficzne; 184)
 • Korcelli Piotr, Groth Niels Boje, Nowosielska Ewa: National urban systems in the Baltic Sea Region: trends and challenges. - Geographia Polonica 2002, 75, 2 - s. 117-143.
 • Korcelli Piotr: Inter-metropolitan competition in East-Central Europe and the evolving position of Warsaw. [w]: Policies of regional competition. Eds. Peter Friedrich, Sakari Jutila. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2000/2001 - s. 165-178 (Schriften zur oeffentlichen Verwaltung und oeffentlichen Wirtschaft; 161)
 • Korcelli Piotr, Nielsen Bue, Hanell Tomas: Urban systems in the Baltic Sea Region. [w]: Cities and networking: The Baltic Sea Region. A report on the Interreg IIC project Urban Systems and Urban Networking in the Baltic Sea Region carried out by a team of project executives from the Baltic Sea Region. Ed. Niels Boje Groth. Horsholm: Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, 2001 - s. 69-105 (Reports; 8-2001)
 • Korcelli Piotr: Migration from Poland. Recent trends and their evaluation. [w]: Erweiterung der Eropaeischen Union und Migration - moegliche Auswirkungen auf den oesterreichischen Arbeitsmarkt. Wien: Institut fuer Donauraum und Mitteleuropa, 2000 - s. 63-77 (Der Donauraum; 1/2/2000)
 • Korcelli Piotr: Migration from Poland and the future EU enlargement. [w]: Polish Geography. Problems, researches, applications. Ed. Zbyszko Chojnicki, Jerzy J. Parysek. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2000 - s. 5-18.
 • Korcelli Piotr: Europejski system miast. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 355-372.
 • Korcelli Piotr: The Polish urban system: stability and change. Experience of the 1990s. [w]: Regions and cities in the global world. Essays in honour of Gyoergy Enyedi. Ed. Gyula Horvath. Pecs: Centre for Regional Studies, 2000 - s. 159-175.
 • Korcelli Piotr, Krukowski Janusz: Critical remarks on the Polish system of spatial planning. [w]: Property development and land-use planning around the Baltic Sea. Ed. Kai Boehme, Burkhard Lange, Malin Hansen. Stockholm: Nordregio, 2000 - s. 73-77 (Nordregio Working Paper; 2000:5)
 • Korcelli Piotr, Nowosielska Ewa: The urban system of Poland. [w]: National urban systems in the Baltic Sea region. First drafts of national reports. Presented at the 5th seminar of the Interreg IIC Project "Urban Systems and Urban Networking in the Baltic Sea Region", 3-4 April 2000, Vilnius. Project coordinator Niels Boje Groth. Gdańsk: VASAB 2010 Secretariat, 2000 - s. 225-267 (Vision and Strategies around the Baltic Sea 2010)
 • Korcelli Piotr: Warsaw: the eastern end of the trajectory. [w]: The changing map of Europe. The trajectory Berlin-Poznań-Warsaw. A tribute to Antoni Kukliński. Ed. Ryszard Domański. Warsaw: Oficyna Wydaw. Rewasz, 1999 - s. 141-149.
 • Korcelli Piotr: Die Staedte Polens im Wandel - ihre demographischen und oekonomischen Determinanten. [w]: Staedtesysteme und Regionalentwicklungen in Mittel- und Osteuropa. Russland, Ukraine, Polen. Hrsg. Isolde Brade, Frank-Dieter Grimm. Leipzig: Institut fuer Laenderkunde, 1998 - s. 148-166 (Beitraege zur Regionalen Geographie; 46)
 • Korcelli Piotr: Migracje z Polski i do Polski w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej. [w]: Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Red. Piotr Korcelli. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1998 - s. 5-8 (Biuletyn; 184)
 • Korcelli Piotr: The urban system of Poland in an era of increasing inter urban competition. - Geographia Polonica 1997, 69 - s. 45-54.
 • Korcelli Piotr: Sterowanie przekształceniami strukturalnymi aglomeracji miejskich. [w]: Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 1997 - s. 77-89.
 • Korcelli Piotr: Regionale Muster der Transition: Polen. [w]: Die Rueckkehr der Regionen. Beitraege zur regionalen Transformation Ostmitteleuropas. Hg. Heinz Fassmann. Wien: Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1997 - s. 187-243 (Beitraege zur Stadt-und Regionalforschung; 15)
 • Korcelli Piotr: Perspektiven fuer Staedte und Staedtesysteme im oestlichen Mitteleuropa: Strukturen und Funktionen im Wandel. [w]: Regionale Transformationprozesse in Europa. Festveranstaltung und Tagung anlaesslich der 100-Jahr-Feier des Instituts fuer Laenderkunde und Jahrestagung der Deutschen Akademie fuer Landeskunde. Hrsg. Alois Mayr. Leipzig: Institut fuer Laenderkunde, 1997 - s. 48-56 (Beitraege zur Regionalen Geographie; 44)
 • Korcelli Piotr: Warszawa i aglomeracja warszawska: tendencje, perspektywy, zagrożenia rozwoju. [w]: Aglomeracje miejskie w procesie transformacji. Cz. 3. Red. Piotr Korcelli. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - s. 5-18 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 43)
 • Korcelli Piotr: The urban system of Poland in an era of increasing inter urban competition. [w]: Urban development and urban life in international perspective. Ed. Wim Ostendorf, Piotr Korcelli, Robert Sinclair. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - s. 45-54 (Geographia Polonica; 69)
 • Korcelli Piotr: Alternatywne projekcje zmian demograficznych i migracji w aglomeracjach miejskich. [w]: Aglomeracje miejskie w procesie transformacji. Cz. 5. Red. Piotr Korcelli. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - s. 5-21 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 45)
 • Korcelli Piotr: Perspectives on the development of population in the Baltic Region. [w]: Raumordnung und Raumforschung im Ostseeraum. Ergebnisse einer Arbeitsgruppe der Deutsch-Polnischen Arbeitgemeinschaft der ARL. Hannover: ARL, 1997 - s. 1-10 (Arbeitsmaterial)
 • Korcelli Piotr: Issues in urban geography. [w]: Contemporary problems of Polish geography. Ed. Zbyszko Chojnicki. Poznań: Bogucki Scientific Publishers, 1996 - s. 36-46.
 • Korcelli Piotr: Die polnische Auswanderung seit 1945. [w]: Migration in Europa. Historische Entwicklung, aktuelle Trends und politische Reaktionen. Hg. Heinz Fassmann, Rainer Muenz. Frankfurt: Campus Verlag, 1996 - s. 245-262.
 • Korcelli Piotr: Perspectives on the development of population in the Baltic Region. [w]: Europabezogene Raumforschung. Stand und Perspektiven. Hannover: Verlag der ARL, 1996 - s. 164-171 (Arbeitsmaterial; 224)
 • Korcelli Piotr: Aglomeracje miejskie w procesie transformacji - zarys problematyki. [w]: Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: I. Red. Piotr Korcelli. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - s. 5-12 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 41)
 • Korcelli Piotr: Perspectives on cities and urban systems in East-Central Europe: changing structures, changing functions. [w]: Towards the explanation and modelling of the spatial and regional dimensions of the transformation process. Ed. Ryszard Domański. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1996 - s. 61-70 (Studia Regionalia; 6)
 • Korcelli Piotr: Kierunki przekształceń systemu osadniczego Polski w latach dziewięćdziesiątych. [w]: Gospodarka, przestrzeń, środowisko. Materiały z I Ogólnokrajowej Konferencji zorganizowanej w 30-lecie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. Red. nauk. Urszula Wich. Lublin: Wydaw. UMCS, 1996 - s. 159-164.
 • Korcelli Piotr: Urban restructuring in East-Central Europe: selected questions. [w]: Urban systems and regional change. Ed. Piotr Korcelli. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 7-12 (Geographia Polonica; 66)
 • Korcelli Piotr: Zagrożenia globalne: problemy migracji. [w]: Dyskusje. Warszawa: TPKN, 1995 - s. 48-53 + replika 66-70 (Zeszyty Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk; 17/18)
 • Korcelli Piotr: Warsaw: development programmes and issues. [w]: Citta capitali dell'Europa centrale: politiche e strategie urbane nel nuovo spazio europeo. A cura di Marco Demarie. Torino: [b.w.], 1995 - s. 215-230 (Contributi di Ricerca)
 • Korcelli Piotr: Aglomeracje miejskie w latach 90. Powolny wzrost, umiarkowana polaryzacja. [w]: Strategie rozwoju wielkich miast. Red. Ryszard Domański. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 43-58 (Biuletyn; 169)
 • Korcelli Piotr: Demograficzne uwarunkowania rozwoju Warszawy. [w]: Strategie rozwoju wielkich miast. Red. Ryszard Domański. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 123-134 (Biuletyn; 169)
 • Korcelli Piotr: The Polish urban system and its international linkages. [w]: Urban development and urban life. Ed. Mauri Palomaeki, J.A. Karunaratne. Vaasa: Universitas Vasaensis, 1995 - s. 165-178 (Acta Wasaensia; 45.) (Geography; 6)
 • Korcelli Piotr: Urban restructuring in East-Central Europe: selected questions. - Geographia Polonica 1995, 66 - s. 7-12.
 • Korcelli Piotr: Population development in Germany and Poland. [w]: Materialien zu den raeumlichen Entwicklungen in Europa aus polnischer und deutscher Sicht. Hannover: Verlag der ARL, 1994 - s. 52-84 (Arbeitsmaterial; 201)
 • Korcelli Piotr: Soziale und wirtschaftliche Veraenderungen in den Regionen Polens. [w]: Materialien zu den raeumlichen Entwicklungen in Europa aus polnischer und deutscher Sicht. Hannover: Verlag der ARL, 1994 - s. 42-51 (Arbeitsmaterial; 201)
 • Korcelli Piotr: On interrelations between internal and international migration. - Innovation 1994, 7, nr 2 - s. 151-163.
 • Korcelli Piotr: Emigration from Poland after 1945. [w]: European migration in the late twentieth century. Historical patterns, actual trends and social implications. Eds. Heinz Fassmann and Rainer Muenz. Aldershot: Edward Elgar Publ. Ltd, 1994 - s. 171-185.
 • Korcelli Piotr: Current issues related to imigration and citizenship. The case of Poland. [w]: From aliens to citizens. Redefining the status of immigrants in Europe. Ed. Rainer Bauboeck. Aldershot: Avebury, 1994 - s. 121-132 (Public Policy and Social Welfare; 17)
 • Korcelli Piotr, Dziewoński Kazimierz, Jankowski Jerzy, Malisz Bolesław, Stasiak Andrzej, Suchorzewski Wojciech: Strategia rozwoju Warszawy. - Nauka 1994, nr 2 - s. 151-164.
 • Korcelli Piotr, Potrykowska Alina, Węcławowicz Grzegorz: Warsaw: development problems and strategies. [w]: Managing and marketing of urban development and urban life. Proceedings of the IGU-Commission on "Urban Development and Urban Life". Berlin, August 15th to 20th, 1994. Ed. Gerhard O. Braun. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1994 - s. 101-113 (Abhandlungen - Anthropogeographie; 52)
 • Korcelli Piotr, Węcławowicz Grzegorz: Zagrożenia i bariery rozwoju demograficznego i społecznego OMW. - Przegl. Urb. 1994, 2, nr 2 - s. 4-5.
 • Korcelli Piotr: Migration and demographic change in the region of Warsaw. [w]: The urban population at a microscale. Alina Potrykowska, Piotr Korcelli (ed.). Warszawa: PAN IGiPZ, 1993 - s. 95-101 (Geographia Polonica; 61)
 • Korcelli Piotr: Economic aspects of demographic developments and migration in East-Central Europe: the case of Poland. [w]: Economic developments in cooperation partner countries from a sectoral perspective. Colloqium, 30 June, 1 and 2 July 1993, Brussels. Ed. Reiner Weichhardt. Brussels: 1993 - s. 85-90.
 • Korcelli Piotr: Migration and demographic change in the region of Warsaw. - Geographia Polonica 1993, 61 - s. 95-102.
 • Korcelli Piotr: Regional population projections: A multiple base-point approach. - Geographia Polonica 1992, 59 - s. 21-32.
 • Korcelli Piotr: Migration trends and regional labour market change in Poland. - Geographia Polonica 1988, 54 - s. 5-18.
 • Korcelli Piotr, Potrykowska Alina: Redistribution of the elderly population in Poland: regional and rural-urban dimensions. - Geographia Polonica 1988, 54 - s. 121-138.
 • Korcelli Piotr: Labour mobility, urbanization and development: selected concepts and illustrations. - Geographia Polonica 1986, 52 - s. 171-178.
 • Korcelli Piotr: An approach to the study of urban change. - Geographia Polonica 1985, 51 - s. 127-138.
 • Bourne Larry S., Korcelli Piotr, Warneryd Olof: Emerging spatial configurations of urban systems: A review of comparative experience. - Geographia Polonica 1983, 47 - s. 85-100.
 • Hansen Niles M., Korcelli Piotr: The development of urban agglomerations within the national settlement systems. - Geographia Polonica 1978, 39 - s. 211-222.
 • Korcelli Piotr: On modelling and planning the development of urban agglomerations. - Geographia Polonica 1977, 37 - s. 151-158.
 • Korcelli Piotr: Theory of intra-urban structure: Review and synthesis. A cross-cultural perspective. - Geographia Polonica 1975, 31 - s. 99-132.
 • Korcelli Piotr: Urban growth: some models and generalizations. - Geographia Polonica 1973, 27 - s. 133-142.
 • Korcelli Piotr, Kostrubiec Beniamin: Harmonic analysis of urban spatial growth. - Geographia Polonica 1973, 25 - s. 93-102.
 • Korcelli Piotr: Urban spatial growth: a wave-like approach. - Geographia Polonica 1972, 24 - s. 45-56.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Korcelli Piotr: Postawmy na duże miasta, stworzymy bieguny wzrostu. - Thintank 2010, nr 4 - s. 106-107.
 • Korcelli Piotr, Kozubek Elżbieta: Interrelations between economic and population change and land use patterns in European rural-urban regions. [w]: Managing the urban rural interface. International conference, 19-22 October, 2010, Frederiksberg Campus, University of Copenhagen. Book of abstracts. Frederiksberg: Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, University of Copenhagen, 2010 - s. 45.
 • Piorr Anette, Zasada Ingo, Berges Regine, Loibl Wolfgang, Korcelli Piotr, Tosics Ivan, Lalenis Kostas, Alves Susana: Land use changes and sustainability performance of European region types. [w]: Managing the urban rural interface. International conference, 19-22 October, 2010, Frederiksberg Campus, University of Copenhagen. Book of abstracts. Frederiksberg: Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, University of Copenhagen, 2010 - s. 48.
 • Korcelli Piotr: Zmiany klimatyczne a współczesne migracje ludności. [w]: Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi. Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 152-153 (Studia; 74)
 • Korcelli Piotr: Koncepcja nie tylko polityki. - Urbanista 2008, nr 1 - s. 10-12.
 • Korcelli Piotr: Urban systems: patterns of change versus evaluation criteria. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 26.
 • Wegener Michael, Korcelli Piotr, Komornicki Tomasz: Spatial impacts of European Transport Networks. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 48.
 • Korcelli Piotr: Przedmowa. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 7 (Prace Geograficzne; 188)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Korcelli Piotr: Od dyrekcji Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN. [w]: Księga poświęcona pamięci Profesora Marcina Marii Rościszewskiego. Red. Andrzej Stasiak. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9 (Geopolitical Studies; 10)
 • Korcelli Piotr: [Głos w dyskusji]. [w]: Czy kryzys demograficzny w Polsce? Seminarium, Warszawa 20 czerwca 2000. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2000 - s. 65-66.
 • Korcelli Piotr, Nowosielska Ewa: The urban system of Poland. Horsholm: Danish Forest and Landscape Research Institute, 2000 - Folder.
 • Korcelli Piotr: Wprowadzenie. [w]: Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 1997 - s. 7-11.
 • Korcelli Piotr: Opinia. [w]: Reforma administracji publicznej "Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne". Wybór opinii i ekspertyz. Warszawa: [b.w.], 1997 - s. 86-90.
 • Korcelli Piotr: The urban system of Poland in an international perspective. [w]: 28th International Geographical Congress. The Hague, August 4-10 1996. Abstract book. Land, sea and human effort. Utrecht: Stichting Internationaal Geografisch Congress, 1996 - s. 230.
 • Korcelli Piotr: Urban restructuring in East-Central Europe: selected questions. [w]: Environment and quality of life in Central Europe: problems of transition. Conference proceedings. Praha: Albertina Icome, 1995 - s. E40.
 • Korcelli Piotr: Foreword. [w]: Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy. Proceedings of the Seventh Polish-Italian Geographical Seminar. Warsaw - Wierzba - Toruń - Łódź, 27 IX - 2 X 1993. Ed. Bożena Gałczyńska, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 5 (Conference Papers; 24)
 • Korcelli Piotr: Foreword. [w]: Urban systems and regional change. Ed. Piotr Korcelli. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 5-6 (Geographia Polonica; 66)
 • Korcelli Piotr: Wprowadzenie. [w]: Zagadnienia rozwoju Warszawy. Red. Piotr Korcelli i Alina Potrykowska. Warszawa: PWN, 1993 - s. 5-7 (Biuletyn; 163)
 • Korcelli Piotr, Potrykowska Alina: Foreword. [w]: The urban population at a microscale. Alina Potrykowska, Piotr Korcelli (ed.). Warszawa: PAN IGiPZ, 1993 - s. 5 (Geographia Polonica; 61)

Prace dokumentacyjne

 • Korcelli Piotr: W 100-lecie Urodzin Stanisława Leszczyckiego. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 373-374.
 • Korcelli Piotr: Jubileusz Profesora Piotra Eberhardta. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 297-301.
 • Korcelli Piotr, Kotarba Adam: Professor Leszek Starkel. 50 years of scientfic activity. [w]: Holocene and Late Vistulian paleogeography and paleohydrology. Ed. Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 7-10 (Prace Geograficzne; 189)
 • Korcelli Piotr, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN. [w]: Polska Akademia Nauk 1952-2002. Placówki i Komitety. Red. Leszek Kuźnicki. Warszawa: Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", 2002 - s. 256-260.
 • Korcelli Piotr: Przedmowa. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 7 (Prace Geograficzne; 179)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Korcelli Piotr: Stanisław Marian Leszczycki (1907-1996). - Nauka 1997, nr 3 - s. 256-262.
 • Kostrowicki Jerzy, Korcelli Piotr: Kazimierz Dziewoński, 1910-1994. - Nauka 1996, nr 4 - s. 255-257.
 • Korcelli Piotr: Piotr Korcelli. [w]: Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce (lata 1918-1993). T.3. Badacze. Red. nauk. Stanisław Liszewski. Łódź: [b.w.], 1995 - s. 76-77.
 • Kostrowicki Jerzy, Korcelli Piotr: Kazimierz Dziewoński 1910-1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 411-412.

Mapy, atlasy

 • Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Siłka Piotr: [1 mapa]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 40.
 • Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław: [1 mapa]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Korcelli Piotr, Gałązka Andrzej: Restrukturyzacja gospodarki w latach 1990-1995. Cz. 2. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 111.2 (2 mapy i 2 wykresy).
 • Korcelli Piotr, Zgliński Włodzimierz: Restrukturyzacja gospodarki w latach 1990-1995. Cz. 2. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 111.2 (2 mapy i 1 wykres).
 • Korcelli Piotr, Zgliński Włodzimierz: Restrukturyzacja gospodarki w latach 1990-1995. Cz. 1. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 111.1 (6 map i 6 wykresów).
 • Korcelli Piotr, Gawryszewski Andrzej: Migracje wewnętrzne ludności. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 65.2 (9 map + tekst komentarza na odwrocie).
 • Korcelli Piotr, Gawryszewski Andrzej, Księżak Janusz: Ludność miejska i wiejska. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 63.1 (4 mapy i 4 wykresy).
 • Korcelli Piotr, Iwanicka-Lyra Elżbieta: Małżeństwa, rozwody. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 64.1 (6 map; 2 wykresy + tekst komentarza na odwrocie).

Prace popularno-naukowe

 • Korcelli Piotr: Megamiasta [wersja rozszerzona]. Warszawa: PAN, 2008 - 12 s.
 • Korcelli Piotr: Megamiasta - problemy i perspektywy rozwoju. Opracowanie przygotowane z okazji Światowego Roku Planety Ziemia. Warszawa: Komitet Planeta Ziemia PAN, 2007.
 • Korcelli Piotr: Kazimierz Dziewoński. [w]: Studia nad przyszłością w Polsce w pracach Komitetu Prognoz "Polska w XXI wieku". Komitet i jego twórcy (w 30-lecie powstania Komitetu) 1869-1999. Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa, 1999 - s. 36-48.