SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Zbigniew Taylor
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 325
Telefon +48 226978823
E-mail

Wykształcenie

 • 1995 - 6-tygodniowy pobyt badawczy w Department of Geography, Queen Mary and Westfield College, London
 • 1982 - 3-tygodniowy pobyt badawczy w Kungl. Tekniska Högskolan, NORDPLAN i Handelshögskolan (Stockholm); Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs Universitet; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografii, Lund Universitet
 • 1978-1979 - 12-miesięczny staż w Department of Geography, London School of Economics and Political Science
 • 1977 - 4-tygodniowy staż w Hochschule für Verkehrswesen "Friedrich List", Dresden
 • 1973-1975 - doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (praca doktorska pt. Dostępność miejskiego systemu transportowego na przykładzie Poznania)
 • 1970-1973 - stacjonarne studia doktoranckie w zakresie gospodarki przestrzennej: Wyższa Szkoła Ekonomiczna (późniejsza Akademia Ekonomiczna) w Poznaniu
 • 1965-1970 - dzienne studia magisterskie: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, specjalizacja - geografia regionalna

Przebieg kariery zawodowej

 • 2007–2009 (II etat) - ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

2009–2010 - profesor zwyczajny WSE
2007-2009 - profesor nadzwyczajny WSE

 • 2004–2006 (II etat) - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Geografii, Bydgoszcz

2004-2006 - profesor nadzwyczajny UKW; kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej IG UKW

 • od 1976 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

2009 - profesor nauk o Ziemi, od 2010 profesor zwyczajny.
2000 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej (rozprawa habilitacyjna pt. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej).

 • 1975 - Akademia Wychowania Fizycznego, Instytut Środowiskowych Podstaw Turystyki i Rekreacji, Poznań

Zainteresowania naukowe

 • Przestrzenna problematyka transportu, zwłaszcza codzienna ruchliwość ludności, rozwój i transformacja systemów transportowych, polska polityka transportowa, transport w turystyce i rekreacji, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie
 • Geografia usług, w tym problematyka dostępności usług
 • Elementy geografii społecznej
 • Teoria i metodologia współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej
 • Gospodarka przestrzenna

Nagrody i wyróżnienia

 • 1982 – Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za monografię pt. Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych (PWN, wspólnie z M. Potrykowskim), hiszpańskie tłumaczenie monografii w 1984 r. (Ariel, Barcelona)
 • 1978/79 – Stypendium British Council (Research Fee), umożliwiające 12-miesięczny staż w Department of Geography, London School of Economics and Political Science

Wybrane publikacje

Monografie

 • Taylor Z., Ciechański A., 2014, Transport Companies in the Servicing of Organised Tourism in Poland, Monografie IGiPZ PAN, 16, Warszawa, 150s.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2013, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie. Monografie IGiPZ PAN, 15, Warszawa, 278s.
 • Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Monografie IGiPZ PAN, 7, Warszawa, 322s.
 • Taylor Z., 2000, Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Polski, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 175, Wrocław, Continuo, 61s.
 • Taylor Z., 1999, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 171, Wrocław, Continuo, 239s.
 • Potrykowski M., Taylor Z., 1984, Geografía del transporte, Barcelona, Editorial Ariel, S.A., 303s., Hiszpania.
 • Potrykowski M., Taylor Z., 1982, Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych, Warszawa, PWN, 266s. [praca wyróżniona nagrodą Sekretarza Naukowego PAN].
 • Taylor Z., 1979, Przestrzenna dostępność miejskiego systemu transportowego na przykładzie Poznania, Studia KPZK PAN, 67, Warszawa, PWN, 93s.

Artykuły, rozdziały w pracach zbiorowych, notatki

Materiały dyskusyjne

 • Taylor Z., 2010, Od redaktora, Przegląd Geograficzny, 82, 2, s.156-158 [zaproszenie do dyskusji]
 • Taylor Z., 2009, On the monograph in Polish human geography, [w:] K.Ward (red.), The future of research monographs: an international set of perspectives, Progress in Human Geography, 33, 1, s.109-111, W. Brytania [lista „filadelfijska”]
 • Taylor Z., 1994, O nowy dział Przeglądu Geograficznego, Przegląd Geograficzny, 66, 1-2, s.195-196
 • Taylor Z., 1988, „Geografia wyobrażeń” – w odpowiedzi B.Domańskiemu i H.Liburze, Przegląd Geograficzny, 60, 3, s.395-397
 • Taylor Z., 1987, Geografia wyobrażeń, geografia percepcji czy geografia behawioralna?, Przegląd Geograficzny, 59, 1-2, s.135-138
 • Taylor Z., 1985, O pluralizm rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej, Studia KPZK PAN, 82, s.85-94
 • Taylor Z., 1983, Odrzucić pozytywizm – i co dalej?, Przegląd Geograficzny, 55, 2, s.415-432
 • Taylor Z., 1982, Kryzys czy stagnacja?, Biuletyn KPZK PAN, 118, s.261-270

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2010-2013 – ekspert w zakresie transportu i logistyki do oceny projektów w ramach działania 4.5 "Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Gospodarki RP
 • od 2009 – członek Komisji Transport i Geografia Międzynarodowej Unii Geograficznej
  2007-2010 – członek Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie
 • 2005-2006 – członek Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • 2004-2005 – członek Rady Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych Akademii Bydgoskiej
  od 2003 – członek Rady Naukowej IGiPZ PAN
 • 1988-1992 – członek rzeczywisty Komisji Geografii Telekomunikacji i Łączności Międzynarodowej Unii Geograficznej
 • 1987-1992 – sekretarz Rady Naukowej IGiPZ PAN
 • 1980-1985– sekretarz Polskiego Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Unii Geograficznej
 • 1981-1983, 1987-1992 – członek Rady Naukowej IGiPZ PAN wybrany jako przedstawiciel pomocniczych pracowników naukowych
 • lata 1980 – współpraca z Grupą Roboczą Geografii Transportu Międzynarodowej Unii Geograficznej

Inna działalność

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

Udział w konferencjach i seminariach naukowych w latach 1983-2010 tl_files/igipz/instytut/pdf_ico.gif

 • Zakończona sukcesem organizacja ("sekretarzowanie") 7 bilateralnych seminariów międzynarodowych w latach 1981-1999 (VII Brytyjsko-polskie, I, II, III i IV Japońsko-polskie, IV i V NRD-Polska)

Ekspertyzy

 • Taylor Z., 2007, Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju komunikacji kolejowej, maszynopis 25s. + ryc. 3. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033
 • Taylor Z., 1991, Charakterystyka przestrzennej organizacji szkolnictwa wyższego i nauki w Wielkiej Brytanii, maszynopis 24s. Ekspertyza wykonana na zlecenie KBN
 • Taylor Z., 1985, Brytyjska geografia społeczno-ekonomiczna lat siedemdziesiątych: skąd jej sukces?, Ekspertyza – wypowiedź delficka wykonana na zlecenie KPZK PAN, ukazała się drukiem w Studiach KPZK PAN, 82, s.67–82

Działalność dydaktyczna

Wykłady na uczelniach

 • 2007-2010 - zajęcia w ramach etatu w ALMAMER Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie (wykłady z transportu w turystyce i rekreacji; seminaria licencjackie i magisterskie)
 • 2004-2006 - zajęcia w ramach etatu w Instytucie Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (wykłady z geografii przemysłu i transportu; wykłady z geografii ekonomicznej Polski; wykład monograficzny; seminaria, pracownia i praktyka magisterska)
 • 2000-2001 - cykl wykładów z geografii gospodarczej w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie
 • 1988-1990 - seminaria doktoranckie na Studium Doktoranckim w IGiPZ PAN
 • lata 1980 - wykłady "gościnne" w Sztokholmskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej oraz na uniwersytetach: w Göteborgu, Katanii (Włochy), Turku i Vaasa (Finlandia), Karola w Pradze
 • 1979-1980 - wykłady z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej dla słuchaczy Studium Doktoranckiego w IGiPZ PAN
 • 1978-1979 - wykłady dla pracowników i studentów geografii na uniwersytetach brytyjskich
 • 1973-1975 - zajęcia z zakresu gospodarki przestrzennej i geografii ekonomicznej ze słuchaczami Studium Doktoranckiego w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Promotorstwo prac na stopień

Doktorskie: 3; magisterskie: 1; licencjackie: 25.

Prace redakcyjne, współpraca z wydawnictwami

 • 2007 – redakcja specjalnego zeszytu Przeglądu Geograficznego (2007, t. 79, z. 3–4), poświęconego Profesorowi Stanisławowi Leszczyckiemu
 • od 2006 – przewodniczący Rady Programowej Prac Komisji Geografii Komunikacji PTG
 • od 2005 – członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej Transport Reviews, W. Brytania
 • od 2002 – członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej kwartalnika Geografický časopis, Słowacja
 • od 2001 – redaktor Przeglądu Geograficznego
 • 2000 – redakcja specjalnego zeszytu Przeglądu Geograficznego (2000, t. 72, z. 4), poświęconego Profesorowi Andrzejowi Wróblowi
 • 1996-2001 – członek Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geograficznego
 • od 1993 – członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej Journal of Transport Geography, W. Brytania
 • 1992 – redakcja t. 16 Conference Papers IGiPZ PAN (Geographical issues of social and economic transformation of contemporary Japan and Poland)
 • 1987-1989 – członek Komitetu Redakcyjnego Prac Geograficznych IGiPZ PAN
 • 1985 – redakcja t. 51 Geographia Polonica (Proceedings of the 7th British-Polish Geographical Seminar, wspólnie z J.B. Goddardem)
 • 1982-1986 – członek Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Zagranicznej Literatury Geograficznej

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej - część II. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 233-267.
 • Taylor Zbigniew: Transformacja systemowa a przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce. [w]: Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu. Tom 2. Zastosowania paradygmatu. Red. Waldemar Budner. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016 - s. 279-297.
 • Taylor Zbigniew: Air charter leisure traffic and organised tourism in Poland: Are charters passe?. - Moravian Geographical Reports 2016, 24, 4 - s. 15-25.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 207-221.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport means and organised tourism: Empirical evidence from Poland. - Geographia Polonica 2016, 89, 4 - s. 485-504.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej - część I. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 441-467.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatrów - część I. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 255-278.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów - część II. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 569-588.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Control functions within large cities and foreign direct investment in the transport sector: Empirical evidence from Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 557-573.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 - s. 471-497.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 141-170.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transformacja systemowa a przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej. - Geography and Tourism 2013, 1, 1 - s. 7-16.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część II. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 515-547.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 151-172.
 • Taylor Zbigniew (rec.): Foreign Direct Investment in China. Location Determinats, Investor Differences and Economic Impacts. Ch.Chen, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2011. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 337-341.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Daily mobility of disabled people for healthcare facilities and their accessibility in urban space. - Geographia Polonica 2012, 85, 3 - s. 5-22.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 529-558.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Intra-urban daily mobility of disabled people for recreational and leisure purposes. - Journal of Transport Geography 2012, 24 - s. 155-172.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część I. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 261-278.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizational restructuring and ownership transformation in Poland's inland shipping companies after 1990. - Geographia Polonica 2011, 84, 2 - s. 77-92.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 205-231.
 • Taylor Zbigniew: The handbook of evolutionary economic geography. Red. R. Boschma, R. Martin. Cheltenham, Northampton 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 629-634.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 191-220.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizational and ownership transformation in Poland's urban transport companies. - Transport Rev. 2010, 30, nr 4 - s. 407-434.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 549-571.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Polskie przedsiębiorstwa publicznego transportu regionalnego i miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej. - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 7/8 - s. 20-25.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. - Transp. Miejski Region. 2010, nr 2 - s. 19-25.
 • Taylor Zbigniew: Transport. Critical essays in human geography. Red. S. Hanson, M-P.Kwan. Alderhot, Hapshire, England - Burlington, VE, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 585-591.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część II. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 205-236.
 • Taylor Zbigniew: Stan i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej w Polsce. Geografia komunikacji. [w]: Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Red. Stanisław Liszewski, Jan Łoboda, Wiesław Maik. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki, 2008 - s. 156-165.
 • Taylor Zbigniew: Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji kolejowej. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.II. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 85-108.
 • Taylor Zbigniew: The dismantling and removal of railway lines by Soviet Red Army troops on present-day Polish territory, 1944-1948. - J. Transp. Geogr. 2008, 16 - s. 217-228.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część I. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 495-513.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland's State Road Transport. - Transport Rev. 2008, 28, nr 5 - s. 619-640.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990. - Przegl. Komunik. 2008, 47, nr 4 - s. 3-13.
 • Taylor Zbigniew: Płeć kulturowa a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 515-531.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa PKS w nowej sytuacji gospodarczej. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 5-44.
 • Taylor Zbigniew: The transport system of Poland in a period of transition. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 275-296.
 • Taylor Zbigniew: Railway closures to passenger traffic in Poland and their social consequences. - J. Transp. Geogr. 2006, 14 - s. 135-151.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Deregulation in Polish rail transport. - Transport Rev. 2006, 26, nr 3 - s. 305-324.
 • Taylor Zbigniew: The power of identity. M. Castells. Malden-Oxford-Carlton 2004. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 253-259.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Deregulacja w polskim transporcie kolejowym. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 139-169.
 • Taylor Zbigniew: Demontaż linii kolejowych przez Armię Czerwoną na ziemiach polskich, 1944-1948. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 143-168.
 • Taylor Zbigniew: Przestrzenna dostępność i codzienna ruchliwość ludności w warunkach polskiej wsi. [w]: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2004 - s. 453-485 (Biuletyn; 211)
 • Taylor Zbigniew: Humanoekologie. Ansaetze zur Ueberwindung der Natur-Kultur Dichotomie. Red. R. Meusburger, T. Schwan, Stuttgart 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.4 - s. 515-519.
 • Taylor Zbigniew: Recent changes in Polish transport policy. - Transp. Rev. 2004 (dr. 2003), 24, nr 1 - s. 19-32.
 • Taylor Zbigniew: Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers: the case of Poland. [w]: Rural services and social exclusion. Ed. G. Higgs. London: Pion Ltd, 2003 - s. 95-125 (European Research in Regional Science; 12)
 • Taylor Zbigniew: Feminist geography in practice. Research and methods. Red. P. Moss, Oxford-Malden, Mass. 2002. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 479-483.
 • Taylor Zbigniew: The contraction of the railway network in Poland, 1911-2002. - Geogr. Casop. 2003, 55, z.4 - s. 281-307.
 • Taylor Zbigniew: Zamknięcia dla ruchu pasażerskiego linii kolejowych w Polsce i ich społeczne konsekwencje. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 351-383.
 • Taylor Zbigniew: Sytuacja kolei a zamknięcia linii kolejowych w Polsce. [w]: Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej. Red. Ryszard Domański. Warszawa: KPZK PAN, 2003 - s. 105-123 (Biuletyn; 204)
 • Taylor Zbigniew: Zmiany w polskiej polityce transportowej ostatnich lat. [w]: Wybrane zagadnienia geografii transportu. Red. Jan Wendt. Szczecin: Wydaw. Carta Blanca, 2002 - s. 72-83.
 • Taylor Zbigniew: Retail restructuring in the Polish transitional economy. - Tijd. Econ. Soc. Geogr. 2001, 92, nr 2 - s. 185-201.
 • Taylor Zbigniew: Geografia transportu i jej wkład do teorii geografii: próba oceny. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 491-508.
 • Taylor Zbigniew: Changes in transportation in Poland. [w]: Central Europe after the "East European Revolution" - challenges in the former East Germany, Poland, Czechia, Slovakia and Hungary. Ed. Koji Kobayashi, Hiroshi Sasaki, Kazuki Mori, Masahiro Kagami, Mitsuru Yamamoto, Satoshi Nakagawa, Masaaki Kureha. Tokyo: Ninomiya-Shoten Co. Ltd., 2000 - s. 129-141.
 • Taylor Zbigniew: Geography of transportation. E.J.Taaffe, H.L.Gauthier, M.E.O'Kelly, Upper Saddle River, 1996. - Przegl. Geogr. 1999, 71, nr 4 - s. 476-478.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport sector: changes in the 1990's. [w]: Market economy and changing regional structures: the case of Central Europe (the former East Germany, Poland, Czech, Slovak and Hungary). Ed. Koji Kobayashi. [B.m.]: [b.w.], 1999 - s. 260-279.
 • Taylor Zbigniew: Współczesne problemy polityki transportowej. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 359-362.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport policy: An evaluation of the 1994/5 White Paper. - J. Transp. Geogr. 1998, 6, nr 3 - s. 227-236.
 • Taylor Zbigniew: Procesy towarzyszące transformacji systemów transportowych. - Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG 1998, 4 - s. 5-34.
 • Taylor Zbigniew: Możliwości poprawy dostępności usług w obszarach wiejskich. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 47-68.
 • Taylor Zbigniew: Public transport policy in Poland: what it is and what it should be. [w]: Urban and regional development in Italy (settlement and geo-economics in mountain regions) and in Poland (in the time of transformation). 8th Italian-Polish Seminar of Geography. Trento, 22-26 September 1997. Ed. Angelo Besana. Trento: Edizioni Colibri, 1998 - s. 275-289.
 • Taylor Zbigniew: Transport systems, policy and planning: a geographical approach. R.S. Tolley, B.J. Turton. Harlow 1995. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 354-357.
 • Taylor Zbigniew: Transport. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 357-359.
 • Taylor Zbigniew: Przebieg autostrady A2 a system drogowy aglomeracji warszawskiej. [w]: Konflikty wokół przebiegu autostrad w Polsce. Przypadek aglomeracji warszawskiej. Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1997 - s. 89-109 (Biuletyn; 179)
 • Taylor Zbigniew: Women and access in rural areas. P. Chapman, S. Lloyd (ed.). - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 376-378.
 • Taylor Zbigniew: Dostępność miejsc pracy, nauki i usług w obszarach wiejskich jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej - próba analizy krytycznej. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 261-283.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport policy: What it is and what it should be. [w]: Occasional Paper No.17. Urawa: Department of Geography. Faculty of Education, Saitama University, 1997 - s. 23-36 (Occasional Paper of Department of Geography, Saitama University; 17)
 • Taylor Zbigniew: Polska polityka transportowa: jaka jest, a jaka być powinna. - Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG 1997, 3 - s. 5-27.
 • Taylor Zbigniew: The evaluation of accessibility levels in rural areas: the case of Poland. [w]: The roles of metropolitan urban areas in the high-consumption society and other geographical issues of contemporary Japan and Poland. Proceedings of the 3rd Japanese-Polish Geographical Seminar. Nagoya, Japan, November 1994. Ed. Toshio Nohara, Nobuo Akasaka. Nagoya: [b.w.], 1995 - s. 87-114.
 • Taylor Zbigniew: Nowe czasopismo geograficzne - Journal of Transport Geography. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 151-157.
 • Taylor Zbigniew: Contemporary trends in the Polish transport system. - Geographia Polonica 1989, 56 - s. 179-194.
 • Taylor Zbigniew: Contemporary British human geography: a Polish view. - Geographia Polonica 1985, 51 - s. 9-18.
 • Taylor Zbigniew: The diffusion of railway network in Poland as a space-time process. - Geographia Polonica 1984, 50 - s. 75-88.
 • Taylor Zbigniew: Origin and problems of social transport geography. - Geographia Polonica 1980, 43 - s. 259-268.
 • Taylor Zbigniew: Accessibility of urban transport systems. The case of Poznań city. - Geographia Polonica 1976, 33 2 - s. 121-142.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Taylor Zbigniew (rec.): Ch. Karlsson, M. Andersson, T. Norman (red.) - Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 339-341.
 • Taylor Zbigniew (rec.): G.Lohmann, A.Panosso Netto (red.), Tourism Theory. Concepts, Models and Systems, CABI, Wallingford, Oxfordshire, UK - Boston, MA, USA 2017. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 643-646.
 • Taylor Zbigniew (rec.): B.P.Y.Loo, C.Comtois (red.), Sustainable Railway Futures. Issues and Challenges, Ashgate, Farnham, Surrey, England - Burlington, VE, USA 2015. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 641-643.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Foreign Direct Investments in non-urban public transport In Visegrad Group (V4) countries. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 54.
 • Taylor Zbigniew (rec.): M.C.J. Bliemer, C.Mulley, C.J.Montou (red.), Handbook on Transport and Urban Planning in the Developed World, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 553-556.
 • Taylor Zbigniew (rec.): J. Kizielewicz, I. Urbanyi-Popiołek – Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, 232 s. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 273-275.
 • Taylor Zbigniew (rec.): K.T.Guers, R.Patuelli, T.P.Dentinho (red.), Accessibility, Equity and Efficiency. Challenges for Transport and Public Services, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 556-558.
 • Taylor Zbigniew: [Głos w dyskusji]. [w]: Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Łódź: Wydaw. UŁ, 2014 - s. 47, 54-56, 165 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 8)
 • Taylor Zbigniew (rec.): W. Paul Vogt, Dianne C. Gardner, Lynne M. Haeffele, When to use what research design, The Guilford Press, New York-London 2012, 378 s. - Journal of Transport Geography 2014, 34 - s. 303-304.
 • Taylor Zbigniew: Transport geography in Poland. - Journal of Transport Geography 2013, 32 - s. 105-106.
 • Taylor Zbigniew: Foreign direct investment (FDI) in large scale transport infrastructure: the case of Poland. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 489.
 • Taylor Zbigniew (rec.): Economic Geographies of Globalisation. A Short Introduction. M.Sokol, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2011. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 660-662.
 • Taylor Zbigniew: Głos w dyskusji podczas VI Forum Geografów Polskich w Krakowie. [w]: Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011 - s. 138.
 • Taylor Zbigniew: Dyskusja. [w]: Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. Red. Andrzej Kostrzewski, Wiesław Maik, Robert Brudnicki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2011 - s. 111-112.
 • Taylor Zbigniew: Integrated transport: from policy to practice. Eds. Moshe Givoni, David Banister. London & New York, 2010. - J. Transp. Geogr. 2011, 19 - s. 1001-1002.
 • Taylor Zbigniew: Key concepts in economic geography. Y. Aoyama, J.T. Murphy, S. Hanson. London etc. 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 281-284.
 • Taylor Zbigniew: Gendered mobilities. T. Priya Uteng, T. Cresswell, Aldesrshot, Hampshire, England - Burlington, VE, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 295-299.
 • Taylor Zbigniew: The future of intermodal freight transport. Operations, design and policy. Red. R. Konings, H. Priemus, P. Nijkamp. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 591-593.
 • Taylor Zbigniew: On the monograph in Polish human geography [materiał dyskusyjny]. - Progress Human Geogr. 2009, 33, nr 1 - s. 109-111.
 • Taylor Zbigniew: Japanese investment in the world economy. A study of strategic themes in the internationalisation of Japanese industry. R.S. Farrell. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 283-287.
 • Taylor Zbigniew: North American freight transportation. The road to security and prosperity. M.R. Brooks. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 287-289.
 • Taylor Zbigniew: Institutions and sustainable transport: regulatory reform in advanced economies. Ed. P. Rietveld, R.R. Stough. Cheltencham, UK - Northampton MA, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 595-599.
 • Taylor Zbigniew: Cycling and society. Ed. D.Horton, P.Rosen, P.Cox. Aldershot, Hampshire, England - Burlington, VT, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 604-606.
 • Taylor Zbigniew: Foreign direct investment in Europe. A changing landscape. Ed. K. Liebscher, J. Christl, P. Mooslechner, D. Ritzberger-Gruenwald. Cheltencham, UK - Northampton MA, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 591-595.
 • Taylor Zbigniew: Achieving sustainable mobility. Everyday and leisure-time travel in the EU. E. Holden. Aldershot, Hamsphire, England - Burlington, VT, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 600-604.
 • Taylor Zbigniew: Geographical imagination and the authority of images. D. Cosgrove. Stuttgart 2006. The European geographical imagination. M. Hefferman. Stuttgart 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 311-316.
 • Taylor Zbigniew: Understanding contemporary Ireland. Red. B. Bartley, R. Kitchin. London-Dublin-Ann Arbor, MI, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 301-303.
 • Taylor Zbigniew: Emotional geographies. Red. J. Davidson, L. Bondi, M. Smith. Aldershot, Hampshire, England-Burlington, VE, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 306-311.
 • Taylor Zbigniew: New Directions in Economic Geography. Red. B.Fingleton. Cheltencham, Northampton 2007. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 165-170.
 • Taylor Zbigniew: Principles of transport economics. E.Quinet, R.Vickerman. Cheltenham 2004. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 595-598.
 • Taylor Zbigniew: The Geography of urban transportation, 3rd edn. Eds. Susan Hanson, Genevieve Giuliano. New York 2004. - Transport Rev. 2006, 26, nr 6 - s. 769-771.
 • Taylor Zbigniew: The Geography of urban transportation. S. Hanson, G. Giuliano, New York-London 2004. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 285-287.
 • Taylor Zbigniew: A new deal for transport? The UK's struggle with the Sustainable Transport Agenda. Ed. I. Docherty, J. Shaw. Malden-Oxford-Carlton 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 238-242.
 • Taylor Zbigniew: Transportation: A geographical analysis. W.R. Black. New York-London 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 235-238.
 • Taylor Zbigniew: Conducting research in human geography: theory, methodology and practice. R. Kitchin, N.J. Tate, Harlow 2000. Methods in human geography: a guide for students doing research projects. Eds. R. Flowerdew, D. Martin, Harlow 1997. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 483-486.
 • Taylor Zbigniew: Network developments in economic spatial systems: new perspectives. A.Reggiani, D.Fabbri (eds.). Aldershot 1999. - J. Transport Geogr. 2001, 9, nr 2 - s. 162-163.
 • Taylor Zbigniew: Dissident geographies. An introduction to radical ideas and practice. A.Blunt, J.Wills. Harlow 2000. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 565-569.
 • Taylor Zbigniew: A history of Japanese railways 1872-1999. E.Aoki, M.Imashiro, S.Kato, Y.Wakuda. Tokyo 2000. - J. Transport Geogr. 2001, 9, nr 2 - s. 161-162.
 • Taylor Zbigniew: Modern transport geography. Ed. B.Hoyle, R.Knowles. 2nd ed. Chichester 1998. - Econ. Geogr. 2001, 77, nr 1 - s. 93-94.
 • Taylor Zbigniew: Methods and techniques in human geography. G.M.Robinson. Chichester 1998. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 512-514.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport sector: changes in the 1990s. - Geogr. Rev. Japan 2000, 73 B, nr 2 - s. 27.
 • Taylor Zbigniew: Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers. - Annual Report 2000 - s. 70-72.
 • Taylor Zbigniew: A history of Japanese railways 1872-1999. E.Aoki, M.Imashiro, S.Kato, Y.Wakuda. Tokyo 2000. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 517-519.
 • Taylor Zbigniew: Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji europejskiej. W.M.Grudzewski, I.Hejduk. Warszawa 1998. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 127-129.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport sector: changes in 1990's. [w]: Market economy and changing regional structures in the case of central Europe. Symposium of the 57th Congress of the Association of Japanese Geographers, Waseda University, 28 March 2000. Tokyo: Waseda University, 2000 - s. 9-10.
 • Taylor Zbigniew: Modern transport geography. B.Hoyle, R.Knowles (ed.). Chichester 1998. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 125-127.
 • Taylor Zbigniew: Rozwój sieci kolejowej w Polsce. T. Lijewski, S. Koziarski. Warszawa 1995. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 243-245.
 • Taylor Zbigniew: Mapa Polski 3.1: 2 dyskietki 3,5" HD + instrukcja 7 s. Cartall. Łódź 1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 391-392.
 • Taylor Zbigniew: Traffic congestion: is there a way out? J. Whitelegg (red.). Hawes 1992. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 167-169.
 • Taylor Zbigniew: Polska. Atlas samochodowy 1:300.000. Warszawa, 1993/94. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 170-172.
 • Taylor Zbigniew: Modern transport geography. Red. B.S. Hoyle, R.D. Knowles, London 1992. - Czas. Geogr. 1994, 65, z.3/4 - s. 400-402.
 • Taylor Zbigniew: O nowy dział Przeglądu Geograficznego. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 195-196.
 • Taylor Zbigniew: Mapa Polski 2.0. Sophonias Cartesco. Łódź 1993. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 221-222.

Prace dokumentacyjne

 • Taylor Zbigniew: Teofil Lijewski (1930-2010). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 295-298.
 • Taylor Zbigniew: Teofil Lijewski (1930-2010). - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 7-10.
 • Taylor Zbigniew: Teofil Lijewski, 1930-2010. - Transport Rev. 2011, 31, nr 3 - s. 291-292.
 • Taylor Zbigniew: Od redaktora. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 156-158.
 • Taylor Zbigniew: Jubileuszowy 80. tom Przeglądu Geograficznego. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 5-8.
 • Potrykowska Alina, Taylor Zbigniew: Marek Potrykowski (1944-2005). - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 601-607.
 • Taylor Zbigniew: Marek Potrykowski (1944-2005). - Czas. Geogr. 2006, 77, z.3 - s. 241-244.
 • Taylor Zbigniew: Wykłady Hettnerowskie na Wydziale Geografii Uniwersytetu w Heidelbergu. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 575-584.
 • Taylor Zbigniew: [Sześćdziesięciolecie] 60-lecie Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk, Smolenice, 23-25 IV 2003 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 501-504.
 • Taylor Zbigniew: Od redaktora. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.3 - s. 251.
 • Taylor Zbigniew: Jubileusz Profesora Teofila Lijewskiego. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 197-200.
 • Taylor Zbigniew: IV japońsko-polskie seminarium geograficzne, Wierzba, 13-19 IX 1999 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, nr 4 - s. 492-495.
 • Taylor Zbigniew: [Czterdziestopięciolecie] 45-lecie pracy naukowej Profesora Teofila Lijewskiego. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 1999, 5 - s. 7-10.
 • Taylor Zbigniew: Wyróżnienia. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 566.
 • Taylor Zbigniew: Współczesna Japonia z perspektywy III japońsko-polskiego seminarium ekonomicznogeograficznego. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 377-386.

Prace popularno-naukowe

 • Taylor Zbigniew: [1 hasło]. [w]: Geografia. Encyklopedia szkolna WSiP. Red. nauk. Andrzej Czerny, Mirosława Czerny. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006.