SKŁAD OSOBOWY


dr Piotr Lamparski
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1984-1990 – studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek geografia, specjalizacja - geomorfologia (praca magisterska pt. Morfogeneza sandru pałuckiego)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1991

 • 2002 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Formy i osady czwartorzędowe w świetle badań radarowych)

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia Niżu Polskiego
 • Geofizyczne metody badań w geologii struktur płytkich
 • Badania georadarowe (GPR) klastycznych form i osadów czwartorzędowych
 • Zastosowanie georadaru w badaniach osadów biogenicznych
 • Zastosowanie georadaru w archeologii oraz kryminalistyce

Pełnione funkcje i członkostwo

 • 2011-2014 – członek Rady Naukowej IGiPZ PAN

Inna działalność

Staże naukowe

 • 1993-1994 – stypendium naukowe Królestwa Belgii, staż naukowy na Uniwersytecie w Liège.
 • 1995 – krótkoterminowy staż naukowy na Uniwersytecie w Oulu (Finlandia), uczestnictwo w kursie „Nordic Nature and Environment” zorganizowanego w ramach programu Studiów Skandynawskich (Scandinavian Studies) na stacji naukowej Uniwersytetu w Oulu (Oulanka Biological Station) nad rzeką Oulanką (Karelia).
 • 2000 – krótkoterminowy wyjazd naukowy do Austrii.
 • 2001 – krótkoterminowy staż naukowy w Wielkiej Brytanii na University College London.
 • 2005 – krótkoterminowy staż naukowy w Irlandii, w  Maynooth (National University of Ireland, Environmental Geophysics Unit) oraz w Cork (University College Cork, Department of Geology).

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 • 2002 - I Ogólnopolska Konferencja Zastosowanie radaru do penetracji gruntu (GPR) w badaniach geologicznych, 25.11.2002, Wrocław (pokaz działania aparatury SIR-2000 w terenie; postery pt. Struktura kemów owieczkowskich w świetle badań radarowych (GPR) oraz Możliwości rejestracji radarowej (GPR) zaburzonych warstw osadów klastycznych na przykładzie moreny czołowej w Januszewie).
 • 2004 - Sympozjum naukowe Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych, 21-22.10.2004, Toruń (referat pt. Możliwości rekonstrukcji elementów dawnego środowiska przyrodniczego przy pomocy metody geofizycznego profilowania radarowego (GPR)).
 • 2005 - VII Zjazd Geomorfologów Polskich Współczesna ewolucja rzeźby Polski, 19-22.09.2005, Kraków (referat pt. Osady denne jezior i rzek w świetle badań georadarowych (GPR)).
 • 2006 - Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Idee i praktyczny uniwersalizm w geografii, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Toruń, 13-17.09.2006, Toruń (referat pt. Wybrane problemy hydrograficzne i geomorfologiczne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem zbiornika Soczewka).
 • 2006 - Konferencja Konserwatorstwa Archeologicznego, 29.03-1.04.2006, Zakopane (referat zamawiany pt. Metoda georadarowa w archeologii – najnowsze doświadczenia).
 • 2006 - The INQUA Peribaltic Group Field Symposium in Finland, Late Pleistocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavian ice sheet, 11-15.09.2006, Oulu, Finlandia (poster pt. Internal structure of Zbójno drumlins (Central Poland) in the light of georadar (GPR) and geologic data – wspólnie z W. Wysotą).
 • 2006 - 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie (32 Zjazd Geomorfologów Niemieckich), Vom Archiv Zum Prozess, 04-07.10.2006, Drezno (poster pt. The ground penetrating radar (GPR) and geologic investigations on the internal structure of Zbójno drumlins (Central Poland) – wspólnie z W. Wysotą).
 • 2007 - III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu Paleośrodowiska i zmiany roślinności terenów pogórskich i polskich gór (poster pt. Wstępna analiza rozwoju wybranych zagłębień  bezodpływowych w zależności od litologii podłoża w Borach Tucholskich – wspólnie z M.T. Karasiewiczem).
 • 2007 - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007, Malenovice, Czechy (referat pt. Permafrost occurrence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of georadar investigations – wspólnie z S. Kędzią).
 • 2008 - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, Šlapanice, Czechy (referat pt. Internal structure of some kame hills in the light of ground penetrating radar (GPR) data; poster pt. Ground penetrating radar (GPR) on recognition of thickness of biogenic sediments – case study).
 • 2009 - Warsztaty glacjologiczne Lodowe problemy rzek – metody badawcze, zapobieganie ujemnym skutkom, 1-3.02.2009, Dobiegniewo (referat zamawiany pt. Wybrane problemy zastosowania georadaru SIR w badaniach hydrologicznych).
 • 2009 - Konferencja Geomorfologów Polskich Metody badań w geomorfologii, 28-30.09.2009, Kielce (referat pt. Badania georadarowe nieskonsolidowanych osadów klastycznych).
 • 2009 - 10th International Scientific Conference State of Geomorphological Research in 2009, 15-17.04.2009, Kašperské Hory, Czechy (referat pt. Ground penetrating radar (GPR) on recognition of the shape of the former channel of Wda river (northern Poland) filled up with biogenic sediments).
 • 2010 - XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w NE części Pojezierza Mazurskiego, Jeziorowskie, 6–10.09.2010.
 • 2011 - V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011 (referat pt.  Stanowisko 6. Radzyń Chełmiński. Ruiny zamku krzyżackiego).
 • 2011 - XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011 (referaty pt. Budowa geologiczna pagórka kemowego w Piątkowie w świetle badań georadarowychWstępne wyniki badań georadarowych pagórka kemowego w Zapluskowęsach oraz objaśnienia stanowisk nr 4 i 11 podczas sesji terenowej).
 • 2013 - Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania. International Field Symposium, INQUA Peribaltic Group, June 25–30, 2013, Vilnius – Trakai, Lithuania. (referat pt. Ground penetrating radar survey of some kame hills, case study).
 • 2013 - 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age., Stara Kiszewa 23-26.04.2013 (referat pt. Kettle-holes deposits in the light of geological and GPR study).

Popularyzacja nauki

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki:

 • 2002 - Narzędzia współczesnej geografii - czyli jak georadar pomaga odkrywać tajemnice ziemi
 • 2003 - Wykopaliska archeologiczne bez łopaty - czy to możliwe?
 • 2004 - Radar odkrywa zagadki historii, czyli jak zobaczyć przez ściany i podłogi co kryją podziemia starych fortów
 • 2011 - Start misji balonu stratosferycznego Hevelius

Inne zainteresowania

Astronomia, archeologia, historia Zakonu Krzyżackiego, muzyka (rock, blues), fotografia, film.


Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr, Goslar Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata, Sarnowski Łukasz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 145-174 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian, Lamparski Piotr, Babicheva Viktoria: Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, 2015 - s. 153-158.
 • Brykała Dariusz, Podgórski Zbigniew, Sarnowski Łukasz, Lamparski Piotr, Kordowski Jarosław: Wykorzystanie energii wiatru i wody w okresie ostatnich 200 lat na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 29 - s. 9-22.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Piotrowski Jan, Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Climatic and morphological controls on diachronous postglacial lake and river valley evolution in the area of Last Glaciation, northern Poland. - Quaternary Science Reviews 2015, 109 - s. 13-27.
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Noryśkiewicz Agnieszka M., Obremska Milena, Ott Florian, Wulff Sabine, Zawiska Izabela: Charakterystyka środowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia. - Landform Analysis 2014, 25 - s. 55-75.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brademan Brian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Degórski Marek, Froehlich Wojciech, Gierszewski Piotr, Hirsch Florian, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Krzymińska Jarmila, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Nicolay Alexander, Noryśkiewicz Agnieszka, Noryśkiewicz Bożena, Obremska Milena, Ott Florian, Raab Alexandra, Raab Thomas, Schneider Anna, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Wulf Sabine, Zawiska Izabela: Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 53-66 (Scientific Technical Report; 04)
 • Lamparski Piotr: Ground penetrating radar survey of some kame hills, case study. [w]: Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania. Abstracts of International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius – Trakai, Lithuania. Compiled by Aldona Damušytė, Alma Grigienė. Vilnius: Lithuanian Geological Survey, 2013 - s. 60-62.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr, Filbrandt-Czaja Anna, Lamparski Piotr, Noryśkiewicz Bożena, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Stanowisko 11 - Szlaga. Ewolucja systemów rzeczno-jeziornych na obszarze młodoglacjalnym w świetle badań środkowego odcinka doliny Wdy. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 177-186.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Lamparski Piotr: Stanowisko 4 - Wieck. Rozwój późnoglacjalnej delty na kontakcie doliny Wdy i rynny subglacjalnej. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 141-144.
 • Lamparski Piotr: Wstępne wyniki badań georadarowych pagórka kemowego w Zapluskowęsach. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 63-65.
 • Lamparski Piotr: Stanowisko 6. Radzyń Chełmiński. Ruiny zamku krzyżackiego. [w]: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i w czasach historycznych. V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 125-126.
 • Lamparski Piotr: Budowa geologiczna pagórka kemowego w Piątkowie w świetle badań georadarowych. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 60-62.
 • Lamparski Piotr: Wyniki profilowań radarowych osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej w Boguszewie gm. Gruta, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 1). [w]: Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały. T.1. Red. nauk. Jacek Gackowski. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2009 - s. 271-286.
 • Lamparski Piotr, Kędzia Stanisław: Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of ground penetrating radar investigations. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2007, 7, nr 1 - s. 82-88.
 • Brykała Dariusz, Lamparski Piotr, Kordowski Jarosław: Wybrane problemy hydrograficzne i geomorfologiczne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem Zbiornika Soczewka. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 30-34 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Lamparski Piotr: Osady denne jezior i rzek w świetle badań georadarowych (GPR). [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 253-258.
 • Lamparski Piotr: Poszukiwawcze badania radarowe w miejscu przypuszczalnej lokalizacji średniowiecznego kościoła Najświętszej Marii Panny w Lidzbarku. [w]: Archeologia i historia o początkach Lidzbarka Welskiego. Red. K. Grążawski. Brodnica: Wydaw. Muzeum w Brodnicy, 2001 - s. 80-94.
 • Lamparski Piotr: Rezultaty badań radarowych przeprowadzonych w okolicach wsi Bągart w dniach 25-26.07.1995 roku. [w]: Adalbertus - wyniki programu badań interdyscyplinarnych. Warszawa: PAN Instytut Archeologii i Etnologii, 1998 - s. 95-98.
 • Lamparski Piotr: Porównanie metod sondowania akustycznego (echosonda) i profilowania radarowego (gpr) w określaniu batymetrii zbiorników wodnych. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 89-92.
 • Lamparski Piotr: Możliwości zastosowania profilowania radarowego w badaniach archeologicznych. [w]: Archeologia podwodna Niżu Polskiego. Red. A. Kola. Toruń: UMK, 1995 - s. 103-114.
 • Lamparski Piotr: Metoda profilowania radarowego w badaniach hydrologicznych. [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 117-120.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Brykała Dariusz, Dziembowski Michał, Masloch Katarzyna, Siudek Wojciech, Tomczak Sandra, Lamparski Piotr, Majerska Marta, Kujawa Przemysław, Baniewska Anna, Skorupka Barbara, Borkowski Sławomir: Using historical encyclopedic works in geospatial reconstruction of hydraulic structures in the rivers of Central and Eastern Europe. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 41-42 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Brykała Dariusz, Dziembowski Michał, Masloch Katarzyna, Siudek Wojciech, Tomczak Sandra, Lamparski Piotr, Majerska Marta, Kujawa Przemysław, Baniewska Anna, Skorupka Barbara, Borkowski Sławomir: Rola XIX-wiecznych prac encyklopedycznych jako źródła do badań nad rekonstrukcją zagospodarowania hydrotechnicznego rzek w Polsce. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 23.
 • Dziembowski Michał, Brykała Dariusz, Masloch Katarzyna, Siudek Wojciech, Tomczak Sandra, Lamparski Piotr, Majerska Marta, Kujawa Przemysław, Baniewska Anna, Skorupka Barbara, Borkowski Sławomir: Geoprzestrzenna rekonstrukcja zagospodarowania hydrotechnicznego rzek Europy Środkowej i Wschodniej w oparciu o dane zawarte w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich". [w]: Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Łódź, 22-23 czerwca 2017 roku. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 - s. 20.
 • Kordowski Jarosław, Lamparski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata: Przedmowa. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 7-8.
 • Lamparski Piotr: Ground penetrating radar soundings of an abandoned Wda river valley. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015. Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 85-86 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Development of fluvio-lacustrine systems within the Weichselian moraine belt as reconstructed on the middle section of the River Wda (N Poland). [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 23 (Scientific Technical Report; 02)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Piotrowski Jan A., Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Climatic and morphological controls on post-glacial lake and river valley evolution in the Weichselian belt – an example from the Wda valley, Northern Poland. [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Lamparski Piotr: Ground penetrating radar study of a thickness of biogenic sediments in the vicinity of the Czechowskie Lake. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Lamparski Piotr: Searching for remains of a observation platform (pavimentum) of Nicolas Copernicus’s astronomical instruments. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Lamparski Piotr: Thickness of biogenic sediments in the vicinity of the Czechowskie Lake in the light of ground penetrating radar (GPR) study. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 45 (Scientific Technical Report; 02)
 • Karasiewicz Mirosław T., Lamparski Piotr: Kettle-holes deposits in the light of geological and GPR study. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 46 (Scientific Technical Report; 04)
 • Brykała Dariusz, Kordowski Jarosław, Lamparski Piotr, Tyszkowski Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Majewski Michał: Fizycznogeograficzne uwarunkowania funkcjonowania średniowiecznego obiektu wodnego w Nowych Marzach. [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik. Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2009 - s. 29-31 (Środowisko i Kultura; 6)
 • Lamparski Piotr: Badania georadarowe nieskonsolidowanych osadów klastycznych. [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 101-102.
 • Lamparski Piotr: Ground penetrating radar (GPR) on recognition of the shape of the former channel of Wda river (northern Poland) filled up with biogenic sediments. [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 36.
 • Lamparski Piotr: Ground penetrating radar (GPR) on recognition of thickness of biogenic sediments - case study. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 30-31.
 • Lamparski Piotr: Internal structure of some kame hills in the light of ground penetrating radar (GPR) data. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 29-30.
 • Hulisz Piotr, Karasiewicz Tomasz M., Lamparski Piotr, Noryśkiewicz Agnieszka, Stachowicz-Rybka Renata: Wstępna analiza rozwoju wybranych zagłębień bezodpływowych w zależności od litologii podłoża w Borach Tucholskich. [w]: Paleośrodowiska i zmiany roślinności terenów podgórskich i polskich gór. III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Szklarska Poręba (Karkonosze), 19-22 czerwca 2007 r. Red. Hanna Winter. Wrocław: PIG, 2007 - s. 18-19.
 • Lamparski Piotr, Kędzia Stanisław: Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of georadar investigations. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2007. Mezinarodni geomorfologicka konference, Malenovice 2.-4. dubna 2007. Sbornik abstraktu a exkurzni pruvodce. Ed. Jan Hradecky, Tomas Panek. Ostrava: Ostravska univerzita, 2007 - s. 33-34.
 • Lamparski Piotr, Wysota Wojciech: The ground penetrating radar (GPR) and geologic investigations on the internal structure of Zbójno drumlins (Central Poland). [w]: Vom Archiv zum Prozess. 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04.-07. Oktober 2006 in Dresden. Dresden: Technische Universitaet, 2006 - s. 88.
 • Wysota Wojciech, Lamparski Piotr: Internal structure of Zbójno drumlins (Central Poland) in the light of georadar (GPR) and geologic data. [w]: Late Pleistocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavian ice sheet. The INQUA Peribaltic Group Field Symposium in Finland, September 11.-15. 2006. Eds. W.P. Johansson, J.P. Lunkka, P. Sarala. Rovaniemi: Geological Survey of Finland, 2006 - s. 50.
 • Lamparski Piotr: Możliwości rekonstrukcji elementów dawnego środowiska przyrodniczego metodą geofizycznego profilowania radarowego (GPR). [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 87-88 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Lamparski Piotr: Possibility of using Ground Penetrating Radar Method to determine the stratigraphy of the clastic deposits. [w]: Ground Penetrating Radar (GPR) in Sediments: Applications and Interpretation, 20-21.08.2001, London. London: Geological Society of London, 2002 - 1 s.
 • Lamparski Piotr: Struktura osadów moren czołowych w świetle badań metodą georadarową. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 30-32.
 • Lamparski Piotr: Odtworzenie dawnej rzeźby zatorfionej powierzchni terasy nadzalewowej Wisły w okolicach Dęblina. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 95-96.
 • Lamparski Piotr: Metoda profilowania radarowego w badaniu środowiska geograficznego i penetracji obiektów architektonicznych. - MAP-Eksplorator 1997, nr 3 - s. 32-33.
 • Lamparski Piotr: Metoda profilowania radarowego w badaniu środowiska geograficznego. - Kaskada 1996, nr 1/2 - s. 18-19.
 • Lamparski Piotr: Pomiar zwierciadła wód gruntowych w formach wydmowych metodą profilowania radarowego. [w]: Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 132-133.
 • Lamparski Piotr: Methods and problems of till stratigraphy - INQUA-88 proceedings. Red. E. Lagerlund. Lund 1990, Lundqua Report; 32. - Przegl. Geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 467-469.

Prace dokumentacyjne

Mapy, atlasy

 • Lamparski Piotr: Mapa tras wycieczek - sesji terenowych. Skala 1:25000. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - IV strona okładki

Prace popularno-naukowe

 • Antkowiak W., Lamparski Piotr: Zamki i strażnice krzyżackie Ziemi Chełmińskiej. Toruń: Graffiti BC, 1999 - 127 s.